Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
514 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie wskazuje, jakie roszenia mogą zostać pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (realizacja kontraktu oraz rękojmia). Żaden przepis ustawy Pzp nie daje zamawiającemu zabezpieczenia na wypadek braku realizacji postanowień gwarancyjnych. Zamawiający w sytuacji szkód gwarancyjnych i niewywiązania się wykonawcy z ich naprawy może skierować wniosek na drogę postępowania cywilnego. Takie działanie nie rozwiąże jednak problemu, który powstał w danym momencie. Czy zamawiający, odnosząc się do regulacji Kodeksu cywilnego i tzw. swobody postanowień umownych, może żądać dodatkowej gwarancji stanowiącej zabezpieczenie udzielonej gwarancji jako dokumentu zupełnie odrębnego od zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Zamawiający analizując sytuację, odnosi się również w myśl przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych do racjonalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania własnymi środkami, które nie muszą służyć pokrywaniu szkód gwarancyjnych, za które zamawiający zapłacił już w ofercie, a których naprawy nie może wyegzekwować na podstawie zawartej umowy.
18 czerwca 2019Czytaj więcej »

Uważaj na zapisy wieloletniej umowy, gdy nie masz na nią pełnego finansowania

Pytanie: Istota naszego problemu dotyka rozstrzygnięcia finansowania (są to środki inwestycyjne) przyszłego zamówienia na wymianę systemu sygnalizacji pożarowej. Mamy już prawie przygotowane dokumenty do tego postępowania − siwz, projekt umowy, dokumentację techniczną, w tym projekt wykonawczy. Oszacowaliśmy wartość zamówienia zgodnie z kosztorysem na 668.560,82 zł netto. Realizacja kontraktu powinna odbyć się w 4 etapach (2 w roku bieżącym i 2 pozostałe w 2020 roku). Nasza księgowa chce jednak zablokować projekt umowy, który przewiduje finansowanie 3-go i 4-tego etapu w 2020 roku, jeśli nie zostanie wprowadzona do niego klauzula zastrzegająca możliwość rozwiązania umowy w przypadku braku środków. To co jest zapisane w tegorocznym budżecie, jest pewne, ale nie mamy gwarancji pokrycia zobowiązań z tytułu zakończenia następnych etapów w przyszłym roku. Moim zdaniem jest to niezgodne z ustawą Pzp dopuszczającą umowy 4-letnie a także ze stanowiskami doktryny i orzecznictwa. Wydaje się, że takie postanowienia umowne godzą w interes wykonawców, ponieważ nie gwarantują im, że po wykonaniu części czy całości przedmiotu zamówienia otrzymają należne wynagrodzenie. Dodatkowo ograniczają konkurencję, ponieważ wykonawcy nie będą chcieli ponosić ryzyka nieotrzymania wynagrodzenia. Czy w chwili zawierania wieloletniej umowy zamawiający musi dysponować pełnymi środkami na całkowitą realizację zamówienia?
3 czerwca 2019Czytaj więcej »

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

Pytanie: Ośrodek Pomocy Społecznej kilka lat temu zakupił u producenta oprogramowanie komputerowe stworzone do pracy dla jednostek o danej specyfice. Każdy program jest dostosowany do obsługi poszczególnych działów. Wszystkie programy są ze sobą kompatybilne i mogą współpracować, co w ogromnej mierze ułatwia pracę całego Ośrodka. Wraz z nakładaniem na Ośrodek nowych zadań ustawowych były zamawiane kolejne programy tego producenta, również stworzone w taki sposób, aby współpracowały z już istniejącymi, z których Ośrodek od lat korzystał. Przedmiotem umowy zawartej kilka lat temu był zakup oprogramowania. Aby móc korzystać z programów, Ośrodek jest zobowiązany corocznie składać zamówienie na przedłużenie licencji, ponieważ jest to licencja czasowa, odnawialna co 12 miesięcy. Czy złożenie zamówienia na przedłużenie licencji oprogramowania w danym roku należy traktować jako odrębne zamówienie, dla którego istnieje obowiązek umieszczenia w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych, czy możemy to potraktować jako kontynuację pierwszego zamówienia przy zakupie oprogramowania? Z uwagi na wartość zamówienia w danym roku, nieprzekraczającą progów ustawowych do zamówienia stosujemy wewnętrzny regulamin udzielania zamówień. Nie przeprowadzamy natomiast procedury konkurencyjnej w celu porównania innych ofert producentów oprogramowania, argumentując to w ten sposób, iż przeniesienie wszystkich danych na programy firm konkurencyjnych wiązałoby się z utratą wprowadzonych danych, z uwagi na duże zróżnicowanie struktury bazy danych, chaosem organizacyjnym z powodów technicznych i mogłoby wpłynąć na niezachowanie ciągłości działalności. Jak mamy traktować takie zamówienia? Czy jest to jedne zamówienie przedłużane co roku, dla którego nie ma obowiązku sprawozdawczego? Czy może traktować je jako odrębne, coroczne zamówienia, które musimy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu?
23 maja 2019Czytaj więcej »

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel