Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
408 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Techniczne trudności z wypełnieniem unijnego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki – sprawdź, jak je rozwiązać

Pytanie: Zamawiający udzielił zamówienia powyżej progów unijnych w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie działalności artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). Podczas zamieszczenia w SIMAP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wystąpiły trudności natury technicznej. Zamawiający jako rodzaj procedury wskazał „Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Formularz ogłoszenia zawiera m.in. sekcję II.1.7 – Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) oraz sekcję V.2.4 – Informacja na temat wartości zamówienia (bez VAT). W tych miejscach należy obowiązkowo wpisać dodatnią wartość liczbową. Jeżeli taka liczba nie zostanie podana, nie można przejść na kolejną stronę formularza. Ponieważ wykonawca, na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy Pzp, zastrzegł ujawnienie wysokości wynagrodzenia, zamawiający wpisał w ww. sekcje 0.01 euro, uzyskując tym samym techniczną możliwość wypełnienia ogłoszenia. W sekcji II.2.5 ogłoszenia również nie było możliwości niewybrania żadnej opcji (mimo że w trybie z wolnej ręki nie ustala się kryteriów oceny ofert). Zamawiający zaznaczył więc opcję „Cena”. Jednocześnie w sekcji VI – Informacje uzupełniające – VI.3 Informacje dodatkowe zamawiający zamieścił następującą informację: „W sekcji II.1.7. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) oraz w sekcji V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia (bez VAT) została podana kwota 0.01. Wykonawca zastrzegł ujawnienie wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 8 pkt 4 ppkt 2 ustawy Pzp. W sekcji II.2.5 zaznaczono przypadkową opcję, postępowanie było prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki”. Czy powyższe rozwiązanie jest prawidłowe w świetle przepisów ustawy Pzp? Czy jest jakaś inna możliwość wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w SIMAP dla trybu zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 8 ust. 4 ustawy Pzp?
21 lutego 2018Czytaj więcej »

Zasady właściwej oceny warunku udziału w postępowaniu odnośnie do usługi, która jest nadal realizowana

Pytanie: Zamawiający w siwz i w ogłoszeniu określił warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Wymagał, aby wykonawca wykazał zrealizowanie co najmniej 1 usługi skanowania zbiorów piśmienniczych, której zakres obejmował nie mniej niż 850 000 skanów stron obiektów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie i przedstawił wykaz prac zrealizowanych w ramach świadczonych usług w tym co najmniej: 1) jednej usługi konwersji plików macierzystych do formatu prezentacyjnego, której zakres obejmował nie mniej niż 850 000 skonwertowanych obiektów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2) jednej usługi rozpoznania tekstu (OCR) na zdigitalizowanych stronach, której zakres obejmował nie mniej niż 750 000 rozpoznanych obiektów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca w wykazie usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat wskazał, że wykonał 1 500 000 skanów stron zbiorów piśmienniczych oraz usługę rozpoznania tekstu (OCR0 na 1 100 000 rozpoznanych skanów). Z załączonych do wykazu referencji wynika, że usługa, na którą powołuje się wykonawca, jest usługą na wykonanie 2 800 000 skanów, która została rozpoczęta w styczniu 2017 roku i ma trwać do lutego 2018 roku, a więc nie została jeszcze zakończona. Wystawca referencji informuje, że do 24 sierpnia 2017 r. zakończono etapy, w ramach których wykonano i odebrano bez zastrzeżeń ok. 1 500 000 skanów, tyle samo plików prezentacyjnych oraz dokonano procesu OCR na 1 100 000 plików. Czy można uznać określony powyżej warunek za spełniony, jeżeli była w nim mowa o zrealizowanej usłudze, a zabrakło odniesienia do usług ciągłych?
12 stycznia 2018Czytaj więcej »
wiper-pixel