Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

kwota zamówienia a wartość szacunkowa

Czy kwota na sfinansowanie zamówienia może być niższa od wartości szacunkowej – sprawdź opinię UZP

Przepisy ustawy Pzp nie nakazują, aby kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, była tożsama z szacunkową wartością zamówienia. Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest − co do z...

Czytaj więcej »
opis przedmiotu zamówienia

KIO przypomina o ważnych zasadach opisu przedmiotu zamówienia

Brak wyczerpujących informacji o przedmiocie zamówienia i wszelkich okolicznościach mających wpływ na sporządzenie oferty stanowi naruszenie uczciwej konkurencji poprzez pozbawienie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia (wyrok Krajow...

Czytaj więcej »
wymogi wykonawcy

Wobec wykonawcy jako profesjonalisty obowiązują większe wymogi

Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Podkreślić należy, że pojęcie należytej st...

Czytaj więcej »
forma prawna podmiotu trzeciego

Jak właściwie określić formę udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia?

W przypadku, gdy wykonawca wskazał na: zakres udostępnianych zasobów (wiedza i doświadczenie, robota budowlana o podanej specyfice), sposób, zakres i okres wykorzystania zasobów (uczestnictwo w realizacji poprzez udział w nadzorowaniu prac i...

Czytaj więcej »
poprawianie błędu

Szczegółowe wytyczne siwz dotyczące sposobu obliczenia ceny są podstawą oceny błędu w kalkulacjach

Błąd w obliczeniu ceny zachodzi wówczas, gdy cena oferty została obliczona w sposób niezgodny ze sposobem jej obliczenia podanym w dokumentacji przetargowej lub gdy w cenie oferty uwzględniono niewłaściwą stawkę VAT (por. m.in. wyrok KIO z 16 m...

Czytaj więcej »
korekta omyłek

Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy

Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie i...

Czytaj więcej »
podział zamówienia na części

Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem zamawiającego

Brak podziału zamówienia na części nie zawsze znajdzie swoje negatywne czy też pozytywne przełożenie na ceny składanych ofert. Argumentami przemawiającymi za udzieleniem zamówienia w ramach jednej części zamówienia może być łatwość w dochodzeni...

Czytaj więcej »
elektronizacja zamówień

Elektronizacja postępowań na drobne zamówienia od 2021 roku

Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603). Dotyc...

Czytaj więcej »
nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych

Ogłoszono nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej »
odrzucenie oferty

Odrzucenie oferty musi być dobrze opisane i umotywowane

Wykonawca musi otrzymać konkretne informacje, które pozwolą mu odnieść się do zarzucanych jego ofercie nieprawidłowości. W przeciwnym razie jego prawo do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej zostaje naruszone (wyrok Krajowej Izby ...

Czytaj więcej »

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel