Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

błędy na platformach zakupowych

Błędy na komercyjnych platformach zakupowych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców

Okazuje się, że nie tylko miniPortal (ePUAP), ale także komercyjne systemy informatyczne dedykowane do składania ofert, mogą okazać się zawodne. Wykonawca często nie ma możliwości udowodnienia, że przyczyny zaistniałych trudności leżały po stro...

  • 01.07.2019
Czytaj więcej »
niejednoznaczna treść siwz

Jeśli siwz jest niejednoznaczna, to trudno ocenić niezgodność oferty z jej treścią

Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz − a żeby takie ustalenie było możliwe, konieczne jest, by treść siwz w odpowiednim zakresie była jednoznaczna. W przypadku...

  • 26.06.2019
Czytaj więcej »
nieścisłości w ofercie

Nieścisłości w ofercie zamawiający może wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli dotyczą kryteriów

Artykuł 87 ust. 1 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty. Co za tym idzie, nie może być tak, że informacje oczywiste i niepowodujące merytorycznej zmiany treści oferty, a niezamieszczone przez wykonawcę autom...

  • 25.06.2019
Czytaj więcej »
pozyczka portal

Na czym polega oddłużanie?

Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobo...

  • 24.06.2019
Czytaj więcej »
precyzyjne uzasadnienie wykluczenia

Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2149/18). ...

  • 24.06.2019
Czytaj więcej »
wykluczenie powinno mieć solidne podstawy

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie

Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”, „nie...

Czytaj więcej »
ocena ofert

Ocena dowodów dotyczących wysokości zaoferowanej ceny musi być rzetelna

Referencje dotyczące realizacji innego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do oceny wyjaśnień oferowanej ceny w danym postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła innego zakresu prac (wyrok KIO z...

  • 18.06.2019
Czytaj więcej »
unieważnienie postępowania

Naruszenia w trakcie procedury otwarcia ofert skutkują koniecznością unieważnienia postępowania

Zamawiający w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu. W trakcie otwarcia ofert poinformował obecne osoby o braku możliwości otwarcia oferty nr 2. Po zakończeniu w...

Czytaj więcej »
kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do wiarygodności technicznej wykonawców

Zgodnie z dokumentacją postępowania zamawiający miał przyznawać 30 pkt za jedną dodatkową śmieciarkę ponad wymaganą w opisie warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący zakwestionował tak sformułowane kryterium,  wskazując, iż nie będzie miało o...

Czytaj więcej »
urząd

Odwołanie ze stanowiska wiceprezesa UZP

W dniu 19 maja 2019 r. pani Barbara Loba została odwołana ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  • 11.06.2019
Czytaj więcej »

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel