Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Jak policzyć termin odwołania na wybór oferty na realizację usługi społecznej?

Interes w korzystaniu ze środków ochrony prawnej musi być rozumiany szeroko

Odwołanie może zostać skutecznie wniesione przez wykonawcę dążącego do wyeliminowania oferty konkurencji, mimo że cena oferty takiego wykonawcy przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (por. Krajowa Izba...

Czytaj więcej »
Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne

Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne

W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła pro...

  • 27.05.2020
Czytaj więcej »
Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”

Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac ...

  • 26.05.2020
Czytaj więcej »
Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie

Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje sprawy odwoławcze na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym Prawem zamówień publicznych. W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z...

  • 25.05.2020
Czytaj więcej »
Korekta oferty nie jest konieczna

Korekta oferty nie jest konieczna, gdy służy jedynie innemu zaprezentowaniu ceny

Cena ofertowa została w postanowieniach siwz oraz wzoru umowy jednoznacznie określona jako ryczałt. W związku z tym cena jednostkowa netto (za 1 sztukę) nie ma żadnego znaczenia ani dla oceny ofert, ani przyszłych rozliczeń między zamawiającym ...

Czytaj więcej »
Gdy brak jest możliwości ustalenia jednoznacznej treści siwz, należy unieważnić postępowanie

Gdy brak jest możliwości ustalenia jednoznacznej treści siwz, należy unieważnić postępowanie

Jeżeli wykonawca i zamawiający w różny sposób interpretują postanowienia siwz, a jednocześnie obie interpretacje zapisów są uprawnione, to zastosowanie znajduje art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią zamawiający unieważnia post...

Czytaj więcej »
Skorzystaj z dialogu technicznego, gdy masz trudności w opisaniu złożonego przedmiotu zamówienia

Skorzystaj z dialogu technicznego, gdy masz trudności w opisaniu złożonego przedmiotu zamówienia

Dialog techniczny ze swojej definicji przeznaczony jest dla zamówień publicznych o znacznym stopniu skomplikowania i zaawansowania technologicznego. Ma on za zadanie umożliwić  zamawiającemu zasięganie doradztwa lub konsultacji przy przygotowyw...

Czytaj więcej »
Kiedy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd?

Kiedy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd?

W świetle art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, mogące mieć istotny wpływ na jego...

Czytaj więcej »
Zanim zatrzymasz wadium z uwagi na odmowę podpisania umowy, zbadaj przyczyny zaistniałej sytuacji

Zanim zatrzymasz wadium z uwagi na odmowę podpisania umowy, zbadaj przyczyny zaistniałej sytuacji

Panująca pandemia COVID-19 powoduje, że często wykonawca – choćby miał dobrą wolę – nie jest w stanie rozpocząć bądź realizować zamówienia publicznego. Przyczyną może być np. wstrzymanie niezbędnych dostaw, brak płynności finansowej czy trudnoś...

Czytaj więcej »
Brak możliwości uzyskania zaświadczeń urzędowych do przetargu – co może zrobić wykonawca?

Brak możliwości uzyskania zaświadczeń urzędowych do przetargu – co może zrobić wykonawca?

Jeśli wykonawca nie może obiektywnie otrzymać potrzebnego w przetargu zaświadczenia np. z KRK lub KRS, wolno mu w aktualnie panującej sytuacji pandemii zastąpić je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel