Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Skutki błędnego działania systemu

Zamawiający odpowiada za skutki błędnego działania systemu informatycznego, za pomocą którego prowadzi procedurę

Zamawiający nie może ignorować sposobu funkcjonowania narzędzia informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie, nie może też ignorować skutków tego działania i ich wpływu na przygotowanie i prowadzenie postępowania (wyrok Krajo...

Czytaj więcej »
tajemnica przedsiębiorstwa

Wykonawca musi wykazać zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

To na wykonawcę nałożono obowiązek wykazania zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Rolą zamawiającego w toku badania ofert jest ustalenie, czy wykonawca sprostał temu obowiązkowi (wyrok Krajowej Izby ...

Czytaj więcej »
obowiązek potwierdzenia spełniania warunków

To na wykonawcy ciąży obowiązek potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zadaniem wykonawcy jest podanie konkretnych i niezbędnych informacji wskazujących, w jaki sposób spełnia on wymagania zamawiającego. Informacje niezbędne to takie, które umożliwiają realne wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. N...

  • 24.04.2019
Czytaj więcej »
W postępowaniu elektronicznym dopuszczalny jest skan

W postępowaniu elektronicznym dopuszczalny jest skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za złożoną we właściwej formie. Jest to główny wn...

Czytaj więcej »
Niejasności siwz

Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy

Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negat...

  • 17.04.2019
Czytaj więcej »
ocena ofert

Zamawiający może wyjaśniać nieścisłości związane z kryteriami oceny ofert

Zamawiający może w drodze art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2143/18).

  • 16.04.2019
Czytaj więcej »
unieważnienie postępowania

Zamawiający musi precyzyjnie sformułować uzasadnienie unieważnienia postępowania

W zawiadomieniu o unieważnieniu jednej z części postępowania zamawiający wskazał, że dokonuje unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W uzasadnieniu faktycznym tej czynności zaznaczył jedynie, że wada postępowania polega na ...

Czytaj więcej »
siwz

Poznaj najważniejsze zasady przygotowania siwz

Często zmieniające się przepisy Prawa zamówień publicznych, a zwłaszcza aktów wykonawczych do tej ustawy wymuszają na zamawiających regularne aktualizowanie i modyfikowanie stosowanych wzorów dokumentów przetargowych. Dotyczy to także specyfika...

  • 11.04.2019
Czytaj więcej »
powody wykluczenia wykonawcy

Wykonawca musi dokładnie wiedzieć, dlaczego zamawiający podjął decyzję o jego wykluczeniu

Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o wykluczeniu powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy nie podziela oceny zamawiającego, mógł się ustosunkować do wskazanych przez niego u...

  • 10.04.2019
Czytaj więcej »
tajemnica przedsiębiorstwa

Kiedy informacje z wykazu usług wolno objąć tajemnicą przedsiębiorstwa?

Informacje zawarte w wykazie usług zrealizowanych przez wykonawcę na rzecz podmiotów publicznych nie spełniają podstawowej przesłanki uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa określonej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren...

  • 09.04.2019
Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel