Nowości Czytaj więcej nowości »

Zamawiający musi podać pełną informację dotyczącą podstaw wykluczenia wykonawcy
W uzasadnieniu faktycznym czynności wykluczenia z postępowania zamawiający skupił się jedynie na fakcie, że w ofercie odwołującego znalazła się nieprawdziwa informacja i na ocenie zachowania odwołującego jako lekkomyślnego. Zamawiający poza stwierdzeniem, że informacja wprowadziła go w błąd i że była istotna, w żaden sposób nie wskazał, w jaki sposób został wprowadzony w błąd (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2019 r., sygn. akt KIO...
Dokumenty złożone wraz z wnioskiem podlegają udostępnieniu na tych samych zasadach co wniosek
Ustawodawca nie przewidział definicji ustawowej tak pojęcia „oferta” jak i „wniosek”, jednak to w ocenie Izby nie oznacza, że dokumenty te muszą być rozumiane wąsko wyłącznie jako formularz oferty czy formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w...
Zamawiający powinien bezwzględnie wypełniać dyspozycje, które zawarł w siwz
Jeżeli treść siwz nakazywała wykonawcom obligatoryjne złożenie próbek dla pomiarów nagrań zarejestrowanych dla przekroju jednojezdniowego oraz w przypadku wykorzystania przez wykonawcę nagrań dla przekroju dwujezdniowego z jednej kamery również...
Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Czy nierozbicie ceny w formularzu oferty na różne elementy zamówienia to wada postępowania?

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, gdy w formularzu ofertowym nie uwzględniono ceny za instalację oprogramowania, a występuje ona w umowie, którą zamawiający będzie zawierać...

Czy aktualizację oprogramowania trzeba kupić łącznie ze sprzętem komputerowym?

Pytanie: Zbliża się koniec roku i w tegorocznym budżecie znajdą się jeszcze środki, które zamierzamy przeznaczyć na zakup komputerów stacjonarnych (11 szt.), laptopów (6 szt.) wraz z...

Zmiana w siwz terminu płatności FV może mieć istotny charakter

Pytanie: Wartość zamówienia przekracza próg unijny. Zamawiający zmienił treść siwz w projekcie umowy w zakresie płatności faktury z 60 na 30 dni. Czy jest to podstawą do przedłużenia...

Czy dokumenty składane przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej progów unijnych zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę do złożenia wykazu w...

Zmiana w siwz terminu płatności FV może mieć istotny charakter

Pytanie: Wartość zamówienia przekracza próg unijny. Zamawiający zmienił treść siwz w projekcie umowy w zakresie płatności faktury z 60 na 30 dni. Czy jest to podstawą do przedłużenia...

Jak opisać w planie zamówień publicznych zamówienia nieskonkretyzowane co do kwot?

Pytanie: Nasza jednostka realizuje zadanie statutowe dotyczące podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Organizujemy różne szkolenia dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkołami. I...

Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Pytanie: Czy jako zamawiający mogę (i ewentualnie jak) przenieść w umowie na roboty budowlane obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie na wykonawcę?

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Pytanie: Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień?

Czy nierozbicie ceny w formularzu oferty na różne elementy zamówienia to wada postępowania?

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, gdy w formularzu ofertowym nie uwzględniono ceny za instalację oprogramowania, a występuje ona w umowie, którą zamawiający będzie zawierać...

Czy dokumenty składane przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej progów unijnych zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę do złożenia wykazu w...

Jak ocenić, czy korekta omyłek wpłynie istotnie na treść oferty?

Pytanie: Jak postąpić z ofertą, w której popełniono wiele omyłek tzw. innych (art. 87 ust. 1 pkt 3) możliwych do poprawy, ale liczba korygowanych pozycji kosztorysowych stanowi ok. 1...

Czy odrzucenie jedynej oferty w postępowaniu to wystarczający powód dla unieważnienia procedury?

Pytanie: Odrzuciliśmy jedyną ofertę złożoną w przetargu. Czy w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania i odrzucenia jego oferty należy unieważnić postępowanie? Jeśli tak, to c...

Czy wolno podejmować czynności w postępowaniu po złożeniu odwołania przez wykonawcę?

Pytanie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W terminie związania ofertą zamawiający wybrał  ofertę wykonawcy A. Termin na wniesienie odwołania upływał 25 listopada 2019 r. W dniu 2...

Czy wyrok KIO należy wykonać dopiero po jego uprawomocnieniu?

Pytanie: W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych złożono odwołanie na zapisy siwz. Orzeczenie wydano 13 sierpnia br. Zamawiający otrzymał odpis wyroku wraz z uza...

Odwołanie na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zamawiającego uniemożliwia zawarcie umowy

Pytanie: Czy wniesienie odwołania na czynność zamawiającego polegającą na uznaniu za niezasadne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wstrzymuje możliwość zawarcia umowy? W wyniku ...

Czy odwołanie na treść siwz wolno złożyć już po otwarciu ofert?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące terminu wniesienia odwołania wobec postanowień siwz (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Zamawiający 6 sierpnia 2019 r. udzielił odpowiedzi na pytania w...

Czy aktualizację oprogramowania trzeba kupić łącznie ze sprzętem komputerowym?

Pytanie: Zbliża się koniec roku i w tegorocznym budżecie znajdą się jeszcze środki, które zamierzamy przeznaczyć na zakup komputerów stacjonarnych (11 szt.), laptopów (6 szt.) wraz z...

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Przygotowujemy przetarg na bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych. Czy w postępowaniu powinniśmy ująć także płyny eksploatacyjne typu płyn do spryskiwaczy, ol...

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Pytanie: Jako zamawiający sektorowy (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy, produkcja i dystrybucja ciepła) udzielamy zamówień do wartości progów unijnych na podstawie wewnętrznego...

Sprawdź, jak wyjaśniać niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych. Przedmiot zamówienia jest obszerny i różnorodny. Zawiera ok. 150 pozycji − poczynając od...

Czy roboty dodatkowe wolno zlecić wykonawcy kolejnemu w przetargowym rankingu ofert?

Pytanie: Przy zamówieniu publicznym na modernizację budynku wyniknęły roboty dodatkowe, a co za tym idzie konieczność zmiany umowy. Obecny wykonawca nie chce się zgodzić na wykonanie...

Czy zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wolno zlecać z wolnej ręki?

Pytanie: Gmina została zmuszona do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty znacznie przewyższała je...

Czy proces zatrudnienia promotora lub recenzenta podlega ustawie Pzp?

Pytanie: Czy wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje recenzenta bądź promotora w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego są zamówieniem publicznym w świetle przepisów ustawy Pzp...

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/...

Upewnij się, jaki charakter ma zmiana terminu realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający realizuje projekt unijny. Z uwagi na fakt niemożności podpisania wszystkich umów w terminie i wykonania dostaw zamawiający jako beneficjent projektu uzyskał od i...

Terminy obowiązywania umowy w sprawie zamówienia – zobacz, jak je interpretować

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na 24 miesiące. Termin jej realizacji określił od dnia zawarcia umowy przez 24 miesiące lub do wyczerp...

Zobacz, jak zaplanować i wprowadzić ewentualną zmianę zakresu świadczenia wykonawcy

Pytanie: W umowie na zimowe utrzymanie dróg ustaliliśmy jednostkowe rozliczanie się z wykonawcą za realizację usługi np.: Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę odśnieżania – 142 zł...

Zamawiający musi określić gwarantowaną ilość zamówienia, jaką zrealizuje

Pytanie: Załóżmy, że przedmiot zamówienia rozliczamy na podstawie cen jednostkowych np. tona, kilometr, godzina − nie znając dokładnie wielkości całego zamówienia a szacując i określ...

Bezpłatne webinarium!

Co musisz wiedzieć o udzielaniu zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych?

Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają!

Transmisja online

24 marca (wtorek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Szkolenie zamówienia publiczne

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel