Nowości Czytaj więcej nowości »

Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a kiedy nie?
Ocena proporcjonalności określonego warunku udziału w postępowaniu musi być dokonywana przez pryzmat konkretnego przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1481/18).
Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą...
MiniPortal – skorzystaj z filmów instruktażowych UZP
Warto przypomnieć, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych m.in. pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/miniportal-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-ofert znajdują się filmy instruktażowe związane z praktycznym korzystaniem z miniPortalu. Te...
07.11.2018 Czytaj więcej »
Powinnością biegłego nie jest rozstrzyganie zagadnień prawnych, a jedynie naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (wyrok Krajowej Izby...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Zamówienia poniżej 30.000 euro – pamiętaj o zasadach związanych z dyscypliną finansów publicznych

Pytanie: W regulaminie zlecania zamówień do 30.000 euro mamy zapis, że do kwoty 50.000 zł netto wolno nam negocjować z jednym wykonawcą bez procedury opisanej w regulaminie. Jednocze...

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu o wartości powyżej progu unijnego zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin...

Zmiana cen energii elektrycznej a zmiana umowy z dostawcą – na jakiej podstawie jej dokonać?

Pytanie: Mamy podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej (wykonawca był wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) z terminem realizacji do 31 grudnia br. W związku ze wzrostem...

Wykonawca ma prawo wykazać się zakończoną robotą budowlaną w ramach trwającej jeszcze inwestycji

Pytanie: Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawił referencje dotyczące wykonania wskazanych w nich prac na łączną wymaganą przez zamawiającego kwotę. Zakres robót od...

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu o wartości powyżej progu unijnego zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin...

3 podpowiedzi, jak wypełnić protokół ZP-PN

Pytanie: Mam pytania dotyczące wypełniania protokołu ZP-PN: 1)      Czy w pkt 10 ZP-PN ppkt 3 należy wpisać pierwotny termin składania ofert, a następnie przedłużony (w związku ze ...

Jak poprawnie archiwizować JEDZ złożony elektronicznie?

Pytanie: Jak zarchiwizować elektronicznego JEDZ-a, którego dostałam na mój adres e-mail w postępowaniu powyżej unijnego progu dofinansowanego ze środków unijnych? Nie posiadamy wyodr...

Co z ogłoszeniem o unieważnieniu postępowania publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Pytanie: Czy zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku unieważnienia postępowania bez podziału na...

Wykonawca ma prawo wykazać się zakończoną robotą budowlaną w ramach trwającej jeszcze inwestycji

Pytanie: Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawił referencje dotyczące wykonania wskazanych w nich prac na łączną wymaganą przez zamawiającego kwotę. Zakres robót od...

Forma pełnomocnictwa w postępowaniach zwolnionych ze stosowania przepisów ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający przeprowadził postępowanie ofertowe, korzystając z uprawnienia zawartego w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zaproszony oferent złożył ofertę opatrzoną podpisami ...

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

Pytanie: Moje pytanie dotyczy udzielenia zamówienia dofinansowanego z EFRR. Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego, w sytuacji gdy popełnił błąd rachunkowy przy przydzielaniu ...

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

Pytanie: Wykonawca w trakcie budowy boiska piłkarskiego przedstawił nam umowę z podwykonawcą – producentem sztucznej trawy w zakresie jej wyprodukowania. Producent tylko sprzedaje tr...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej – sprawdź szczegóły

Pytanie: Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp tj. dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę p...

Zakup odczynników przez instytut badawczy – czy sumować je zgodnie z celem, w jakim są nabywane?

Pytanie: Zamawiający jest instytutem badawczym i realizuje zakup odczynników służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (zastosowanie ...

Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w doku...

Zamówienie usługi wykonania dokumentacji projektowej a wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Pytanie: Czy na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu wraz z drogą w opisie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (t...

Zamówienia poniżej 30.000 euro – pamiętaj o zasadach związanych z dyscypliną finansów publicznych

Pytanie: W regulaminie zlecania zamówień do 30.000 euro mamy zapis, że do kwoty 50.000 zł netto wolno nam negocjować z jednym wykonawcą bez procedury opisanej w regulaminie. Jednocze...

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. W uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 9...

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi – co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie: W prowadzonym przez przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesie...

Jak w praktyce zlecić podprogowe zamówienie „podobne” z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp?

Pytanie: Zamawiający przewidział w ogłoszeniu i siwz udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W opisie zamówienia podstawowego wskazał zakres oraz warun...

Zmiana cen energii elektrycznej a zmiana umowy z dostawcą – na jakiej podstawie jej dokonać?

Pytanie: Mamy podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej (wykonawca był wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) z terminem realizacji do 31 grudnia br. W związku ze wzrostem...

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie – kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie: Jak postąpić, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe) a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu...

Warunki rozszerzenia zakresu umowy o nowy towar i zmiany wynagrodzenia

Pytanie: W trakcie realizacji umowy zachodzi konieczność zwiększenia ilości dostarczanego, konkretnego towaru lub zakupu towaru niewskazanego w pierwotnej umowie. Czy zamawiający moż...

Kiedy wykonawca musi złożyć umowę podwykonawczą, gdy korzysta z doświadczeń innego podmiotu?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym z procedurą odwróconą na budowę chodnika ofertę złożyła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przez około dwa lata nie mogła sama wy...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel