Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
543 artykułów na stronie

Jak formalnie zaoferować produkt równoważny opisanemu w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz w przetargu nieograniczonym zamieścił następującą uwagę: „Zamawiający starał się opisać przedmiot zamówienia w sposób najbardziej zrozumiały dla wykonawcy. Ewentualnie użyte nazwy własne obrazują jedynie rozwiązania, wyznaczając cechy elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne tym opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania zamawiającego”. Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym przedstawił następujące pozycje: a)      przyprawa do zup w płynie typu Knorr, Winiary, b)      śnieżka śmietana dr Oetker. Jeden z wykonawców przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik do oferty, artykuły żywnościowe, które posiadają następujące informacje do ww. pozycji: Ad. a) przyprawa do zup w płynie − producent mr cook, Ad. b) śnieżka śmietana − producent emix. Do powyższej sytuacji (rozbieżności w zakresie producentów) odniósł się jeden ze współoferentów. Mając na uwadze zapis siwz, zamawiający jest zdania, że wykonawcy mogą zawrzeć w swoich ofertach wszystkie produkty równoważne lub dokładnie takie, jakie wskazał zamawiający, opisując asortyment, bez względu na to, czy użyto wyrazu „typu”. Czy zamawiający ma rację? Czy zamawiający musi odpisywać współoferentowi, który ma ww. uwagi do jednej z ofert, mimo że zamawiający nie zgadza się z uwagą?
19 listopada 2019Czytaj więcej »

Czy wykonawca może przedstawić dokument jedynie częściowo przetłumaczony i potwierdzony za zgodność z oryginałem?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania z siwz, zamawiający wymagał przedłożenia specyfikacji technicznych producentów urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług. Gdyby specyfikacje były opracowane w obcym języku, zamawiający wymagał przedłożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeden z wykonawców przedłożył całościowy (50 stron) katalog produktowy producenta urządzeń, które będzie wykorzystywał do świadczenia usług. Katalog ten został złożony w języku angielskim, jako elektroniczna kopia dokumentu wraz z informacją wykonawcy, że produkty opisane na wybranych stronach (10−11, 22−25, 38−43) nie są przedmiotem oferty, przy czym wykonawca: 1)      poświadczył za zgodność z oryginałem tylko strony 1−37 (podpis znajduje się na 37 stronie katalogu), 2)      przedłożył tłumaczenie na język polski tylko wybranych stron katalogu, tj. tych, na których znajdują się charakterystyki techniczne urządzeń, które wykonawca będzie wykorzystywał przy świadczeniu usług, przy czym na innych stronach katalogu, które nie zostały wskazane przez wykonawcę jako te opisujące produkty będące przedmiotem oferty, również znajdują się wzmianki lub odniesienia m.in. do tych urządzeń. Czy tak złożony katalog można potraktować jako wymagane ww. specyfikacje techniczne spełniające wymóg formalny (tłumaczenie, poświadczenie za zgodność z oryginałem), czy jednak, niezależnie do tego że katalog zawiera też inne informacje oraz specyfikacje (charakterystyki) techniczne innych urządzeń, powinien być w całości przetłumaczony i poświadczony za zgodność z oryginałem? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów?
4 listopada 2019Czytaj więcej »

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych

Forma. Termin związania. Nowe przesłanki odrzucenia. 

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 11 grudnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel