Nowości Czytaj więcej nowości »

Zamawiający nie może sobie pozwolić na wielokrotne wyjaśnianie treści oferty celem jej „ratowania”
Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony prowadzić procedury z wykonawcą poprzez wielokrotne wzywanie do wyjaśnień, w szczególności, gdy wykonawca składa wyjaśnienia niepełne i niekompletne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1525/18).
12.12.2018 Czytaj więcej »
Od 10 grudnia br. działa tylko produkcyjna wersja miniPortalu
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że dostęp do testowej wersji miniPortalu został wczoraj zamknięty. 
11.12.2018 Czytaj więcej »
Zamawiający jest ograniczony w swobodnym kształtowaniu zapisów umowy
Nawet przyjęcie dyspozytywnego charakteru norm nie uprawnia zamawiającego do jednostronnego kształtowania zobowiązania, w sposób który odbiera stronom umowy prawo do obiektywnego, niezależnego uregulowania przez sąd stosunków między stronami w...
Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa, trzeba udowodnić mu zamiar wprowadzenia zamawiającego w błąd
Nieprawdziwe informacje to takie, którym prawidłowo ustalony stan faktyczny przeczy, wskazując na odmienną sytuację bądź prowadząc do odmiennych niż zadeklarowane ustaleń (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO/KD...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Wykonawca może oferować własny produkt i nie załączyć karty katalogowej

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym w formularzu wykaz sprzętu, który należało złożyć wraz z formularzem oferty wymagał od wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy, typ...

Podział zamówienia na części a wymóg dotyczący sprzętu do realizacji umowy

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na 3 części. W zakresie warunku potencjału technicznego określił, że wykonawca może wykazać ten sam sprzęt we wszystk...

Czy zamawiający musi poinformować prezesa UZP o zmianie wartości umowy zawartej na czas dłuższy niż 4 lata?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia, którego okres realizacji przekracza 4 lata. Stosownie do art. 142 ust. 3 ustawy Pzp zawiadomił o tym prezesa UZP, p...

Czy określając kwotę wadium, należy uwzględnić przewidywaną opcję?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony, w którym przewidział prawo opcji oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Czy przy określaniu wysokości wadium, kwoty ...

Czy zamawiający musi poinformować prezesa UZP o zmianie wartości umowy zawartej na czas dłuższy niż 4 lata?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia, którego okres realizacji przekracza 4 lata. Stosownie do art. 142 ust. 3 ustawy Pzp zawiadomił o tym prezesa UZP, p...

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz – co teraz?

Pytanie: Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty w budowlane, zawarł w siwz informacje: „Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakc...

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu o wartości powyżej progu unijnego zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin...

3 podpowiedzi, jak wypełnić protokół ZP-PN

Pytanie: Mam pytania dotyczące wypełniania protokołu ZP-PN: 1)      Czy w pkt 10 ZP-PN ppkt 3 należy wpisać pierwotny termin składania ofert, a następnie przedłużony (w związku ze ...

Wykonawca może oferować własny produkt i nie załączyć karty katalogowej

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym w formularzu wykaz sprzętu, który należało złożyć wraz z formularzem oferty wymagał od wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy, typ...

Czy określając kwotę wadium, należy uwzględnić przewidywaną opcję?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony, w którym przewidział prawo opcji oraz zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Czy przy określaniu wysokości wadium, kwoty ...

Zobacz, kiedy brak podpisu na kacie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Pytanie: Wykonawca podpisał formularz ofertowy, ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten ...

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Pytanie: Kryterium oceny ofert na nadzór inwestorski będzie punktowane następująco: „Kryterium będzie oceniane na podstawie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług. Za każdą udoku...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

O zasadach używania znaków towarowych w OPZ – na podstawie opinii UZP i wyroków KIO

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na dostawę sprzętu i odzieży sportowej. W opisie przedmiotu zamówienia znajdują się następujące sformułowania: „Pulsomert z GPS. Pulsometr do trening...

Do kiedy wolno zmienić OPZ w siwz?

Pytanie: Przeprowadziliśmy rozeznanie rynku na przewozy kurierskie. Kwota, którą otrzymaliśmy od jedynego wykonawcy przekracza progi krajowe (czyli powinniśmy przeprowadzić przetarg ...

Wskazówki związane z szacowaniem remontów dróg w różnych lokalizacjach na terenie gminy

Pytanie: Zamawiający w ciągu roku realizuje kilka remontów dróg gminnych. Czy powinien zsumować planowane zamówienia i zastosować procedurę zgodną z szacunkową wartością zamówienia d...

Wskazówki, jak łączyć zamówienia na potrzeby planu zamówień publicznych

Pytanie: W 2018 roku musimy zrealizować zamówienie na szkolenia w ramach projektu UE o wartości 2 mln zł (projekt A) z harmonogramem szkoleń realizowanych w 4 kolejnych latach (2018–...

Podział zamówienia na części a wymóg dotyczący sprzętu do realizacji umowy

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na 3 części. W zakresie warunku potencjału technicznego określił, że wykonawca może wykazać ten sam sprzęt we wszystk...

Zamówienie sektorowe i klasyczne – jak je zlecić w jednym postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający prowadzący działalność wielobranżową (m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, produkcja i dystrybucja ciepła, odbiór i trans...

Nieudane zamówienie z wolnej ręki po nieudanym przetargu – co dalej?

Pytanie: Zamawiający (powiat) przeprowadził z wykonawcą negocjacje o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na roboty b...

Jak zakwalifikować zakup urządzenia zabawowego i jego montaż na placu zabaw?

Pytanie: Chcemy zlecić zamówienie w zakresie dostawy i montażu jednego urządzenia zabawowego na jednym z naszych osiedli. Koszt urządzenia to 10.000 zł a więc kwota niewielka. Czy po...

Zapisy umowy należy interpretować ściśle według ich brzmienia

Pytanie: Postępowanie dotyczy zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. W projekcie umowy, która była załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się zapis...

Dopuszczalność zmian umowy – czasem trzeba zastosować kilka przesłanek

Pytanie: Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE (RPOWD 2014–2020) na budowę sortowni odpadów komunalnych oraz budynku biurowo-socjalnego (zaplecza), a także świadczenie usług inży...

Niezwykle trudna zmiana umowy zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji Pzp z 2016 roku – ważne wskazówki

Pytanie: W 2016 roku udzieliliśmy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utrzymania czystości w sezonie zimowym i letnim na lata 2017–2019 na terenach komunalnych a...

Zmiana cen energii elektrycznej a zmiana umowy z dostawcą – na jakiej podstawie jej dokonać?

Pytanie: Mamy podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej (wykonawca był wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) z terminem realizacji do 31 grudnia br. W związku ze wzrostem...

Prawo

Oglądaj już dziś!

Oświadczenia i dokumenty po elektronizacji zamówień publicznych

Transmisja live

12 grudnia (środa), godz. 11-12

Oglądaj >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel