Nowości Czytaj więcej nowości »

PortalZP zaprasza na bezpłatny panel ekspertów
PortalZP oraz MarketPlanet zapraszają do udziału w panelu ekspertów Pzp. To cykl bezpłatnych spotkań online dedykowanych wszystkim podmiotom objętym ustawą Pzp, które chcą poznać praktyczne podejście oraz doświadczenia innych zamawiających, ekspertów Pzp do pełnej elektronizacji w zamówieniach publicznych: pod kątem zakupów, technologii oraz prawa.
28.10.2020 Czytaj więcej »
Posiadanie papierów wartościowych nie potwierdza wymogu dysponowania środkami finansowymi
W przypadku wymogu dysponowania „środkami finansowymi”, KIO stoi na stanowisku, iż każdorazowo chodzi tutaj o zdolność finansową rozumianą jako możliwość dysponowania środkami pieniężnymi, czego nie można utożsamiać ze sferą majątkową wykonawcy...
Od 1 stycznia 2021 r. umowę na zarządzanie PPK należy zawrzeć w trybie ustawy Pzp
Do końca 2020 roku zamawiający, który chce zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, wybiera wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp. Od 1 stycznia 2021 r. tego rodzaju zamówienia będą podlegać Prawu zamówień publicznych, ale tylko...
Dysproporcja cen ofertowych nie daje podstaw do założenia, że najniższa z nich jest rażąco niska
Ustawa Pzp nie zawiera definicji legalnej rażąco niskiej ceny i nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno omawiane przepisy, jak i wiążące ustawodawstwo Unii Europejskiej, pozostawiają rozwinięcie tego pojęcia, jako klauzuli generalnej, orzecznictwu...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Pytanie: Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 u...

Awaria systemu informatycznego i nieotwarcie ofert a zmiana ogłoszenia wg nowej ustawy Pzp

Pytanie: Czy w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert i poinformowania wykonawców na stronie internetowej o zmianie t...

Odbierz oświadczenie od osób przygotowujących postępowanie zgodnie z nową ustawą Pzp

Pytanie: Czy wykonawca, który wykonał na zlecenie zamawiającego dokumentację projektową w 2019 roku, która z kolei będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w po...

Jaką datę powinna zawierać umowa podpisywana korespondencyjnie?

Pytanie: Ponad  miesiąc temu wysłałam do wykonawcy umowę z prośbą o jej podpisanie i nie otrzymałam jej do dziś. Jaką datę należy wpisać, gdy dostanę umowę – dzień jej otrzymania prz...

Awaria systemu informatycznego i nieotwarcie ofert a zmiana ogłoszenia wg nowej ustawy Pzp

Pytanie: Czy w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert i poinformowania wykonawców na stronie internetowej o zmianie t...

Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

Pytanie: Wykonawca złożył do zamawiającego prośbę o przekazanie treści oferty X. Zamawiający odpisał, że może ją udostępnić do wglądu w wyznaczonym terminie w swojej siedzibie. Wykon...

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Pytanie: W trakcie badania ofert zamawiający stwierdził rozbieżność między dwoma pozycjami formularza ofertowego, a opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami siwz „Szczegółowy...

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Pytanie: Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwrócono się do nas o wskazanie w formie tabelarycznej, jakie w latach 2019 roku realizowaliśmy zamówienia i w jaki s...

Odbierz oświadczenie od osób przygotowujących postępowanie zgodnie z nową ustawą Pzp

Pytanie: Czy wykonawca, który wykonał na zlecenie zamawiającego dokumentację projektową w 2019 roku, która z kolei będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w po...

Ubezpieczenia przedsiębiorcy nie zastąpią „osobiste” polisy OC zatrudnionych przez niego osób

Pytanie: Zamawiający w celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej uzna, iż wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedz...

O korekcie omyłek w ofertach raz jeszcze

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na dostawę dżemów niskosłodzonych wykonawca na wezwanie zamawiającego złożył dokumenty (opisy oferowanych produktów), z których wynika, że zaofero...

Korekta stawki VAT w ofercie – zasady i wskazówki

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp objęte stawką VAT 0%. W ogłoszeniu o zamówieniu nie określił wysokości stawki podatku...

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Pytanie: W postępowaniu podprogowym zamawiający dokonał modyfikacji swoich odpowiedzi na pytania wykonawców i wprowadził wymóg, który ewidentnie narusza przepisy ustawy Pzp (art. 7 i...

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Pytanie: Zamawiający (jednostka samorządu terytorialnego) przygotowuje przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poprzednio po...

Jakie są skutki nieprzedłużenia ważności wadium w trakcie postępowania odwoławczego?

Pytanie: Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp bieg terminu związania ofertą uległ zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Natomiast działając na podstawie art. 184 ust...

Odrzucenie oferty i wybór najkorzystniejszej – od kiedy liczyć termin na złożenie odwołania?

Pytanie: Wykonawca został poinformowany, że jego oferta została odrzucona w czwartek (ma 5 dni na wniesienie odwołania od tej czynności). W piątek (dzień po przesłaniu informacji o o...

Czy zamawiając usługi projektowe, trzeba sporządzić PFU?

Pytanie: Czy do wszczęcia postępowania na realizację usługi w zakresie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji projektowej potrzebne jest wcześniejsze sporządzenie PFU? ...

Warunki połączenia dwóch grantów na zakup komputerów do pracy zdalnej uczniów

Pytanie: Zamawiający zamierza, w ramach przyznanego grantu „Zdalna szkoła+”, zakupić komputery do szkół do pracy zdalnej dla uczniów. Zgodnie z wytycznymi programu zakup sprzętu powi...

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro, zamówienia udzielono...

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy dźwigowej a jego wartość nie przekracza 30.000 euro. Projektant określił w opisie przedmiotu zamówienia różne parametr...

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Pytanie: Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 u...

Jak najprościej zakupić sprzęt IT dla nauczycieli i uczniów po 5 września br.?

Pytanie: Czy w powiecie objętym czerwoną strefą można zakupić do szkoły sprzęt komputerowy (laptopy, tablety) z przeznaczeniem do nauczania zdalnego dla nauczycieli i uczniów bez prz...

Negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki jako narzędzia szybkiego zlecania zamówień w dobie COVID-19

Pytanie: Jesteśmy szpitalem znajdującym się w czerwonej strefie. Czy na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19 możemy kupić aparat RTG na potrzeby poszerzenia diagnostyki w zakresie zagr...

Czy w trybie z wolnej ręki stosowanym z przyczyn technicznych można wymagać przedmiotu określonej marki?

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup licencji i wsparcia dla posiadanego oprogramowania rejestrującego, powołując się n...

Jaką datę powinna zawierać umowa podpisywana korespondencyjnie?

Pytanie: Ponad  miesiąc temu wysłałam do wykonawcy umowę z prośbą o jej podpisanie i nie otrzymałam jej do dziś. Jaką datę należy wpisać, gdy dostanę umowę – dzień jej otrzymania prz...

Potrącanie kar umownych z FV i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle ustawy o COVID-19

Pytanie: Zamawiający w październiku 2019 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarł umowę z terminem realizacji do końca września 2020 roku. Wykonawca wykonał zamówien...

Czy wolno zwaloryzować wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na dodatkowe wydatki związane z COVID-19?

Pytanie: Czy wykonawca jest uprawniony do żądania waloryzacji wynagrodzenia w związku z kosztami ponoszonymi na maski i płyny do dezynfekcji (COVID-19) oraz wzrost kosztów oddziałowy...

Kwarantanna pracowników wykonawcy i potrzeba zmiany umowy o zamówienie – reguły postępowania

Pytanie: Moje pytanie dotyczy praktycznego stosowania ustawy COVID-owej w zakresie zmiany umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca drogi w trakcie realizacji umowy przekazał nam wykaz...

Prawo

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel