Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
100 artykułów na stronie

Spółka cywilna wykonawcą – jak powinna składać oświadczenia w przetargu?

Pytanie: Wykonawca jest spółką cywilną, w skład której wchodzą wspólnicy X i Y. Postępowanie jest prowadzone elektronicznie. Wykonawca przesłał z ofertą umowę spółki, z której treści wynika, że do reprezentacji spółki są uprawnieni samodzielnie obydwaj wspólnicy. Ponadto przesłano oświadczenie podpisane przez dwóch wspólników, które potwierdza, że upoważnionym do podpisywania oferty i do występowania w przetargu jest wspólnik X. Mam pytanie odnośnie do złożenia przez ww. wykonawcę dokumentów: a)       oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, b)      oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. Jeśli chodzi o dokument „a” wykonawca złożył je jako elektroniczną kopię oświadczenia sporządzonego pisemnie opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika X. Treść tego oświadczenia zawiera informacje, że składa je spółka cywilna i podpisują się pod nim dwie osoby (domyślam się, że są nimi każdy ze wspólników, gdyż podpisom tym towarzyszy pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON). Jeśli chodzi o oświadczenie „b” figurujące na jednym druku, to zamawiający otrzymał dwa jego egzemplarze: 1)      pierwszy przesłano jako elektroniczną kopię oświadczeń, sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i podpisuje się pisemnie pod nimi jedna osoba (domyślam się, że tą osobą jest wspólnik Y, bo jego podpis jest czytelny i zawiera się w nazwie przedmiotowej spółki, ale towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON); 2)      drugi jest elektroniczną kopią oświadczeń sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólników X i Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i pisemnie podpisuje się pod nimi jedna osoba (domyślam się, że podpis należy do wspólnika X, ale nie wiem tego na 100%, bo podpis jest nieczytelny i towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem, NIP i REGON). Czy oświadczenia zostały prawidłowo wypełnione i podpisane? Czy z treści tych oświadczeń może wynikać, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y czy raczej w nagłówku powinno widnieć, że oświadczenie składa wspólnik X reprezentujący spółkę i podpisane wyłącznie przez jednego wspólnika, którego to oświadczenie dotyczy zarówno pisemnie jak i elektronicznie?
1 kwietnia 2020Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel