Nowości Czytaj więcej nowości »

Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).
Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy
Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają często...
Nasza ekspertka z nagrodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Andrzela Gawrońska-Baran 12 września 2019 r. podczas gali z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych została uhonorowana przez Prezesa UZP Nagrodą – statuetką „LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS” za...
13.09.2019 Czytaj więcej »
W 2021 roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych!
Wczoraj tj. 11 września br. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Akt prawny został przekazany do prac Senatu. Termin wejścia w życie nowych regulacji został ustalony na 1 stycznia 2021 r.
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposó...

Sprawdź, kiedy można stwierdzić, że nie zsumowano zamówień z uwagi na brak ich tożsamości czasowej

Pytanie: Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych i chcemy zamówić robotę budowlaną. Mam na nią dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Kosztorys opiewa na 300.000 zł ...

Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

Pytanie: Spotkałem się z opinią, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 2016 roku należy sporządzić w wersji elektronicznej. Moim zdaniem prowadzi się go w...

Sprawdź reguły przeprowadzania kontroli uprzedniej

Pytanie: Pytanie dotyczy procedury kontroli uprzedniej. Kiedy należy wysłać dokumentację do kontroli? Przed ogłoszeniem postępowania czy po nim? Jakie dokumenty należy wysłać? ...

Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

Pytanie: Spotkałem się z opinią, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 2016 roku należy sporządzić w wersji elektronicznej. Moim zdaniem prowadzi się go w...

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Pytanie: Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę lub niedzielę, t...

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy (nie udzielamy zamówień powyżej progów 5.548.000 euro i 443.000 euro) musimy wprowadzić elektronizację zamówień? Jeśli tak, to czy mamy obowią...

Odpowiedzi na skomplikowane pytania do siwz w praktyce zamawiającego

Pytanie: Gmina prowadzi przetarg na zamówienie poniżej środków unijnych. Otrzymała pytania, ale musi zaczerpnąć wiedzy od projektanta. Czy z uwagi na dochowanie wymogów z art. 38 ust...

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposó...

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym. W treści siwz znalazły się m.in. następujące zapisy: Ofertę składa się pod rygorem...

Czy oświadczenie o spełnianiu warunków złoży każdy konsorcjant?

Pytanie: Czy w świetle art. 25a ust. 6 ustawy Pzp oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie? ...

Braki w JEDZ, które zamawiający może sam naprawić – jakie czynności podjąć?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w procedurze unijnej ofertę złożyła spółka cywilna. Do oferty każdy wspólnik złożył we własnym imieniu JEDZ. Jeden ze wspólników w swoim JEDZ w po...

Sprawdź reguły przeprowadzania kontroli uprzedniej

Pytanie: Pytanie dotyczy procedury kontroli uprzedniej. Kiedy należy wysłać dokumentację do kontroli? Przed ogłoszeniem postępowania czy po nim? Jakie dokumenty należy wysłać? ...

Jakie mogą być skutki błędnego odrzucenia oferty?

Pytanie: Wykonawca popełnił oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający ją poprawił i na końcu pisma zawarł klauzulę, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeśli ...

Zasady odpowiedzialności za naruszenia Prawa zamówień publicznych

Pytanie: Po uprzednim złożeniu donosu do prezesa UZP przez firmę, która nie wygrała postępowania, w sprawie uchybień przy wyborze najkorzystniejszej oferty i mojej pozytywnej obronie...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Sprawdź, kiedy można stwierdzić, że nie zsumowano zamówień z uwagi na brak ich tożsamości czasowej

Pytanie: Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych i chcemy zamówić robotę budowlaną. Mam na nią dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Kosztorys opiewa na 300.000 zł ...

Zasady szacowania dostaw nowego i używanego sprzętu komputerowego

Pytanie: Czy zakup używanego sprzętu komputerowego (np. poleasingowego) należy łączyć z zakupem nowego sprzętu? Czy jest to ten sam rodzaj zamówienia?

Kiedy połączyć, kiedy podzielić zamówienia – o szacowaniu wartości zakupów

Pytanie: Czy zakup oprogramowania u producenta i wykonanie następujących prac: portalu internetowego, aplikacji wirtualnych wystaw, prostych dydaktycznych gier webowych, spacerów ...

Jak szacować prace tego samego rodzaju w różnych obiektach budowlanych?

Pytanie: Czy zamówienie na remont dachu, w którego zakres wchodzi położenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymiana zniszczonych obróbek blacharskich, naprawa tynków na k...

Czy przeprowadzenie stażu zawodowego w porozumieniu z uczelnią stanowi zamówienie publiczne?

Pytanie: W ramach porozumienia zawartego z uczelnią zmierzamy przeprowadzić staże zawodowe dla studentów. Czy wynagrodzenie za staż zawodowy (studenci i ich opiekunowie) jest zamówie...

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Pytanie: Czy zamawiający jest zobligowany zachować minimalny 5-dniowy termin na podpisanie umowy od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (wpłynęły 4 oferty), w post...

Dopuszczalne wymogi zamawiającego względem zamówień poniżej 30.000 euro

Pytanie: Czy w postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania ofertowego realizującego zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień poniżej 30.000 euro, można: 1)      nar...

Czy drobne zamówienie wolno oszacować na podstawie oferty wykonawcy, która będzie potem podstawą jego udzielenia?

Pytanie: W naszej jednostce mamy regulamin zamówień publicznych, który reguluje również wydatki z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W drodze rozeznania rynku dopuściliśmy równocześnie szacowa...

Zawarcie umowy z wykonawcą, który nie wniósł wadium? Sprawdź, co dalej

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę po zakończonym postępowaniu. Okazało się, że w ofercie nie było potwierdzenia wpłaty wadium tylko oświadczenie o jego wpłacie, co zamawiający przeoc...

Śmierć wykonawcy będącego osobą fizyczną – co z umową w sprawie zamówienia publicznego?

Pytanie: Aktualnie następuje zmiana wykonawcy umowy dotyczącej realizacji zamówienia finansowanego ze środków unijnych, z powodu sukcesji generalnej następującej w wyniku śmierci wyk...

Podmiot trzeci, który udostępnia doświadczenie, musi być podwykonawcą w zakresie określonej części prac

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia na dużą robotę budowlaną (ok. 16 mln zł brutto) – realizacja budynku administracyjnego, budynku garażowego, zagospodarowanie ...

Niskowartościowe zmiany umowy są dopuszczalne także przy ryczałcie

Pytanie: Mamy problem z umową ryczałtową na realizację małego kompleksu lekkoatletycznego. W czasie wykonywania prac odkryto, że pod planowaną bieżnią lekkoatletyczną zalega warstwa ...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel