Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
550 artykułów na stronie

Jak zapewnić sobie ciągłość realizacji usługi odbioru odpadów do czasu podpisania nowej umowy?

Pytanie: Aktualnie utworzyliśmy grupę zakupową, by zamówić usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co w konsekwencji spowodowało, że przekroczyliśmy próg unijny. Musimy więc ogłosić postępowanie, ale do czasu wyboru nowego wykonawcy, chcemy przedłużyć obowiązującą umowę o 3 miesiące. Czy możemy to zrobić na podstawie przytoczonych zapisów obowiązującej nas umowy lub powołując się na art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Oto postanowienia kontraktu: „1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku: 1)         zmian w przepisach prawa mających wpływ na zasady odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych, 2)         zmian częstotliwości realizacji usługi z powodu: -        przestojów lub opóźnień spowodowanych przez zamawiającego lub właściciela nieruchomości, z której są odbierane odpady komunalne, -        przerw w realizacji usługi powstałych z przyczyn niezależnych od wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi, -        zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, uzgodnionej z zamawiającym, 3)         zmiany zakresu czynności, których realizację wykonawca powierzył podwykonawcom, a które zostały określone w złożonej ofercie i umowie, 4)         zwiększenia lub zmniejszenia ilości właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, z których będą odbierane odpady komunalne, 5)         wystąpienie rządowej zmiany stawki VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżenia lub podwyższenia wskutek zmiany przez władze ustawodawczą stawki VAT – odpowiedni do zmiany stawki VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Zmiany w postanowieniach umowy, wymienione w ust. 1, mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu do umowy, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, od dnia pozyskania informacji o ich przyczynie”.
20 stycznia 2020Czytaj więcej »

Praktyczne wskazówki, jak dokonywać walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Pytanie: Zamawiający sprawdzając, czy złożona elektronicznie oferta wykonawcy została prawidłowo podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi dokonać walidacji podpisu przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia eIDAS usługę walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych może świadczyć wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który spełnia wymogi wskazane w tym artykule. KIO w wyroku z 13 sierpnia 2019 r. (sygn. akt 1479/19) wskazała iż „jak wynika z oficjalnej unijnej listy podmiotów zaufanych, jako kwalifikowany dostawca usług zaufania uprawniony do świadczenia usług walidacji kwalifikowanych podpisów wymieniony wymieniono m.in. podmiot Asseco Data Systems S.A. (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/PL/9). Asseco Data Systems S.A. okazał się zatem podmiotem, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia elDAS”. Na polskim rynku istnieje obecnie 5 podmiotów upoważnionych do wystawiania i odnawiania kwalifikowanych podpisów elektronicznych, które są wpisane do rejestru dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Cyfryzacji tj.: 1)      Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (Sigillum), 2)      Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (Szafir), 3)      Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o. (CenCert), 4)      EuroCert Sp. z. o.o. (EuroCert), 5)      Asseco Data Systems Spółka Akcyjna (Certum). Czy prawidłowy będzie proces walidacji podpisu przeprowadzony podczas badania ofert za pomocą programu udostępnianego przez ww. wystawców (kwalifikowanych dostawców usług zaufania), czy zmoże zamawiający jest zobligowany do prowadzenia walidacji wyłącznie za pomocą narzędzia wskazanego w ww. wyroku KIO? Jak powinna odbywać się walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego podmiotu zagranicznego? Czy należy wówczas dokonywać walidacji podpisów za pomocą programów wskazanych na liście dostawców usług zaufania w danym kraju?
13 grudnia 2019Czytaj więcej »

Jak formalnie zaoferować produkt równoważny opisanemu w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz w przetargu nieograniczonym zamieścił następującą uwagę: „Zamawiający starał się opisać przedmiot zamówienia w sposób najbardziej zrozumiały dla wykonawcy. Ewentualnie użyte nazwy własne obrazują jedynie rozwiązania, wyznaczając cechy elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne tym opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania zamawiającego”. Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym przedstawił następujące pozycje: a)      przyprawa do zup w płynie typu Knorr, Winiary, b)      śnieżka śmietana dr Oetker. Jeden z wykonawców przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik do oferty, artykuły żywnościowe, które posiadają następujące informacje do ww. pozycji: Ad. a) przyprawa do zup w płynie − producent mr cook, Ad. b) śnieżka śmietana − producent emix. Do powyższej sytuacji (rozbieżności w zakresie producentów) odniósł się jeden ze współoferentów. Mając na uwadze zapis siwz, zamawiający jest zdania, że wykonawcy mogą zawrzeć w swoich ofertach wszystkie produkty równoważne lub dokładnie takie, jakie wskazał zamawiający, opisując asortyment, bez względu na to, czy użyto wyrazu „typu”. Czy zamawiający ma rację? Czy zamawiający musi odpisywać współoferentowi, który ma ww. uwagi do jednej z ofert, mimo że zamawiający nie zgadza się z uwagą?
19 listopada 2019Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel