Nowości Czytaj więcej nowości »

Zamawiający jest ograniczony w swobodnym kształtowaniu zapisów umowy
Nawet przyjęcie dyspozytywnego charakteru norm nie uprawnia zamawiającego do jednostronnego kształtowania zobowiązania, w sposób który odbiera stronom umowy prawo do obiektywnego, niezależnego uregulowania przez sąd stosunków między stronami w przypadku zaistnienia wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w umowie sytuacji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 października 2018 r., sygn. akt KIO 1951/18).
Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa, trzeba udowodnić mu zamiar wprowadzenia zamawiającego w błąd
Nieprawdziwe informacje to takie, którym prawidłowo ustalony stan faktyczny przeczy, wskazując na odmienną sytuację bądź prowadząc do odmiennych niż zadeklarowane ustaleń (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO/KD...
Przystąpienie do postępowania odwoławczego nie może być przekazane pocztą e-mail
Ustawa Pzp nie wiąże żadnych skutków prawnych z wniesieniem zgłoszenia przystąpienia do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie korespondencji e-mail. Zgodnie bowiem z art. 185 ust. 2 tej ustawy zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby...
Wykonawca, który kwestionuje wymogi zamawiającego, musi mieć obiektywne argumenty
Określenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z koniecznych elementów siwz, co wynika z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Termin ten powinien uwzględniać wszystkie okoliczności związane z realizacją zamówienia, powinien być określony w sposób...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Czy zamawiający musi poinformować prezesa UZP o zmianie wartości umowy zawartej na czas dłuższy niż 4 lata?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia, którego okres realizacji przekracza 4 lata. Stosownie do art. 142 ust. 3 ustawy Pzp zawiadomił o tym prezesa UZP, p...

Czy określając kwotę wadium, należy uwzględnić przewidywaną opcję?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony, w którym przewidział prawo opcji oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Czy przy określaniu wysokości wadium, kwoty ...

Zobacz, kiedy brak podpisu na kacie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Pytanie: Wykonawca podpisał formularz ofertowy, ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten ...

Zapisy umowy należy interpretować ściśle według ich brzmienia

Pytanie: Postępowanie dotyczy zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. W projekcie umowy, która była załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się zapis...

Czy zamawiający musi poinformować prezesa UZP o zmianie wartości umowy zawartej na czas dłuższy niż 4 lata?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia, którego okres realizacji przekracza 4 lata. Stosownie do art. 142 ust. 3 ustawy Pzp zawiadomił o tym prezesa UZP, p...

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz – co teraz?

Pytanie: Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty w budowlane, zawarł w siwz informacje: „Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakc...

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu o wartości powyżej progu unijnego zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin...

3 podpowiedzi, jak wypełnić protokół ZP-PN

Pytanie: Mam pytania dotyczące wypełniania protokołu ZP-PN: 1)      Czy w pkt 10 ZP-PN ppkt 3 należy wpisać pierwotny termin składania ofert, a następnie przedłużony (w związku ze ...

Czy określając kwotę wadium, należy uwzględnić przewidywaną opcję?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony, w którym przewidział prawo opcji oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Czy przy określaniu wysokości wadium, kwoty ...

Zobacz, kiedy brak podpisu na kacie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Pytanie: Wykonawca podpisał formularz ofertowy, ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten ...

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Pytanie: Kryterium oceny ofert na nadzór inwestorski będzie punktowane następująco: „Kryterium będzie oceniane na podstawie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług. Za każdą udoku...

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Pytanie: Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert – cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: „Okres gwarancji jakości n...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

O zasadach używania znaków towarowych w OPZ – na podstawie opinii UZP i wyroków KIO

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na dostawę sprzętu i odzieży sportowej. W opisie przedmiotu zamówienia znajdują się następujące sformułowania: „Pulsomert z GPS. Pulsometr do trening...

Do kiedy wolno zmienić OPZ w siwz?

Pytanie: Przeprowadziliśmy rozeznanie rynku na przewozy kurierskie. Kwota, którą otrzymaliśmy od jedynego wykonawcy przekracza progi krajowe (czyli powinniśmy przeprowadzić przetarg ...

Wskazówki związane z szacowaniem remontów dróg w różnych lokalizacjach na terenie gminy

Pytanie: Zamawiający w ciągu roku realizuje kilka remontów dróg gminnych. Czy powinien zsumować planowane zamówienia i zastosować procedurę zgodną z szacunkową wartością zamówienia d...

Wskazówki, jak łączyć zamówienia na potrzeby planu zamówień publicznych

Pytanie: W 2018 roku musimy zrealizować zamówienie na szkolenia w ramach projektu UE o wartości 2 mln zł (projekt A) z harmonogramem szkoleń realizowanych w 4 kolejnych latach (2018–...

Zamówienie sektorowe i klasyczne – jak je zlecić w jednym postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający prowadzący działalność wielobranżową (m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, produkcja i dystrybucja ciepła, odbiór i trans...

Nieudane zamówienie z wolnej ręki po nieudanym przetargu – co dalej?

Pytanie: Zamawiający (powiat) przeprowadził z wykonawcą negocjacje o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na roboty b...

Jak zakwalifikować zakup urządzenia zabawowego i jego montaż na placu zabaw?

Pytanie: Chcemy zlecić zamówienie w zakresie dostawy i montażu jednego urządzenia zabawowego na jednym z naszych osiedli. Koszt urządzenia to 10.000 zł a więc kwota niewielka. Czy po...

Czy wolno w jednym postępowaniu zamówić dystrybucję i dostawę gazu?

Pytanie: Czy gmina może przeprowadzić przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu wraz z jej dystrybucją? Czy nie będzie to prowadziło do ograniczenia konkurencyjności? ...

Zapisy umowy należy interpretować ściśle według ich brzmienia

Pytanie: Postępowanie dotyczy zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. W projekcie umowy, która była załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się zapis...

Dopuszczalność zmian umowy – czasem trzeba zastosować kilka przesłanek

Pytanie: Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE (RPOWD 2014–2020) na budowę sortowni odpadów komunalnych oraz budynku biurowo-socjalnego (zaplecza), a także świadczenie usług inży...

Niezwykle trudna zmiana umowy zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji Pzp z 2016 roku – ważne wskazówki

Pytanie: W 2016 roku udzieliliśmy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utrzymania czystości w sezonie zimowym i letnim na lata 2017–2019 na terenach komunalnych a...

Zmiana cen energii elektrycznej a zmiana umowy z dostawcą – na jakiej podstawie jej dokonać?

Pytanie: Mamy podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej (wykonawca był wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) z terminem realizacji do 31 grudnia br. W związku ze wzrostem...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Oświadczenia i dokumenty po elektronizacji zamówień publicznych

Transmisja live

12 grudnia (środa), godz. 11-12

Zapisz się już dziś >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel