Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
60 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Kiedy błędne stawki VAT będą podstawą odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych. Wykonawcy mieli wypełnić formularz ofertowy i podać cenę za realizację zamówienia łącznie z VAT w określonej wysokości. Jednocześnie wykonawca miał wypełnić formularz cenowy i wpisać wartości netto, VAT i brutto. Na niektóre artykuły wpisano różne stawki VAT − chodzi o mapy ścienne i książki doświadczalne np. z biologii. Jedni zastosowali stawkę 5% inni 23%. W siwz sposób obliczenia ceny zapisany jest następująco: „Wykonawca w ofercie podaje cenę ofertową dla całego zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową zgodnie art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT). Cena ofertowa musi uwzględniać koszty dowozu sprzętu do miejsca określonego przez zamawiającego, montażu, ubezpieczenia, opakowania na czas trwania transportu itp. oraz wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie tabel zamieszczonych w formularzu cenowym tj. załącznik nr 1. Cena ofertowa jest sumą iloczynów cen jednostkowych oraz określonej przez zamawiającego liczby danych urządzeń/wyposażenia. Ceny jednostkowe i cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty przewidywane do poniesienia przy wykonaniu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych)”. Także umowa potwierdza, że wynagrodzenie obejmuje m.in. koszty wydania i odebrania przedmiotu umowy, w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek oraz dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.  Zamawiający nie wskazał w siwz, jaka ma być stawka VAT na poszczególne artykuły. Spotykam różne opinie − jedni uważają, że stawka 23% może być stosowana zawsze, gdyż jest to stawka podstawowa a wszelkie inne stawki podlegają badaniu. Inni zaś uważają, że ten trend w KIO się zmienia i że w tej chwili nie tylko zaniżona, ale również zawyżona stawka VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Jak prawidłowo wybrać ofertę?
28 czerwca 2019Czytaj więcej »

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rażąco niska cena

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców

 20 sierpnia (wtorek) godz. 10

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel