Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

Nowelizacja ustawy o COVID-19 – najważniejsze zmiany w przetargach

Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

Czytaj więcej »
Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoich stronach WWW

Ograniczony kontakt bezpośredni z UZP i KIO z uwagi na pandemię koronawirusa

Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoich stronach WWW, iż kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej (piętro IV, pok. 504) funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Czytaj więcej »
W dobie koronawirusa UZP namawia do elektronicznej komunikacji w każdym postępowaniu

W dobie koronawirusa UZP namawia do elektronicznej komunikacji w każdym postępowaniu

Na stronie WWW UZP czytamy: „W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamó...

Czytaj więcej »
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać zaświadczenia z KRK

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać zaświadczenia z KRK z uwagi na pandemię – co robić?

W sytuacji zagrożenia epidemicznego wszystkie instytucje wydające zaświadczenia potrzebne w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe oraz Krajowy Rejestr Karny ogłosiły zamknięcie swoi...

  • 31.03.2020
Czytaj więcej »
Czy GOPS może zamówić posiłki dla osób objętych kwarantanną poza ustawą Pzp?

Czy GOPS może zamówić posiłki dla osób objętych kwarantanną poza ustawą Pzp?

Czy zakup ciepłych posiłków dla osób samotnych objętych kwarantanną może być dokonany aktualnie przez jednostkę budżetową gminy – tj. gminny ośrodek pomocy społecznej – bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych? Obowiązek dostawy posi...

  • 30.03.2020
Czytaj więcej »
Zamówienia in-house a wyłączenie

Zamówienia in-house a wyłączenie od wykonywania czynności w postępowaniu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co...

Czytaj więcej »
Kiedy specustawa daje podstawę do zawarcia aneksu do umowy w sprawie zamówienia poza Pzp?

Kiedy specustawa daje podstawę do zawarcia aneksu do umowy w sprawie zamówienia poza Pzp?

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną można zawrzeć aneks do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 6 specustawy (bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych), rozszerzający jej zakres o usługę sprzątania budynku przyg...

  • 27.03.2020
Czytaj więcej »
Czy pandemia koronawirusa to wystarczający powód do zmiany

Czy pandemia koronawirusa to wystarczający powód do zmiany umowy w sprawie zamówienia?

Co zrobić w sytuacji, w której wykonawca z uwagi na pandemię koronawirusa informuje zamawiającego, że nie będzie mógł zrealizować zamówienia w zadeklarowanym czasie i prosi o jego wydłużenie? Postępowanie jest w toku, umowa nie została jeszcze ...

  • 26.03.2020
Czytaj więcej »
Zasady doświadczenia życiowego muszą być brane pod uwagę przy ocenie dostępności danej osoby.

Nie można wymagać, by wykonawca, składając ofertę, zobowiązał pracownika do rezygnacji z innych zajęć

Zasady doświadczenia życiowego muszą być brane pod uwagę przy ocenie dostępności danej osoby. Istotne jest, czy w przypadku uzyskania zamówienia personel wskazany w toku postępowania będzie dostępny na potrzeby realizacji danego zadania i czy w...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel