Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa

Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa, trzeba udowodnić mu zamiar wprowadzenia zamawiającego w błąd

Nieprawdziwe informacje to takie, którym prawidłowo ustalony stan faktyczny przeczy, wskazując na odmienną sytuację bądź prowadząc do odmiennych niż zadeklarowane ustaleń (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO/K...

Czytaj więcej »
Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Przystąpienie do postępowania odwoławczego nie może być przekazane pocztą e-mail

Ustawa Pzp nie wiąże żadnych skutków prawnych z wniesieniem zgłoszenia przystąpienia do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie korespondencji e-mail. Zgodnie bowiem z art. 185 ust. 2 tej ustawy zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi...

Czytaj więcej »
Wykonawca, który kwestionuje wymogi zamawiającego, musi mieć obiektywne argumenty

Wykonawca, który kwestionuje wymogi zamawiającego, musi mieć obiektywne argumenty

Określenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z koniecznych elementów siwz, co wynika z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Termin ten powinien uwzględniać wszystkie okoliczności związane z realizacją zamówienia, powinien być określony w sp...

Czytaj więcej »
Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

Kwestia uregulowania reprezentacji konsorcjum czy wzajemnych praw i obowiązków konsorcjantów jest wyłącznie ich wewnętrzną sprawą. Zmiana lidera konsorcjum przy braku zmian w jego składzie nie powoduje, że odwołanie zasługuje na odrzucenie (wyr...

Czytaj więcej »
grupa zakupowa

Uprość dokonywanie zamówień – przyłącz się do grupy zakupowej

Grupa zakupowa jest zrzeszeniem podmiotów agregujących swoje zakupy (zamówienia) i wspólnie je realizujących. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający mogą razem przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia w ramach tzw. grupy zakupo...

Czytaj więcej »
wykluczenie wykonawcy

Zamawiający musi bardzo precyzyjnie uzasadnić decyzję o wykluczeniu wykonawcy

Zamawiający jest zobowiązany wyczerpująco wyjaśnić przesłanki dokonanego rozstrzygnięcia oraz jednoznacznie wskazać wszystkie podstawy, na których oparł decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania. Jest to niezwykle istotne, m.in. z uwagi na...

Czytaj więcej »
Nadzór i konsultacje mogą wyjątkowo stanowić udział

Nadzór i konsultacje mogą wyjątkowo stanowić udział podwykonawcy w realizacji zamówienia

Nadzór brygadzisty nad osobami fizycznie wykonującymi roboty budowlane oraz udzielanie wykonawcy konsultacji na budowie może być w konkretnym przypadku realną formą udostępnienia doświadczenia przez podwykonawcę, zapewniającą rzetelne wykonanie...

Czytaj więcej »
roboty budowlane

Kiedy wolno powołać się na doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi?

Wyłącznie osoby formalnie pełniące samodzielne funkcje techniczne przy wykonywaniu robót budowlanych, w ramach wynikających z tego obowiązków i uprawnień określonych przepisami Prawa budowlanego, mogą być uznane za pełnoprawnych uczestników teg...

Czytaj więcej »
wadium

Wadium w postępowaniu elektronicznym – najważniejsze wnioski z opinii UZP

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie WWW opublikował opracowanie pt. „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium  przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2...

Czytaj więcej »
warunek proporcjonalny

Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a kiedy nie?

Ocena proporcjonalności określonego warunku udziału w postępowaniu musi być dokonywana przez pryzmat konkretnego przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1481/18).

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel