Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Zamawiający musi podać pełną informację dotyczącą podstaw

Zamawiający musi podać pełną informację dotyczącą podstaw wykluczenia wykonawcy

W uzasadnieniu faktycznym czynności wykluczenia z postępowania zamawiający skupił się jedynie na fakcie, że w ofercie odwołującego znalazła się nieprawdziwa informacja i na ocenie zachowania odwołującego jako lekkomyślnego. Zamawiający poza stw...

Czytaj więcej »
Dokumenty złożone wraz z wnioskiem podlegają udostępnieniu

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem podlegają udostępnieniu na tych samych zasadach co wniosek

Ustawodawca nie przewidział definicji ustawowej tak pojęcia „oferta” jak i „wniosek”, jednak to w ocenie Izby nie oznacza, że dokumenty te muszą być rozumiane wąsko wyłącznie jako formularz oferty czy formularz wniosku o dopuszczenie do udziału...

Czytaj więcej »
Korekta omyłki – tak, ale nie po negocjacjach z wykonawcą

Zamawiający powinien bezwzględnie wypełniać dyspozycje, które zawarł w siwz

Jeżeli treść siwz nakazywała wykonawcom obligatoryjne złożenie próbek dla pomiarów nagrań zarejestrowanych dla przekroju jednojezdniowego oraz w przypadku wykorzystania przez wykonawcę nagrań dla przekroju dwujezdniowego z jednej kamery również...

Czytaj więcej »
Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wyko...

Czytaj więcej »
Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana

Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana

Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawar...

Czytaj więcej »
Zobacz, jak interpretować treść gwarancji wadialnej

Zobacz, jak interpretować treść gwarancji wadialnej

Przed przekazaniem gwarancji zamawiającemu wykonawcy powinni zweryfikować jej treść. Dzięki temu będą mieć możliwość zareagowania na ewentualne błędy w dokumencie. Jeśli uznają to za konieczne, to mogą również zwrócić się do wystawcy gwarancji ...

Czytaj więcej »
Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?

Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zestaw wielu różnych dokumentów, których treść musi odpowiadać wymogom zamawiającego. Wykonawca, który ubiega się o zamówienie publiczne, musi zdawać sobie sprawę z tego, że ...

  • 13.02.2020
Czytaj więcej »
Wykonawca musi zweryfikować informacje, które przedkłada

Wykonawca musi zweryfikować informacje, które przedkłada w celu wykazania spełniania warunków

Wykonawca działa niedbale, przedstawiając zamawiającemu nieprawdziwe informacje (tj. niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy) odnośnie do doświadczenia zawodowego osoby wskazywanej do pełnienia funkcji kluczowego członka zespołu. Miało to w rozp...

Czytaj więcej »
złożenie sprawozdania

Pamiętaj, że do 1 marca br. musisz złożyć sprawozdanie o ubiegłorocznych zamówieniach

Zamawiający mają coroczny obowiązek wypełnienia i przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych zamówieniach w poprzednim roku budżetowym. Termin przekazania sprawozdania mija 1. marca każdego roku i dotyczy zamówień udz...

Czytaj więcej »
Elektronizacja zamówień

Elektronizacja zamówień publicznych krajowych od 2021 roku

Od 18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówień o wartościach równych progom unijnym lub wyższych od nich są prowadzone w całości przy wykorzystaniu elektronicznej formy komunikacji. Z kolei elektronizację zamówień krajowych odłoż...

  • 07.02.2020
Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel