Nowości Czytaj więcej nowości »

Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2131/18).
13.02.2019 Czytaj więcej »
Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa obciąża wykonawcę
Wykonawca nie może poprzestać jedynie na oświadczeniu złożonym w piśmie, że zastrzega wyjaśnienia, jak też na dołączeniu do pisma oświadczenia zatytułowanego „Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy...
12.02.2019 Czytaj więcej »
Uwaga! Skan oferty z elektronicznym podpisem jest dopuszczalny – najnowsze, rewolucyjne stanowisko KIO
W wyroku z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 119/09) skład orzekający KIO uznał, że oferta, która została sporządzona pisemnie, a następnie zeskanowana i podpisana elektronicznie została złożona prawidłowo.
11.02.2019 Czytaj więcej »
Wykonawca musi jasno wyartykułować w swojej ofercie, jaki sprzęt oferuje
Zamawiający, stawiając w siwz wymóg bezwzględnego podania numeru katalogowego oferowanego komputera przenośnego, powinien być świadomy, że niewskazanie tego elementu to istotna wada oferty dyskwalifikująca ją z oceny w ramach kryteriów oceny ofert...
06.02.2019 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik...

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie re...

Nie uzyskałeś dofinansowania? Unieważnij postępowanie

Pytanie: Mam wątpliwości związane z zapisem w siwz i w umowie dotyczące płatności uzależnionej od podpisania umowy z ARMiR. W 2019 roku będę musiał przeprowadzić postępowanie na dost...

Co z zabezpieczeniem wpłaconym gotówką w kasie banku na konto zamawiającego?

Pytanie: Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 475.000 zł w gotówce w kasie banku na konto zamawiającego. Jest to niezgodne z zapisem art. 148 ust. 3 u...

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp – w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Pytanie: Czy najem pomieszczeń o wartości 100.000 zł należy wykazać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w pkt X Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych ...

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

Pytanie: Czy jeśli udzielenie zamówienia miało miejsce w grudniu 2018 roku (umowa została więc zawarta w 2018 roku), ale dotyczyło usług, które będą realizowane w 2019 roku, to takie...

Wyjaśnienia siwz – jak w praktyce obliczyć obowiązujące zamawiającego terminy?

Pytanie: Czy jeśli w przetargu na usługi i dostawy o wartości niższej niż 144.000 euro zamawiający opublikował ogłoszenie na swojej stronie internetowej 14 listopada 2018 r., wyznacz...

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Pytanie: W postępowaniu powyżej kwoty 221.000 euro jeden z wykonawców zadał pytanie o wydzielenie pozycji do nowego pakietu/części. Wyraziliśmy zgodę i w związku z tym sprostowaliśmy...

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik...

Nie uzyskałeś dofinansowania? Unieważnij postępowanie

Pytanie: Mam wątpliwości związane z zapisem w siwz i w umowie dotyczące płatności uzależnionej od podpisania umowy z ARMiR. W 2019 roku będę musiał przeprowadzić postępowanie na dost...

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Pytanie: Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości ...

Zamawiający powinien badać także ceny jednostkowe pod kątem ich rażącego zaniżenia

Pytanie: Wykonawca składający ofertę na wywóz śmieci w przetargu poniżej progów unijnych w jednej pozycji w ofercie przedstawił cenę ponad 10-krotnie niższą niż drugi wykonawca i war...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Pytanie: Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania ...

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Pytanie: W listopadzie 2018 roku przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie dotychcza...

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Pytanie: Zamówienie dotyczy zakupu w trybie przetargu nieograniczonego nowego oprogramowania w celu rozbudowy systemu informatycznego wraz z e-usługami, które to usługi wymagają pełn...

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Pytanie: Jako spółka prawa handlowego – jednostka samorządowa w 2018 roku udzieliliśmy zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na dostawę pojazdu w formie leasingu. Rozwijając...

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na odbiór odpadów komunalnych. Wykonawca odmawia podpisania umowy, a jego oferta jest jedyną w postępowaniu, zatem od przyszłego miesiąca gmina nie m...

Jak właściwie obliczać kwoty możliwych do zlecenia kolejnych zamówień uzupełniających?

Pytanie: Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz udzielenie zamówienia na roboty budowlane z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w maksymalnej wysokości 60% wartości zam...

Jak zlecać zamówienia „dodatkowe” o różnych wartościach?

Pytanie: Zamawiający w 2016 roku udzielił zamówienia na realizację usługi dotyczącej dowozów szkolnych. W siwz i ogłoszeniu została przewidziana możliwość udzielenia zamówień dodatko...

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Reprezentuję jednostkę sektora fin...

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie re...

Co z zabezpieczeniem wpłaconym gotówką w kasie banku na konto zamawiającego?

Pytanie: Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 475.000 zł w gotówce w kasie banku na konto zamawiającego. Jest to niezgodne z zapisem art. 148 ust. 3 u...

Jak najprościej wydać zaoszczędzone środki?

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu poniżej progów unijnych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane „Modernizacja c.o. na obiekcie hali sportowej” przeznaczył na sfinansowani...

Umowę w sprawie zamówienia zawsze wolno rozwiązać na mocy porozumienia jej stron

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony (poniżej kwot unijnych) na zagospodarowanie odpadów komunalnych a potem kolejny na odbiór i transport tych odpadów. Wartość...

Prawo

Zapisz się na szkolenie!

Przetarg nieograniczony krok po kroku

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

25 lutego (poniedziałek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel