Nowości Czytaj więcej nowości »

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie
Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”, „niedbalstwa”, wprowadzających zamawiającego w błąd, a w konsekwencji skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO...
Ocena dowodów dotyczących wysokości zaoferowanej ceny musi być rzetelna
Referencje dotyczące realizacji innego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do oceny wyjaśnień oferowanej ceny w danym postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła innego zakresu prac (wyrok KIO z 9...
18.06.2019 Czytaj więcej »
Naruszenia w trakcie procedury otwarcia ofert skutkują koniecznością unieważnienia postępowania
Zamawiający w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu. W trakcie otwarcia ofert poinformował obecne osoby o braku możliwości otwarcia oferty nr 2. Po zakończeniu ww...
Kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do wiarygodności technicznej wykonawców
Zgodnie z dokumentacją postępowania zamawiający miał przyznawać 30 pkt za jedną dodatkową śmieciarkę ponad wymaganą w opisie warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący zakwestionował tak sformułowane kryterium,  wskazując, iż nie będzie miało ono...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Czy w związku z obowiązkiem odbierania elektronicznych FV konieczne są dodatkowe zapisy siwz?

Pytanie: Od dnia 18 kwietnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbierać elektroniczne faktury dotyczące zamówień publicznych. Proszę o przykład zapisu siwz w tej sprawie. ...

Czy wartość szacunkowa zamówienia zawiera podatek akcyzowy?

Pytanie: Czy akcyza stanowi część kwoty netto? Przykładowo do ceny energii oprócz VAT jest doliczana akcyza. Czy wartość netto, na podstawie której stwierdza się, czy dany zakup ma b...

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź ...

Czy zaszyfrowane na miniPortalu oferty wolno potem przesłać zwykłym e-mailem?

Pytanie: Czy z uwagi na coraz częściej zgłaszane przez wykonawców problemy z wysłaniem oferty przez miniPortal (skrzynką ePUAP), dopuszczalne i możliwe będzie wprowadzenie zapisu do ...

Czy w związku z obowiązkiem odbierania elektronicznych FV konieczne są dodatkowe zapisy siwz?

Pytanie: Od dnia 18 kwietnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbierać elektroniczne faktury dotyczące zamówień publicznych. Proszę o przykład zapisu siwz w tej sprawie. ...

Zasady udostępniania protokołu w postępowaniach na usługi społeczne

Pytanie: Moje pytanie dotyczy przekazania dokumentacji firmie biorącej udział w przetargu nieograniczonym powyżej 30.000 euro (na usługi społeczne). Wykonawca realizujący obecnie zam...

Jakich formalności dokonać przy zmniejszaniu zakresu zamówienia?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie budowy szkoły o wartości do progów unijnych. Obecnie chcemy zmniejszyć zakres przedmiotu zamówienia o wykonanie paneli fotowoltaicznych i p...

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Pytanie: Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w punkcie II.1.7 „Całkowita wartość zamówienia bez VAT” mam podać wartość zawartych umów z wykonawcami bez VAT? Także w sekcji V.2.4...

Czy zaszyfrowane na miniPortalu oferty wolno potem przesłać zwykłym e-mailem?

Pytanie: Czy z uwagi na coraz częściej zgłaszane przez wykonawców problemy z wysłaniem oferty przez miniPortal (skrzynką ePUAP), dopuszczalne i możliwe będzie wprowadzenie zapisu do ...

Zatrzymanie wadium zawsze naraża na ryzyko odwołania do KIO

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych z procedurą odwróconą z art. 24aa ustawy Pzp. Wykluczyłam z postępowania i odrzuciłam ofertę jednego z wykonawców, z...

Co zrobić z formularzem oferty, w którym znajdują się puste rubryki?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych wykonawca w pakiecie w jednej z pozycji nie wpisał ceny. Formularz cenowy wymagał wpisania m.in. ceny jednostkowej netto i...

Zanim wystąpisz o zwiększenie środków na zamówienie, zbadaj wstępnie oferty i ustal, która jest najkorzystniejsza

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym złożono 2 oferty. Obydwie przekraczały kwotę, jaką zamawiający zabezpieczył w budżeci...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Czy wartość szacunkowa zamówienia zawiera podatek akcyzowy?

Pytanie: Czy akcyza stanowi część kwoty netto? Przykładowo do ceny energii oprócz VAT jest doliczana akcyza. Czy wartość netto, na podstawie której stwierdza się, czy dany zakup ma b...

Zasady szacowania robót budowlanych w kompleksach wojskowych w różnych lokalizacjach

Pytanie: Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych − jednostką wojskową. Nasze pytanie dotyczy poprawności grupowania robót budowlanych. Czym powinniśmy się kierować, szacując ...

W jakim trybie zamówić nieplanowaną usługę ochrony na nowym obiekcie?

Pytanie: W zeszłym roku przeprowadziliśmy zamówienie publiczne w trybie usługi społecznej z art. 138o ustawy Pzp na usługę ochrony. Umowa kończy się z końcem 2019 roku. Obecnie wynik...

Do jakiej grupy zakupów zakwalifikować środki do czyszczenia sprzętu komputerowego?

Pytanie: Czy powietrze, ściereczki i inne podobne artykuły do czyszczenia sprzętów komputerowych zaliczają się do akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych czy środków czystości...

Zakup mebli na wymiar z ich instalacją należy zamawiać tak jak dostawy

Pytanie: Zamawiający przygotowuje się do wszczęcia postępowania na dostawę mebli do wyposażenia pomieszczeń w nowej siedzibie. Zamówienie będzie podzielone na dwie części: 1)      ...

Jak zlecać zamówienia dotyczące organizacji wioski medialnej na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020?

Pytanie: W jaki sposób udzielić zamówień, aby zapewnić akredytacje, stanowiska komentatorskie, zakwaterowanie w wiosce medialnej na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020, jeżeli: zas...

Jak w praktyce stosować zwolnienie z obowiązku stosowania Pzp do zamówień sektorowych zgodnie z art. 136 Pzp?

Pytanie: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia konsorcjum spółek zależnych na podstawie art. 136 ustawy Pzp. Czy wszystkie podmioty wchodzące w skład tego konsorcjum są zobowiązan...

Konieczność pilnego udzielenia zamówienia a tryb z wolnej ręki

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144.000 euro na usługę uszycia/wykonani...

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź ...

W jakich formach zawierać umowy wykonawcze do umowy ramowej podpisanej przed 18 października 2018 r.?

Pytanie: W 2018 roku jeszcze przed obowiązkową komunikacją elektroniczną zawarliśmy w przetargu nieograniczonym umowę ramową o wartości powyżej 221.000 euro. Obecnie przygotowuję pro...

Czy realizując umowę ramową, trzeba podpisywać kolejne umowy wykonawcze?

Pytanie: Czy w ramach podpisanej z jednym wykonawcą umowy ramowej muszę sporządzać umowy na zamówienia wykonawcze, czy mogę przekazywać mu jedynie stosowne zamówienia? Umowa ramowa z...

Wartość przewidzianych zamówień podobnych znacznie wzrosła w trakcie realizacji umowy – czy nadal wolno je zlecić?

Pytanie: W 2017 roku została zawarta umowa na robotę budowlaną. Zamawiający przewidział w tym zamówieniu zlecenie robót podobnych w okresie 3 lat polegających na powtórzeniu prac wyk...

Prawo

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel