Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
51 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Opóźnienia zamawiającego w uzyskaniu zezwoleń i decyzji nie uzasadniają zmiany umowy

Pytanie: Zakres robót objętych umową zawierał m.in. montaż windy w budynku. Umowę z wykonawcą aneksowano ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego. Zamawiający nie dostrzegł, że to po jego stronie leży uzyskanie akceptacji UDT (był przekonany, że jest to zadanie wykonawcy). W związku z opóźnieniem złożenia wniosku i uzyskania przez zamawiającego stanowiska UDT przedłużono termin realizacji zamówienia o 2 miesiące (przy pierwotnym 5-miesięcznym terminie realizacji zamówienia, wydłużonym wcześniejszymi aneksami o 4 miesiące z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych). Zapisy umowy nie przewidywały takiej przyczyny dokonania jej zmian – wskazano możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na warunki atmosferyczne, działanie siły wyższej oraz wystąpienie robót dodatkowych. Żadna z umownych klauzul nie umożliwiała dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zewnętrzną jednostką bądź szerzej – ze względu na okoliczności wynikające z działań zamawiającego. Trudno przyjąć, że zmiana spełnia dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ konieczność uzyskania uzgodnień UDT nie jest okolicznością, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zamawiający stoi na stanowisku, że sytuacja miała charakter obiektywny i dotyczyłaby każdego wykonawcy. W związku z tym jest zmianą nieistotną i nie wprowadza warunków, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć w nim udział inni wykonawcy. Czy możliwe jest w związku z tym potwierdzenie zgodności dokonania zmiany zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp czy też ze względu na brak odpowiednich zapisów umowy oraz zmianę terminu (co zwykle uznawane jest jednak w orzecznictwie za zmianę istotną), można uznać, że zmiany dokonano z naruszeniem przepisów ustawy Pzp?
4 marca 2019Czytaj więcej »

Sukcesja praw i obowiązków z umowy w sprawie zamówienia jest niedopuszczalna

Pytanie: Zgodnie z umową w sprawie zamówienia publicznego: „1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw i obowiązków wynikających z Umowy. Umowy skutkujące takim przeniesieniem są bezskuteczne względem Zamawiającego. 2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności lub długu wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania – pod rygorem nieważności – uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”. Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na cesję obowiązków i praw z umowy, tj. zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, z tytułu płatnego serwisu pogwarancyjnego na okres 10 lat. Prawa i obowiązki nie dotyczą czynności związanych z wykonaniem głównego przedmiotu umowy, bowiem został on wydany i jest już eksploatowany. Płatność za dostawę została uregulowana. Czy zamawiający może w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, wyrazić zgodę na zawarcie umowy cesji, która przeniesie ogół praw i obowiązków wynikających z umowy z wykonawcy na firmę X? Wykonawca uzasadnia swoja prośbę tym, że cesja praw i obowiązków na firmę X zagwarantuje zamawiającemu pełniejszą realizację jego umownych praw, wobec czego zgoda leży w jego interesie. Firma X dysponuje większą wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem ludzkim i technologicznym, który obecnie przewyższa pod tym względem wykonawcę.
19 lutego 2019Czytaj więcej »

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel