Nowości Czytaj więcej nowości »

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy przepis obowiązuje od 19 września br.
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Rażąco niską cenę można wyjaśniać w kilku etapach
Zastrzeżenia zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia za zaoferowaną cenę muszą być obiektywne. Nie ma przy tym przeszkód, aby wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny były prowadzone wieloetapowo (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31...
Czy próg stosowania Pzp zostanie zmniejszony z 30.000 do 14.000 euro?
W opublikowanej na stronach UZP „Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych” czytamy, że proponuje się poddać pod rozwagę obniżenie granicznego progu stosowania ustawy Pzp. Rozważany jest powrót do kwoty 14.000 euro. Według UZP może się to...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy n...

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Braku...

Kiedy spółka gminna zamawiająca dostawę materiałów do budowy wodociągu realizuje zamówienie sektorowe?

Pytanie: Spółka gminna chce ogłosić przetarg na dostawę materiałów do budowy zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości X. Roboty będzie wykonywać samodzielnie. Ko...

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: cena, ilość pobytów na budowie i doświadczenie personelu (inspektor...

Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy n...

Błędy zamawiającego w OPZ nie zawsze są podstawą unieważnienia postępowania

Pytanie: Podczas oceny i badania ofert zorientowałam się, że w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) występuje błąd polegający na nieprawidłowym zapisaniu normy. Jest PN-EN ISO 11611:20...

Jak łatwo zapewnić sobie wysoką jakość usług inspektora nadzoru budowlanego?

Pytanie: Czy zamawiający, ogłaszając przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla budowy kanalizacji sanitarnej, może zastrzec obowiązek osobistego wykonania z...

Rozliczenia z wykonawcą w obcych walutach – o czym należy pamiętać podczas postępowania?

Pytanie: Zamawiający umożliwia w procedurze unijnej składania ofert w złotówkach i euro. W przypadku złożenia oferty w euro rozliczenie umowy także nastąpi w tej walucie. Gdy wykonaw...

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Braku...

Zmiana osoby skierowanej do realizacji umowy – o czym trzeba pamiętać

Pytanie: Zamawiający określił warunek w odniesieniu do kierownika budowy (m.in. 2 roboty na inwestycji o określonych parametrach). Dodatkowo w kryteriach oceny ofert punktował za wię...

Kiedy ostatecznie należy zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych z zastosowaniem procedury z art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawc...

Błędna liczba sztuk w formularzu oferty – sprawdź, kiedy wolno ją skorygować

Pytanie: Wykonawca w kilku pozycjach formularza ofertowego wpisał inne niż wymagane przez zamawiającego liczby sztuk, wskazując przy tym ceny jednostkowe. Czy ofertę należy odrzucić ...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Czy zamawiający może dać wykonawcom wybór spośród dwóch sposobów realizacji zamówienia?

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić system nagłośnienia typu liniowego w celu nagłośnienia przestrzeni widowni i sceny jednej z sal. Spełnienie wymagań funkcjonalnych – parametrów ...

Budowa kanalizacji i wykonanie przyłącz wodociągowych – jak poprawnie oszacować prace?

Pytanie: W 2018 roku w planie wydatków mamy zaplanowane: 1)      budowę kanalizacji we wsi X – wartość zamówienia w tym roku ok. 250.000 zł; co roku staramy się zrealizować przynaj...

Jak bezbłędnie określać wartości unieważnianych zamówień częściowych, które muszą zostać zlecone?

Pytanie: Na początku roku były planowane trzy zamówienia tego samego rodzaju (zsumowane), z czego jedno nich zostało wszczęte i zakończone unieważnieniem. W międzyczasie pierwsze zam...

Wspólne udzielanie zamówień w jednym projekcie może stwarzać problem – skorzystaj z podpowiedzi

Pytanie: W 2019 roku gmina realizuje projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach tego projektu planowane są do udzielania zamówienia przez dwóch zamawiających A i B (d...

Kiedy spółka gminna zamawiająca dostawę materiałów do budowy wodociągu realizuje zamówienie sektorowe?

Pytanie: Spółka gminna chce ogłosić przetarg na dostawę materiałów do budowy zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości X. Roboty będzie wykonywać samodzielnie. Ko...

Czy wolno zmienić zakres prac w siwz w procedurze dialogu konkurencyjnego?

Pytanie: Czy w dialogu konkurencyjnym można na etapie przed składaniem ofert zmienić wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia w stosunku do tych wskazanych w ogłoszeniu o zamówieni...

Jak poprawnie zakwalifikować zamówienie do tych z dziedzin obronności i bezpieczeństwa?

Pytanie: Udzielamy zamówienia o wartości 30 mln zł na usługę ochrony obiektów. Ze względu na wymóg posiadania przez dowódcę warty dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne j...

Czy kompleksowa organizacja imprezy stanowi usługę społeczną?

Pytanie: W jakim trybie należy udzielić zamówienia na kompleksową organizację wydarzenia, w skład którego wchodzą różne elementy, np. zapewnienie sali, noclegów, cateringu, gadżetów ...

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: cena, ilość pobytów na budowie i doświadczenie personelu (inspektor...

Wykonawca nie chce podpisać umowy – co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej?

Pytanie: Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w przetargu nieograniczonym prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy zamawiający może wybrać kolejnego wykonawcę na pod...

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania u...

Zmiany po stronie zamawiającego – zobacz, jak ocenić jej dopuszczalność

Pytanie: Czy w trakcie obowiązywania umowy pomiędzy gminną jednostką organizacyjną a wykonawcą możliwa jest zmiana strony umowy, tj. zamawiającego, na spółkę gminną? Obecnie wykonawc...

Prawo

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel