Nowości Czytaj więcej nowości »

Skarb Państwa nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp
W zamówieniach typu „in-house” Skarb Państwa nie może być uznany za zamawiającego sprawującego kontrolę, na rzecz którego dany podmiot wykonuje zadania powierzone. Nie jest uzasadnione twierdzenie, że wykładnia systemowa art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Pzp prowadzi do wniosku, że podmiotem zamawiającym, sprawującym kontrolę jest Skarb Państwa, zatem wszystkie przychody z działalności powierzonej podmiotowi kontrolowanemu w imieniu Skarbu Państwa, w tym od...
Wykonawca polegający na zasobach podmiotów trzecich musi następnie faktycznie zaangażować te podmioty w realizację umowy
Jak wynika z regulacji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli zrealizują one roboty budowlane...
Od dziś obowiązuje nowy przepis ustawy Pzp w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa
Zwiększeniu uległa wysokość zaliczki, jakiej zamawiający może udzielić wykonawcy na poczet wykonania zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Zmiana obowiązuje od 14 listopada br. 
Zamawiający ma prawo wymagać, aby tylko jeden z konsorcjantów wykazał dany warunek udziału w postępowaniu
Rozważając możliwość postawienia specyficznych wymogów w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja, każdy warunek i każdy opis sposobu jego spełnienia musi być analizowany przez pryzmat art. 22 ust. 4 i 5...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej – sprawdź, jak poprawnie oszacować zamówienia

Pytanie: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy. W gminie istnieje już system wodociągowy i kanalizacyjny. System wodoci...

Wspólne zakupy artykułów biurowych kilku jednostek zamawiających – poznaj zasady szacowania

Pytanie: Na 2018 rok planujemy wspólne zamówienia artykułów biurowych i papierniczych dla kilku obsługiwanych jednostek. Czy szacowania wartości zakupów dokonuje każdy z zamawiającyc...

Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia zobowiązują do modyfikacji ogłoszenia

Pytanie: Ogłosiłam przetarg unijny na odbiór odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczył wywożenia i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz z punk...

Zobacz, kiedy możesz zastosować tryb z wolnej ręki z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony w progach unijnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Czy jeśli przetarg nie dojdzie do skutku, a obecna umowa kończy się 31 grudnia 2017...

Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia zobowiązują do modyfikacji ogłoszenia

Pytanie: Ogłosiłam przetarg unijny na odbiór odpadów komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczył wywożenia i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz z punk...

Zobacz, kiedy możesz zastosować kryterium ceny 100% przy zamawianiu energii elektrycznej

Pytanie: Przy zamawianiu dostawy energii elektrycznej chcemy zastosować kryterium oceny ofert w postaci ceny z wagą 100%. Jak w takim przypadku – w sposób logiczny i rzeczywisty – mo...

Wzór protokołu postępowania trzeba dostosować do specyfiki własnej procedury

Pytanie: Czy protokół przetargowy można modyfikować? Czy mogę przykładowo usuwać z niego części, które mnie nie dotyczą? Przed nowelizacją zgodnie z instrukcją wypełniania protokołu ...

Upewnij się, czy właściwie realizujesz obowiązki informacyjne w postępowaniu

Pytanie: Proszę o interpretację art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Których wykonawców zamawiający musi poinformować o wyborze najkorzystniejszej oferty? Czy tylko tych, którzy złożyli oferty...

Cena jedynej w postępowaniu oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego – sprawdź, jak dalej procedować

Pytanie: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną, która przekracza nasz budżet. Zamierzamy  unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Czy w tej sytuac...

Czy trzeba zatrzymać wadium wykonawcy, który nie potwierdził warunków i nie doszacował oferty?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane otrzymałem dwie oferty. Wezwałem wykonawcę, który złożył korzystniejszą z nich do uzupełnienia dokumentów potwierdzających sp...

Poznaj reguły dokumentacyjne w procedurach „obronnych”

Pytanie: Jakie przesłanki wykluczenia powinnam określić dla wykonawców: wskazane w art. 131e czy obowiązkowe z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp? Czy do tych zamówień ma zastosowanie art. 26...

O kryteriach oceny ofert w postępowaniach „obronnych”

Pytanie: Czy w postępowaniu z dziedziny obronności i bezpieczeństwa mogę zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert? Czy muszę to jakoś uzasadnić? Czy ma tu zastosowanie art. ...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Termin zawarcia umowy po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Czy można zawrzeć umowę następnego dnia po ogłoszeniu wyroku przez Izbę, czy należy czekać na otrzymanie pisemnego uzasadnienia wyroku? A może wolno to zrobić dopiero po upł...

Odwołanie musi nie tylko wskazywać niezgodne z prawem działania, ale też żądania względem zamawiającego

Pytanie: W listopadzie 2016 roku uczestniczyłam w otwartym szkoleniu z zasad wypełniania JEDZ prowadzonym przez radcę prawnego specjalizującego się w zamówieniach publicznych. Przy o...

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej – sprawdź, jak poprawnie oszacować zamówienia

Pytanie: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy. W gminie istnieje już system wodociągowy i kanalizacyjny. System wodoci...

Wspólne zakupy artykułów biurowych kilku jednostek zamawiających – poznaj zasady szacowania

Pytanie: Na 2018 rok planujemy wspólne zamówienia artykułów biurowych i papierniczych dla kilku obsługiwanych jednostek. Czy szacowania wartości zakupów dokonuje każdy z zamawiającyc...

Czy wiesz dlaczego czasem lepiej kupić nowy program komputerowy, niż aktualizację obecnie używanego oprogramowania?

Pytanie: Zamawiający chce dokupić aktualizację posiadanego programu graficznego do tworzenia meteorologicznych map pogody. Jak opisać przedmiot zamówienia, żeby nie naruszyć ustawy P...

Jeszcze o łączeniu wartości zamówień – zobacz, czy poprawnie szacujesz usługi

Pytanie: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie umowy zlecenia absolwentom uczelni wyższych z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami trenerskimi klasy I lub klas...

Zobacz, kiedy możesz zastosować tryb z wolnej ręki z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony w progach unijnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Czy jeśli przetarg nie dojdzie do skutku, a obecna umowa kończy się 31 grudnia 2017...

Zamówienia w formule „build & design” – niezbędna dokumentacja

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na zaprojektowanie i budowę hali wraz z linią produkcyjną. Wymagamy od wykonawcy przygotowan...

Zamówienie z dziedziny obronności prowadzone w przetargu ograniczonym – ważne wskazówki

Pytanie: Jeśli zgodnie z art. 131 j ust. 1 określę w ogłoszeniu o zamówieniu, że zaproszę do składania ofert 5 wykonawców – i liczba wykonawców spełniająca warunki udziału będzie wię...

Podwykonawstwo w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – ważne zasady, które Cię obowiązują

Pytanie: Organizuję przetarg ograniczony, którego przedmiotem są udzielane w częściach usługi ochrony świadczone przez SUFO. Czy przygotowując zapisy dotyczące podwykonawstwa, powinn...

Czy wolno zmienić umowę zawartą w trybie z wolnej ręki przed zeszłoroczną nowelizacją? – analiza przepisów

Pytanie: Zamawiający w 2015 roku rozstrzygnął konkurs na podstawie art. 110 ustawy Pzp. Jego przedmiotem było opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Zgodnie z art. 111 ust. ...

Zmieniając zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, pamiętaj o ograniczeniach

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na organizację konferencji jako usługi społecznej (art. 138o ustawy Pzp). Jego przedmiot obejmuje określoną liczbę uczestników, ale w związku z dużym...

Zobacz, kiedy dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy

Pytanie: Gmina przeprowadziła dialog konkurencyjny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Postępowanie zakończono w 2015 roku, a umowę zawarto we wrześniu 2016 roku po wejściu w ...

Prawo

Zapraszamy na webinarium!

 Umowa o zamówienie - elementy gwarantujące bezpieczną współpracę zamawiającego z wykonawcą   

21 listopada (wtorek), godz. 11 

transmisja live

Zarezerwuj miejsce 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,1749

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Pobierz
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Pobierz
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
Pobierz
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Pobierz
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Pobierz
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel