Nowości Czytaj więcej nowości »

Sprawdź, kiedy trzeba złożyć oświadczenie o przedłużeniu ważności wadium
Krajowa Izba Odwoławcza dopuszcza sytuację, w której wadium złożone w postępowaniu obejmuje okres dłuższy niż pierwotnie ustalony termin związania ofertą. Wówczas wykonawca przedłużający termin związania ofertą, informując jednocześnie zamawiającego o takim zamiarze, może przedłużyć wadium (dodatkowe) na dodatkowy okres, dopiero w chwili kiedy pierwotne wadium przestaje zabezpieczać ofertę. Oczywiście wadium musi mieć przy tym charakter ciągły, tj. zabezpieczać...
Kiedy sprawdzać spełnianie warunku?
Izba przypomniała, że w aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty prócz oświadczenia o spełnieniu...
Referencje nie muszą „chwalić” wykonawcy, wystarczy, że nie zawierają negatywnych sformułowań
To, że dany dokument potwierdza należyte wykonanie zamówienia, może wynikać z samego faktu wystawienia takiego dokumentu skierowanego do wykonawcy oraz tego, że nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń (negatywnych sformułowań) względem wykonanych prac...
Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich przy składaniu ofert − 5 przykładów naruszeń stwierdzonych w kontroli UZP
Wykonawca, który nie jest w stanie samodzielnie potwierdzić, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, może w pewnym zakresie skorzystać z potencjału podmiotu trzeciego i niejako „pożyczyć” potrzebne mu zasoby. O tym, jakie błędy popełniają...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Jak dokumentować szacowanie na podstawie rozmowy telefonicznej zgodnie z przepisami RODO?

Pytanie: Jak w przypadku szacowania na podstawie rozmowy telefonicznej lub rozeznania cen artykułów spożywczych w kilku sklepach udokumentować wykazać, że został spełniony obowiązek ...

Wykonawca nie wskazał roku produkcji i silnika oferowanego auta – czy zamawiający poprawi ofertę?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych na leasing samochodów zamawiający wymagał przedłożenia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji zaoferowanych samochodów w...

Jakiej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy żądać w przypadku prawa opcji?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej progu unijnego. Przedmiotem postępowania jest ochrona ubezpieczeniowa na rzecz zamaw...

Czy wyłączony z postępowania kierownik zamawiającego może podpisać informację z otwarcia ofert?

Pytanie: Po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że w związku z zaistnieniem przesłanki z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp kierownik zamawiającego wyłącza się z dal...

Jak dokumentować szacowanie na podstawie rozmowy telefonicznej zgodnie z przepisami RODO?

Pytanie: Jak w przypadku szacowania na podstawie rozmowy telefonicznej lub rozeznania cen artykułów spożywczych w kilku sklepach udokumentować wykazać, że został spełniony obowiązek ...

Czy wyłączony z postępowania kierownik zamawiającego może podpisać informację z otwarcia ofert?

Pytanie: Po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że w związku z zaistnieniem przesłanki z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp kierownik zamawiającego wyłącza się z dal...

Które dokumenty można udostępnić zaraz po otwarciu ofert a które dopiero po wyborze wykonawcy?

Pytanie: W procedurze odwróconej prowadzonej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, po otwarciu ofert, wykonawca działając na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju z 28 lipca 2016 r. w ...

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający ma obowiązek udostępnienia skanów złożonych w postępowaniu ofert wraz z załącznikami osobie, która sama nie składała ofert...

Wykonawca nie wskazał roku produkcji i silnika oferowanego auta – czy zamawiający poprawi ofertę?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych na leasing samochodów zamawiający wymagał przedłożenia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji zaoferowanych samochodów w...

Czy zamawiając roboty budowlane, wolno żądać doświadczenia w realizacji dostaw lub usług?

Pytanie: Zamawiający sektorowy (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę instalacji odazotowania w przetargu nieograniczonym p...

Dopuszczalne zmiany oferowanych rozwiązań w ofercie – kiedy korekta omyłki?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na organizację wycieczki integracyjno-krajoznawczej dla 70 osób zamawiający jako sposób oceny ofert podał: 60% cena i 40% wymagania dodatkowe, tz...

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej na dostawę aparatury badawczej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi celem jej wbudowania wpłynęła 1 oferta. W dokumenc...

Czy wyrok KIO należy wykonać dopiero po jego uprawomocnieniu?

Pytanie: W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych złożono odwołanie na zapisy siwz. Orzeczenie wydano 13 sierpnia br. Zamawiający otrzymał odpis wyroku wraz z uza...

Odwołanie na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zamawiającego uniemożliwia zawarcie umowy

Pytanie: Czy wniesienie odwołania na czynność zamawiającego polegającą na uznaniu za niezasadne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wstrzymuje możliwość zawarcia umowy? W wyniku ...

Czy odwołanie na treść siwz wolno złożyć już po otwarciu ofert?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące terminu wniesienia odwołania wobec postanowień siwz (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Zamawiający 6 sierpnia 2019 r. udzielił odpowiedzi na pytania w...

Sprawdź reguły przeprowadzania kontroli uprzedniej

Pytanie: Pytanie dotyczy procedury kontroli uprzedniej. Kiedy należy wysłać dokumentację do kontroli? Przed ogłoszeniem postępowania czy po nim? Jakie dokumenty należy wysłać? ...

Kiedy wolno wymagać przedmiotu zamówienia do wyłącznego dystrybutora na Polskę?

Pytanie: Prowadzę postępowanie w progach krajowych na dostawę odczynników. Przedmiot ten ma służyć kontynuacji prac badawczych i w związku z tym nie dopuszczam równoważności oferowan...

Dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia – zasady ich uzupełniania bądź poprawiania

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Udzielając odpowiedzi na zapytania dotyczące treści siwz, p...

Czy trzeba od razu zlecać zamówienie na cały zakres robót objętych dokumentacją?

Pytanie: Prowadzimy przetarg na roboty budowlane (z wynagrodzeniem kosztorysowym) dotyczący modernizacji obiektu. Zamawiający nie ma środków finansowych na sfinansowanie całości prac...

Czy wolno ogłosić postępowanie bez środków zabezpieczonych na realizację całego zamówienia?

Pytanie: Czy zamawiający może w tym roku ogłosić przetarg na zakup urządzeń na wyposażenie serwerowni, instalacji alarmowej, przeciwpożarowej SAP i instalacji słaboprądowej wraz z us...

Czy umowa w sprawie zamówienia może być niezgodna z uchwałą powiatu?

Pytanie: Nasze postępowanie dotyczy 3 zadań na przebudowę dróg. W uchwale Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie zostały wprowadzone wyżej wymienione zadania na 2019 rok w...

Czy w postępowaniu na usługi społeczne obowiązuje termin standstill?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na podstawie art. 138g pkt 1 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 138n pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia ...

W jakim trybie zawrzeć umowę na prowadzenie PPK?

Pytanie: Czy wybór przez pracodawcę instytucji finansowej do prowadzenia PPK wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego i jest kwalifikowane jako zamówienie publiczne? Jesteśm...

W jakich trybach i procedurach zamawiać wykonanie instalacji fotowoltaicznych i wymianę pieców?

Pytanie: Rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia publicznego dla zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i wymianie pieców u mieszkańców gminy. Wartość szac...

Jakiej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy żądać w przypadku prawa opcji?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej progu unijnego. Przedmiotem postępowania jest ochrona ubezpieczeniowa na rzecz zamaw...

Zwrot zabezpieczenia przy umowie na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego oraz nadzór nad nim

Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i nadzór nad systemem informatycznym. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i wdrożyć system w ciągu 14 miesięcy od daty zaw...

Kiedy zamawiający faktycznie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy?

Pytanie: Czy zamawiający jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, który występuje z roszczeniem, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo nie została zgłoszona zamawi...

Zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego? Sprawdź, czy to możliwe

Pytanie: Mamy podpisaną umowę na nadzór inwestorski z wynagrodzeniem ryczałtowym. W trakcie trwania umowy wynikły roboty dodatkowe i z uwagi na zwiększenie zakresu umowy podwyższono ...

Prawo

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj zmiany w zamówieniach podprogowych

 20 listopada (środa), godz. 10-11

transmisja live

Zarejestruj się bezpłatnie >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel