Nowości Czytaj więcej nowości »

Zmiany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019) zostały przyjęte bez poprawek przez Senat. Projekt zmian w ustawie trafił do podpisu Prezydenta. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. wraz z nową ustawą Pzp.
04.12.2020 Czytaj więcej »
Czy wejście w życie nowej ustawy Pzp zostanie przesunięte na 1 lipca 2021 r.?
Trwają prace nad zmianami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w tym przepisów...
03.12.2020 Czytaj więcej »
Nowe wzory dokumentacji przetargowej zgodne z Pzp 2021
Od 1 stycznia 2021 r. wykonawcy i zamawiający będą stosować przepisy nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Już dziś warto przygotować się na wszczęcie pierwszej procedury według nowych regulacji i sporządzić wzory...
02.12.2020 Czytaj więcej »
Utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny podlega odwołaniu także w przetargu poniżej progów unijnych
Zaniechanie odtajnienia i udostępnienia odwołującemu wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę może być objęte zaskarżeniem w postępowaniu odwoławczym w procedurze prowadzonej w progach krajowych (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Zamiana cen między dwiema częściami zamówienia nie stanowi oczywistej omyłki możliwej do poprawienia

Pytanie: W przetargu nieograniczonym podzielonym na dwie części, tj.: 1)     przebudowa stacji uzdatniania wody, 2)     rozbudowa sieci kanalizacyjnej wpłynęła oferta wykonawcy...

Zasady wprowadzania i zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy

Pytanie: Wykonawca składając ofertę, nie wskazał w niej danych podwykonawcy oraz zakresu robót, jaki zamierza powierzyć podwykonawcy. Nie polegał również na zasobach innych podmiotów...

Jak oszacować usługi nadzoru inwestorskiego nad dwoma obiektami budowlanymi połączonymi funkcjonalnie?

Pytanie: Prowadzimy inwestycję obejmującą budowę dwóch obiektów połączonych funkcjonalnie. Każdy z nich ma odrębną dokumentację projektową sporządzoną przez tego samego projektanta i...

Jak w praktyce korzystać z wyłączenia stosowania Pzp do zamówień związanych z emisją spotów reklamowych?

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić kampanię reklamową, która będzie zawierać m.in. produkcję oraz emisję spotów reklamowych emitowanych w radiu, telewizji oraz w Internecie....

Czy zmiana terminu składania ofert nieopublikowana w miniPortalu jest skuteczna?

Pytanie: Zamawiający w trakcie prowadzonego przetargu przed upływem terminu składania ofert zmienił terminy składania i otwarcia ofert. Informację zamieścił na stronie internetowej, ...

Procedura do 30.000 euro a dostęp wykonawców do dokumentacji postępowania

Pytanie: Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe w zakładce zamówienia poniżej 30.000 euro, w którym braliśmy udział. Zwróciliśmy się do zamawiającego z prośbą o przesłanie inform...

Modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kiedy są dopuszczalne w świetle Pzp

Pytanie: Zamawiający organizuje przetarg na instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej (jedna część) oraz instrumenty dla sekcji muzyczno-wokalnej (druga część). Opis przedmiotu zamówienia ok...

Czy omyłka po stronie zamawiającego prowadzi do unieważnienia

Problem Publikując postępowanie na dostawę jaj kurzych, we wzorze umowy zapisano, że jaja będą mieć datę ważności nie krótszą niż 10 dni, licząc od dnia dostawy do zamawiającego, ...

  • Data: 16.11.2020

Zamiana cen między dwiema częściami zamówienia nie stanowi oczywistej omyłki możliwej do poprawienia

Pytanie: W przetargu nieograniczonym podzielonym na dwie części, tj.: 1)     przebudowa stacji uzdatniania wody, 2)     rozbudowa sieci kanalizacyjnej wpłynęła oferta wykonawcy...

Czy dopuszczalne są wyjaśnienia treści oferty w zakresie podwykonawstwa?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony dotyczący przebudowy stacji uzdatniania wody. W dokumentacji projektowej roboty są podzielone na dwie grupy: część technologiczną uzda...

Czy wolno poprawić w ofercie brakujące jednostki miar?

Pytanie: Czy jeśli wykonawca w jednym z branżowych kosztorysów nie ujął jednostek miar w każdej pozycji, to należałoby odrzucić jego ofertę jako niezgodną z treścią siwz stosownie do...

Braki wzoru formularza nie uzasadniają niepodania danych przez wykonawcę

Pytanie: W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do siwz zamawiający zapomniał dopisać jednej pozycji służącej do podania danych dla pozacenowego kryterium oceny ofert. Złożono ...

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Pytanie: W postępowaniu podprogowym zamawiający dokonał modyfikacji swoich odpowiedzi na pytania wykonawców i wprowadził wymóg, który ewidentnie narusza przepisy ustawy Pzp (art. 7 i...

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Pytanie: Zamawiający (jednostka samorządu terytorialnego) przygotowuje przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poprzednio po...

Jakie są skutki nieprzedłużenia ważności wadium w trakcie postępowania odwoławczego?

Pytanie: Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp bieg terminu związania ofertą uległ zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Natomiast działając na podstawie art. 184 ust...

Odrzucenie oferty i wybór najkorzystniejszej – od kiedy liczyć termin na złożenie odwołania?

Pytanie: Wykonawca został poinformowany, że jego oferta została odrzucona w czwartek (ma 5 dni na wniesienie odwołania od tej czynności). W piątek (dzień po przesłaniu informacji o o...

Jak oszacować usługi nadzoru inwestorskiego nad dwoma obiektami budowlanymi połączonymi funkcjonalnie?

Pytanie: Prowadzimy inwestycję obejmującą budowę dwóch obiektów połączonych funkcjonalnie. Każdy z nich ma odrębną dokumentację projektową sporządzoną przez tego samego projektanta i...

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

Pytanie: W siwz na usługę sprzątania zamawiający postawił wymóg – stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ...

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na realizację szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia

Pytanie: Instytut wygrał przetarg finansowany ze środków Unii Europejskiej na szkolenia dla doradców rolnych. Musimy zapewnić uczestnikom szkolenia hotel i wyżywienie. Szkolenie musi być zo...

Kłopoty z oceną równoważności – jak nie precyzować parametrów.

Problem Zamawiający prowadzi postępowanie krajowe na dostawę mebli biurowych. W SIWZ zawarł zapis: Zamawiający preferuje meble tzw. poleasingowe za wyjątkiem poz. 3 w opisie przedmiotu...

  • Data: 18.11.2020

Jak w praktyce korzystać z wyłączenia stosowania Pzp do zamówień związanych z emisją spotów reklamowych?

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić kampanię reklamową, która będzie zawierać m.in. produkcję oraz emisję spotów reklamowych emitowanych w radiu, telewizji oraz w Internecie....

Co należy zrobić w przypadku śmierci wykonawcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego realizowanego w procedurze krajowej zawarliśmy umowę z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Dziś w rozmowie te...

Jak zlecić zamówienia podobne – aneksem do umowy podstawowej czy odrębnym kontraktem?

Pytanie: W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnego zakresu zamówienia podstawowego (robota budowlana) zamawiający jest zobowiązany na...

Czy praca konkursowa może przewidywać wyższy koszt zamówienia niż określony regulaminem?

Pytanie: Zamawiający na podstawie art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp określił w regulaminie konkursu maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy k...

Zasady wprowadzania i zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy

Pytanie: Wykonawca składając ofertę, nie wskazał w niej danych podwykonawcy oraz zakresu robót, jaki zamierza powierzyć podwykonawcy. Nie polegał również na zasobach innych podmiotów...

Kiedy zmiana umowy z uwagi na COVID-19?

Pytanie: Zamawiający nie zakładał przedłużenia realizacji umowy, nie przewidział tego w ogłoszeniu i siwz. Umowę podpisano po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Czy w obecnej...

Czy wolno podpisać umowę z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony. Wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą oraz ważności wadium. W treści wezwania była informacja, że j...

Podpisanie umowy po terminie związania ofertą

Problem Czy możliwe jest podpisanie umowy z wykonawcą po terminie związania ofertą, w przypadku gdy wadium straciło ważność? Wykonawca mógłby pisemnie zobowiązać się do podpisania...

  • Data: 16.11.2020

Prawo

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel