Nowości Czytaj więcej nowości »

Sprawozdanie prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 roku
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych każdego roku sporządza dokument podsumowujący działalność Urzędu, funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych oraz obejmujący wnioski i rekomendacje na przyszłość. Dnia 20 lipca br. Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie za 2017 rok.
21.08.2018 Czytaj więcej »
Zwiększ konkurencyjność zamówienia – zastosuj w umowie płatności częściowe
Urząd Zamówień Publicznych przypomina na swojej stronie WWW, że ustawa Pzp pozwala zamawiającym na stosowanie w umowach płatności częściowych dla wykonawców realizujących zamówienia. Stosując tę konstrukcję, masz szansę poszerzyć grono...
Czy konsorcjant może przystąpić do odwołania? Sprawdź, co na to KIO
Uczestnik konsorcjum nie ma statusu wykonawcy, a w konsekwencji nie ma prawa do samodzielnego zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 1066/18).
Czy zawsze warto żądać próbek przedmiotu zamówienia z ofertą?
Zanim zdecydujesz się żądać od wykonawców próbki tego, co będą oferować w czasie realizacji zamówienia, przeanalizuj kilka spraw. Pamiętaj, że próbka może mieć różny charakter – od dokumentu, który potwierdzi Twoje wymogi opisane w...
13.08.2018 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Nie wolno uzupełniać oferty o elementy dotyczące kryteriów oceny ofert

Pytanie: Zamawiający jako kryterium oceny ofert opisał wykonanie dokumentacji projektowych z wykorzystaniem materiałów naturalnych. W formularzu została zamieszczona tabela, w której...

Zamówienie finansowane ze środków unijnych – czy możliwa jest dostawa w częściach?

Pytanie: Czy w programach unijnych możliwe jest udzielenie zamówienia na podstawie szacowania, w którym określono, że dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w 3 partiach w ciągu ...

Sposób określenia formy złożenia dokumentów w siwz

Pytanie: Czy zamawiający prawidłowo sformułował siwz: „Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz niezależnie od etapu postępowania, na którym wymaga...

Zmiany po stronie zamawiającego – zobacz, jak ocenić jej dopuszczalność

Pytanie: Czy w trakcie obowiązywania umowy pomiędzy gminną jednostką organizacyjną a wykonawcą możliwa jest zmiana strony umowy, tj. zamawiającego, na spółkę gminną? Obecnie wykonawc...

Sposób określenia formy złożenia dokumentów w siwz

Pytanie: Czy zamawiający prawidłowo sformułował siwz: „Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz niezależnie od etapu postępowania, na którym wymaga...

Zasady ogłaszania zamówień współfinansowanych z UE

Pytanie: Ogłoszenia o zamówieniach współfinansowanych ze środków UE o wartości od 50.000 zł należy publikować – zgodnie z wytycznymi – w bazie konkurencyjności. Czy wymóg ten jest ob...

Jaka jest wartość umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji w postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym przewidział prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia. Czy w związku z tym w umowie zawartej z wykonawcą powinna znaleźć się wa...

Zmiana warunków udziału w postępowaniu – jak dokonać jej zgodnie z prawem

Pytanie: Prowadzimy drugą już procedurę na roboty budowlane finansowane ze środków rządowych z programu Rozwoju Gminnej Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019. W pierws...

Nie wolno uzupełniać oferty o elementy dotyczące kryteriów oceny ofert

Pytanie: Zamawiający jako kryterium oceny ofert opisał wykonanie dokumentacji projektowych z wykorzystaniem materiałów naturalnych. W formularzu została zamieszczona tabela, w której...

Jak weryfikować zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami siwz?

Pytanie: Czy zamawiający jest zobowiązany do umieszczenia w formularzu ofertowym tabeli z rubrykami „nazwa producenta i nazwa handlowa oferowanego towaru”? Pytanie odnosi się do sytu...

Kryteria oceny ofert przy usłudze ochrony SUFO – uważaj na zarzuty

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o wartości powyżej 750.000 euro na usługi społeczne (ochrona obiektów świadczona przez SUFO). Czy zamawiający w ramach kryterium oceny ofert może oce...

Zwrot kosztów po unieważnieniu postępowania – zobacz, czego może wymagać wykonawca

Pytanie: Zamawiający prowadził przetarg w procedurze odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp), który unieważnił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (uznał, że wystąpiły wady opisu ...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Zamówienie finansowane ze środków unijnych – czy możliwa jest dostawa w częściach?

Pytanie: Czy w programach unijnych możliwe jest udzielenie zamówienia na podstawie szacowania, w którym określono, że dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w 3 partiach w ciągu ...

Reguły szacowania wycieczek finansowanych z ZFŚS

Pytanie: Zamawiający w planie na 2018 rok zawarł trzy wycieczki finansowane ze świadczeń socjalnych (za 15.000 zł, 120.000 zł i 30.000 zł). Czy należy zsumować wartość wszystkich wyj...

Czy usługi nadzoru inwestorskiego w różnych branżach należy zlecać łącznie?

Pytanie: Czy należy sumować usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej nad realizacją budowy nowego obiektu szkoły oraz nadzoru geodezyjnego nad usługą scalania i wymian...

Jak poprawnie oszacować usługę inżyniera kontraktu?

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo i zgodnie z przepisami ustawy Pzp ustalić wartość szacunkową zamówienia na świadczenie usług inżyniera kontraktu? Czy na potrzeby oszacowania wartoś...

Gmina buduje kanalizację – czy jest zamawiającym sektorowym?

Pytanie: Gmina przystępuje do kanalizowania jednej ze swoich miejscowości i w tym celu chce ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Szacunkowa wartość zamó...

Jak zlecić nieoczekiwane roboty, które pojawiły się w trakcie inwestycji?

Pytanie: Przeprowadzamy remont i przebudowę szkoły. Dokumentacja projektowa objęła pełny zakres robót prócz remontu sieci centralnego ogrzewania. Teraz okazało się, że sieć również k...

Skutki udzielenia podprogowego zamówienia w reżimie ustawy Pzp

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, mimo że wartość szacunkowa zamówienia była mniejsza niż 30.000 euro. W orzecznictwie KIO pojawił się...

Czy parafia, która otrzymała dofinansowanie na remont z ministerstwa, zastosuje Pzp?

Pytanie: Nasza parafia dostała dofinansowanie na prace konserwatorskie przy elewacji kościoła. Dotacja pochodzi z Ministerstwa Kultury, pokrywa jednak niecałe 50% przedsięwzięcia. Co...

Zmiany po stronie zamawiającego – zobacz, jak ocenić jej dopuszczalność

Pytanie: Czy w trakcie obowiązywania umowy pomiędzy gminną jednostką organizacyjną a wykonawcą możliwa jest zmiana strony umowy, tj. zamawiającego, na spółkę gminną? Obecnie wykonawc...

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia – jak w praktyce ją egzekwować?

Pytanie: Jak należy interpretować (a w konsekwencji egzekwować) udzieloną przez wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię na roboty budowlane w kontekście zamontowanych przez niego urzą...

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

Pytanie: Przeprowadzamy postępowanie na remont bloku operacyjnego o wartości ok. 3.000.000 zł. Termin składania ofert upłynął 19 stycznia 2018 r. Wpłynęły dwie oferty a wykonawcy byl...

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy – sprawdź formalności

Pytanie: W przetargu krajowym na roboty budowlane w oświadczeniu dotyczącym podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wpisano: „Podwykonawca zost...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Konsorcjum wykonawców 

Warunki udziału. Dokumentacja. Odpowiedzialność stron

28 sierpnia (wtorek) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel