Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie

Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania u...

Czytaj więcej »
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?

Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawn...

Czytaj więcej »
Czy aktualnie wolno zlecić zamówienia podobne z wolnej ręki, jeśli przewidziano je w siwz 2020 roku?

Czy aktualnie wolno zlecić zamówienia podobne z wolnej ręki, jeśli przewidziano je w siwz 2020 roku?

Jak ocenić możliwość przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w stanie prawnym obowiązującym w 2020 roku? Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony, w ramach którego przewidział udz...

Czytaj więcej »
Jeszcze 2 tygodnie na złożenie sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Jeszcze 2 tygodnie na złożenie sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2020 roku

Do 1 marca br. należy przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach publicznych. UZP przypomina, że sprawozdanie za 2020 rok należy przygotować zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym ob...

  • 16.02.2021
Czytaj więcej »
Odwołanie i skarga w nowej ustawie Pzp – o czym warto pamiętać?

Odwołanie i skarga w nowej ustawie Pzp – o czym warto pamiętać?

Rozwiązania związane ze środkami ochrony prawnej zawarte w treści nowej ustawy Pzp z 11 września 2019 r. mają zwiększać efektywność postępowań odwoławczych, a także w odniesieniu do postępowania skargowego – rozszerzyć dostępność skarg na orzec...

Czytaj więcej »
Czy zamawiający miał prawo odrzucić ofertę wykonawcy, który sam nie przedłużył terminu związania nią?

Czy zamawiający miał prawo odrzucić ofertę wykonawcy, który sam nie przedłużył terminu związania nią?

Według stanu ustawy Pzp sprzed nowelizacji wykonawca, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Po nowelizacji oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody na prz...

Czytaj więcej »
Czy polityka bezpieczeństwa, regulamin pracy i umowa mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Czy polityka bezpieczeństwa, regulamin pracy i umowa mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Pojęcie „wartości gospodarczej” informacji ma charakter nieostry. Informacje posiadają wartość gospodarczą, jeżeli wpływają na wartość przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym lub mają znaczenie w działalności gospodarczej osoby uprawnionej lub ...

Czytaj więcej »
Przyjęcie wiadomości przez serwer jest wystarczającym dowodem jej doręczenia

Przyjęcie wiadomości przez serwer jest wystarczającym dowodem jej doręczenia

Raport potwierdzający przyjęcie wiadomości przez serwer odbiorcy jest wystarczającym dowodem, by wykazać przesłanie wiadomości wykonawcy. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 26 sierpnia 2016 r. (sygn. akt KIO 1499/16) „podstawą dzia...

Czytaj więcej »
Wezwanie do wyjaśnienia wysokości ceny nie zawsze musi znaleźć uzasadnienie

Wezwanie do wyjaśnienia wysokości ceny nie zawsze musi znaleźć uzasadnienie

Skoro kwota szacowana przez zamawiającego wynosiła 9 mln zł, a cena najdroższej oferty oscylowała na poziomie 7 mln zł, to oznacza, że zamawiający przeszacował wartość zamówienia o około 2 mln zł. Okoliczność znacznego przeszacowania wartości z...

Czytaj więcej »
Zamawiający może żądać wyjaśnień treści oferty w niezbędnym zakresie

Zamawiający może żądać wyjaśnień treści oferty w niezbędnym zakresie

Zamawiający ma prawo wyjaśniać, czy oferowany mu przedmiot ma szczegółowe cechy wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Nie może jednak żądać dokumentów przedmiotowych niewymaganych w siwz (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 grudnia 2020 r.,...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel