Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
489 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Czy opady deszczu mogą być przyczyną zmiany terminu wykonania umowy?

Pytanie: Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na „Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59,7 kW” zamawiający podpisał umowę z wykonawcą. Z jej zapisów wynikało, że: „1. Dostawa urządzeń, ich montaż oraz uruchomienie nastąpi do 31 października 2018 r., natomiast zgłoszenie instalacji do operatora sieci najpóźniej do 9 listopada 2018 r. 2. Wykonawca musi dokonać odbioru końcowego po zakończeniu całości robót i zgłoszeniu instalacji do operatora sieci, informując pisemnie zamawiającego o tym fakcie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem”. W dniu 26 października 2018 r. wykonawca złożył zamawiającemu pismo informujące, o tym że zakończył prace instalacyjno-montażowe i przeprowadził próbny rozruch instalacji zakończony sukcesem. Ponadto wskazał, że do 31 października 2018 r. dokona pomiarów elektrycznych i ostatecznie uruchomi instalację. W dniu 30 października 2018 r. oświadczył jednak pisemnie, że ze względu na warunki pogodowe nie może bezpiecznie przeprowadzić pomiarów. Podniósł, że jako pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy a wykonanie pomiarów elektrycznych działającej instalacji wymaga bezwietrznych i bezdeszczowych warunków pogodowych w celu wyeliminowania ryzyka porażenia. Argumentował, że są to okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć. Następnie 5 listopada 2018 r. poinformował zamawiającego, że w związku z ustaniem niekorzystnych warunków pogodowych przeprowadził tego dnia prace pomiarowe, i że na 13 listopada 2018 r. zaplanował odbiór końcowy wykonanych prac (zgodnie z zapisem umowy nakazującym poinformowanie zamawiającego o odbiorze minimum 7 dni przed nim). Czy zamawiający powinien uznać, że wykonawca nie dotrzymał obydwu terminów, bo przeprowadził tylko próbny rozruch instalacji do 31 października 2018 r.? Czy ewentualnie przy zapisie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym o treści „Na podstawie art. 144 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza (pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody) możliwość zmiany postanowień w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia? Powyższa zmiana musi zostać dokonana w formie aneksu podpisanego przez obie strony. »Siła wyższa« oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia mimo dochowania należytej staranności” można zmienić termin wykonania zamówienia stosownym aneksem, odstępując od wymierzenia kar umownych?
22 stycznia 2019Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapisz się na szkolenie!

Elektronizacja zamówień publicznych po ostatnich zmianach 

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 marca (piątek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

wiper-pixel