Aktualności

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń, istotnych dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne. Przeczytasz też analizy problematycznych kwestii i komentarze a także opinie naszych ekspertów i ich interpretacje najważniejszych aspektów Pzp.

f4050228e901d6108ce652e1b976eccf43b8775f-medium

Punktacja oferty w kryterium o charakterze niemierzalnym powinna stanowić średnią arytmetyczną

W przypadku oceny złożonych ofert w kryterium, które w istocie jest niemierzalne w znaczeniu arytmetycznym, końcowa ocena prowadzi do wyniku w postaci określonej liczby przyznanych ofercie punktów. Przy dokonywanej ocenie w niemierzalnym kryter...

  • 14.03.2017
Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający stosując fakultatywną przesłankę wykluczenia, ma obowiązek rzetelnie ustalić stan faktyczny

Zastosowanie, nawet fakultatywnej przesłanki wykluczenia, powinno być poprzedzone poczynionymi przez podmiot zamawiający ustaleniami, co do okoliczności faktycznych leżących u podstaw działań lub zaniechań wykonawcy. Niedopuszczalne jest jakiek...

  • 08.03.2017
Czytaj więcej »
2aaf950c7b3d1b669efcd94a331dae67c9618a4f-medium

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ

Brak jest podstaw, aby domagać się wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie treści jednolitego dokumentu złożonego wraz z ofertą i uznania, że skoro wykonawca nie potwierdził tam ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego oznacza to, że ...

Czytaj więcej »
a1654038e88deae28b6e939bbf49190f5460cbea-medium

Przy zlecaniu zamówień „in-house” istnieją dwa sposoby liczenia procentowego udziału działalności kontrolowanej osoby prawnej

Celowe przekształcenie spółki miejskiej, w ten sposób, aby jej działalność skupiła się na wykonywaniu usług na rzecz gminy, a w konsekwencji możliwe było udzielenie jest zamówienia „in-house” nie jest nieprawidłowe. Taka spółka może być traktow...

Czytaj więcej »

Nowości

b2d552ad5c9f94110c30523775232df2955de490-medium

Skarb Państwa nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp

W zamówieniach typu „in-house” Skarb Państwa nie może być uznany za zamawiającego sprawującego kontrolę, na rzecz którego dany podmiot wykonuje zadania powierzone. Nie jest uzasadnione twierdzenie, że wykładnia systemowa art. 67 ust. 1 pkt 12 l...

Czytaj więcej »
67bc2ea35bf5932f79e49f5ed125360900b3636d-medium

Wykonawca polegający na zasobach podmiotów trzecich musi następnie faktycznie zaangażować te podmioty w realizację umowy

Jak wynika z regulacji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli zrealizują one roboty budowlane lub...

Czytaj więcej »
44efe807406c1d1ef81578a96d38a8f8b8d0ca51-medium

Od dziś obowiązuje nowy przepis ustawy Pzp w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

Zwiększeniu uległa wysokość zaliczki, jakiej zamawiający może udzielić wykonawcy na poczet wykonania zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Zmiana obowiązuje od 14 listopada br. 

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Top tematy

5839e8707ea54dc15565734abfdb568dbfe5a169-medium

Stosowanie kar umownych w zamówieniach publicznych – wskazówki z orzecznictwa

Kara umowna ma charakter prewencyjno-motywacyjny dla wykonawcy. Jest też niejednokrotnie, poza odstąpieniem od umowy, jedynym narzędziem w rękach instytucji zamawiającej, za pomocą którego może zdyscyplinować kontrahenta. Czy zamawiający jest o...

  • 22.11.2017
Czytaj więcej »
4133bfc4e4863134869fc2c5d959886072884faa-medium

Rażąco niska cena – zobacz, jakie problemy możesz napotkać, oceniając wysokość wynagrodzenia i rozwiąż je z naszym ekspertem

Ustawa Pzp zobowiązuje zamawiającego do wszczęcia procedury wyjaśniającej wysokość zaoferowanej ceny w dwóch konkretnych przypadkach. W artykule piszemy m.in. o tym, jak dokonać potrzebnych wyliczeń, aby prawidłowo ustalić, kiedy oferta podlega...

Czytaj więcej »
8f8e769032c0808c1e1253cac6e7ac752592b136-medium

Kiedy możesz wymagać osobistej realizacji zamówienia przez wykonawcę? Skorzystaj z podpowiedzi KIO

Zamawiający może wymagać od wykonawcy, aby ten osobiście zrealizował umowę i nie zatrudniał podwykonawców. Żądanie to może jednak dotyczyć tylko kluczowej części zamówienia. A co to takiego? – pytają nas Czytelnicy. W ustawie Pzp oraz dyrektywa...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Opinie i interpretacje

249226641fcee8aa5581cdb2d9922fb2e28d1236-medium

Kiedy kończy się procedura zamówieniowa? Poznaj rozbieżne stanowiska i ich konsekwencje

RIO uznała, że naruszeniem przepisów ustawy Pzp w przetargu prowadzonym w 2016 roku był fakt, że członek zarządu powiatu, który podpisał umowę z wykonawcą, nie złożył oświadczenia ZP-1. Zaskoczony zamawiający pyta nas, czy postępowanie nie końc...

Czytaj więcej »
e835a8bfd879f3ce961c23232d1f2efe1c81e424-medium

Niezgodność oferty z treścią siwz jako podstawa jej odrzucenia w raporcie z kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

UZP w ostatnim Informatorze dzieli się wnioskami z przeprowadzonych kontroli w zakresie przesłanki odrzucenia oferty niezgodnej z treścią siwz. Podkreśla, że tylko merytoryczne niezgodności oferty ze specyfikacją skutkują odrzuceniem oferty. Ni...

Czytaj więcej »
096dffb31cb1e0b69794f7e67dd82271386018f7-medium

Przepisy dotyczące centralizacji VAT nie wpływają na zasady sumowania zamówień publicznych

Do naszej redakcji coraz częściej napływają pytania dotyczące tego, jak – i czy w ogóle –  przepisy o centralizacji VAT wpłynęły na samodzielność podmiotów zamawiających a także zasady szacowania poszczególnych realizowanych przez nie zamówień ...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na webinarium!

Już wkrótce znajdziesz tutaj informacje o kolejnym webinarium     

Planowana transmisja 12 grudnia 

Zapraszamy 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel