Nowości Czytaj więcej nowości »

Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (wyrok KIO z 4 października 2019 r., sygn. akt KIO 1859/19).
Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana
Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w...
Zobacz, jak interpretować treść gwarancji wadialnej
Przed przekazaniem gwarancji zamawiającemu wykonawcy powinni zweryfikować jej treść. Dzięki temu będą mieć możliwość zareagowania na ewentualne błędy w dokumencie. Jeśli uznają to za konieczne, to mogą również zwrócić się do wystawcy gwarancji o...
Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zestaw wielu różnych dokumentów, których treść musi odpowiadać wymogom zamawiającego. Wykonawca, który ubiega się o zamówienie publiczne, musi zdawać sobie sprawę z tego, że brak...
13.02.2020 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia....

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie: Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin...

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Po wstępnej weryfikacji ofert w przetargu zamawiający stwierdził, że ta z najniższą ceną jednostkową podlega odrzuceniu, gdyż jest niezgodna z siwz. W opisie przedmiotu zamó...

Czy zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wolno zlecać z wolnej ręki?

Pytanie: Gmina została zmuszona do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty znacznie przewyższała je...

Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Pytanie: Czy jako zamawiający mogę (i ewentualnie jak) przenieść w umowie na roboty budowlane obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie na wykonawcę?

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Pytanie: Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień?

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie: Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 paź...

Czy zawsze trzeba odczekać termin standstill, by móc zawrzeć umowę w sprawie zamówienia?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych wpłynęły dwie oferty, z których jedna − jako niezgodna z ustawą − została odrzucona. Zamawiający poinformował już obydwu ...

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia....

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie: Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin...

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Po wstępnej weryfikacji ofert w przetargu zamawiający stwierdził, że ta z najniższą ceną jednostkową podlega odrzuceniu, gdyż jest niezgodna z siwz. W opisie przedmiotu zamó...

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługę „Zielona szkoła − 15-dniowy (14 osobodni) śródroczny turnus dla uczniów klas III szkół podstawowych” przy zastosowaniu...

Czy wolno podejmować czynności w postępowaniu po złożeniu odwołania przez wykonawcę?

Pytanie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W terminie związania ofertą zamawiający wybrał  ofertę wykonawcy A. Termin na wniesienie odwołania upływał 25 listopada 2019 r. W dniu 2...

Czy wyrok KIO należy wykonać dopiero po jego uprawomocnieniu?

Pytanie: W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych złożono odwołanie na zapisy siwz. Orzeczenie wydano 13 sierpnia br. Zamawiający otrzymał odpis wyroku wraz z uza...

Odwołanie na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zamawiającego uniemożliwia zawarcie umowy

Pytanie: Czy wniesienie odwołania na czynność zamawiającego polegającą na uznaniu za niezasadne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wstrzymuje możliwość zawarcia umowy? W wyniku ...

Czy odwołanie na treść siwz wolno złożyć już po otwarciu ofert?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące terminu wniesienia odwołania wobec postanowień siwz (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Zamawiający 6 sierpnia 2019 r. udzielił odpowiedzi na pytania w...

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Przygotowujemy przetarg na bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych. Czy w postępowaniu powinniśmy ująć także płyny eksploatacyjne typu płyn do spryskiwaczy, ol...

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Pytanie: Jako zamawiający sektorowy (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy, produkcja i dystrybucja ciepła) udzielamy zamówień do wartości progów unijnych na podstawie wewnętrznego...

Sprawdź, jak wyjaśniać niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych. Przedmiot zamówienia jest obszerny i różnorodny. Zawiera ok. 150 pozycji − poczynając od...

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

Pytanie: Realizujemy projekt unijny skierowany do osób z niepełnosprawnościami (dzieci, oraz ich rodziców i opiekunów). Na początku przeanalizowaliśmy szczegółowo budżet oraz przepro...

Czy zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wolno zlecać z wolnej ręki?

Pytanie: Gmina została zmuszona do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty znacznie przewyższała je...

Czy proces zatrudnienia promotora lub recenzenta podlega ustawie Pzp?

Pytanie: Czy wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje recenzenta bądź promotora w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego są zamówieniem publicznym w świetle przepisów ustawy Pzp...

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/...

Zasady uzupełniania JEDZ i innych oświadczeń w procedurze odwróconej

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. Niektórzy wykonawcy nie załączyli do ofert oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw ...

Zobacz, jak zaplanować i wprowadzić ewentualną zmianę zakresu świadczenia wykonawcy

Pytanie: W umowie na zimowe utrzymanie dróg ustaliliśmy jednostkowe rozliczanie się z wykonawcą za realizację usługi np.: Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę odśnieżania – 142 zł...

Zamawiający musi określić gwarantowaną ilość zamówienia, jaką zrealizuje

Pytanie: Załóżmy, że przedmiot zamówienia rozliczamy na podstawie cen jednostkowych np. tona, kilometr, godzina − nie znając dokładnie wielkości całego zamówienia a szacując i określ...

Praktyczne wskazówki, co robić, gdy wykonawca schodzi z placu budowy

Pytanie: Co należy zrobić, gdy wybrany w przetargu wykonawca rezygnuje z realizacji prac budowlanych przed ich zakończeniem?

Czy wolno zmienić przedmiot umowy, nie modyfikując wynagrodzenia?

Pytanie: Aktualnie wykonawca jest realizuje budowę nowego budynku biblioteki zgodnie z projektem budowlanym. W międzyczasie zleciliśmy opracowanie projektu wizualizacji wnętrz, ale n...

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Szkolenie zamówienia publiczne

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel