Nowości Czytaj więcej nowości »

Wykluczony z procedury wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia
Interes w uzyskaniu danego zamówienia nie może być uzasadniany w ten sposób, że w wyniku uwzględnienia odwołania dojdzie do unieważnienia postępowania, co otworzy wykonawcy drogę do uczestnictwa w kolejnym przetargu dotyczącym zamówienia (wyrok KIO z 22 maja 2017 r., sygn. akt KIO 921/17).
Franszyza redukcyjna nie dyskwalifikuje automatycznie polisy ubezpieczeniowej
Jeśli zamawiający nie sprecyzował szczegółowo w siwz warunku w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej, wymagając np. ubezpieczenia pozbawionego określonych ograniczeń, takich jak franszyzy redukcyjne, czy możliwości skorzystania przez...
Dokument oferty, w którym mowa o kryteriach oceny ofert, nie może być modyfikowany i uzupełniany
Jeśli w danym postępowaniu doświadczenie stanowi kryterium oceny ofert, wówczas oświadczenie wykonawcy w tym zakresie nie może być uzupełniane i zmieniane (wyrok KIO z 18 maja 2017 r., sygn. akt KIO 884/17).
Przedłużenie terminu związania ofertą musi mieć bezwarunkowy charakter
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek zastrzeżeniem lub pod warunkiem. Nie jest ona wówczas skuteczna (wyrok KIO z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1070/17).
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Zamawiający nie może wymagać wpisu danego rodzaju działalności wykonawcy do CEiDG lub KRS

Pytanie: Czy wykonawca składający ofertę w postępowaniu na określony zakres prac powinien mieć zgłoszoną działalność w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej, np. roboty dro...

Uważaj! Uzupełnienie próbki przedmiotu zamówienia nie zawsze jest możliwe

Pytanie: Postępowanie dotyczy dostawy umundurowania i odzieży dla ratowników i personelu medycznego. Drugim obok ceny kryterium oceny ofert jest jakość. Prosiliśmy o dostarczenie pró...

Zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia a formalne aspekty związane z oceną ofert

Pytanie: Jesteśmy po otwarciu ofert. Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przypuszczamy, że wkrótce otrzymamy więcej środków, jednak póki...

Wykonawca stracił koncesję przed podpisaniem umowy? Żądaj odpowiedniego dokumentu

Pytanie: Czy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ma zastosowanie w okresie między zawiadomieniem o wyborze oferty a podpisaniem umowy? Wykonawcy w tym czasie skończyła się koncesja na prowadz...

Wzór protokołu postępowania trzeba dostosować do specyfiki własnej procedury

Pytanie: Czy protokół przetargowy można modyfikować? Czy mogę przykładowo usuwać z niego części, które mnie nie dotyczą? Przed nowelizacją zgodnie z instrukcją wypełniania protokołu ...

Upewnij się, czy właściwie realizujesz obowiązki informacyjne w postępowaniu

Pytanie: Proszę o interpretację art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Których wykonawców zamawiający musi poinformować o wyborze najkorzystniejszej oferty? Czy tylko tych, którzy złożyli oferty...

Jednoznaczna interpretacja zasad wypełniania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP

Pytanie: Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w pkt IV.2 „Całkowita wartość zamówienia” należy wpisać szacunkową wartość zamówienia (tzn. wartość netto szacowaną przez zamawiając...

Nie masz obowiązku ogłaszania wartości zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający w formularzu ogłoszenia o zamówieniu w poz. II.6 powinien podawać informację o wartości zamówienia? Analizując ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień P...

Zamawiający nie może wymagać wpisu danego rodzaju działalności wykonawcy do CEiDG lub KRS

Pytanie: Czy wykonawca składający ofertę w postępowaniu na określony zakres prac powinien mieć zgłoszoną działalność w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej, np. roboty dro...

Uważaj! Uzupełnienie próbki przedmiotu zamówienia nie zawsze jest możliwe

Pytanie: Postępowanie dotyczy dostawy umundurowania i odzieży dla ratowników i personelu medycznego. Drugim obok ceny kryterium oceny ofert jest jakość. Prosiliśmy o dostarczenie pró...

Zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia a formalne aspekty związane z oceną ofert

Pytanie: Jesteśmy po otwarciu ofert. Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przypuszczamy, że wkrótce otrzymamy więcej środków, jednak póki...

Wykonawca stracił koncesję przed podpisaniem umowy? Żądaj odpowiedniego dokumentu

Pytanie: Czy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ma zastosowanie w okresie między zawiadomieniem o wyborze oferty a podpisaniem umowy? Wykonawcy w tym czasie skończyła się koncesja na prowadz...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Termin zawarcia umowy po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Czy można zawrzeć umowę następnego dnia po ogłoszeniu wyroku przez Izbę, czy należy czekać na otrzymanie pisemnego uzasadnienia wyroku? A może wolno to zrobić dopiero po upł...

Odwołanie musi nie tylko wskazywać niezgodne z prawem działania, ale też żądania względem zamawiającego

Pytanie: W listopadzie 2016 roku uczestniczyłam w otwartym szkoleniu z zasad wypełniania JEDZ prowadzonym przez radcę prawnego specjalizującego się w zamówieniach publicznych. Przy o...

Zobacz, jak opisać i oszacować zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro

Pytanie: Czy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro musi spełniać wymagania określone w art. 31 ustawy Pzp?

Roboty budowlane realizowane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie

Pytanie: Nasza jednostka w 2017 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach zamówienia poniżej ustawowych progów. Była to część inwestycji, na którą zaplanowano w roku budżetowym...

Zmiana wartości szacunkowej – tak, ale nie po rozpoczęciu procedury

Pytanie: Wartość zamówienia na roboty budowlane ustalono przed wszczęciem postępowania na kwotę X. Kosztorys został sporządzony w taki sposób, że do kwoty netto doliczono rezerwę w w...

Sprawdź, czy wykonawca powinien zatrudnić projektantów na umowę o pracę

Pytanie: Czy opisując przedmiot zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania nadbrzeży, muszę określać wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp? W pos...

Wskazówki dotyczące udzielania zamówień uzupełniających na „starych zasadach”

Pytanie: Zamawiający w czerwcu 2017 roku udzielił zamówienia sektorowego na przebudowę sieci cieplnej oraz budowę przyłączy cieplnych w części miasta. Postępowanie zostało przeprowad...

Realizacja projektu współfinansowanego z UE – zobacz, jak uregulować współpracę między liderem i partnerami

Pytanie: Realizujemy projekt partnerski (miasto jest liderem projektu, powiat i gmina – partnerami) współfinansowany ze środków UE. Miasto jako lider projektu oraz beneficjent, który...

Dostawca energii elektrycznej może angażować podwykonawców

Pytanie: Czy gmina przeprowadzając przetarg na dostawę energii elektrycznej, zamieszcza informacje o możliwości zatrudnienia podwykonawców? Czy wykonawca może podać informację, że za...

Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników – rozwiewamy wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy Pzp

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym?...

Zobacz, kiedy dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy

Pytanie: Gmina przeprowadziła dialog konkurencyjny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Postępowanie zakończono w 2015 roku, a umowę zawarto we wrześniu 2016 roku po wejściu w ...

Umowa o pełnienie nadzoru autorskiego – ważne kwestie związane z jej podpisaniem

Pytanie: Prowadzimy przetarg na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zobowiązanie finansowe, które powstaje w wyniku takiego postępowania, staje się na ogół zobowi...

Prawo

Zapraszamy na webinarium!

  Na co uważać przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych z UE   

Transmisja już dziś od godz. 11

Kliknij, aby obejrzeć >>

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,1749

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Pobierz
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Pobierz
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
Pobierz
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Pobierz
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Pobierz
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel