Nowości Czytaj więcej nowości »

W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta najkorzystniejsza ofert lub wykluczenia innych wykonawców niż ten, który został wybrany do wykonania zamówienia. Jednak w jej zakres wchodzi możliwość kwestionowania nieprawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty, która to...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...
Kiedy wykonawca przetwarza dane osobowe w imieniu zamawiającego?
Pozyskanie danych osób takich jak członkowie zespołu kierowników lub projektantów oraz przedstawiciela wykonawcy nie stanowi powierzenia danych osobowych w celu ich przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Zamawiający pozyskuje bowiem dane...
Zobacz, kiedy wymóg dotyczący RODO może naruszać zasadę uczciwej konkurencji
W postępowaniu o udzielenie zamówienia występuje wiele czynności, które wprost nie stanowią przedmiotu zamówienia, ale pozostają w ścisłym związku z czynnością złożenia ofert, a następnie realizacją umowy. Do takich zagadnień należy zaliczyć m.in...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Jak poprawnie szacować usługi odśnieżania?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zamówienia na zimowe utrzymanie dróg. Jego wartość szacujemy na podstawie ostatniego okresu z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen i usług konsumpc...

Czy zmiana oferowanego przedmiotu zamówienia na lepszy istotnie modyfikuje umowę?

Pytanie: Wykonawca po podpisaniu umowy poinformował, że zaoferowany model drukarki jest niedostępny i wniósł o zmianę umowy, oferując inny model, spełniający wymagania zamawiającego,...

Zmiana wartości umowy a zmiana terminu – poznaj zasady ich dokonywania

Pytanie: Czy zmiana wartości umowy przy spełnieniu przesłanek z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp może równocześnie wydłużać termin realizacji świadczenia tożsamej usługi? Umowa nie p...

Ponowne zlecanie zamówień częściowych – o zasadach szacowania

Pytanie: Do planu zamówień na 2018 rok zostały zgłoszone dwa zamówienia o tym samym przedmiocie. Wartość każdego z nich nie przekraczała progów unijnych, jednak ich suma tak. Zamówie...

Wyjaśnienia siwz – jak w praktyce obliczyć obowiązujące zamawiającego terminy?

Pytanie: Czy jeśli w przetargu na usługi i dostawy o wartości niższej niż 144.000 euro zamawiający opublikował ogłoszenie na swojej stronie internetowej 14 listopada 2018 r., wyznacz...

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Pytanie: W postępowaniu powyżej kwoty 221.000 euro jeden z wykonawców zadał pytanie o wydzielenie pozycji do nowego pakietu/części. Wyraziliśmy zgodę i w związku z tym sprostowaliśmy...

Zawiadomienie o wyborze ofert częściowych – sprawdź jego treść

Pytanie: W postępowaniu z możliwością składania ofert częściowych (7 części) na pełnienie dyżurów nocnych w ośrodku interwencji kryzysowej zamawiający wskazał: „Zamawiający dopuszcza...

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie – tylko powyżej progów unijnych

Pytanie: Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na czas dłuższy niż 4 lata np. na dostawę licencji wieczystej określonego oprogramowania. Na podstawie tej umowy wykonawca będzie świadczy...

Korekta oferty po zastosowaniu niewłaściwej stawki VAT

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół. Zamawiający zastrzegł w siwz: „Cena oferty musi obejmować VAT 23%. Zamaw...

O zasadach korekty oferty z niewłaściwą informacją o odwrotnym obciążeniu VAT

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego. W jednej ofercie w formularzu cenowym w pozycji „Laptopy” zastosowano tzw. odwrotn...

Wymogów z opisu przedmiotu zamówienia nie trzeba przenosić do warunków udziału w postępowaniu

Pytanie: Czy jeżeli zamawiający w przetargu nieograniczonym podaje w opisie przedmiotu zamówienia, że maszyny wykorzystywane do wykonania usługi mogą mieć pewną maksymalną ładowność ...

Kiedy dokładnie trzeba wypełnić oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania?

Pytanie: Proszę o informację, czy oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez kierownika oraz członków komisji należy wypełnić w trakcie czy po otwarciu wszyst...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Jak poprawnie szacować usługi odśnieżania?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zamówienia na zimowe utrzymanie dróg. Jego wartość szacujemy na podstawie ostatniego okresu z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen i usług konsumpc...

Ponowne zlecanie zamówień częściowych – o zasadach szacowania

Pytanie: Do planu zamówień na 2018 rok zostały zgłoszone dwa zamówienia o tym samym przedmiocie. Wartość każdego z nich nie przekraczała progów unijnych, jednak ich suma tak. Zamówie...

Jak dokumentować wydatki w ramach projektu unijnego?

Pytanie: Zgodnie z pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu S...

Jak poprawnie oszacować zamówienie dofinansowane ze środków unijnych?

Pytanie: W obecnym roku budżetowym podpisaliśmy umowę na dostawę artykułów biurowych na kwotę 26.300 zł netto. Aktualnie realizujemy 4 projekty z dofinansowaniem unijnym. Łączna wart...

Unieważnienie procedury z wolnej ręki z uwagi na nieusuwalną wadę – sprawdź szczegóły

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest leasing operacyjny samochodów typu Traffic, zaprosze...

Procedura uzupełniania dokumentów w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: W postępowaniu na usługi społeczne dotyczące sporządzania posiłków poniżej 750.000 zł wykonawca jako ofertę przysłał tylko formularz ofertowy zawierający cenę brutto. Zamawi...

Jak ponownie szacować nierozstrzygniętą część zamówienia, gdy przeterminowała się ważność obliczeń?

Pytanie: Dnia 1 marca 2018 r. ogłosiłam przetarg nieograniczony na zadanie budowa centrum rekreacji. Podzieliłam przetarg na dwa etapy, dlatego mam 2 kosztorysy inwestorskie osobno n...

Czy gmina może zastrzec, że o zamówienie mogą walczyć jedynie spółdzielnie socjalne?

Pytanie: Czy jako jednostka organizacyjna gminy możemy zastosować art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych, tj. czy w zamówieniach poniżej 30.000 euro możemy zastrzec, że o zamówi...

Czy zmiana oferowanego przedmiotu zamówienia na lepszy istotnie modyfikuje umowę?

Pytanie: Wykonawca po podpisaniu umowy poinformował, że zaoferowany model drukarki jest niedostępny i wniósł o zmianę umowy, oferując inny model, spełniający wymagania zamawiającego,...

Zmiana wartości umowy a zmiana terminu – poznaj zasady ich dokonywania

Pytanie: Czy zmiana wartości umowy przy spełnieniu przesłanek z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp może równocześnie wydłużać termin realizacji świadczenia tożsamej usługi? Umowa nie p...

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

Pytanie: W 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. Zgodnie z siwz kontrakt podpisano na 24 miesiące. W siwz, wyjaśnieniach i umow...

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie, nawet gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

Pytanie: Zamawiający chce promować poza granicami kraju wyprodukowany przez swojego pracownika film, aby ten został zakwalifikowany do nominacji w prestiżowym festiwalu w USA. Umowa ...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel