Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
134 artykułów na stronie

Czy wolno wyjaśniać z wykonawcą rozbieżności w zakresie terminu ważności i gramatury produktu?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę dżemów niskosłodzonych. Z procedury odrzucono 3 oferty i pozostała tylko jedna. Wykonawca, zgodnie z siwz, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) złożył opisy zaoferowanych produktów. Analizując złożone dokumenty, zamawiający zauważył, że dżemy zawierają krótki termin przydatności do spożycia (niezgodny z siwz) oraz zbyt dużą zawartość cukru w produkcie, wobec czego wezwał wykonawcę (art. 26 ust. 4) do złożenia wyjaśnień. Wykonawca dostarczył nowe opisy oraz oświadczenie producenta, że dżemy produkowane dla wykonawcy będą mieć wymaganą datę ważności. Analizując nowe i dotychczasowe dokumenty, zamawiający zauważył, że zaoferowana marmolada nie spełnia wymagań siwz (w siwz jest opakowanie 1 kg–1,5 kg, w dokumentach 5 kg), wobec czego zażądano od wykonawcy wyjaśnień dotyczących gramatury marmolady. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie dostarczył ponownie nowe dokumenty (opisy), w których wskazano prawidłową gramaturę. Niestety termin ważności podany w dokumencie nadal jest niezgodny z wymaganiami zamawiającego. Wykonawca ponownie załączył do dokumentów oświadczenie producenta potwierdzające, że termin ważności będzie właściwy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Czy złożenie nowych dokumentów na każde wezwanie do wyjaśnień jest wystarczające i zwalnia zamawiającego z obowiązku określonego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp? Czy zamawiający powinien uznać oświadczenie producenta, mimo że karta produktu wskazuje na inny termin ważności?
24 listopada 2020Czytaj więcej »

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Pytanie: Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stosując: wewnętrzny regulamin udzielania zamówień tj. zapytanie cenowe wysłane do dwóch wykonawców i wybór oferty z niższą ceną oraz art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli wartość zamówienia przekraczała kwotę 214 tys. euro tj. procedurę z upublicznieniem jej w trybie konkurencyjnym (tzw. mini przetarg ogłoszony na stronie zamawiającego i w BIP). Właśnie otrzymaliśmy zalecenia IW w zakresie udzielania zamówień publicznych – „Rozeznanie rynku – zasada konkurencyjności – przetargi”, w których czytamy: „Dofinansowanie projektu oznacza, że każdy podmiot go realizujący (również partnerzy/konsorcjanci) korzysta z pieniędzy publicznych. W związku z tym, beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się ponosić wszystkie wydatki z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości a także dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów. Poniżej opisano podstawowe zasady dotyczące wydatków o określonej wartości. Beneficjenci mogą także mieć własne procedury wewnętrzne, które należy stosować podczas dokonywania wydatków. W takich przypadkach, będą one również brane pod uwagę przy ocenie kwalifikowalności wydatków w projekcie, gdyż często doprecyzowują one procedury w sposób bardziej restrykcyjny np. ponoszenie wydatków poniżej progu 30 tys. euro. Wydatki od 20 do 50 tysięcy zł netto – w przypadku wydatków od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), wszyscy beneficjenci muszą przeprowadzić rozeznanie rynku na zasadach opisanych w »Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020«. Wydatki od 50 tys. zł do 30 tys. euro – jeżeli szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto oraz nie zaistniały przesłanki wyłączenia, beneficjenci zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w »Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020«. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień udzielają zamawiający w rozumieniu ustawy Pzp, w przypadku gdy nie wchodzą w progi ustawowe, a szacunkowa wartość zamówienia przekracza wartość 50 tys. zł netto, oraz pozostali zamawiający w odniesieniu do zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł netto. Jeśli zamówienie o takiej wartości będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy Pzp, to wymogi wynikające z Wytycznych będą uznane za spełnione. Wydatki powyżej 30 tys. euro – w przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy ustawy Pzp, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa progowi określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp lub wyższa niż ten próg, ogłoszenie powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Nasze pytanie dotyczy stosowania trybów udzielania zamówień publicznych dla zamówień naukowych tj. w progach od 50 tys. zł – czy należy zamówienie ogłosić w bazie konkurencyjności? Mamy też wątpliwości odnośnie do zamówień powyżej 214 tys. euro. Aktualnie zamówienia, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1, jeżeli przewyższają kwotę z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, mają być udzielane na podstawie art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ są to zamówienia naukowe. Tymczasem obecnie wytyczne wskazują: „Wydatki powyżej 30 tys. euro – w przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy ustawy Pzp, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, ogłoszenie powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Czy wobec tego dobrze rozumiemy, że wytyczne nakazują nam prowadzenie postępowania na naukę tj. takiego, o którym mowa w art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce na podstawie przepisów ustawy Pzp i przy zastosowaniu trybu z ustawy  Pzp?
30 października 2020Czytaj więcej »

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na usługę żywienia o wartości poniżej progu unijnego. Zamówienie będzie realizowane w okresie 4 miesięcy i jest nieplanowane, ponieważ poprzednie postępowanie dotyczące tej samej usługi z terminem realizacji 48 miesięcy i wartości szacunkowej powyżej progu unijnego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamówienie nieplanowane z okresem realizacji 4 miesiące zostało wszczęte z uwagi na konieczność zachowania ciągłości świadczenia usługi (aktualnie obowiązująca umowa z wykonawcą wygasa z końcem października) oraz czas niezbędny na przygotowanie kolejnego postępowania powyżej progu unijnego. Zamawiający, ustalając wartość szacunkową nieplanowanego zamówienia, obliczył ją na czas 4 miesięcy. W okresie pomiędzy jednym a drugim postępowaniem zamawiający udzielił dodatkowych zamówień dotychczasowemu wykonawcy o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. Czy wszczynając zamówienie tzw. nieplanowane, zamawiający powinien łączyć wartość zamówienia nieplanowanego i zleconych zamówień o wartości do 30.000 euro, a tym samym zastosować procedury do zamówień właściwych powyżej progu unijnego? Czy też przyjąć szacunkową wartość zamówienia nieplanowanego i stosować przepisy procedury uproszczonej tzw. podprogowej? Czy zamawiający naruszył art. 32 ust. 2 lub art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez dzielenie zamówienia celem obniżenia jego wartości? Jak powinien procedować zamawiający w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi, aby przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp?
13 października 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel