Nowości Czytaj więcej nowości »

Nowelizacja ustawy o COVID-19 – najważniejsze zmiany w przetargach
Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). Wprowadza ona m.in. nowe przesłanki zmiany aktualnie realizowanych umów o zamówienia publiczne oraz reguluje zasady wnoszenia odwołań i prowadzenia kontroli...
Ograniczony kontakt bezpośredni z UZP i KIO z uwagi na pandemię koronawirusa
Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoich stronach WWW, iż kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej (piętro IV, pok. 504) funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu z interesantami.
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać zaświadczenia z KRK z uwagi na pandemię – co robić?
W sytuacji zagrożenia epidemicznego wszystkie instytucje wydające zaświadczenia potrzebne w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe oraz Krajowy Rejestr Karny ogłosiły zamknięcie swoich...
31.03.2020 Czytaj więcej »
W dobie koronawirusa UZP namawia do elektronicznej komunikacji w każdym postępowaniu
Na stronie WWW UZP czytamy: „W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Warunki korekty oferty pod kątem zaproponowanych wag i ilości produktów

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę nabiału o wartości poniżej progu unijnego. W formularzu cenowym w jednej z pozycji wymagaliśmy dostawy jogurtu naturalnego w op. ...

Reguły szacowania usług sporządzania dokumentacji projektowych

Pytanie: Zamawiający zamierza zlecić w 2020 roku opracowanie kilku dokumentacji projektowych na remonty w swojej siedzibie oraz na terenie nieruchomości zewnętrznej. Opracowanie posz...

Jeśli wykonawca odmawia przedłużenia terminu związania ofertą, nie można go zmusić do zawarcia umowy

Pytanie: Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie przedłużył terminu związania nią. Termin mija 23 stycznia 2020 r. a umowę możemy zawrzeć 28 stycznia 2020 r. Zamierzam ...

Sprawdź możliwe skutki udzielenia zamówienia sektorowego poza ustawą Pzp

Pytanie: Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający, który zlecił zamówienie sektorowe poza ustawą Pzp? Czy prezes UZP może zażądać unieważnienia umowy albo czy na zamawiającego moż...

Czy spóźniona publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia narusza dfp?

Pytanie: Czy w obwiązującym stanie prawnym opublikowanie w Biuletynie ZP lub Dz.Urz. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po terminie określonym w art. 95 ust. 1 i art. 95 ust. 2 us...

W jakiej formie archiwizować dokumenty w postępowaniu powyżej progu unijnego?

Pytanie: Gmina prowadzi postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wartość zamówienia przekracza próg unijny. Zaproszony do negocjacji wykonawca przesłał dokumenty, ...

Wybór oferty w 2019 r. podpisanie umowy w 2020 r. – kiedy wykazać zamówienie w sprawozdaniu?

Pytanie: Zamawiający przeprowadził postępowanie pod koniec grudnia 2019 roku i ogłosił wówczas informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa z wykonawcą będzie podpisana w st...

Wymogi dotyczące złożenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Zamawiający, którym jest jednostka administracji samorządowej, planuje wszcząć postępowanie na budowę parku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą dwa etap...

Warunki korekty oferty pod kątem zaproponowanych wag i ilości produktów

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę nabiału o wartości poniżej progu unijnego. W formularzu cenowym w jednej z pozycji wymagaliśmy dostawy jogurtu naturalnego w op. ...

Jeśli wykonawca odmawia przedłużenia terminu związania ofertą, nie można go zmusić do zawarcia umowy

Pytanie: Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie przedłużył terminu związania nią. Termin mija 23 stycznia 2020 r. a umowę możemy zawrzeć 28 stycznia 2020 r. Zamierzam ...

Spółka cywilna wykonawcą – jak powinna składać oświadczenia w przetargu?

Pytanie: Wykonawca jest spółką cywilną, w skład której wchodzą wspólnicy X i Y. Postępowanie jest prowadzone elektronicznie. Wykonawca przesłał z ofertą umowę spółki, z której treści...

Dwa sposoby korekty oferty zaprzeczają, że doszło do „oczywistej omyłki”

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli wykonawca w formularzu ofertowym na pierwszej stronie podał kwotę wyższą za wykonanie przedmiotu zamówienia niż na stronie drugiej (...

Sprawdź możliwe skutki udzielenia zamówienia sektorowego poza ustawą Pzp

Pytanie: Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający, który zlecił zamówienie sektorowe poza ustawą Pzp? Czy prezes UZP może zażądać unieważnienia umowy albo czy na zamawiającego moż...

Jak policzyć termin odwołania na wybór oferty na realizację usługi społecznej?

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem Sądu w Olsztynie IX Ca 807/17 w postępowaniach na usługi społeczne poniżej progów (art. 138o ustawy Pzp) odwołanie przysługuje od czynności wymienionych w...

Czy wolno podejmować czynności w postępowaniu po złożeniu odwołania przez wykonawcę?

Pytanie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W terminie związania ofertą zamawiający wybrał  ofertę wykonawcy A. Termin na wniesienie odwołania upływał 25 listopada 2019 r. W dniu 2...

Czy wyrok KIO należy wykonać dopiero po jego uprawomocnieniu?

Pytanie: W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych złożono odwołanie na zapisy siwz. Orzeczenie wydano 13 sierpnia br. Zamawiający otrzymał odpis wyroku wraz z uza...

Reguły szacowania usług sporządzania dokumentacji projektowych

Pytanie: Zamawiający zamierza zlecić w 2020 roku opracowanie kilku dokumentacji projektowych na remonty w swojej siedzibie oraz na terenie nieruchomości zewnętrznej. Opracowanie posz...

Jak opisać wymóg równoważności, aby był w zgodzie z ustawą Pzp?

Pytanie: W projekcie budowlanym podano znaki towarowe np. wełna Rockwool Toprock gr 30 cm bez jednoczesnego dopuszczenia równoważności. W siwz znajduje się jedynie zapis: „Jeśli w do...

Wizja lokalna nie może zastąpić wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy możemy narzucić wykonawcy obowiązek wizji lokalnej w postępowaniu na budowę sieci ciepłowniczej? Przy realizacji projektu korzystamy z pienięd...

Jak szacować typowe programy komputerowe oraz te wymagające dostosowania do potrzeb jednostki?

Pytanie: W ramach realizacji projektu unijnego przewidziane zostało do zakupu oprogramowanie z jego instalacją o wartości 15.000 zł brutto oraz duże wieloaspektowe wdrożenia 3 nowych...

Zasady zamówień artykułów biurowych dla projektu współfinansowanego i dla jednostki

Pytanie: Nasza jednostka realizuje obecnie kilka projektów. Pojawiają się w nich zakupy tożsame z dostawami dla jednostki. Wartość przedmiotu zamówienia dla np. materiałów biurowych ...

Zamówienie mieszane na wdrożenie systemu informatycznego – jakie przepisy stosować?

Pytanie: Czy zamówienie polegające na wdrożeniu systemu informatycznego, którego elementami są: dostawa licencji na dostęp do systemu, analiza przedwdrożeniowa, migracja danych, szko...

Jak określić wartość konkursu, gdy nagrodą w nim jest zaproszenie do udziału w przetargu?

Pytanie: Czy w procedurze konkursowej zgodnie z art. 110 ustawy Pzp, do kwoty wartości szacunkowej, oprócz nagrody pieniężnej, która jest przewidziana dla nagrody I, II i III, zamawi...

Czy zamawiający musi czekać z zawarciem umowy, gdy odrzucił pozostałe oferty?

Pytanie: Czy zamawiający ma obowiązek uwzględnić okres standstill przed podpisaniem umowy (5 dni), w sytuacji gdy w wyniku prowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej progu UE zo...

Czy specustawa daje podstawę do zawarcia aneksu do umowy w sprawie zamówienia poza Pzp?

Pytanie: Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną mogę zawrzeć aneks do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 6 specustawy (bez stosowania przepisów Prawa zamówień pu...

Czy pandemia koronawirusa to wystarczający powód do zmiany umowy?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu. Jako kryterium wskazaliśmy m.in. termin realizacji zamówienia. Wybraliśmy wykonawcę, który zaoferował najkrótszy term...

Kiedy bezpiecznie można przedłużyć termin obowiązywania umowy o zamówienie?

Pytanie: Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie OC i majątku zamawiającego. Umowa obowiązuje do 29 lutego 2020 r. Zawierano ją przy udziale brokera ubezpieczeniowego, który każdorazowo...

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia – ważne reguły

Pytanie: Mam pytanie dotyczące wadium i zabezpieczenia. Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu, w umowie zaś zażądaliśmy zabezpieczenia. Kontrahent przysłał pismo o przeksięgowaniu wad...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel