Nowości Czytaj więcej nowości »

Aby wykazać niezgodność oferty z siwz, trzeba odnieść się do konkretnych fragmentów siwz i oferty
Aby wypełniła się przesłanka z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp powodująca konieczność odrzucenia oferty nieodpowiadającej treści siwz, musi dojść do niezgodności w sferze merytorycznego zobowiązania określonego w siwz z tym, co w swojej ofercie zaoferował wykonawca. Zamawiający ma obowiązek precyzyjnie wykazać tę niezgodność (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 września 2019 r., sygn. akt 1604/19).
Dnia 27 grudnia br. nie pracuje ani Krajowa Izba Odwoławcza ani Urząd Zamówień Publicznych
Dzień 27 grudnia br. będzie dniem wolnym dla pracowników UZP i KIO. Sprawdź, jak zaplanować swoją pracę, biorąc pod uwagę dni i godziny otwarcia urzędów.
Komisja Europejska wydała nowe rozporządzenia zmieniające od 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie...
Dowody w zakresie kalkulacji ceny przedkładane na rozprawie nie mogą zaprzeczać wcześniejszym wyjaśnieniom
KIO potwierdziła, że zgodnie z art. 190 ust. 1a ustawy Pzp wykonawca w toku postępowania odwoławczego ma prawo składać nowe dowody na potwierdzenie, że cena oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny. Jednak Izba zaznaczyła jednocześnie, że składane na...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Praktyczne wskazówki, jak dokonywać walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Pytanie: Zamawiający sprawdzając, czy złożona elektronicznie oferta wykonawcy została prawidłowo podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi dokonać walidacji podpisu przy...

Omyłki w podaniu ceny oferty – czym się kierować, dokonując korekty?

Pytanie: W jednej z ofert złożonej w postępowaniu prowadzonym elektronicznie wykonawca podał różne ceny. W pierwszym pkt formularza ofertowego cena liczbowo i słownie wynosi 1.230.00...

Sprawdź, co zawiera się w katalogu załączników do protokołu

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na usługi emisji programów. Z uwagi na wątpliwości, jakie wzbudziła treść oferty jednego z wykonawców w zakresie możliwości świadczenia usł...

Czy zamawiający musi sprawdzać umocowanie osoby podpisującej gwarancję wadialną?

Pytanie: Tylko nieliczne firmy dołączają do gwarancji wadialnych odpowiednie pełnomocnictwa wystawione przez osoby umocowane w KRS. Dodatkowo, w przypadku gwarancji elektronicznych, ...

Sprawdź, co zawiera się w katalogu załączników do protokołu

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na usługi emisji programów. Z uwagi na wątpliwości, jakie wzbudziła treść oferty jednego z wykonawców w zakresie możliwości świadczenia usł...

Czy wniosek o wgląd w umowy w sprawie zamówień publicznych trzeba odpowiednio uzasadnić?

Pytanie: Do zamawiającego wpłynęła prośba od osoby fizycznej (niebiorącej udziału w żadnym postępowaniu) o udostępnienie informacji publicznej w postaci skanów zawartych umów z lat p...

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

Pytanie: Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczącą tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zamawiający powinien...

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Pytanie: Czy ogłaszając przetarg nieograniczony, w załączonym do siwz projekcie umowy należy zamieszczać wzmiankę o możliwości zastosowania elektronicznych faktur? Czy należy podawać...

Praktyczne wskazówki, jak dokonywać walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Pytanie: Zamawiający sprawdzając, czy złożona elektronicznie oferta wykonawcy została prawidłowo podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi dokonać walidacji podpisu przy...

Omyłki w podaniu ceny oferty – czym się kierować, dokonując korekty?

Pytanie: W jednej z ofert złożonej w postępowaniu prowadzonym elektronicznie wykonawca podał różne ceny. W pierwszym pkt formularza ofertowego cena liczbowo i słownie wynosi 1.230.00...

Czy zamawiający musi sprawdzać umocowanie osoby podpisującej gwarancję wadialną?

Pytanie: Tylko nieliczne firmy dołączają do gwarancji wadialnych odpowiednie pełnomocnictwa wystawione przez osoby umocowane w KRS. Dodatkowo, w przypadku gwarancji elektronicznych, ...

Jak w praktyce komisja przetargowa powinna dokonać oceny subiektywnego kryterium?

Pytanie: Czy przy ocenie ofert w przetargu nieograniczonym w kryterium „poziom edytorski (ocena załączonych wydawnictw)” członkowie komisji mogą dokonać oceny zespołowej, podpisując ...

Czy wyrok KIO należy wykonać dopiero po jego uprawomocnieniu?

Pytanie: W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych złożono odwołanie na zapisy siwz. Orzeczenie wydano 13 sierpnia br. Zamawiający otrzymał odpis wyroku wraz z uza...

Odwołanie na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zamawiającego uniemożliwia zawarcie umowy

Pytanie: Czy wniesienie odwołania na czynność zamawiającego polegającą na uznaniu za niezasadne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wstrzymuje możliwość zawarcia umowy? W wyniku ...

Czy odwołanie na treść siwz wolno złożyć już po otwarciu ofert?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące terminu wniesienia odwołania wobec postanowień siwz (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Zamawiający 6 sierpnia 2019 r. udzielił odpowiedzi na pytania w...

Sprawdź reguły przeprowadzania kontroli uprzedniej

Pytanie: Pytanie dotyczy procedury kontroli uprzedniej. Kiedy należy wysłać dokumentację do kontroli? Przed ogłoszeniem postępowania czy po nim? Jakie dokumenty należy wysłać? ...

Czy zakup śmieciarki w formie leasingu i wozu asenizacyjnego za gotówkę to jedno zamówienie?

Pytanie: Czy jeśli zakup pojazdu asenizacyjnego miałby nastąpić za gotówkę, natomiast pojazdu do wywozu odpadów (śmieciarki) w formie leasingu, to wówczas istnieje tożsamość podmioto...

Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

Pytanie: Zamawiający realizuje projekt finansowany ze środków UE. W projekcie zaplanowano zakup usługi wsparcia technicznego dla specjalistycznego oprogramowania ANSYS dla jednej jed...

Zamówienie na usługę odczytu liczników ciepła – czy wymóg posiadania certyfikatu ISO 27001 jest dopuszczalny?

Pytanie: Czy zamawiający w postępowaniu na świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła może wymagać w warunkach udziału w postępowaniu posiadania certyfikatu systemu bezpiec...

Kiedy wymóg „dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników” jest obowiązkowy w OPZ?

Pytanie: Zamawiający udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców. Instytucja finansująca prosi o wskazanie, gdz...

Czy w przypadku usług społecznych wolno korzystać z art. 6a ustawy Pzp?

Pytanie: Czy art. 6a ustawy Pzp można stosować do zamówień na usługi społeczne? Jakie musi być uzasadnienie do skorzystania z tego przepisu?

Oferta częściowa musi dotyczyć konkretnego zadania objętego zamówieniem

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić przetarg nieograniczony z podziałem na 2 identyczne zadania (warunki oraz kryteria oceny ofert). Podział ma zatem charakter wyłącznie iloś...

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie: Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy d...

Jakie procedury zastosuje zamawiający będący jednocześnie wykonawcą?

Pytanie: Jak powinna postąpić spółka gminna prowadzona w formie spółki z o.o., gdy realizuje zamówienia in-house zlecone przez gminę oraz startuje do przetargów jako „zwykły” wykonaw...

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

Pytanie: Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej. Termin realizacji zamówienia stanowił jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zaoferował 1 dzień od d...

Jak weryfikować kosztorysy robót dodatkowych dostarczonych przez wykonawcę?

Pytanie: Jak zgodnie z prawem w przypadku robót dodatkowych (z roszczeń wykonawcy) − weryfikować kosztorys dla prac nieuwzględnionych w nakładach KNR? Jak weryfikować ofertę podwykon...

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

Pytanie: Dnia 31 października br. kończy się umowa na sukcesywną dostawę warzyw i owoców. We wrześniu ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na ten przedmiot, ale procedura wyboru ofer...

Cena oferty jest o kilka groszy wyższa od ostatecznej ceny umowy – sprawdź ścieżkę działania

Pytanie: W przetargu na materiały promocyjne zastosowano formularz cenowy, w którym wykonawca miał podać ceny jednostkowe brutto. Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy w...

Prawo

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych

Forma. Termin związania. Nowe przesłanki odrzucenia. 

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 11 grudnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Szkolenie zamówienia publiczne

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel