Nowości Czytaj więcej nowości »

Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 58/18).
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...
UZP pomaga w elektronicznych zamówieniach
Warto pamiętać, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wprowadzono specjalną zakładkę E-Zamówienia, w której opublikowano kilka dokumentów pomocnych przy stopniowo wdrażanej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych...
18.06.2018 Czytaj więcej »
Zamawiający musi mieć dostateczne podstawy do traktowania dokumentacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Izba w swoich wyrokach wielokrotnie wskazywała, iż dla skutecznego, tj. niepodlegającego uchyleniu zastrzeżenia określonej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zastrzegający podmiot musi wykazać, że: informacja ma charakter...
13.06.2018 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwier...

Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – ...

Poznaj zasady szacowania materiałów budowlanych do remontu dwóch obiektów

Pytanie: Jesteśmy instytucją naukową i podlegamy ustawie Pzp. W tym roku zamierzamy remontować dwa budynki własnymi siłami. Czy materiały budowlane, jakich będziemy potrzebować do re...

Dostawy zamówisz łatwiej niż roboty budowlane – sprawdź, o czym należy pamiętać

Pytanie: Chcemy kupić nową koparkę. Dawno nie zamawialiśmy dostaw, gdyż w większości przeprowadzamy zamówienia na roboty budowlane. Jakich zapisów powinniśmy unikać czy wręcz nie uży...

Czy brak publikacji zmiany siwz w Dz.Urz. UE w zakresie przesunięcia terminu składania ofert to poważna wada postępowania?

Pytanie: Zamawiający przeprowadzał przetarg na wykonanie usług utrzymania czystości o wartości powyżej progów unijnych. Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do Urzędu Publikacji...

Poznaj właściwe zapisy siwz dotyczące komunikacji elektronicznej w postępowaniu

Pytanie: W siwz podajemy, że komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztow...

Sprawdź, czy opłaty za dozór techniczny i ewidencyjne za okresowe badania techniczne należy ujawnić w sprawozdaniu rocznym

Pytanie: Czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych należy wykazać opłatę wynikającą z okresowych badań technicznych samochodów w wysokości 1 zł – tzw. opłatę ...

Jak właściwie obliczyć termin publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień?

Pytanie: Zamawiający jest samorządową jednostką kultury. Otrzymał od urzędu miasta – organu nadrzędnego informację, że 28 grudnia 2017 r. został uchwalony budżet. Z tej informacji wy...

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwier...

Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być uzasadnione

Pytanie: W postępowaniu dwóch oferentów korzysta z potencjału technicznego i zawodowego tego samego podmiotu trzeciego. W pierwszej ofercie zobowiązanie tego podmiotu wraz z jego dok...

Jak w praktyce wyjaśniać nieścisłości w ofertach, nie narażając się na zarzuty innych wykonawców?

Pytanie: Zamawiający przeprowadzał przetarg na roboty budowlane i innych specyficzne roboty, które miały nastąpić po wykonaniu tych podstawowych. W siwz wskazano, że termin rozpoczęc...

Gmina może korzystać z kryterium ceny z wagą ponad 60% po spełnieniu 2 warunków

Pytanie: Gmina planuje przygotować dokumentację przetargową w zakresie ubezpieczenia majątku i innych interesów gminy na podstawie ustawy Pzp. Czy można przyjąć do siwz następujące k...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Poznaj zasady szacowania materiałów budowlanych do remontu dwóch obiektów

Pytanie: Jesteśmy instytucją naukową i podlegamy ustawie Pzp. W tym roku zamierzamy remontować dwa budynki własnymi siłami. Czy materiały budowlane, jakich będziemy potrzebować do re...

Brak połączeń między drogami nie ma znaczenia dla szacowania wartości usług projektowych na ich przebudowę

Pytanie: W 2018 roku zamawiający chce zamówić kilka projektów budowy dróg gminnych zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie gminy oraz wykonanie projektu przebudowy ronda na sk...

Opis przedmiotu zamówienia ma umożliwić wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia

Pytanie: Wszczynamy postępowanie na roboty budowlane powyżej progów unijnych dofinansowane ze środków UE. Otrzymałem opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, gdzie jest taki z...

Zobacz, jak zamówić II etap inwestycji, na który wcześniej brakowało środków w budżecie

Pytanie: W 2016 roku ogłosiliśmy przetarg na remont drogi. Dokumentacja przewidywała wykonanie I etapu tej inwestycji. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 620.000 złotych netto. W...

Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – ...

Dostawy zamówisz łatwiej niż roboty budowlane – sprawdź, o czym należy pamiętać

Pytanie: Chcemy kupić nową koparkę. Dawno nie zamawialiśmy dostaw, gdyż w większości przeprowadzamy zamówienia na roboty budowlane. Jakich zapisów powinniśmy unikać czy wręcz nie uży...

Czy wolno unieważnić postępowanie z powodu niezgodności ogłoszenia i siwz?

Pytanie: Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu dofinansowanym ze środków unijnych. Złożono jedną ofertę, która mieści się w kwocie przeznacz...

Czy tonery i wałki barwiące wolno zamówić w trybie zapytania o cenę?

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek może odbyć się w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy Pzp? Tonery czy wałki barwią...

Co zrobić, gdy przez pomyłkę zawarłeś umowę z wykonawcą, który nie złożył najlepszej oferty?

Pytanie: Sprawa dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów jednorazowego użytku obejmującego kilkadziesiąt części (pakietów). W jednym z pakietów oferty jednego z wykona...

Kwestie związane ze zmianą umowy zawartej w trybie z wolnej ręki

Pytanie: Gmina ogłosiła zamówienie i zaprosiła firmę na negocjacje dotyczące konserwacji oświetlenia (zamówienie z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). Zamawiający zastrz...

Zasady przekazywania opłat za eksploatację utworów artystycznych do ZAiKS, STOART i ZPAV

Pytanie: Zamawiający dokonuje opłaty za występy artystyczne (kod WA1), podczas których są wykonywane utwory słowne, muzyczne, słowno-muzyczne i choreograficzne. Zgodnie z umową ZAiKS...

Rozszerzenie strony umowy będącej zamawiającym nie jest dopuszczalne w świetle przepisów ustawy Pzp

Pytanie: Czy dopuszczalna jest zmiana podmiotowa zamawiającego poprzez rozszerzenie o kolejny podmiot (druga jednostka organizacyjna działająca w ramach m.st Warszawy) w trakcie real...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel