Aktualności

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń, istotnych dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne. Przeczytasz też analizy problematycznych kwestii i komentarze a także opinie naszych ekspertów i ich interpretacje najważniejszych aspektów Pzp.

f4050228e901d6108ce652e1b976eccf43b8775f-medium

Punktacja oferty w kryterium o charakterze niemierzalnym powinna stanowić średnią arytmetyczną

W przypadku oceny złożonych ofert w kryterium, które w istocie jest niemierzalne w znaczeniu arytmetycznym, końcowa ocena prowadzi do wyniku w postaci określonej liczby przyznanych ofercie punktów. Przy dokonywanej ocenie w niemierzalnym kryter...

  • 14.03.2017
Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający stosując fakultatywną przesłankę wykluczenia, ma obowiązek rzetelnie ustalić stan faktyczny

Zastosowanie, nawet fakultatywnej przesłanki wykluczenia, powinno być poprzedzone poczynionymi przez podmiot zamawiający ustaleniami, co do okoliczności faktycznych leżących u podstaw działań lub zaniechań wykonawcy. Niedopuszczalne jest jakiek...

  • 08.03.2017
Czytaj więcej »
2aaf950c7b3d1b669efcd94a331dae67c9618a4f-medium

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ

Brak jest podstaw, aby domagać się wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie treści jednolitego dokumentu złożonego wraz z ofertą i uznania, że skoro wykonawca nie potwierdził tam ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego oznacza to, że ...

Czytaj więcej »
a1654038e88deae28b6e939bbf49190f5460cbea-medium

Przy zlecaniu zamówień „in-house” istnieją dwa sposoby liczenia procentowego udziału działalności kontrolowanej osoby prawnej

Celowe przekształcenie spółki miejskiej, w ten sposób, aby jej działalność skupiła się na wykonywaniu usług na rzecz gminy, a w konsekwencji możliwe było udzielenie jest zamówienia „in-house” nie jest nieprawidłowe. Taka spółka może być traktow...

Czytaj więcej »

Nowości

f87007c14ceb8a6b555f348679a32eb40885b2f2-medium

UZP pomaga bezbłędnie i sprawnie zamówić usługi społeczne

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW opinię prawną dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej progom z art. 138g ustawy Pzp lub je przekraczającej. Zagadnienia te potraktował na tyl...

Czytaj więcej »
9d8aae08fb55f3910e88b349ecdb8f14007bd143-medium

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco

Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy przepis obo...

Czytaj więcej »
4823de2501320f23b5f3558e3fe2d433b738848a-medium

Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ust...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Top tematy

0d2d12ba53c3da4b3c135e3fcfeac91898f1757b-small

Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania

Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardzie...

Czytaj więcej »
4b3e8a1378262821255bc82accf3a245cb440c7b-medium

Zamówienia poniżej progu 30.000 euro – 8 ważnych zasad, których musisz się trzymać

Zamówienia poniżej 30.000 euro tj. tzw. progu bagatelności, mimo że najmniej znaczące na konkurencyjnym rynku zamówień publicznych, są jednymi z bardziej skomplikowanych i nastręczających problemów jednostkom zakupowym i wykonawcom. Powszechnie...

Czytaj więcej »
15be268123cfc4a0a16cfa0c6f1842195d05bd20-medium

Kary umowne w zamówieniach publicznych – orzecznictwo po stronie zamawiających (cz. III)

W procedurach przetargowych zamawiający znajduje się w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w określaniu postanowień umowy w sprawie zamówienia. Powinien tak kształtować jej treść, aby realiza...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Opinie i interpretacje

44efe807406c1d1ef81578a96d38a8f8b8d0ca51-medium

Dokumenty w zamówieniach z dziedzin obronności i bezpieczeństwa – o czym, trzeba pamiętać

Jakie są 3 główne różnice w regulacjach dotyczących składania dokumentów w przypadku zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i tych „klasycznych”? Czy reguły obowiązujące po nowelizacji z 2016 roku dotyczą także tej specyfiki zamówień...

Czytaj więcej »
982fd540d2077e43242e02487eab452825fbb77b-small

Jak zbadać, czy relacje między wykonawcą a zamawiającym, nie zakłócą konkurencji w procedurze?

Udzielasz zamówienia i nie masz pewności, czy koleżeńska relacja między Twoim pracownikiem a jednym z wykonawców nie narazi Cię na zarzuty innych oferentów? A może nie czujesz się pewnie, bo wykonawca pracował kiedyś w Twojej jednostce na umowę...

Czytaj więcej »
25842c4bb6b2d7e552bbca70f7f192e7a3290f00-medium

Zamawiający wykonując wyrok, nie powinien ponownie oceniać sytuacji, którą osądziła już KIO

Pewien zamawiający odrzucił w postępowaniu ofertę, gdyż uznał, że zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca wniósł na tę czynność odwołanie, a Izba po jego rozpatrzeniu nakazała unieważnienie czynności odrzucenia oferty a następnie powtórzenie badan...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel