Nowości Czytaj więcej nowości »

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wykonawcy może być składane w formie elektronicznej kopii
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji wykonawca polega, nie zostały wyłączone z zakresu przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Można je zatem składać również w elektronicznej kopii. Przepis o obowiązku składania oryginału pisma – zobowiązania podmiotu trzeciego został uchylony 18 października 2018 r. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2 grudnia 2020 r., sygn. akt KIO...
Jak formułować kryteria oceny ofert, aby nie narażać się na zarzuty wykonawców?
Artykuł 91 ust. 2 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. (aktualnie art. 242 ust. 2 ustawy Pzp z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zawiera otwarty katalog możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, podając jedynie przykłady...
Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?
Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie publikuje na swojej stronie WWW odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem nowych regulacji ustawy Pzp. Dwa z nich dotyczą pojęcia „konflikt interesów” oraz związanych z nim oświadczeń. Sprawdź, kto i w...
Dziś upływa termin złożenia sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2020 roku
Do 1 marca każdego roku kalendarzowego zamawiający jest zobowiązany przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w poprzednim roku zamówieniach. Dzisiaj zatem ostatnia szansa na przekazanie sprawozdania w terminie...
01.03.2021 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

COVID-19 a zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pytanie: Dnia 28 maja 2020 r. zawarliśmy umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 15 listopada 2021 r., a więc dłuższym niż 1 rok. Płatność za wykonanie zadania była jednor...

Jak zlecić koncert wybranego artysty i obsługę imprezy?

Pytanie: Jako gmina chcielibyśmy zorganizować koncert wybranego wykonawcy wraz z obsługą całej imprezy. Czy możemy bez stosowania ustawy Pzp wybrać wykonawcę, a obsługę zlecić w zapy...

Aneksowanie umowy o zamówienia sektorowe poniżej 30.000 euro – warunki i zasady

Pytanie: W maju 2020 roku udzielono zamówienia sektorowego o wartości poniżej 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej. Już w czerwcu zmieniły się warunki – wyszedł na jaw...

Jak zamawiać różne gadżety promocyjne w kwocie poniżej 130.000 zł?

Pytanie: W wydziale promocji urzędu miasta są zamawiane różnego rodzaju gadżety promocyjne np. długopisy, kubki, kalendarze i inne drobne przedmioty. Budżet przeznaczony na promocję ...

Czy MOSiR musi opublikować plan dotyczący jego części przewidywanych zamówień?

Pytanie: Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiąza...

Czy gmina uwzględni w planie postępowań zamówienia wszystkich swoich jednostek organizacyjnych?

Pytanie: Czy przy tworzeniu planu zamówień publicznych urząd gminy musi uwzględnić w nim wszystkie dostawy, usługi i roboty, które są planowane do wykonania również przez jednostki o...

Co z planem postępowań, jeśli zamawiający realizuje jedynie umowy poniżej 130.000 zł?

Pytanie: Czy jeżeli w planie postępowań od dnia przyjęcia budżetu nie występują zamówienia o wartości powyżej 130.000 zł, to zamawiający ma obowiązek zamieszczania takiej informacji ...

Które wydatki jst należy wpisać do sprawozdania o udzielonych w 2020 roku zamówieniach?

Pytanie: Czy do sprawozdania o zamówieniach publicznych należy wpisać wydatki poniesione na: 1)     obsługę bankową gminy, 2)     emisję obligacji, 3)     zakup energii elektry...

Konieczność złożenia wyjaśnień w kwestii zaoferowanej ceny może uniemożliwiać korektę omyłki

Pytanie: Prowadzę postępowanie unijne, w którym złożono jedną ofertę. Zamawiający w opisie w formularzu cenowym podał, iż wymaga, aby asortyment był pakowany w opakowaniu zawierający...

Plik oferty nie zawiera treści – co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie w procedurze krajowej według starej ustawy Pzp. Wykonawca złożył ofertę, ale brak w niej treści tzn. zamieścił plik do odszyfrowania oferty...

Czy gwarancja wadialna wystawiona na lidera konsorcjum jest skuteczna?

Pytanie: Wykonawca lider konsorcjum w postępowaniu unijnym wniósł wadium w formie gwarancji wadialnej. Dokument jest wystawiony tylko na jednego wykonawcę bez wskazania jego pozycji ...

Jak korygować ofertę z brakami w pozycjach cenowych – brutto, netto i VAT?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na dostawę odzieży roboczej zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W siwz opisaliśmy sposób obliczenia ceny,...

Skutki braku wezwania wykonawcy do przedłużenia ważności wadium w związku z odwołaniem

Pytanie: Zamawiający zapomniał wezwać wykonawcę do przedłużenia terminu ważności wadium z art. 184 ustawy Pzp po wniesieniu odwołania. Wykonawca samodzielnie także tego nie zrobił. C...

Jakie kroki musi podjąć zamawiający po uwzględnieniu odwołania wykonawcy

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego, prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej, po wyborze oferty najkorzystniejszej wniesi...

  • Data: 16.12.2020

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Pytanie: W postępowaniu podprogowym zamawiający dokonał modyfikacji swoich odpowiedzi na pytania wykonawców i wprowadził wymóg, który ewidentnie narusza przepisy ustawy Pzp (art. 7 i...

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Pytanie: Zamawiający (jednostka samorządu terytorialnego) przygotowuje przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poprzednio po...

Opcja w umowie o zamówienie – praktyczne porady, jak ją opisać

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie dotyczące wymiany i modernizacji oświetlenia w swojej siedzibie. Zakres zamówienia obejmuje 2 budynki posiadające osobną dokumentac...

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosow...

Kiedy trzeba przygotować analizę potrzeb i wymagań?

Pytanie: Zgodnie z art. 83 ustawy Pzp zmawiający dokonuje analizy potrzeb i wymagań. Czy przedmiotowy artykuł będzie miał zastosowanie do postępowań o wartości przekraczającej progi ...

Jak szacować zamówienie na dostawę wody?

Pytanie: Jak obecnie prawidłowo oszacować wartość zamówienia na dostawę wody na czas nieoznaczony? Korzystając z art. 35 nowej ustawy Pzp, pomimo że dostawy ciągłe zostały z niego wy...

Jak zlecić koncert wybranego artysty i obsługę imprezy?

Pytanie: Jako gmina chcielibyśmy zorganizować koncert wybranego wykonawcy wraz z obsługą całej imprezy. Czy możemy bez stosowania ustawy Pzp wybrać wykonawcę, a obsługę zlecić w zapy...

Jak zamawiać różne gadżety promocyjne w kwocie poniżej 130.000 zł?

Pytanie: W wydziale promocji urzędu miasta są zamawiane różnego rodzaju gadżety promocyjne np. długopisy, kubki, kalendarze i inne drobne przedmioty. Budżet przeznaczony na promocję ...

Procedura odwrócona tylko w unijnym przetargu nieograniczonym

Pytanie: W nowej ustawie Pzp procedura odwrócona dotyczy postępowań powyżej progów unijnych, natomiast zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego ofert...

Jak wygląda publikacja ogłoszeń i informacji przez zamawiającego w wariancie I procedury podstawowej?

Pytanie: Jesteśmy gminą, która niedługo pierwszy raz przeprowadzi procedurę podstawową w wariancie I. Czy wymienione działania będą prawidłowe? Najpierw zalogujemy się na platformie ...

COVID-19 a zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pytanie: Dnia 28 maja 2020 r. zawarliśmy umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 15 listopada 2021 r., a więc dłuższym niż 1 rok. Płatność za wykonanie zadania była jednor...

Aneksowanie umowy o zamówienia sektorowe poniżej 30.000 euro – warunki i zasady

Pytanie: W maju 2020 roku udzielono zamówienia sektorowego o wartości poniżej 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej. Już w czerwcu zmieniły się warunki – wyszedł na jaw...

Jak opisywać FV za zamówienia poniżej 130.000 zł za energię cieplną i dostawy wody?

Pytanie: Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia o wartościach do 130.000 zł z tytułu opłat za energię (opłata stała i zmienna) oraz za dostawę wody (opłata zmienna)...

Czy zakaz potrącania kar umownych z ustawy o COVID-19 dotyczy również podwykonawców?

Pytanie: Czy art. 15r [1] ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wyw...

Prawo

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel