Nowości Czytaj więcej nowości »

Uzupełniane dokumenty muszą być wiarygodne także w zakresie zawartych w nich dat
Zamawiający ma obowiązek weryfikacji treści uzupełnianych dokumentów i w razie sprzeczności w zawartych tam informacjach – odpowiedniej reakcji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2430/17).
Zamawiający nie może zmniejszyć kwoty na sfinansowanie zamówienia, o której poinformował przed otwarciem ofert
Obowiązujące regulacje prawne nie wskazują na możliwość dokonywania korekty kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą to kwotę podaje przed otwarciem ofert. Nie może tego zrobić w szczególności wówczas...
JEDZ można uzupełniać częściowo, tylko w odniesieniu do błędnych oświadczeń
Wielość oświadczeń zawartych w JEDZ powoduje, że tylko jedno lub kilka z nich może być błędnych czy niepełnych. W takim przypadku, w ocenie KIO, JEDZ może podlegać uzupełnieniu w zakresie właśnie tych zindywidualizowanych oświadczeń. W...
Wartości jakich dostaw i usług przekazanych przez zamawiającego wykonawcy należy dodać do kwoty robót budowlanych?
Zamawiający, który przekazuje wykonawcy np. określone materiały budowlane niezbędne do realizacji robót budowlanych, musi doliczyć ich wartość do szacunkowej wartości robót. Nie ma natomiast obowiązku uwzględniania w tej kwocie wartości usługi...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Wymogi dokumentacyjne w przypadku zamówień artystycznych w trybie z wolnej ręki

Pytanie: Udzielam zamówienia w zakresie działalności artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp) Jego wartość przekracza progi unijne, a wykonawcą jest fundacja, która reprezentu...

W procedurach poniżej 30.000 euro wolno korzystać ze znaków towarowych przy opisie potrzebnych produktów

Pytanie: Czy dokonując zamówień publicznych poniżej 30.000 euro, można stosować kryterium ofert cena – 100% i wskazywać konkretny produkt np. płyn CIF? Planujemy zakup środków czysto...

O szacowaniu dostaw artykułów spożywczych w zgodzie z opiniami UZP

Pytanie: Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, aby zamówienie na zakup artykułów żywnościowych podzielić na: mięso i wędliny – zapytanie ofertowe, warzywa i owoce – notatka, napoj...

Jak szacować zamówienia w przypadku wspólnego ich zlecania przez kilku zamawiających?

Pytanie: Czy w sytuacji wspólnego postępowania na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla kilku jednostek można oszacować zamówienie poprzez zwrócenie się do każdej z...

Poznaj właściwe terminy publikacji ogłoszeń o zamówieniu w poszczególnych miejscach

Pytanie: Czy zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym przed opublikowaniem go w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów ustawy P...

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne – szczegóły, które musisz znać

Pytanie: Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie temu, by zamawiający stosował w usługach społecznych odpowiednio regulacje zawarte w ustawie Pzp czy zatem takie informacje jak uzupełnie...

Poznaj zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

Pytanie: Zamawiający planuje wszczęcie postępowania na wykonanie instalacji zabezpieczających. Ze względu na poufny charakter przedmiotu zamówienia nie udostępni na stronie interneto...

Reguły publikacji ogłoszenia w przypadku unieważnienia postępowania „unijnego”

Pytanie: Zamawiający unieważnił postępowanie o wartości powyżej progów unijnych. Czy ma obowiązek publikacji informacji o unieważnieniu w TED?

Wymogi dokumentacyjne w przypadku zamówień artystycznych w trybie z wolnej ręki

Pytanie: Udzielam zamówienia w zakresie działalności artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp) Jego wartość przekracza progi unijne, a wykonawcą jest fundacja, która reprezentu...

Jaki powinien być zakres zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej?

Pytanie: W postępowaniu na roboty budowlane wykonawca został wezwany do złożenia m.in. zaświadczenia z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp i na pods...

Czy wykonawca może zdobyć brakujące uprawnienia po terminie składania ofert?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych powyżej kwot unijnych. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie wpisu do ewidencji działalności regulowane...

Wykluczenie wykonawcy, który przygotowywał postępowanie? Tylko po ziszczeniu się 3 przesłanek

Pytanie: Zamawiający planuje wszcząć postępowanie na wykonanie robót budowlanych. O udzielenie zamówienia będzie najprawdopodobniej ubiegał się wykonawca, który przygotował dokumenta...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

O szacowaniu dostaw artykułów spożywczych w zgodzie z opiniami UZP

Pytanie: Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, aby zamówienie na zakup artykułów żywnościowych podzielić na: mięso i wędliny – zapytanie ofertowe, warzywa i owoce – notatka, napoj...

Jak szacować zamówienia w przypadku wspólnego ich zlecania przez kilku zamawiających?

Pytanie: Czy w sytuacji wspólnego postępowania na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla kilku jednostek można oszacować zamówienie poprzez zwrócenie się do każdej z...

Czy usługa kredytu będzie realizowana przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (2.532.000 zł) na sfinansowanie deficytu budżetu i spł...

Szacowanie wartości obsługi prawnej zamawiającego – jak właściwie przeprowadzić czynności?

Pytanie: Czy możemy co roku udzielać zamówienia na obsługę prawną uczelni tej samej kancelarii prawnej z pominięciem postępowań przetargowych? Wynagrodzenie roczne nie przekracza 30....

W procedurach poniżej 30.000 euro wolno korzystać ze znaków towarowych przy opisie potrzebnych produktów

Pytanie: Czy dokonując zamówień publicznych poniżej 30.000 euro, można stosować kryterium ofert cena – 100% i wskazywać konkretny produkt np. płyn CIF? Planujemy zakup środków czysto...

Odrębne warunki udziału dla poszczególnych części zamówienia? Jak najbardziej wskazane!

Pytanie: Gmina postanowiła ogłosić przetarg nieograniczony. Zamierza żądać, by wykonawca wykazał się realizacją robót budowlanych polegających na budowie budynku i wykonaniem nawierz...

Jak wykonać modernizację oświetlenia, jeśli zamawiający nie jest właścicielem infrastruktury?

Pytanie: Gmina zamierza zmodernizować oświetlenie jednej z ulic. Problem polega na tym, że nie jest ona właścicielem słupów ani opraw oświetleniowych. Skierowała zatem zapytanie do w...

Usługi przewodnika na trasach kopalni i sztolni – jak dokonać tak specjalistycznego zamówienia?

Pytanie: Czy usługi oprowadzania przez przewodników i opieki nad ekspozycjami można zaliczyć do katalogu usług społecznych kod CPV 92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sport...

Zmiana udostępnionego przez podmiot trzeci kierownika robót w trakcie realizacji umowy – niezbędne formalności

Pytanie: Wykonawca na etapie składania oferty w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej tj. wybudowania obiektu mostowego oraz dyspono...

Odmowa zawarcia umowy po terminie związania ofertą – praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej z podziałem na dwa zadania. Zamówień udzielono dwóm różnym wykonawcom. Pierwsze z nich zlecono. Drugiego w...

Na jakiej podstawie dokonać modyfikacji umowy w związku z robotami zamiennymi?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych z rozliczeniem kosztorysowym. Czy jeżeli wystąpią roboty zamienne (np. zamiana drzwi oszklonych na pełne) w trakcie r...

Czy wolno wydłużać podstawową umowę, w związku z realizacją prawa opcji?

Pytanie: Zamawiający zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych. Termin jego realizacji to 12 mies...

Prawo

Zapraszamy na webinarium!

 Procedury odwoławcze

w zamówieniach publicznych

21 lutego (środa), godz. 11

Transmisja online

Udział BEZPŁATNY. Zapisz się >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Pobierz
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Pobierz
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel