Nowości Czytaj więcej nowości »

Jakie skutki ma skrótowe podanie nazwy wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze jego oferty?
Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty jest działaniem pierwotnym w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie to ma charakter jedyne informacyjny (wyrok KIO z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt  KIO 1459/18).
Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dnia 13 września br. odwołano dotychczasową prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk. Zastąpił ją dotychczasowy wiceprezes Urzędu Hubert Nowak.
25.09.2018 Czytaj więcej »
UZP pomaga bezbłędnie i sprawnie zamówić usługi społeczne
Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW opinię prawną dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej progom z art. 138g ustawy Pzp lub je przekraczającej. Zagadnienia te potraktował na tyle...
Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dz.Urz. UE

Pytanie: Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie zamawiającego w przetargach powyżej progów unijnych? Czy należy zrobić to niezwłocznie po przekazaniu ogłos...

Zobacz, czy trzeba sprawdzić, czy oddział wykonawcy zalega z podatkami

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, gdy ofertę złożył wykonawca będący przedsiębiorstwem wielooddziałowym (np. spółką, która dodatkowo ma kilka oddziałów, z których każdy moż...

Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy n...

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Braku...

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dz.Urz. UE

Pytanie: Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie zamawiającego w przetargach powyżej progów unijnych? Czy należy zrobić to niezwłocznie po przekazaniu ogłos...

Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy n...

Błędy zamawiającego w OPZ nie zawsze są podstawą unieważnienia postępowania

Pytanie: Podczas oceny i badania ofert zorientowałam się, że w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) występuje błąd polegający na nieprawidłowym zapisaniu normy. Jest PN-EN ISO 11611:20...

Jak łatwo zapewnić sobie wysoką jakość usług inspektora nadzoru budowlanego?

Pytanie: Czy zamawiający, ogłaszając przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla budowy kanalizacji sanitarnej, może zastrzec obowiązek osobistego wykonania z...

Zobacz, czy trzeba sprawdzić, czy oddział wykonawcy zalega z podatkami

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, gdy ofertę złożył wykonawca będący przedsiębiorstwem wielooddziałowym (np. spółką, która dodatkowo ma kilka oddziałów, z których każdy moż...

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Braku...

Zmiana osoby skierowanej do realizacji umowy – o czym trzeba pamiętać

Pytanie: Zamawiający określił warunek w odniesieniu do kierownika budowy (m.in. 2 roboty na inwestycji o określonych parametrach). Dodatkowo w kryteriach oceny ofert punktował za wię...

Kiedy ostatecznie należy zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych z zastosowaniem procedury z art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawc...

Donos konkurencji – jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej. Wykonawca, którego oferta uplasowała się na 1 pozycji w rankingu ofert, po stosownym wezwan...

Błędy w zakresie publikacji ogłoszenia w różnych miejscach a nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach współfinansowanych z UE

Pytanie: Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w tym samym dniu co opublikowanie w Dz.Urz. UE stanowi naruszenie przepisów us...

Groźba rozwiązania umowy – zobacz, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Czy zamawiający może dać wykonawcom wybór spośród dwóch sposobów realizacji zamówienia?

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić system nagłośnienia typu liniowego w celu nagłośnienia przestrzeni widowni i sceny jednej z sal. Spełnienie wymagań funkcjonalnych – parametrów ...

Budowa kanalizacji i wykonanie przyłącz wodociągowych – jak poprawnie oszacować prace?

Pytanie: W 2018 roku w planie wydatków mamy zaplanowane: 1)      budowę kanalizacji we wsi X – wartość zamówienia w tym roku ok. 250.000 zł; co roku staramy się zrealizować przynaj...

Jak bezbłędnie określać wartości unieważnianych zamówień częściowych, które muszą zostać zlecone?

Pytanie: Na początku roku były planowane trzy zamówienia tego samego rodzaju (zsumowane), z czego jedno nich zostało wszczęte i zakończone unieważnieniem. W międzyczasie pierwsze zam...

Wspólne udzielanie zamówień w jednym projekcie może stwarzać problem – skorzystaj z podpowiedzi

Pytanie: W 2019 roku gmina realizuje projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach tego projektu planowane są do udzielania zamówienia przez dwóch zamawiających A i B (d...

Kiedy spółka gminna zamawiająca dostawę materiałów do budowy wodociągu realizuje zamówienie sektorowe?

Pytanie: Spółka gminna chce ogłosić przetarg na dostawę materiałów do budowy zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości X. Roboty będzie wykonywać samodzielnie. Ko...

Czy wolno zmienić zakres prac w siwz w procedurze dialogu konkurencyjnego?

Pytanie: Czy w dialogu konkurencyjnym można na etapie przed składaniem ofert zmienić wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia w stosunku do tych wskazanych w ogłoszeniu o zamówieni...

Jak poprawnie zakwalifikować zamówienie do tych z dziedzin obronności i bezpieczeństwa?

Pytanie: Udzielamy zamówienia o wartości 30 mln zł na usługę ochrony obiektów. Ze względu na wymóg posiadania przez dowódcę warty dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne j...

Czy kompleksowa organizacja imprezy stanowi usługę społeczną?

Pytanie: W jakim trybie należy udzielić zamówienia na kompleksową organizację wydarzenia, w skład którego wchodzą różne elementy, np. zapewnienie sali, noclegów, cateringu, gadżetów ...

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: cena, ilość pobytów na budowie i doświadczenie personelu (inspektor...

Wykonawca nie chce podpisać umowy – co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej?

Pytanie: Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w przetargu nieograniczonym prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy zamawiający może wybrać kolejnego wykonawcę na pod...

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania u...

Zmiany po stronie zamawiającego – zobacz, jak ocenić jej dopuszczalność

Pytanie: Czy w trakcie obowiązywania umowy pomiędzy gminną jednostką organizacyjną a wykonawcą możliwa jest zmiana strony umowy, tj. zamawiającego, na spółkę gminną? Obecnie wykonawc...

Prawo

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,3117

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel