Nowości Czytaj więcej nowości »

Ukształtowanie warunku powinno pozwalać na wybór wykonawców potencjalnie zdolnych do realizacji zamówienia
Celem warunku udziału w postępowaniu jest ocena minimalnych zdolności wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia, przy założeniu że jeżeli wykonawca zrealizował z sukcesem zbliżone dostawy, jest również w stanie wykonać zbliżone zamówienie, o ile cechuje się ono podobnymi właściwościami, zaś oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1219/19).
Wadium ma charakter ciągły, co oznacza, że powinno zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy
Analizując regulację art. 84 ust. 5 ustawy Pzp, Izba doszła do przekonania, że w przepisie tym sformułowania „z jednoczesnym” nie należy interpretować w ten sposób, że wykonawca składając oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w tym...
Zarzut złożenia oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji nie może być oparty jedynie na przekonaniu
Sam fakt, że w przeszłości wykonawca przyznał się do przeniesienia kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami kalkulacyjnymi, nie może przesądzić do tym, że do takiej samej sytuacji musiało dojść w innym postępowaniu. Zarzut nie może zostać oparty...
Nowe przepisy o PPK a wynagrodzenie za zamówienie publiczne – sprawdź, co się zmieniło
Wykonawcy mogą wnioskować o zmianę wynagrodzenia za realizowane zamówienie, jeśli z uwagi na nowelizację przepisów musieli zawrzeć umowy o prowadzenie PPK, które to zwiększyły ponoszone przez nich koszty przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Czy wyjaśnienia musi złożyć osoba umocowana do reprezentacji wykonawcy?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym wezwaliśmy wykonawcę do złożenia wyjaśnień oferty. Za pomocą e-mail odpowiedzi udzieliła nam osoba wskazana w formularzu oferty, ale której repre...

Pytanie o unieważnienie procedur częściowych – instrukcja działania

Pytanie: W postępowaniu na roboty budowlane podzielonym na 2 części wpłynęła jedna oferta. Cena oferty na pierwszą część przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na zamówieni...

To oczywiste, że wykonawca oferujący zamienniki tonerów, daje znacznie niższą cenę, niż ten sprzedający oryginały

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń biurowych. Czy uzasadnione będzie odstąpienie od procedury wyjaśniającej real...

Kiedy wolno wymagać konkretnych odczynników do prowadzenia prac badawczych?

Pytanie: Zamówienie dotyczy badań naukowych (służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiające...

Rozbieżności w siwz i ogłoszeniu w zakresie wymaganego przedmiotu zamówienia

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy po upływie terminu składania ofert zamawiający zauważył błąd w siwz polegający na niespójności zapisu siwz i projektu umowy? Przedmiotem zamówienia...

Kiedy zamawiający sektorowy poinformuje w siwz o możliwości przesyłania FV elektronicznie?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowi jesteśmy zobowiązani poinformować wykonawców o możliwości przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy ele...

Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

Pytanie: Spotkałem się z opinią, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 2016 roku należy sporządzić w wersji elektronicznej. Moim zdaniem prowadzi się go w...

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Pytanie: Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę lub niedzielę, t...

Czy wyjaśnienia musi złożyć osoba umocowana do reprezentacji wykonawcy?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym wezwaliśmy wykonawcę do złożenia wyjaśnień oferty. Za pomocą e-mail odpowiedzi udzieliła nam osoba wskazana w formularzu oferty, ale której repre...

Pytanie o unieważnienie procedur częściowych – instrukcja działania

Pytanie: W postępowaniu na roboty budowlane podzielonym na 2 części wpłynęła jedna oferta. Cena oferty na pierwszą część przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na zamówieni...

To oczywiste, że wykonawca oferujący zamienniki tonerów, daje znacznie niższą cenę, niż ten sprzedający oryginały

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń biurowych. Czy uzasadnione będzie odstąpienie od procedury wyjaśniającej real...

Jakie informacje z KRK złoży wykonawca spółka z o.o.?

Pytanie: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zażądałam od wykonawcy informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust...

Czy odwołanie na treść siwz wolno złożyć już po otwarciu ofert?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące terminu wniesienia odwołania wobec postanowień siwz (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Zamawiający 6 sierpnia 2019 r. udzielił odpowiedzi na pytania w...

Sprawdź reguły przeprowadzania kontroli uprzedniej

Pytanie: Pytanie dotyczy procedury kontroli uprzedniej. Kiedy należy wysłać dokumentację do kontroli? Przed ogłoszeniem postępowania czy po nim? Jakie dokumenty należy wysłać? ...

Jakie mogą być skutki błędnego odrzucenia oferty?

Pytanie: Wykonawca popełnił oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający ją poprawił i na końcu pisma zawarł klauzulę, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeśli ...

Zasady odpowiedzialności za naruszenia Prawa zamówień publicznych

Pytanie: Po uprzednim złożeniu donosu do prezesa UZP przez firmę, która nie wygrała postępowania, w sprawie uchybień przy wyborze najkorzystniejszej oferty i mojej pozytywnej obronie...

Kiedy wolno wymagać konkretnych odczynników do prowadzenia prac badawczych?

Pytanie: Zamówienie dotyczy badań naukowych (służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiające...

Jak zakwalifikować wykonanie muralu promującego województwo?

Pytanie: Czy w przypadku przedmiotu zamówienia, jakim jest wykonanie muralu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na promocji województwa, należy go zakwalifi...

Oferując przedmiot niezgodny z opisem zamawiającego, narażasz się na zarzut odrzucenia oferty

Pytanie: Gmina prowadzi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu dotyczącego zagospodarowania cieków wodnych. Jednym z elementów kampanii będzie dosta...

W jaki sposób poprawnie dopuścić rozwiązania równoważne w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz na roboty budowlane zawiera następujący zapis dotyczący równoważności: „W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do siwz nazw producenta produkt...

Poznaj kolejność czynności podejmowanych przez zamawiającego w procedurze odwróconej

Pytanie: W postępowaniu z podziałem na części oferty złożyło trzech wykonawców (każdy na jedną część). W przypadku oferty na jedną z części podejrzewamy rażąco niską cenę. Jaka powin...

Wybrany wykonawca odmawia realizacji umowy do 30.000 euro – co dalej?

Pytanie: Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów w zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zamówienie poniżej 30.0...

Warunki skorzystania z art. 6a do części zamówienia, na które brak ofert w przetargu

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie z dotacji unijnej z programu POIS. Wszczął już kilka procedur z czego na 5 części (zadań) nie została złożona żadna oferta. Części te były ...

Procedura z wolnej ręki a powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego

Pytanie: W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na roboty budowlane nie złożono żadnych ofert. Chcemy zastosować tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Czy ...

Zmiany podmiotowe po stronie zamawiającego – procedura ich dokonania

Pytanie: Nasza jednostka otrzyma we władanie nieruchomość (grunt wraz z budynkiem) w trwały zarząd i będzie w nim prowadzić zajęcia w ramach dofinansowania unijnego. Budynek jest obe...

Czy realizację zamówienia wolno uzależnić od zawarcia innej umowy?

Pytanie: Jesteśmy zespołem domów pomocy społecznej. Na grudzień został zaplanowany remont kuchni. Przetarg na roboty budowlane przygotowuje urząd miasta. Nasza jednostka w momencie p...

Zmiana w projekcie budowlanym po podpisaniu umowy – tylko zgodnie z art. 144 ustawy Pzp

Pytanie: Pytanie dotyczy termomodernizacji budynku realizowanego z dofinansowaniem z RPO. W projekcie do wymiany wskazano bramy garażowe na takie o współczynniku przenikalności ciepł...

Reguły zmiany umowy o wartości poniżej 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający prowadził procedurę rozeznania rynku realizowaną na podstawie regulaminu jednostki (wartość szacunkowa ok. 15 tys. zł). Odbywało się ono w formie wysyłki maili d...

Prawo

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel