Nowości Czytaj więcej nowości »

Z kontroli UZP – kiedy wymagać od wykonawców, by zatrudniali pracowników na umowę o pracę?
W przypadku określonych czynności objętych przedmiotem zamówienia na roboty budowlane bądź usługi zamawiający musi dopilnować, aby wykonawca zatrudnił swoich pracowników na umowę o pracę. Kiedy wymóg jest konieczny? Jak właściwie ocenić, które czynności to de facto wykonywanie pracy? Ich przykłady a także wskazówki związane ze stosowaniem tej regulacji znajdziesz w poniższym opracowaniu. Przygotowaliśmy je na podstawie raportu z kontroli przeprowadzonych przez...
Jak liczyć możliwe do dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia – stanowisko UZP
Czy pod pojęciem „łącznej wartości zmian umowy” z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mieszczą się także zmiany wartości umów dokonywane na podstawie innych przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp? Odpowiedzi na to pytanie udziela Urząd Zamówień...
Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO...
13.02.2019 Czytaj więcej »
Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa obciąża wykonawcę
Wykonawca nie może poprzestać jedynie na oświadczeniu złożonym w piśmie, że zastrzega wyjaśnienia, jak też na dołączeniu do pisma oświadczenia zatytułowanego „Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy...
12.02.2019 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Kiedy łączyć zamówienia z poszczególnych projektów?

Pytanie: Zamawiający dokonuje zakupu odczynników na podstawie art. 4d ust. 1 ustawy Pzp w różnych projektach badawczych i agreguje je jako jedną grupę zamówień tj. spełniającą tożsam...

Sukcesja praw i obowiązków z umowy w sprawie zamówienia jest niedopuszczalna

Pytanie: Zgodnie z umową w sprawie zamówienia publicznego: „1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw i obowiązków wynikających z Umowy. Umowy skutkujące takim ...

Niestandardowe kryteria oceny ofert są dopuszczalne

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym prowadzonym w procedurze krajowej na dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe, możemy jako kryterium oceny ofert przyjąć wydłużony okr...

Uważaj na zarzut naruszenia dfp, jeśli w postępowaniu podprogowym podpisujesz umowę powyżej 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro. W wyznaczonym terminie wpły...

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp – w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Pytanie: Czy najem pomieszczeń o wartości 100.000 zł należy wykazać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w pkt X Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych ...

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

Pytanie: Czy jeśli udzielenie zamówienia miało miejsce w grudniu 2018 roku (umowa została więc zawarta w 2018 roku), ale dotyczyło usług, które będą realizowane w 2019 roku, to takie...

Wyjaśnienia siwz – jak w praktyce obliczyć obowiązujące zamawiającego terminy?

Pytanie: Czy jeśli w przetargu na usługi i dostawy o wartości niższej niż 144.000 euro zamawiający opublikował ogłoszenie na swojej stronie internetowej 14 listopada 2018 r., wyznacz...

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Pytanie: W postępowaniu powyżej kwoty 221.000 euro jeden z wykonawców zadał pytanie o wydzielenie pozycji do nowego pakietu/części. Wyraziliśmy zgodę i w związku z tym sprostowaliśmy...

Niestandardowe kryteria oceny ofert są dopuszczalne

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym prowadzonym w procedurze krajowej na dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe, możemy jako kryterium oceny ofert przyjąć wydłużony okr...

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik...

Nie uzyskałeś dofinansowania? Unieważnij postępowanie

Pytanie: Mam wątpliwości związane z zapisem w siwz i w umowie dotyczące płatności uzależnionej od podpisania umowy z ARMiR. W 2019 roku będę musiał przeprowadzić postępowanie na dost...

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Pytanie: Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości ...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Kiedy łączyć zamówienia z poszczególnych projektów?

Pytanie: Zamawiający dokonuje zakupu odczynników na podstawie art. 4d ust. 1 ustawy Pzp w różnych projektach badawczych i agreguje je jako jedną grupę zamówień tj. spełniającą tożsam...

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Pytanie: Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania ...

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Pytanie: W listopadzie 2018 roku przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie dotychcza...

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Pytanie: Zamówienie dotyczy zakupu w trybie przetargu nieograniczonego nowego oprogramowania w celu rozbudowy systemu informatycznego wraz z e-usługami, które to usługi wymagają pełn...

Uważaj na zarzut naruszenia dfp, jeśli w postępowaniu podprogowym podpisujesz umowę powyżej 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro. W wyznaczonym terminie wpły...

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na odbiór odpadów komunalnych. Wykonawca odmawia podpisania umowy, a jego oferta jest jedyną w postępowaniu, zatem od przyszłego miesiąca gmina nie m...

Jak właściwie obliczać kwoty możliwych do zlecenia kolejnych zamówień uzupełniających?

Pytanie: Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz udzielenie zamówienia na roboty budowlane z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w maksymalnej wysokości 60% wartości zam...

Jak zlecać zamówienia „dodatkowe” o różnych wartościach?

Pytanie: Zamawiający w 2016 roku udzielił zamówienia na realizację usługi dotyczącej dowozów szkolnych. W siwz i ogłoszeniu została przewidziana możliwość udzielenia zamówień dodatko...

Sukcesja praw i obowiązków z umowy w sprawie zamówienia jest niedopuszczalna

Pytanie: Zgodnie z umową w sprawie zamówienia publicznego: „1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw i obowiązków wynikających z Umowy. Umowy skutkujące takim ...

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie re...

Co z zabezpieczeniem wpłaconym gotówką w kasie banku na konto zamawiającego?

Pytanie: Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 475.000 zł w gotówce w kasie banku na konto zamawiającego. Jest to niezgodne z zapisem art. 148 ust. 3 u...

Jak najprościej wydać zaoszczędzone środki?

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu poniżej progów unijnych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane „Modernizacja c.o. na obiekcie hali sportowej” przeznaczył na sfinansowani...

Prawo

Zapisz się na szkolenie!

Elektronizacja zamówień publicznych po ostatnich zmianach 

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 marca (piątek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel