Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Odwołanie w nowej ustawie Pzp – najważniejsze zasady dotyczące jego wnoszenia (cz. I)

Odwołanie w nowej ustawie Pzp – najważniejsze zasady dotyczące jego wnoszenia (cz. I)

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa Pzp), a wraz z nią, zmodyfikowane przepisy regulujące procedury odwoławcze, skargowe i pozasądowe, które umożliwiają podważani...

Czytaj więcej »
Użyczanie zasobów ekonomicznych – jak w praktyce powinno przebiegać?

Użyczanie zasobów ekonomicznych – jak w praktyce powinno przebiegać?

Potencjał ekonomiczny stanowi najtrudniejszy do udostępnienia zasób. Wiąże się z tym wiele wątpliwości, przede wszystkim w zakresie sposobu jego przekazania, realności wykorzystania oraz udziału podmiotu użyczającego w realizacji zamówienia. Z ...

Czytaj więcej »
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – kiedy i dlaczego warto je wprowadzić?

Zarówno przepisy unijne, jak i krajowe dotyczące zamówień publicznych dają instytucjom zamawiającym możliwość korzystania z szeregu instytucji mających na celu wdrażanie aspektów społecznych do zamówień. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. aktywiz...

Czytaj więcej »
RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne

RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne (cz. II)

Każdy zamawiający, udzielając zamówienia publicznego, musi przestrzegać zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ...

Czytaj więcej »
RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne

RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne (cz. I)

Od 25 maja 2018 r. dane osobowe muszą być chronione w sposób opisany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: R...

Czytaj więcej »
Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania

Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania

Regulacje dotyczące wadium przewidziane w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r., dalej: „nowa ustawa Pzp”) w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. Wymagają w z...

Czytaj więcej »
Czy w postępowaniu na usługi społeczne poniżej progów ustawowych przysługuje odwołanie do KIO?

Czy w postępowaniu na usługi społeczne poniżej progów ustawowych przysługuje odwołanie do KIO?

Temat poruszony w niniejszym opracowaniu dotyczy możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku procedury na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonej przez zamawiającego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. ...

Czytaj więcej »
Wykluczenie wykonawcy za zaległości w opłatach publicznoprawnych – przegląd ważnych orzeczeń KIO

Wykluczenie wykonawcy za zaległości w opłatach publicznoprawnych – przegląd ważnych orzeczeń KIO

Przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) dają zamawiającemu możliwość ustanowienia w dokumentacji postępowania przesłanki wykluczenia wykonawcy z uwagi na zaległości w opłacaniu podatków, opłat i sk...

Czytaj więcej »
W niektórych sytuacjach pojawi się obowiązek przygotowania raportu z realizacji zamówienia. Stanie się tak, zgodnie z art. 446 n.u. Pzp, w przypadku zamówień, których realizacja napotkała określone trudności takie jak:

Realizacja i zmiany umowy w sprawie zamówienia na nowych zasadach od 2021 roku

Nowe Prawo zamówień publicznych znacząco modyfikuje regulacje związane z umową w sprawie zamówienia publicznego. W artykule przeczytasz o nowych przepisach dotyczących etapu realizacji kontraktu zamówieniowego. Sprawdź, kiedy będziesz mógł zmie...

Czytaj więcej »
Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.

Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jaki...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel