Nowości Czytaj więcej nowości »

Różne terminy płatności dla MŚP i dużych firm? Uwaga na zarzut nierównego traktowania
Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy jednakowo wykonują przedmiot zamówienia. Jest to takie samo naruszenie zasady równego traktowania z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, jak wprowadzanie odmiennych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej albo zdolności technicznej...
Jak w praktyce powinna przebiegać weryfikacja ofert pod kątem informacji dotyczących kryteriów oceny?
Wymogu przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę, nie należy utożsamiać z obowiązkiem weryfikacji przedstawianych przez wykonawców...
Tarcza antykryzysowa 4.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw – sprawdź rozwiązania dla zamówień publicznych
Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarcza antykryzysowa...
29.06.2020 Czytaj więcej »
Jak ocenić ofertę z błędem wynikającym z nieścisłości w dokumentacji zawinionej przez zamawiającego?
Formularz oferty nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi dokumentu nadrzędnego w stosunku do tego opisu. Zatem wszelkie nieścisłości wynikające z porównania treści opisu przedmiotu zamówienia do informacji  zawartych w formularzu...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni or...

Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przek...

Czy usługa dozoru technicznego musi być zlecona w trybie ustawy Pzp?

Pytanie: Czy opłaty za usługi dozoru technicznego świadczone przez Urząd Dozoru Technicznego oraz usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta, w którym zamawiający ma siedzib...

Procedura zlecania zamówień na podstawie umowy ramowej – krok po kroku

Pytanie: W jaki sposób udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych z możliwością zawarcia umowy ramowej? Proszę o dokładne opisanie przebiegu proc...

Czy opłata za pobyt mieszkańca gminy w DPS musi być uwzględniona w rocznym sprawozdaniu?

Pytanie: Czy opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ponoszone przez gminę należy ujmować w corocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

Jak właściwie wskazać w sprawozdaniu rocznym zamówienie na pożyczkę obrotową?

Pytanie: W 2019 roku zawarliśmy umowę na pożyczkę obrotową. Zamówienie musimy wykazać w sprawozdaniu rocznym w rubryce X pkt 15. Wartością zamówienia nie jest wysokość udzielonego kr...

Poznaj kolejność publikacji informacji o zmianach treści siwz w różnych miejscach

Pytanie: Moje pytanie dotyczy terminu zamieszczenia zmiany treści siwz w przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Pzp wyraźnie określon...

Zamówienie podobne zlecone z wolnej ręki poniżej 30.000 euro – gdzie umieścić je w sprawozdaniu rocznym?

Pytanie: W 2019 roku zawarliśmy umowę w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości 29.000 zł netto. Wartość zamówienia podstawowego (z przetargu nie...

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni or...

Zabezpieczenie do umowy zawieranej w formie elektronicznej – formy i zasady wnoszenia

Pytanie: Jakie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dopuścić, jeżeli umowa jest zawierana przez strony w formie elektronicznej? Jakie techniczne wymogi powinny być ...

Wykonawca z USA a potwierdzanie braku podstaw wykluczenia

Pytanie: W postępowaniu z wolnej ręki prowadzonym na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp powyżej progu unijnego wykonawca przesłał JEDZ podpisany elektronic...

O wyborze oferty po terminie związania nią – czy jest to możliwe?

Pytanie: Zamawiający rozstrzygnął postępowanie w terminie związania ofertą. Zawarcie umowy, po odczekaniu okresu standstill, miało nastąpić po upływie 60 dni od dnia otwarcia ofert (...

Odrzucenie oferty i wybór najkorzystniejszej – od kiedy liczyć termin na złożenie odwołania?

Pytanie: Wykonawca został poinformowany, że jego oferta została odrzucona w czwartek (ma 5 dni na wniesienie odwołania od tej czynności). W piątek (dzień po przesłaniu informacji o o...

Wymogi formalne odwołania – jaki jest skutek braku adresata w treści odwołania?

Pytanie: Czy jeśli wykonawca, którego oferta została odrzucona, przesłał do zamawiającego „odwołanie” złożone w nieprawidłowy sposób (brak adresata – Prezesa Izby), to w protokole z ...

Co z postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO?

Pytanie: Ogłosiliśmy postępowanie „unijne” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę akademika. Dnia 13 kwietnia br. wpłynęło odwołanie wobec ...

Sprawdź możliwe skutki udzielenia zamówienia sektorowego poza ustawą Pzp

Pytanie: Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający, który zlecił zamówienie sektorowe poza ustawą Pzp? Czy prezes UZP może zażądać unieważnienia umowy albo czy na zamawiającego moż...

Szacowanie robót budowlanych i materiałów niezbędnych do ich realizacji

Pytanie: Gmina zamierza przeprowadzić przetarg poniżej progów unijnych na wykonanie robót budowlanych. Sporządzono do tego zadania projekt, dokumentację techniczną i kosztorys inwest...

Dopuszczenie równoważności jest konieczne, by działać zgodnie z ustawą Pzp

Pytanie: Planujemy zlecić w przetargu wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę węzłów cieplnych. Dostawca ciepła uzależnia akceptację projektu od wskazania w nim konkretnych ...

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie: Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel gin...

Dostawa i montaż windy – jak oszacować zamówienie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty...

Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przek...

Czy usługa dozoru technicznego musi być zlecona w trybie ustawy Pzp?

Pytanie: Czy opłaty za usługi dozoru technicznego świadczone przez Urząd Dozoru Technicznego oraz usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta, w którym zamawiający ma siedzib...

Zakup posiłków przez gminy dla osób w kwarantannie a stosowanie Pzp

Pytanie: Od 8 marca obowiązuje ustawa <a >z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zak...

Czy grupa zamawiających może działać przez zewnętrznego pełnomocnika?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wspólnego udzielania zamówienia (art. 16 ust. 1 ustawy Pzp). Od wielu lat z kilkoma zamawiającymi przeprowadzamy wspólne postępowania. Wiem, że możemy r...

Procedura zlecania zamówień na podstawie umowy ramowej – krok po kroku

Pytanie: W jaki sposób udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych z możliwością zawarcia umowy ramowej? Proszę o dokładne opisanie przebiegu proc...

W jakim zakresie wolno zmienić technologię określoną dokumentacją projektową w czasie wykonywania umowy?

Pytanie: Umowa dotyczy remontu instalacji CO i CWU w budynku szkoły. Czy zmiana w dokumentacji projektowej rur wielowarstwowych (tworzywo sztuczne) PP minimum PN 16 stabilizowanych w...

Zwracane zabezpieczenie pomniejszysz o opłaty bankowe

Pytanie: Czy można zwrócić zabezpieczenie pieniężne w kwocie mniejszej, jeśli prowizje i opłaty są większe niż oprocentowanie na wyodrębnionym koncie? Teoretycznie może wtedy dojść d...

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie – zasady i dopuszczalność modyfikacji

Pytanie: Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na roboty budowlane (kilka zadań) poniżej progów unijnych. W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy musieli posia...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel