Nowości Czytaj więcej nowości »

Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji
Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego przedsiębiorstwa lub stanowiących inne informacje posiadające wartość gospodarczą) i ujęcia ich jako całości, lub w szczególnym zbiorze, gdzie nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo...
Kryterium oceny ofert może stanowić jedna cena, nie zaś klika cen czy poszczególne składniki ceny
Ceną oferty – jak już wcześniej wskazano – jest cena za cały zakres zamówienia, łącznie z opcją, zatem przy kryterium cenowym ocenie podlega także cena oferty opcjonalnej (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2020 r., sygn. akt KIO...
Wskazówki Rady Zamówień Publicznych dotyczące analizy potrzeb i wymagań
Na stronie WWW Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opracowanie zatwierdzone przez Radę Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań przez zamawiających przed wszczęciem postępowania. Zawiera ono wiele praktycznych i...
Czy od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się progi unijne stosowania Pzp i kurs euro do przeliczania ich wartości na PLN?
Od 1 stycznia 2021 r. nie zmieniły się tzw. progi unijne oraz kurs euro, według którego przelicza się kwotę zamówienia ze złotówek na euro. Inna jest natomiast forma, w jakiej te wartości będą ogłaszane. To prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

Pytanie: Przetarg unijny z podziałem na dwie części i terminem realizacji do 20 grudnia. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. 9 grudnia rozprawa w KIO. ...

  • Data: 15.01.2021

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Pytanie: Czy zamawiający zgodnie z nową ustawą Pzp będzie zobowiązany do opisywania faktur pod względem zastosowanej procedury? Dotychczas dział zamówień publicznych opisywał  każdą ...

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

Pytanie: Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). W toku badania ofert (postępowanie prowadzone w tryb...

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

Pytanie: Czy według nowej ustawy Pzp dokumenty takie jak SWZ, wyjaśnienia zamawiającego, wybór najkorzystniejszej oferty itp. muszą być podpisywane przez zamawiającego podpisem elekt...

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

Pytanie: Czy według nowej ustawy Pzp dokumenty takie jak SWZ, wyjaśnienia zamawiającego, wybór najkorzystniejszej oferty itp. muszą być podpisywane przez zamawiającego podpisem elekt...

Data przesłania ogłoszenia do Dz.Urz. UE i jego publikacja a stosowanie nowej bądź starej ustawy Pzp

Pytanie: Czy do postępowań, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (TED) po 1 stycznia 2021 r. stosuje się już nowe przepisy ustawy Pzp? Czy ma tutaj znaczenie data wysł...

Od 1 stycznia 2021 r. działa moduł publikacji ogłoszeń w BZP

Pytanie: W jaki sposób i na jakim portalu aktualnie umieścić ogłoszenie krajowe? Biuletyn Zamówień Publicznych nie jest dostępny, a platforma e-Zamówienia znajduje się w fazie testow...

Plan postępowań o udzielenie zamówień – co z planami opublikowanymi w grudniu 2020 roku?

Pytanie: Zamawiający zamieścił w grudniu 2020 roku na stronie BIP informację o planie postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok. Czy w takiej sytuacji jest zobowiązany do ewentual...

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

Pytanie: Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). W toku badania ofert (postępowanie prowadzone w tryb...

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną - przebudowę drogi, w którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Zam...

  • Data: 15.01.2021

Uzupełnienie zobowiązania do udostępniania zasobów

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na roboty budowlane powołał się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej. W zobowiązaniu podmiotu trzeciego załączonym do of...

  • Data: 15.01.2021

Jak w trybie podstawowym potwierdzić brak przynależności do grupy kapitałowej z innym wykonawcą?

Pytanie: Prowadzę postępowanie w trybie podstawowym. Czy w celu potwierdzenia niewykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 pkt 5 nowej ustawy Pzp pierwszy z rankingu wykonawca...

Jakie kroki musi podjąć zamawiający po uwzględnieniu odwołania wykonawcy

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego, prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej, po wyborze oferty najkorzystniejszej wniesi...

  • Data: 16.12.2020

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Pytanie: W postępowaniu podprogowym zamawiający dokonał modyfikacji swoich odpowiedzi na pytania wykonawców i wprowadził wymóg, który ewidentnie narusza przepisy ustawy Pzp (art. 7 i...

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Pytanie: Zamawiający (jednostka samorządu terytorialnego) przygotowuje przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poprzednio po...

Jakie są skutki nieprzedłużenia ważności wadium w trakcie postępowania odwoławczego?

Pytanie: Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp bieg terminu związania ofertą uległ zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Natomiast działając na podstawie art. 184 ust...

Czy zgodnie z nowym Pzp zamawiający nie będzie musiał wymagać od wykonawców zatrudniania na umowę o pracę?

Pytanie: W art. 134 ust. 2 pkt 14 nowej ustawy Pzp jest zapis, że SWZ zawiera również wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa...

Dostawa paliwa – szacowanie zamówienia i kryteria oceny ofert

Pytanie: Przygotowujemy postępowanie na zakup paliw do samochodów służbowych. Czy obliczenie wartości szacunkowej w sposób „ilość pomnożona przez cenę paliwa w dystrybutorze na dany ...

Jak oszacować wartość zamówień na dostawę artykułów spożywczych?

Pytanie: Problem dotyczy ustalania wartości zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do stołówek szkolnych. Czy dla takich jednostek jak szkoła i przedszkole wartości zamówie...

Nieuprawniony podział zamówienia na części

Pytanie: Czy zasadne jest łączenie zamówień na dostawę części zamiennych (pojazdy ciężarowe, autobusy, pojazdy osobowe itp.), opon, technicznych środków materiałowych (żarówki, wycie...

  • Data: 15.01.2021

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

Pytanie: Przetarg unijny z podziałem na dwie części i terminem realizacji do 20 grudnia. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. 9 grudnia rozprawa w KIO. ...

  • Data: 15.01.2021

Tryb podstawowy z obowiązkiem negocjacji w 25 krokach

Pytanie: Proszę o rozpisanie w punktach sposobu przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym z III wariantem. Czy przeprowadzając przetarg nieograniczony dla postępowań powyżej ...

Krok po kroku przez tryb podstawowy z obowiązkiem i możliwością negocjacji

Pytanie: Proszę o wskazanie w punktach, jak przeprowadzić tryb podstawowy z możliwością negocjacji. Czy procedura składa się z dwóch czy trzech etapów? Wykonawcy składają oferty, oce...

  • Data: 12.01.2021

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Pytanie: Czy zamawiający zgodnie z nową ustawą Pzp będzie zobowiązany do opisywania faktur pod względem zastosowanej procedury? Dotychczas dział zamówień publicznych opisywał  każdą ...

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy – kiedy można jej dokonać

Pytanie: Zamawiający zamierza dokonać waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Umowa dotyczy świadczenia usługi ochrony ...

Czy opóźnienie w realizacji dostawy należy uznać za nienależyte wykonanie umowy?

Pytanie: Na spełnianie warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedstawił wykaz dostaw wraz z informacją (wystawioną przez podmiot, na rzecz którego wykonywał dostawy), z któr...

Jak policzyć waloryzację wynagrodzenia wykonawcy przy zmianie płacy minimalnej?

Pytanie: W związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej zamawiający planuje waloryzację jednej z zawartych umów. Możliwość ta została przewidziana w umowie na mocy przepisów Pzp. N...

Prawo

Obejrzyj webinarium

Podmiotowe środki dowodowe, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy​ 

19 stycznia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel