Nowości Czytaj więcej nowości »

Elektronizacja postępowań na drobne zamówienia od 2021 roku
Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603). Dotyczy ona przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów o elektronizacji zamówień tzw. krajowych.
Ogłoszono nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych
Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 sierpnia 2019 r.
Odrzucenie oferty musi być dobrze opisane i umotywowane
Wykonawca musi otrzymać konkretne informacje, które pozwolą mu odnieść się do zarzucanych jego ofercie nieprawidłowości. W przeciwnym razie jego prawo do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej zostaje naruszone (wyrok Krajowej Izby...
Istota aukcji elektronicznej – skorzystaj z 5 wskazówek KIO
Jakiekolwiek trudności natury technicznej powodujące zakłócenie prawidłowego prowadzenia aukcji elektronicznej są wadą postępowania przetargowego i tak zorganizowana aukcja nie może być podstawą udzielenia zamówienia. W rozpoznawanym postępowaniu...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Kiedy w przetargu na usługi cateringowe można kierować się jedynie ceną?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o (usługa cateringu poniżej 750.000 euro) można zastosować cenę 100% jako jedyne kryterium oceny ofert?

Przetarg prowadzony poza ustawą Pzp – jak zmieniać umowę?

Pytanie: Projekt jest dofinansowany ze środków RPO a zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Pzp. Ogłoszono przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia. Zamawiający...

Jak szacować prace tego samego rodzaju w różnych obiektach budowlanych?

Pytanie: Czy zamówienie na remont dachu, w którego zakres wchodzi położenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymiana zniszczonych obróbek blacharskich, naprawa tynków na k...

Zamówień zeszłorocznych nie należy łączyć z bieżącymi

Pytanie: Aktualnie realizujemy projekt na wizualizację wnętrza nowo budowanego budynku oraz projekt tzw. aktywnej części multimedialnego wyposażenia wraz z kosztorysami. Szacowana wa...

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Pytanie: Spoglądając na strony innych zamawiających zauważyłam, że bardzo często nie są tam zamieszczane ogłoszenia o udzieleniu zamówień. Czy takie ogłoszenia są obowiązkowe? ...

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści ...

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Z uwagi na  przedłużającą się ocenę projektu związaną z możliwym otrzymaniem dofinansowania, składanie of...

Jak zamawiać usługi społeczne wspófinansowane ze środków unijnych?

Pytanie: Czy zamówienia udzielane na podstawie art. 138o ustawy Pzp tj. dotyczące usług społecznych należy ogłaszać również w bazie konkurencyjności, jeżeli są finansowane ze środków...

Zasady korekty oferty, w której nie uwzględniono zmiany formularza cenowego

Pytanie: W postępowaniu poniżej progów unijnych zmieniliśmy formularz cenowy, usuwając jedną z pozycji. Zmiana była opublikowana na stronie internetowej łącznie z poprawionym formula...

Czy zagraniczny wykonawca złoży ofertę za pomocą miniPortalu?

Pytanie: Muszę ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń powyżej unijnego progu. Zamówienie obejmuje dostawę, uruchomienie i szkolenie. W Polsce nie ma wykonawców, którzy m...

Jaką część pracy musi wykonać podmiot trzeci, który udostępnił wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie?

Pytanie: Zwracam się z prośbą o interpretację art. 22a ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający określił  warunek wiedzy i doświadczenia w postaci wykazania się wykonaniem co najmniej jednej r...

Jak obliczyć wymagane doświadczenie w realizacji usługi, która trwała 3 lata?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na usługę ochrony poniżej 30.000 euro zamawiający wymaga posiadania doświadczenia w wykonywaniu minimum 2 usług w ciągu ostatnich 3 lat ...

Zasady odpowiedzialności za naruszenia Prawa zamówień publicznych

Pytanie: Po uprzednim złożeniu donosu do prezesa UZP przez firmę, która nie wygrała postępowania, w sprawie uchybień przy wyborze najkorzystniejszej oferty i mojej pozytywnej obronie...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Jak szacować prace tego samego rodzaju w różnych obiektach budowlanych?

Pytanie: Czy zamówienie na remont dachu, w którego zakres wchodzi położenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymiana zniszczonych obróbek blacharskich, naprawa tynków na k...

Zamówień zeszłorocznych nie należy łączyć z bieżącymi

Pytanie: Aktualnie realizujemy projekt na wizualizację wnętrza nowo budowanego budynku oraz projekt tzw. aktywnej części multimedialnego wyposażenia wraz z kosztorysami. Szacowana wa...

Jak ustalać wartość zamówienia złożonego z kilku różnych rodzajów zamówień?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje dokumentację przetargową na zamówienie zagospodarowania terenów zielonych parków miejskich. W ramach tego zamówienia będą realizowane prace związane...

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Pytanie: Zlecamy usługi na projekty dotyczące remontów oraz budowy dróg, obiektów kubaturowych, placów zabaw czy różnych sieci. W poszczególnych grupach nie przekraczamy 30 tys. euro...

Kiedy w przetargu na usługi cateringowe można kierować się jedynie ceną?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o (usługa cateringu poniżej 750.000 euro) można zastosować cenę 100% jako jedyne kryterium oceny ofert?

Przetarg prowadzony poza ustawą Pzp – jak zmieniać umowę?

Pytanie: Projekt jest dofinansowany ze środków RPO a zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Pzp. Ogłoszono przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia. Zamawiający...

Jak, zgodnie z przepisami, zawrzeć z wykonawcą umowę po nieudanym przetargu i procedurze z wolnej ręki?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym nikt nie złożył oferty, w związku z czym zamawiający wszczął negocjacje w trybie z wolnej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Firma przyje...

Reguły zawierania umowy kredytowej przez SPZOZ z BGK lub NBP

Pytanie: Czy SPZOZ może zawrzeć umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub Narodowym Bankiem Polskim bez przeprowadzenia postępowania przetargowego? Jeśli tak, to na jakich...

Podmiot trzeci, który udostępnia doświadczenie, musi być podwykonawcą w zakresie określonej części prac

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia na dużą robotę budowlaną (ok. 16 mln zł brutto) – realizacja budynku administracyjnego, budynku garażowego, zagospodarowanie ...

Niskowartościowe zmiany umowy są dopuszczalne także przy ryczałcie

Pytanie: Mamy problem z umową ryczałtową na realizację małego kompleksu lekkoatletycznego. W czasie wykonywania prac odkryto, że pod planowaną bieżnią lekkoatletyczną zalega warstwa ...

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie ...

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Pytanie: Zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Następnie zwraca zabezpiecz...

Prawo

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rażąco niska cena

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców

 20 sierpnia (wtorek) godz. 10

Zapisz się już dziś >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel