Nowości Czytaj więcej nowości »

Wykonawca nie może zastrzec tajemnicy przedsiębiorstwa po terminie składania ofert
Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa muszą być złożone wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz nie mogą ograniczać się jedynie do ogólnikowych stwierdzeń bez żadnych dodatkowych wyjaśnień i dowodów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 czerwca 2017, sygn. akt KIO 1141/17, KIO 1202/17).
Brak miejsca na niezbędne dane w formularzu ogłoszenia w DzUUE? Sprawdź, co radzi UZP
Aktualnie obowiązujący interaktywny formularz ogłoszenia o zamówieniu udostępniany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej zawiera limit znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych. Zamawiający mają w związku z tym wątpliwości, jak...
Wyśrubowane wymogi związane z doświadczeniem wykonawców nie muszą naruszać zasady uczciwej konkurencji
W postępowaniach o rozbudowanym przedmiocie zamówienia wykonawca, który nie ma możliwości ubiegania się samodzielnie o uzyskanie zamówienia, powinien zadbać o utworzenie konsorcjum albo posiłkować się zasobem podmiotów trzecich. Skoro...
KIO o umowach ramowych – skorzystaj z podpowiedzi arbitrów
Celem zawarcia umowy ramowej jest wyłonienie wykonawców, którzy będą, i tak w ograniczony sposób, konkurować między sobą, składając oferty na zamówienia wykonawcze. Procedura zawarcia takiej umowy uregulowana w art. 99–101b ustawy Pzp nie jest...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Jak potraktować brak w ofercie informacji dotyczącej kryterium oceny? Poznaj 2 rozwiązania

Pytanie: Zamawiający w różny sposób traktują kwestie związane z brakiem zamieszczenia przez wykonawcę w ofercie konkretnej wartości wskazanego kryterium pozacenowego. I tak dominują ...

Rozbieżności w ofercie dotyczące powołania się na zasoby podmiotu trzeciego – znajdź rozwiązanie

Pytanie: Wykonawca w oświadczeniu powołał się na zasoby innego podmiotu dotyczące doświadczenia, natomiast w ofercie zaznaczył, że nie będzie realizował zadania przy pomocy podwykona...

Elektronizacja zamówień w 2018 roku – przygotuj się już dziś na stosowanie nowych przepisów

Pytanie: Nasze pytanie jest związane z tematem elektronizacji zamówień publicznych a mianowicie jak powinien się do tego przygotować zamawiający. Jakie kroki w pierwszej kolejności n...

Zobacz, czy pracownik wykonujący obowiązki kierownika zamawiającego składa oświadczenie ZP-12

Pytanie: Protokół z postępowania zatwierdził z-ca rektora, który na żadnym etapie postępowania nie brał w nim udziału (tzn. nie podpisywał żadnych dokumentów mających wpływ na wyłoni...

Formalności przy przesunięciu terminu składania ofert

Pytanie: Czy jeśli przedłużamy termin składania ofert na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, musimy zamieścić stosowną informację w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Sprawdź, czy zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o unieważnieniu postępowania w Biuletynie ZP

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie na usługę druku i dostawy materiałów reklamowych i promocyjnych w trybie zapytania o cenę. Zaproszenie do składania ofert przesłano do 8 wyk...

Jak potraktować brak w ofercie informacji dotyczącej kryterium oceny? Poznaj 2 rozwiązania

Pytanie: Zamawiający w różny sposób traktują kwestie związane z brakiem zamieszczenia przez wykonawcę w ofercie konkretnej wartości wskazanego kryterium pozacenowego. I tak dominują ...

Rozbieżności w ofercie dotyczące powołania się na zasoby podmiotu trzeciego – znajdź rozwiązanie

Pytanie: Wykonawca w oświadczeniu powołał się na zasoby innego podmiotu dotyczące doświadczenia, natomiast w ofercie zaznaczył, że nie będzie realizował zadania przy pomocy podwykona...

Niezaznaczenie opcji w ofercie może podlegać korekcie

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na dostawę mebli mobilnych na potrzeby jednego z projektów współfinansowanych z UE jednym z kryteriów oceny oferty była jakość (parametry technic...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Termin zawarcia umowy po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Czy można zawrzeć umowę następnego dnia po ogłoszeniu wyroku przez Izbę, czy należy czekać na otrzymanie pisemnego uzasadnienia wyroku? A może wolno to zrobić dopiero po upł...

Odwołanie musi nie tylko wskazywać niezgodne z prawem działania, ale też żądania względem zamawiającego

Pytanie: W listopadzie 2016 roku uczestniczyłam w otwartym szkoleniu z zasad wypełniania JEDZ prowadzonym przez radcę prawnego specjalizującego się w zamówieniach publicznych. Przy o...

Ważne zasady szacowania usług projektowych

Pytanie: Czy zamówienie na dokumentację budowlaną remontu budynku należy ustalić zgodne z postanowieniami rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu ...

Krok po kroku przez tryb zapytania o cenę – prosta instrukcja dla zamawiającego

Pytanie: Dostałam polecenie przeprowadzenia zapytania o cenę na dostawę środków czystości do szkoły podstawowej oraz na wywóz nieczystości ze szkoły. Proszę o poradę, jakie dokumenty...

Sprawdź, jak właściwie zakwalifikować zamówienie jako dostawę lub usługę

Pytanie: Zamawiający przygotowuje przetarg nieograniczony na wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej. W zakres zamówienia wejdą m.in. dostawy ekranów multimedialnych, gablot z min...

Jakie zapisy powinien uwzględniać aneks do umowy, którym zlecane są zamówienia dodatkowe?

Pytanie: Przed wejściem w życie nowelizacji w 2016 roku przeprowadziliśmy przetarg, w wyniku którego we wrześniu 2016 roku wybraliśmy wykonawcę. Czy umowa na zamówienie dodatkowe pow...

Wypowiedzenie umowy z uwagi na nierzetelność wykonawcy nie jest podstawą stosowania trybu z wolnej ręki

Pytanie: Zamawiający jest zmuszony wypowiedzieć umowę na wykonanie projektu budowlanego, którego wartość przekracza 30.000 euro. Czy może zlecić innej firmie wykonanie tego projektu ...

Sprzeczności w dokumentacji przetargowej dotyczące terminu realizacji zamówienia – zobacz, jak rozwiązać problem

Pytanie: Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia została zawarta na inny termin, niż przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin wykonania prac wskazany w siwz to: „od dnia podpi...

Miejsca bezpośredniego nadzoru zamawiającego – zobacz, jak rozumieć to pojęcie i kiedy żądać danych podwykonawców

Pytanie: Co należy rozumieć pod pojęciem „zamówienia na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego”? Czy te mi...

Poznaj zasady wprowadzania istotnych zmian do umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: Czy dopuszczalne jest umieszczenie w siwz i projekcie umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo lub przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku d...

Problem z oszacowaniem umowy o dostawę zawartą na czas nieoznaczony – skorzystaj z niezbędnych wskazówek

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym szacować wartość zamówienia dla umów na czas nieoznaczony? Artykuł 34 ust. 3 ustawy Pzp wspomina jedynie o dostawach najmu, dzierżawy, leasingu....

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,1749

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Pobierz
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Pobierz
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
Pobierz
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Pobierz
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Pobierz
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel