Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Pomocnicze działania zakupowe

Pomocnicze działania zakupowe, współpraca z centralnym zamawiającym – ułatwienia w uzyskiwaniu zamówień (cz. I)

Główna zasada wpisana w postanowienia ustawy Pzp wynikająca z jej art. 15 ust. 1 wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątki w postaci narzędzi, które pozw...

Czytaj więcej »
osobiste wykonanie prac

Podwykonawstwo − kiedy zamawiający może żądać, by wykonawca osobiście zrealizował prace?

Zasadą obowiązującą na gruncie ustawy Pzp jest możliwość korzystania przez wykonawcę z pomocy podwykonawców. Istnieją jednak regulacje, które pozwalają zamawiającemu wyłączyć podwykonawstwo wobec określonych części zamówienia. Powstaje pytanie ...

Czytaj więcej »
pomyłka w oznaczeniu

Czy zamawiający może skorygować oferowany model sprzętu w złożonej ofercie?

Pewien wykonawca w postępowaniu dotyczącym m.in. rozbudowy i uruchomienia systemu informatycznego złożył ofertę, w której przez nieuwagę pomylił – jak twierdził – model oferowanego asortymentu. Ponieważ pomyłka polegała na zastąpieniu cyfry 3 l...

Czytaj więcej »
rażąco niska cena

Rażąco niska cena – wyjaśnienia kalkulacji cenowej z perspektywy wykonawcy (cz. II)

Ustawa Pzp, jak również dyrektywy europejskie dotyczące zamówień publicznych zawierają przepisy, które nakładają na zamawiającego obowiązek szczególnej weryfikacji oferty z podejrzanie niską ceną. W razie stwierdzenia, że zaoferowane wynagrodze...

Czytaj więcej »
rażąco niska cena

Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)

Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane w...

Czytaj więcej »
współpraca w ramach konsorcjum

Konsorcjum – zasady przedkładania wadium, umowy konsorcyjnej i odwołań (cz. III)

W poniższym artykule przeczytasz m.in. o tym, jak wnosić wadium, gdy wykonawcą jest konsorcjum, kiedy przedkładać umowę konsorcjum oraz jakie obowiązują zasady realizacji kontraktu, gdy wykonuje go wspólnie kilku wykonawców.

Czytaj więcej »
współpraca konsorcjum

Konsorcjum w postępowaniu – zasady wykazywania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia (cz. II)

Jeżeli kilku wykonawców postanawia o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia, niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy na temat właściwego sposobu ich uczestnictwa w postępowaniu. Także zamawiający muszą znać np. reguły, które rządz...

  • 07.08.2019
Czytaj więcej »
konsorcjum wykonawcą zadania

Konsorcjum wykonawcą – pełnomocnictwo, zmiany w składzie, niedozwolone praktyki (cz. I)

Wykonawca, który nie dysponuje wymaganym przez zamawiającego w siwz potencjałem, nie jest z góry na przegranej pozycji. Prawo zamówień publicznych podpowiada mu co najmniej 3 rozwiązania, jak w takiej sytuacji zdobyć niezbędne zasoby w celu sku...

Czytaj więcej »
Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia – jak formułować kryteria oceny ofert, cz. II

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane przy dokonywaniu zakupów stosować Prawo zamówień publicznych. W ich przypadku nie jest to łatwe, szczególnie gdy muszą nabyć konkretne medykamenty do określonych terapii czy urządze...

Czytaj więcej »
Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia − opis przedmiotu zamówienia, cz. I

Szpitale i inne podmioty lecznicze należą do katalogu zamawiających zobowiązanych do dokonywania zakupów w zgodzie z regulacjami ustawy Pzp. Jako podmioty świadczące usługi o doniosłym społecznym charakterze często mają duże problemy z odpowied...

  • 17.07.2019
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel