Nowości Czytaj więcej nowości »

Charakter przyjętego wynagrodzenia nie jest przeszkodą, by szczegółowo zbadać ofertę
Niezależnie od przyjętego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modelu należnego wykonawcy wynagrodzenia żaden przepis ustawy Pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązków w zakresie badania oferty, w wyniku którego powstać może konieczność, przykładowo:poprawienia występujących w ofercie omyłek, wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, przeanalizowania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny − wyrok Krajowej Izby...
Czy kosztorys ofertowy musi być wypełniony zgodnie z przedmiarem robót?
Odrzucenie oferty odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią siwz ze względu na wypełnienie kosztorysu ofertowego niezgodnie z przedmiarem robót jest prawidłowe (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO...
Prawo do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane
Wykonawca, który chce skutecznie utajnić informacje przedstawiane zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany wykazać łączne wystąpienie przesłanek wynikających z definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w...
Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić do postępowania wszystkich wykonawców
Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza to natomiast konieczności identycznego traktowania wszystkich podmiotów znajdujących się na...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Artykuł 6a Pzp pozwala nie stosować ustawy, gdy część zamówienia nie przekracza 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający realizuje projekt dofinansowany z UE, w którym niezbędne jest zatrudnienie 1 eksperta merytorycznego i koordynatora merytorycznego, którzy wejdą w skład zespołu ...

Jak poprawnie określić wynagrodzenie za zarządzanie projektami społecznymi?

Pytanie: Chcemy, aby firma zewnętrzna, która będzie zajmowała się zarządzaniem projektem w imieniu jednostki, złożyła oferty na projekty społeczne typu: szkolne, przedszkolne, żłobko...

Charakter nagród w konkursie – skorzystaj z pomysłów

Pytanie: Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Czy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca ...

Jak zapewnić sobie ciągłość realizacji usługi odbioru odpadów do czasu podpisania nowej umowy?

Pytanie: Aktualnie utworzyliśmy grupę zakupową, by zamówić usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co w konsekwencji spowodowało, że przekroczyliśmy próg unijny. Musim...

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie: Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 paź...

Czy zawsze trzeba odczekać termin standstill, by móc zawrzeć umowę w sprawie zamówienia?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych wpłynęły dwie oferty, z których jedna − jako niezgodna z ustawą − została odrzucona. Zamawiający poinformował już obydwu ...

Zmiana siwz bez zmiany projektu umowy – sprawdź konsekwencje

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony. W siwz oraz projekcie umowy zawarłem identyczne zapisy dotyczące sposobu liczenia terminu wykonania zamówienia. W wyniku udzielonych na pyt...

Kiedy należy opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Pytanie: Podczas realizacji umowy na wykonanie inwestycji po przeprowadzonym przetargu konieczne było wykonanie robót zamiennych, na które podpisano aneks do umowy zgodnie z art. 144...

Czy przedłużenie terminu związania ofertą po jego upływie może być skuteczne?

Pytanie: W postępowaniu powyżej progu unijnego zamawiający 8 listopada 2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni (nie wymagano wa...

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na usługi sprzątające. Cena najtańszej oferty jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert....

Czy „spakowane” dokumenty opatrzone jednym podpisem elektronicznym należy uznać za prawidłowe?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych. Wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów na II etapie postępowania przesłał mu dokumenty...

Kiedy wymagać od wykonawców kart katalogowych produktu?

Pytanie: Czy zamawiający może żądać kart katalogowych produktu po ocenie ofert przy zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp od wykonawcy najkorzystniej ocenionego czy też trzeba ich wymaga...

Czy wolno podejmować czynności w postępowaniu po złożeniu odwołania przez wykonawcę?

Pytanie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W terminie związania ofertą zamawiający wybrał  ofertę wykonawcy A. Termin na wniesienie odwołania upływał 25 listopada 2019 r. W dniu 2...

Czy wyrok KIO należy wykonać dopiero po jego uprawomocnieniu?

Pytanie: W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych złożono odwołanie na zapisy siwz. Orzeczenie wydano 13 sierpnia br. Zamawiający otrzymał odpis wyroku wraz z uza...

Odwołanie na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zamawiającego uniemożliwia zawarcie umowy

Pytanie: Czy wniesienie odwołania na czynność zamawiającego polegającą na uznaniu za niezasadne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wstrzymuje możliwość zawarcia umowy? W wyniku ...

Czy odwołanie na treść siwz wolno złożyć już po otwarciu ofert?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące terminu wniesienia odwołania wobec postanowień siwz (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Zamawiający 6 sierpnia 2019 r. udzielił odpowiedzi na pytania w...

Jak poprawnie określić wynagrodzenie za zarządzanie projektami społecznymi?

Pytanie: Chcemy, aby firma zewnętrzna, która będzie zajmowała się zarządzaniem projektem w imieniu jednostki, złożyła oferty na projekty społeczne typu: szkolne, przedszkolne, żłobko...

Budowa systemu kogeneracyjnego – do jakiego rodzaju zamówienia ją zakwalifikować?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na budowę systemu kogeneracyjnego. Jego przedmiot będzie realizowany zgodnie z a...

Czy zamówienia na ten sam przedmiot realizowane w listopadzie i styczniu kolejnego roku trzeba zsumować?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku zamierzamy wszcząć postępowanie na dostawę pakietu oprogramowania medycznego wraz z usługą przeszkolenia personelu. Całość zamówienia jest szacowana ...

Siwz powinna wskazywać zespół cech niezbędnych do wykazania równoważności oferty

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na modernizację oświetlenia ulicznego tj. wymianę lamp na LED. Dokumentacja projektowa przygotowana została przez je...

Artykuł 6a Pzp pozwala nie stosować ustawy, gdy część zamówienia nie przekracza 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający realizuje projekt dofinansowany z UE, w którym niezbędne jest zatrudnienie 1 eksperta merytorycznego i koordynatora merytorycznego, którzy wejdą w skład zespołu ...

Charakter nagród w konkursie – skorzystaj z pomysłów

Pytanie: Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Czy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca ...

Jak zapewnić sobie ciągłość realizacji usługi odbioru odpadów do czasu podpisania nowej umowy?

Pytanie: Aktualnie utworzyliśmy grupę zakupową, by zamówić usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co w konsekwencji spowodowało, że przekroczyliśmy próg unijny. Musim...

Zamówienia z dziedzin obronności i bezpieczeństwa wyłączone spod Pzp – kwestie praktyczne

Pytanie: Prowadzimy postępowanie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Wartość zamówienia nie zobowiązuje nas do stosowania ustawy Pzp i planujemy zlecić je po przeprowadzeniu dwu...

Warunki zmiany umowy, która nie może być realizowana zgodnie z jej zapisami

Pytanie: We wzorze umowy w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności wpisano dostawę od poniedziałku do niedzieli, bazując na 2019 roku. Nie przewidzieliśmy, że dostawa pieczywa ...

Zmiana modelu kupowanego sprzętu na taki o wyższych parametrach – kiedy i na jakich warunkach?

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym zawarł umowę na dostawę kilku urządzeń badawczych (sprzęt specjalistyczny) o wartości poniżej progów unijnych. Po podpisaniu umowy w ...

Wynagrodzenie za zamówienie można wypłacać etapami

Pytanie: Nasze pytanie dotyczy zamówienia na roboty budowlane, którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Jesteśmy jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. W ramach oszczęd...

Na jakiej podstawie prawnej przedłużyć o kilka tygodni umowę na usługi sprzątania?

Pytanie: W ciągu tygodnia minie termin obowiązywania umowy przetargowej w procedurze krajowej na usługi sprzątania w obiektach zamawiającego. Nowe postępowanie zostało unieważnione, ...

Prawo

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Szkolenie zamówienia publiczne

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel