Nowości Czytaj więcej nowości »

Do zadań okresowych i nienormowanych nie należy wymagać umowy o pracę
Wymóg zatrudniania osób na umowę o pracę powinien dotyczyć zadań ciągłych odpowiadających charakterowi umowy o pracę, a nie takich które mają charakter okresowy i nienormowany (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., sygn. akt KIO 814/17).
Wykonawca zawsze musi mieć możliwość naprawienia braku bądź nieścisłości w dokumentach
Do naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dochodzi wówczas, gdy zamawiający, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia, dokona czynności wykluczenia...
Rażąco niską cenę trzeba wyjaśnić już na wezwanie zamawiającego a nie dopiero przed KIO
Informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji, co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej odrzucenia, a nie dopiero...
Wykonawca może wielokrotnie doszczegóławiać wyjaśnienia związane z rażąco niską ceną
Wezwanie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny jest, co do zasady, jednokrotne. Doprecyzowania wyjaśnień można natomiast prowadzić wiele razy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 23/18).
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Wadium wpłacone gotówką w kasie banku należy uznać za właściwie wniesione

Pytanie: Jeden z wykonawców składających ofertę w przetargu nieograniczonym złożył wadium w formie wpłaty gotówkowej w banku w dniu otwarcia ofert. Brzmienie nowego art. 89 ust. 1 pk...

Kosztorys ofertowy w przypadku ryczałtu jest zbędnym dokumentem

Pytanie: Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną rozliczaną ryczałtowo może żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego? Chcielibyśmy go ...

Brak informacji o terminie realizacji zamówienia w ogłoszeniu – sprawdź konsekwencje

Pytanie: Jak wytłumaczyć kontrolującemu, że brak w ogłoszeniu informacji o terminie realizacji zamówienia nie miał wpływu na wynik postępowania? Informacja ta została zawarta w siwz ...

Kiedy trzeba zweryfikować podwykonawcę w zakresie podstaw wykluczenia z procedury?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę leków (przetarg unijny) jeden z wykonawców powołuje się w JEDZ na podwykonawstwo innej spółki w części przyjmowania zamówień i transportu. W siwz m...

Brak informacji o terminie realizacji zamówienia w ogłoszeniu – sprawdź konsekwencje

Pytanie: Jak wytłumaczyć kontrolującemu, że brak w ogłoszeniu informacji o terminie realizacji zamówienia nie miał wpływu na wynik postępowania? Informacja ta została zawarta w siwz ...

Co zrobić, gdy wykonawcy sporządzili oferty według niezmienionej siwz?

Pytanie: Zamawiający w odpowiedziach na pytania do siwz określił wymóg co do długopisów ,,wymaga końcówek plastikowych”, jednak w formularzu ofertowym pozostał zapis ,,końcówki metal...

Wskazówki związane z wypełnieniem unijnego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Pytanie: Czy w treści unijnego formularza „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) należy wpisać wartość szacunko...

Jak wysłać zawiadomienie o wyborze oferty, aby przyspieszyć termin zawarcia umowy?

Pytanie: Nasze pytanie dotyczy art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych. Czy zawiadomienie o wyborze oferty można przesłać e-mailem...

Wadium wpłacone gotówką w kasie banku należy uznać za właściwie wniesione

Pytanie: Jeden z wykonawców składających ofertę w przetargu nieograniczonym złożył wadium w formie wpłaty gotówkowej w banku w dniu otwarcia ofert. Brzmienie nowego art. 89 ust. 1 pk...

Kiedy trzeba zweryfikować podwykonawcę w zakresie podstaw wykluczenia z procedury?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę leków (przetarg unijny) jeden z wykonawców powołuje się w JEDZ na podwykonawstwo innej spółki w części przyjmowania zamówień i transportu. W siwz m...

Do kiedy wykonawca ma prawo zastrzec tajność składanych dokumentów?

Pytanie: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli w...

Warto unikać nadmiernego formalizmu w prowadzonych procedurach

Pytanie: W prowadzonym przez nas przetargu nieograniczonym (o wartości powyżej progów unijnych), w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (osiem części) oraz zastosowaliśmy ...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Kwota dofinansowania przewyższa faktyczną wartość zamówienia – co robić?

Pytanie: Szpital – spółka prawa handlowego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu RPO WO 2014–2020 na zakup sprzętu i wyposażenia do oddziału chorób wewnę...

Jeśli nie dokonasz zakupów u jednego wykonawcy, wolno Ci podzielić zamówienie

Pytanie: Reprezentuję instytut naukowy, który zajmuje się badaniami związanymi z powietrzem, glebą i wodą. W związku z tym pojawiają się duże trudności z zakwalifikowaniem zakupów do...

Jak poprawnie oszacować zamówienia objęte jednym projektem, realizowane w jednostkach lidera i partnerów?

Pytanie: Gmina przystępuje do projektu unijnego dotyczącego „Renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej”. Wartość projektu to 1.600.000 zł. ...

Czy dostawę benzyny i oleju napędowego należy łączyć z dostawą płynu do spryskiwaczy?

Pytanie: Czy wartości zamówienia na dostawę benzyny i oleju napędowego należy połączyć z dostawą płynów do spryskiwaczy i olejów do samochodów oraz ciągników tj. silników i skrzyni b...

Drobne remonty w gminie – jak przyspieszyć ich realizację?

Pytanie: W 2008 roku między gminą miejską a spółką komunalną została zawarta umowa o zarządzanie nieruchomościami. Dotyczy ona przede wszystkim nieruchomości znajdujących się w miesz...

Zamówienia z dziedziny nauki – kiedy wyłączenie stosowania ustawy Pzp?

Pytanie: Pytanie dotyczy zamówienia z dziedziny nauki udzielanego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Czy zamawiający może wskazać w ogłoszeniu, że zamierza udzielić zamówi...

Kto musi stosować Prawo zamówień publicznych – praktyczne przykłady

Pytanie: Proszę o wytłumaczenie na przykładach art. 3 ustawy Pzp. Kto tak naprawdę jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp? Co oznacza zapis „o ile osoba prawna nie działa w zwykły...

Procedura na unieważnioną część postępowania – wskazówki związane z jej prowadzeniem

Pytanie: Na początku roku ogłosiliśmy przetarg nieograniczony do progów unijnych na dostawę sprzętu sportowego, podzielony na dwie części (I – sprzęt do aquaerobiku, II – sprzęt spor...

Kosztorys ofertowy w przypadku ryczałtu jest zbędnym dokumentem

Pytanie: Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną rozliczaną ryczałtowo może żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego? Chcielibyśmy go ...

Zapisy dotyczące rozliczeń na wypadek wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia

Pytanie: Zamawiający przygotowuje przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie unijnym. Czy w umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące rozliczenia stron (choćby za częś...

Zabezpieczenie wykonania umowy w przypadku usługi nadzoru inspektorskiego

Pytanie: Jedna z gmin ogłosiła przetarg na inspektora nadzoru. W projekcie umowy przewidziała zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym 30% zabezpieczenia miało objąć wady i u...

Na jakiej podstawie określić wartość dopuszczalnych „bagatelnych” zmian umowy?

Pytanie: Czy sformułowanie „wartość zamówienia określona pierwotnie w umowie” użyte w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp to po prostu wynagrodzenie wykonawcy (cena oferty) wskazane w u...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

 RODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki. Wdrożenie. Przetwarzanie danych

17 maja (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Pobierz
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Pobierz
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel