Nowości Czytaj więcej nowości »

Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy
Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negatywnej weryfikacji oferty w zakresie nieostrych, niedookreślonych zapisów specyfikacji, brak jest bowiem wówczas wzorca dla przeprowadzenia takiej oceny i jednoznacznego ustalenia braku zgodności oferty z siwz (por. np. wyroki...
17.04.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający może wyjaśniać nieścisłości związane z kryteriami oceny ofert
Zamawiający może w drodze art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2143/18).
16.04.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający musi precyzyjnie sformułować uzasadnienie unieważnienia postępowania
W zawiadomieniu o unieważnieniu jednej z części postępowania zamawiający wskazał, że dokonuje unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W uzasadnieniu faktycznym tej czynności zaznaczył jedynie, że wada postępowania polega na...
Poznaj najważniejsze zasady przygotowania siwz
Często zmieniające się przepisy Prawa zamówień publicznych, a zwłaszcza aktów wykonawczych do tej ustawy wymuszają na zamawiających regularne aktualizowanie i modyfikowanie stosowanych wzorów dokumentów przetargowych. Dotyczy to także specyfikacji...
11.04.2019 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Zasady zwrotu wadium w formie papierowej i elektronicznej

Pytanie: Czy do wadium w formie elektronicznej mają zastosowanie przepisy dotyczące zwrotu wadium oraz czy wadia w formie poręczeń (oryginał w wersji papierowej) należy odesłać poręc...

Zwiększenie i zmniejszenie asortymentu – kiedy dopuszczalne i na jakich zasadach?

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony w 6 częściach. W umowie przewidziano 20% prawa opcji i możliwość redukcji zamówienia o 30%. Pomiędzy ofertami te same czynn...

Zobacz, jak procedować z ofertami częściowymi jednego wykonawcy

Pytanie: W przetargu nieograniczonym z możliwością składania ofert częściowych (2 części) zamawiający zastrzegł, że wykonawca może złożyć oferty na 2 części, jednak zamówienie udziel...

Zasady przedkładania umów o podwykonawstwo: dostaw, usług, robót budowlanych

Pytanie: Wykonawca w trakcie realizacji usługi informuje zamawiającego o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy i przedkłada mu umowę regulującą zasady podwykonawstw...

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert – sprawdź, jak procedować

Pytanie: Czy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot unijnych dokonując zmiany treści ogłoszenia (zmiana istotna – uzupełniam zapisy określające podstawy wykl...

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy rocznego sprawozdania. Inwestycja jest dofinansowana z UE. Byliśmy zamawiającym i jednocześnie przeprowadzaliśmy postępowanie. Dofinansowanie zdobyliśmy...

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

Pytanie: Czy do podpisywania umów i aneksów zawartych w związku z przetargiem nieograniczonym, zamawiający może stosować podpis kwalifikowany również po stronie wykonawcy? Czy zasada...

Zmiana i wyjaśnienie treści siwz – terminy i zasady

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na robotę budowlaną poniżej progów unijnych. Czy zamawiający musi odpowiadać na pytania wykonawcy zadane po upływie końca dnia, w którym m...

Zasady zwrotu wadium w formie papierowej i elektronicznej

Pytanie: Czy do wadium w formie elektronicznej mają zastosowanie przepisy dotyczące zwrotu wadium oraz czy wadia w formie poręczeń (oryginał w wersji papierowej) należy odesłać poręc...

Czy spółka ze 100% udziałem gminy może stosować cenę jako jedyne kryterium?

Pytanie: Jesteśmy spółką prawa handlowego (sp. z.o.o.), w której 100% udziałów posiada gmina. Czy jako jedyne kryterium oceny ofert możemy stosować cenę?

Jakie kryteria oceny ofert warto zastosować przy zakupie paliwa?

Pytanie: Zamawiający chce ogłosić przetarg na zakup paliwa lotniczego. Czy oprócz kryterium „termin realizacji zamówienia – 40%” może zastosować „marżę – 60%” (zamiast ceny)? Umowę p...

Sprzeczność siwz i ogłoszenia w zakresie możliwości złożenia oferty wariantowej – sprawdź, co zrobić

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane bez dzielenia zadania na części. Z postanowień siwz wynika, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych ...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Kiedy łączyć kiedy dzielić – o zasadach szacowania reklam

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić reklamę na autobusach oraz na billboardach. Rynek ukształtował się tak, że są wykonawcy oferujący tylko reklamę na autobusach i tylko na billboa...

Jak szacować sprzęt komputerowy i oprogramowanie objęte jednym projektem dofinansowanym ze środków unijnych?

Pytanie: W projekcie unijnym mamy do zakupu sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Czy szacowania wartości zamówienia należy dokonać łącznie, czy też wolno to zrobić osobno tzn. oddzie...

Klasyfikacja usług projektowych według Prawa budowlanego ma drugorzędne znaczenie względem ich szacowania

Pytanie: Zamawiający dokonuje szczegółowej klasyfikacji usług projektowych: I. Budynki: U.I.1. Budynki socjalne i komunalne U.I.2. Budynki użyteczności publicznej (budynki prze...

Jak szacować i udzielać zamówień z wieloletniego projektu dofinansowanego z UE?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zamówienia na termomodernizację budynku urzędu miejskiego. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO-WO 2014–2020. Za...

Zobacz, jak procedować z ofertami częściowymi jednego wykonawcy

Pytanie: W przetargu nieograniczonym z możliwością składania ofert częściowych (2 części) zamawiający zastrzegł, że wykonawca może złożyć oferty na 2 części, jednak zamówienie udziel...

Ocena ofert w postępowaniu podprogowym – warto zawczasu ustalić jednoznaczne zasady

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na zamówienie usług monitoringu i zwalczania szkodników w budynkach, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustaw...

Czy w konkursie powyżej progu unijnego obowiązuje elektronizacja?

Pytanie: Czy do konkursu, którego wartość przekracza próg unijny, stosuje się przepisy dotyczące elektronizacji i w jakim zakresie? MiniPortal nie przewiduje możliwości zamieszczenia...

Szacowanie zleceń artystycznych – jak wykazać należytą staranność?

Pytanie: Jestem pracownikiem instytucji kulturalnej (muzeum). W regulaminie wewnętrznym chcę zawrzeć regulacje dotyczące procedury udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy...

Zwiększenie i zmniejszenie asortymentu – kiedy dopuszczalne i na jakich zasadach?

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony w 6 częściach. W umowie przewidziano 20% prawa opcji i możliwość redukcji zamówienia o 30%. Pomiędzy ofertami te same czynn...

Zasady przedkładania umów o podwykonawstwo: dostaw, usług, robót budowlanych

Pytanie: Wykonawca w trakcie realizacji usługi informuje zamawiającego o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy i przedkłada mu umowę regulującą zasady podwykonawstw...

Data podpisania umowy czy określona w siwz – którą traktować jako dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia?

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony. W opisie przedmiotu zamówienia w siwz oraz w treści umowy wskazano termin realizacji prac od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Umowę podpisa...

Czy umowa leasingowa może obowiązywać 60 miesięcy?

Pytanie: Czy zamawiający może podpisać umowę na dostawę samochodu w formie leasingu operacyjnego na okres dłuższy niż na 4 lata? Ze względów finansowych byłaby to umowa na 60 miesięc...

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel