Aktualności

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń, istotnych dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne. Przeczytasz też analizy problematycznych kwestii i komentarze a także opinie naszych ekspertów i ich interpretacje najważniejszych aspektów Pzp.

f4050228e901d6108ce652e1b976eccf43b8775f-medium

Punktacja oferty w kryterium o charakterze niemierzalnym powinna stanowić średnią arytmetyczną

W przypadku oceny złożonych ofert w kryterium, które w istocie jest niemierzalne w znaczeniu arytmetycznym, końcowa ocena prowadzi do wyniku w postaci określonej liczby przyznanych ofercie punktów. Przy dokonywanej ocenie w niemierzalnym kryter...

  • 14.03.2017
Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający stosując fakultatywną przesłankę wykluczenia, ma obowiązek rzetelnie ustalić stan faktyczny

Zastosowanie, nawet fakultatywnej przesłanki wykluczenia, powinno być poprzedzone poczynionymi przez podmiot zamawiający ustaleniami, co do okoliczności faktycznych leżących u podstaw działań lub zaniechań wykonawcy. Niedopuszczalne jest jakiek...

  • 08.03.2017
Czytaj więcej »
2aaf950c7b3d1b669efcd94a331dae67c9618a4f-medium

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ

Brak jest podstaw, aby domagać się wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie treści jednolitego dokumentu złożonego wraz z ofertą i uznania, że skoro wykonawca nie potwierdził tam ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego oznacza to, że ...

Czytaj więcej »
a1654038e88deae28b6e939bbf49190f5460cbea-medium

Przy zlecaniu zamówień „in-house” istnieją dwa sposoby liczenia procentowego udziału działalności kontrolowanej osoby prawnej

Celowe przekształcenie spółki miejskiej, w ten sposób, aby jej działalność skupiła się na wykonywaniu usług na rzecz gminy, a w konsekwencji możliwe było udzielenie jest zamówienia „in-house” nie jest nieprawidłowe. Taka spółka może być traktow...

Czytaj więcej »

Nowości

Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowi...

  • 20.01.2021
Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania niek...

  • 18.01.2021
Czytaj więcej »
Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykazania dowodów oddzielnie każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego przedsi...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Top tematy

e-certis

Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis w orzecznictwie KIO

Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają wiążący charakter? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informa...

Czytaj więcej »
Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?

Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?

Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż warto jest dobrze przygotować wzór przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Każdy zakup powinien być zabezpieczony prawidłową realizacją, a taką zapewnić mogą dobre i zgodne z przepisami zapisy um...

Czytaj więcej »
prawo zamówień publicznych

Prawidłowe zasady szacowania wartości zamówienia publicznego

Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia to czynność poprzedzająca każdy zakup dokonywany przez podmiot zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Warunkuje ona zarówno istnienie obowiązku przeprowadzenia ustawowych p...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Opinie i interpretacje

Treść oferty

Treść oferty – które dokumenty można do niej zaliczyć?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą mocno sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert – ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiel...

Czytaj więcej »
Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia

Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarcza...

Czytaj więcej »
Unieważnienie postępowania nieleżącego w interesie publicznym w dobie pandemii

Unieważnienie postępowania nieleżącego w interesie publicznym w dobie pandemii

Okoliczność ogłoszenia pandemii, sama w sobie, nie przesądza o konieczności unieważnienia prowadzonego postępowania. Unieważniając postępowanie, zamawiający nie może ograniczać się do gołosłownego stwierdzenia, że dalsze jego prowadzenie i wyda...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel