Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

db8bf74edc3b5332fc0605ce5e94a150c98490b7-small

Nowa podstawa wyłączenia stosowania ustawy Pzp

W dniu 1 października 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, która dodała nową okoliczność wyłączenia stosowania jej przepisów.

Czytaj więcej »
portal

Uruchomiono miniPortal – zapoznaj się z jego podstawowymi funkcjami

Dnia 5 października br. Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z  Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki  zakończył prace wdrożeniowe nad miniPortalem. Jest to syste...

Czytaj więcej »
4823de2501320f23b5f3558e3fe2d433b738848a-medium

Przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu należy interpretować ściśle

Niedopuszczalne jest rozszerzanie podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykluczenie z postępowania zamyka wykonawcy drogę do uzyskania zamówienia, wobec czego czynność ta powinna polega...

  • 08.10.2018
Czytaj więcej »
a9b76ecb816f1fdf3df53550e97fd825a24d7f0e-medium

Jak właściwie wnieść gwarancję wadialną, gdy zaczną obowiązywać przepisy o elektronizacji?

Od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek elektronicznej komunikacji pomiędzy wykonawcami a zamawiającym wykonawca musi spodziewać się zmiany także reguł wnoszenia wadium, jeżeli wybierze formę inną niż pieniądz (np. gwarancję...

  • 02.10.2018
Czytaj więcej »
852383402ccb86c939cd098347c64ddc25624b91-medium

Niezbędne formalne czynności przed unieważnieniem postępowania z powodu zbyt wysokich cen ofert

Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z sytuacją, w której złożone oferty będą przekraczały jego zdolności finansowe. Jeśli nie będzie on miał możliwości zdobycia dodatkowych funduszy, to nie pozostanie mu nic innego jak unieważnieni...

  • 01.10.2018
Czytaj więcej »
0b4757c3e91ab9a1646f990cb88da4c7351eb3eb-medium

Jakie skutki ma skrótowe podanie nazwy wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze jego oferty?

Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty jest działaniem pierwotnym w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie to ma charakter jedyne informacyjny (wyrok KIO z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt  KIO 1459/18).

Czytaj więcej »
Hubert_Nowak

Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Dnia 13 września br. odwołano dotychczasową prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk. Zastąpił ją dotychczasowy wiceprezes Urzędu Hubert Nowak.

  • 25.09.2018
Czytaj więcej »
f87007c14ceb8a6b555f348679a32eb40885b2f2-medium

UZP pomaga bezbłędnie i sprawnie zamówić usługi społeczne

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW opinię prawną dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej progom z art. 138g ustawy Pzp lub je przekraczającej. Zagadnienia te potraktował na tyl...

Czytaj więcej »
9d8aae08fb55f3910e88b349ecdb8f14007bd143-medium

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco

Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy przepis obo...

Czytaj więcej »
4823de2501320f23b5f3558e3fe2d433b738848a-medium

Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ust...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel