Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

interes prawny

Jak rozumieć interes prawny, który jest konieczny do złożenia odwołania?

Pojęcie interesu we wniesieniu odwołania powinno być interpretowane szeroko, w odniesieniu do danego zamówienia, a nie tylko do danego postępowania. Odwołujący, jako podmiot, który wniósł skargę na wyrok KIO, nie utracił statusu wykonawcy i cał...

  • 29.01.2019
Czytaj więcej »
sprawozdanie

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach trzeba przekazać do 1 marca br.

Począwszy od 1 stycznia br. zamawiający mają możliwość przekazywania sprawozdań odnoszących się do zamówień publicznych zleconych w 2018 roku. Ostateczny termin dokonania tej czynności upływa 1 marca br. Warto pamiętać, że wszystkie instytucje ...

Czytaj więcej »
rażąco niska cena

Jak ocenić wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny oferty?

Wykonawca składający zamawiającemu wyjaśnienia, powinien wskazać wszystkie okoliczności, które stanowiły podstawę dokonanej wyceny. Wyjaśnienia powinny być jasne, konkretne i spójne, adekwatne do przedmiotu zamówienia i uwzględniać jego założen...

Czytaj więcej »
wykonawca doradcą

Jak wyeliminować ryzyko naruszenia uczciwej konkurencji, gdy potencjalny wykonawca doradza zamawiającemu?

Zamawiający ma obowiązek zapewnić odpowiednio długie terminy na składanie ofert, tak żeby podmioty, które nie uczestniczyły w przygotowaniu postępowania ani nie doradzały na tym etapie, miały możliwość zapoznania się z przekazanymi przez niego ...

Czytaj więcej »
rażąco niska cena

Nie wolno żądać wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, jeśli nie ma ku temu żadnych podstaw

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp z jednej strony zobowiązuje zamawiającego do zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy, gdy cena wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości, co do możliwości wykonania zamówienia, z drugiej zaś, ustanawia prawo...

Czytaj więcej »
wybór oferty

W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty

Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta najkor...

Czytaj więcej »
wykonawca aresztowany

Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego

Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełni...

Czytaj więcej »
dane osobowe zamawiającego

Kiedy wykonawca przetwarza dane osobowe w imieniu zamawiającego?

Pozyskanie danych osób takich jak członkowie zespołu kierowników lub projektantów oraz przedstawiciela wykonawcy nie stanowi powierzenia danych osobowych w celu ich przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Zamawiający pozyskuje bowiem da...

Czytaj więcej »
kiedy wymóg dotyczący RODO może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Zobacz, kiedy wymóg dotyczący RODO może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

W postępowaniu o udzielenie zamówienia występuje wiele czynności, które wprost nie stanowią przedmiotu zamówienia, ale pozostają w ścisłym związku z czynnością złożenia ofert, a następnie realizacją umowy. Do takich zagadnień należy zaliczyć m....

Czytaj więcej »
faktura vat

Od 18 kwietnia br. FV za realizację zamówienia będzie można przekazać za pośrednictwem platformy

Zamawiający już niedługo będą mieli obowiązek odbierania od wykonawcy faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Taka możliwość będzie także dotyczyć wysyłania i odbierania tą drogą innych ustrukturyzowanych...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel