Nowości Czytaj więcej nowości »

Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty składane przez uczestników postępowań powinny być opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP
UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...
16.10.2018 Czytaj więcej »
Uzasadnienie dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa musi być przekonujące
Uzasadnienie zastrzeżenia informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny nie może być lakoniczne i ograniczać się wyłącznie do zadeklarowania spełniania przez nieujawnione dane przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej...
15.10.2018 Czytaj więcej »
Nowa podstawa wyłączenia stosowania ustawy Pzp
W dniu 1 października 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, która dodała nową okoliczność wyłączenia stosowania jej przepisów.
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w doku...

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70%...

Upewnij się, czy ceny jednostkowe oferty mogą być w jakiejkolwiek sytuacji objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Pytanie: W prowadzonym przez nas unijnym przetargu nieograniczonym na dostawę systemu nagłośnienia (według projektu wykonawcy) wymagaliśmy, aby wykonawcy podali w przypadku kilku urz...

Czy wykonawca może złożyć ofertę wariantową zamiast podstawowej?

Pytanie: Zamawiający wszczyna przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej progu unijnego i dopuszcza składanie oferty wariantowej. Czy na podstawie art. 83 ust. 1 ...

Jak poprawnie archiwizować JEDZ złożony elektronicznie?

Pytanie: Jak zarchiwizować elektronicznego JEDZ-a, którego dostałam na mój adres e-mail w postępowaniu powyżej unijnego progu dofinansowanego ze środków unijnych? Nie posiadamy wyodr...

Co z ogłoszeniem o unieważnieniu postępowania publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Pytanie: Czy zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku unieważnienia postępowania bez podziału na...

Jak sformułować wymogi siwz w zakresie przygotowania elektronicznego JEDZ – skorzystaj z doświadczeń innych

Pytanie: Jak należy rozumieć sformułowania (dotyczące składania JEDZ w postaci elektronicznej) użyte przez UZP w dokumencie „Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7...

Plan postępowań i jego aktualizacja – poświęć 2 minuty i poznaj ważne zasady

Pytanie: Zamawiający przygotowuje roczny plan zamówień. Czy wolno mu umieścić w nim zapis: „Liczba procedur przetargowych może ulec zmianie w związku z udzielaniem zamówień w częścia...

Upewnij się, czy ceny jednostkowe oferty mogą być w jakiejkolwiek sytuacji objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Pytanie: W prowadzonym przez nas unijnym przetargu nieograniczonym na dostawę systemu nagłośnienia (według projektu wykonawcy) wymagaliśmy, aby wykonawcy podali w przypadku kilku urz...

Czy wykonawca może złożyć ofertę wariantową zamiast podstawowej?

Pytanie: Zamawiający wszczyna przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej progu unijnego i dopuszcza składanie oferty wariantowej. Czy na podstawie art. 83 ust. 1 ...

Czy zamawiający może ponownie wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli wykonawca złożył go, ale w obcym języku?

Pytanie: Proszę o odpowiedź w sprawie decyzji o odrzuceniu oferty wykonawcy, który na wezwanie do złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie odpowiedział na nie. Na ponowne ...

Czy wykonawca i podwykonawca mogą przedstawić referencje dotyczące realizacji tego samego zamówienia?

Pytanie: W postępowaniu wpłynęły 2 oferty: A i B. Jest to postępowanie na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro i wykonawcy wraz z ofertą składali dokumenty potwierdzające...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w doku...

Zamówienie usługi wykonania dokumentacji projektowej a wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Pytanie: Czy na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu wraz z drogą w opisie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (t...

Zakup auta w leasingu i od sprzedawcy – upewnij się, czy łączyć wartości zamówień

Pytanie: Zamawiający w planie finansowym na 2018 rok zarezerwował środki na zakup samochodów w wysokości ok. 300.000 zł. Czy tym samym rodzajem zamówienia będzie zakup pojazdu w leas...

Pamiętaj, że to rozporządzenie kwalifikuje dany przedmiot do robót budowlanych

Pytanie: Jesteśmy jednostką organizacyjną miasta i w tym roku organizujemy zawody lekkoatletyczne w różnych kategoriach wiekowych. Okazało się, że aby móc sprawnie przeprowadzić zawo...

Prawo opcji w praktyce zamawiającego – jak łatwo przejść 4 etapy postępowania

Pytanie: Przygotowuję unijny przetarg nieograniczony na dostawę mięsa z uwzględnieniem prawa opcji. Jak w tej sytuacji przygotować formularz ofertowy? Czy należy podać w nim wartość ...

Sprawdź, jak przyspieszyć postępowanie na zamówienie usług społecznych

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne (hotelarskie) na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Musi je unieważnić, bo nie wpłynęł...

Umowa na dostawę energii elektrycznej – wskazówki dla starostwa

Pytanie: Starostwo Powiatowe przejęło budynek od Urzędu Wojewódzkiego, który jest zasobem Skarbu Państwa, a którym od tej pory będzie gospodarował Starosta. W związku z tym zaistniał...

Procedura odwrócona – czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. W ofercie brakuje jednej pozycji kosztorysowej (mamy tu rozliczenie kosztorysowe) i nie da się tego w żaden sposób po...

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70%...

Zobacz, jak poprawnie uregulować kwestie różnych terminów dostawy w umowie o zamówienie

Pytanie: Przygotowuję przetarg podzielony na 3 części. Jedna z nich dotyczy dostawy sprzętu komputerowego, przy czym ma być ona zrealizowana w dwóch terminach. Jak prawidłowo uregulo...

Kiedy dostawca materiałów budowlanych będzie traktowany jak podwykonawca?

Pytanie: Wykonawca zawarł w ofercie informację, że zadanie będzie realizował z udziałem podwykonawcy robót budowlanych. Zawarł z nim następnie umowę o podwykonawstwo, przy czym zapew...

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: cena, ilość pobytów na budowie i doświadczenie personelu (inspektor...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel