Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
620 artykułów na stronie

Kiedy zamawiający może dokonać poprawy treści oferty zgodnie z ustawą Pzp

Pytanie: Zamawiający wymagał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu, w którym wykonawcy byli zobowiązani do podania posiadanych przez oferowany sprzęt parametrów technicznych oraz cech technicznych i funkcjonalnych. Przedmiotowy wykaz stanowił treść ofert. Zamawiający przygotował wzór tego wykazu w postaci tabeli, gdzie w poszczególnych jej pozycjach wykonawcy mieli wpisać parametry i cechy posiadane przez oferowany sprzęt. Jednocześnie na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona, przedłożenia dokumentacji technicznej producenta oferowanego sprzętu. Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, przedłożył wykaz sprzętu sporządzony na wzorze przygotowanym przez zamawiającego. Analiza przedmiotowego wykazu ujawniła, że w jednej pozycji wykonawca nie podał informacji odnoszącej się do jednego wymogu (posiadanie przez oferowany sprzęt ekranu LCD). Jednocześnie wykonawca ten wraz z ofertą przedłożył dokumentację techniczną producenta sprzętu, z której wynika, że oferowany sprzęt posiada przedmiotowy ekran LCD. Zaistniała sytuacja zrodziła następujące pytanie: czy zamawiający w ogóle może dokonać analizy oferty z uwzględnieniem przedłożonej dokumentacji technicznej, mimo iż zasadniczo jest to dokument przedkładany na żądanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, a jeżeli tak, czy ujawniony w wykazie pojedynczy brak informacji zamawiający może zakwalifikować jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści ofert? Czy jednak zamawiający powinien w pierwszej kolejności pozyskać co najmniej potwierdzenie aktualności informacji zawartych w tej dokumentacji poprzez wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających i dopiero potem dokonać ewentualnej kwalifikacji, czy może jednak taki brak, niezależnie od tego momentu pozyskania dokumentacji technicznej producenta sprzętu, w ogóle nie może być uznany za inną omyłkę i stanowi o niezgodności treści ofert z treścią SIWZ?
20 listopada 2020Czytaj więcej »

Czy po 1 stycznia 2021 r. oświadczenia z art. 17 ustawy Pzp pracownicy mogą złożyć na piśmie?

Pytanie: Przygotowując się do wdrożenia nowej ustawy Pzp i analizując przepisy, zauważyliśmy pewną przeszkodę, o której istnienie i ewentualne sposoby jej ominięcia pragniemy spytać. Zgodnie z treścią nowej ustawy Pzp postępowania powinny być przeprowadzane oraz dokumentowane i archiwizowane elektronicznie (wynika to m.in. z art. 70 nowej ustawy). W nowej ustawie tak jak i w starej zawarto obowiązek po stronie osoby dokonującej czynności w postępowaniu (uczestniczącej w pracach komisji) polegający na złożeniu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z uczestniczenia w jej pracach (stary art. 17, nowy art. 56). Oświadczenie to stanowi załącznik do protokołu z postępowania, więc powinno przybrać formę elektroniczną. Protokoły z obrad komisji i zgoda wyrażana przez członków akceptująca wyniki jej prac mogą być dokumentowane w postępowaniu za pomocą narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów, kont na serwisach zakupowych itp. Oświadczenie jednak musi mieć formę pisemną i spełniać wymogi zarezerwowane dla tego typu czynności zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. Czy powyższe okoliczności zobowiązują zamawiającego do zapewnienia swoim pracownikom certyfikowanych podpisów elektronicznych? Naszym zdaniem nie możemy wymagać od pracowników, aby Ci oświadczając, wykorzystywali swoje osobiste konto na ePUAP czy też inne własne narzędzie. Proszę o nakreślenie podejścia, jakie powinien przyjąć zamawiający w interpretacji wspomnianych przepisów kluczowych dla sporządzenia nowego regulaminu udzielania zamówień w instytucji zobowiązanej do stosowania ustawy Pzp.
20 listopada 2020Czytaj więcej »

Zasady szacowania wartości dokumentacji projektowych i koncepcji programowo-przestrzennych

Pytanie: Zamawiający otrzymał środki finansowe i w II półroczu 2020 roku planuje przeprowadzić postępowania na usługi w zakresie opracowania: 1)     dokumentacji projektowej budowy budynku kontroli sanitarnej, 2)     aktualizacji dokumentacji projektowej budowy budynku kontroli szczegółowej, 3)     koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy kolejowego przejścia granicznego, 4)     koncepcji programowo-przestrzennej budowy terminala samochodowego, 5)     dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków. Łączna wartość opracowań przekracza próg unijny. W celu ustalenia czy ww. zamówienia stanowią jedno zamówienie czy zamówienia odrębne, przeprowadzono analizę tzw. tożsamości zamówienia (przedmiotowej, podmiotowej i czasowej). Ustalono, że tożsamość przedmiotowa jest wspólna dla pozycji 1, 2 i 5 oraz dla pozycji 3 i 4. Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przygotowanie materiałów do wykonania robót budowlanych. Natomiast celem opracowania koncepcji jest przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania materiałów i informacji dotyczących pozyskania gruntów. Tożsamość podmiotowa jest spełniona dla pozycji 1, 2, 3 i 4 – te same biura projektowe mogą opracować ww. dokumentacje, odrębna dla pozycji 5 specjalistyczne biura projektów. Tożsamość czasowa jest wspólna dla wszystkich pozycji. Czy wobec tego prawidłowe są ustalenia zamawiającego dotyczące realizacji tych zamówień w podziale na trzy odrębne postępowania prowadzone zgodnie z przepisami właściwymi dla wartości danego postępowania: 1)     pierwsze łącznie dla pozycji 1 i 2, 2)     drugie łącznie dla pozycji 3 i 4, 3)     trzecie dla pozycji 5?
5 listopada 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel