Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

NIK weryfikuje zamówienia poniżej progu 30.000 euro – skorzystaj z wniosków z kontroli i zadbaj o bezbłędne procedury

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę niemal 400 postępowań na zamówienia poniżej 30.000 euro. Na podstawie wyników kontrolnych wyciągnięto wnioski, które zaprezentowano w opracowanej w tym celu „Informacji o wynikach kontroli”. Spraw...

Czytaj więcej »
warunek doświadczenia

Warunek doświadczenia − jak go efektywnie kształtować i weryfikować w zgodzie z Pzp (cz. I)

Aby zlecić zamówienie rzetelnemu wykonawcy, należy m.in. sformułować odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może przypuszczać, że podmiot, który potwierdzi, że spełnia stawiane mu warunki, będzie w stanie należycie wykonać zawa...

Czytaj więcej »
Jak oceniać oferty w świetle stawek VAT

Jak oceniać oferty w świetle podanych przez wykonawców różnych stawek VAT?

System podatkowy oddziałuje na realizację zamówień publicznych. Przede wszystkim w zakresie przyjęcia do kalkulacji ceny ofertowej odpowiedniej stawki VAT. Oferta zawierająca niegodną z obowiązującymi przepisami stawkę VAT, wpływającą na wysoko...

Czytaj więcej »
środki unijne

Kiedy warto sporządzić zastrzeżenia w przypadku korekty finansowej przy wydatkowaniu środków z UE?

W sytuacji, gdy beneficjent otrzymał od instytucji finansującej informacje o nałożeniu korekty finansowej, ma możliwość złożenia zastrzeżeń od zidentyfikowanych nieprawidłowości. Kontrolujący są bowiem zobowiązani do wykazania uszczerbku w budż...

  • 02.05.2019
Czytaj więcej »
podwykonawcy

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – wskazówki, formalności, porady

Wykonawca może, co do zasady, korzystać podczas realizacji zamówienia z pomocy podwykonawców. Formalności, jakich należy wówczas dopełnić już w trakcie postępowania, zależą m.in. od rodzaju zamówienia, jakie ma być wykonywane oraz tego czy wyko...

Czytaj więcej »
ocena ofert

Jak skutecznie stosować pozacenowe kryteria oceny ofert – skorzystaj z podpowiedzi UZP

Wieloletni nacisk na stosowanie kryteriów innych niż cena doprowadził w pierwszej kolejności do zmiany przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, po drugie do szerzenia dobrych praktyk przez instytucje centralne. Jedno z ostatnich wydań poświęcone te...

Czytaj więcej »
zeskanowana oferta

Czy oferta podpisana odręcznie i potem zeskanowana jest złożona w formie elektronicznej?

Proces elektronizacji zamówień publicznych nie jest celem samym w sobie, a docelowo ma jedynie usprawnić komunikację między zamawiającym a wykonawcami w sposób, który nie narusza przepisów ustawy Pzp, a szczególnie zasad określonych w jej art. ...

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałt

Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałt – zasady zmian umowy

Przy realizacji robót budowlanych może wystąpić wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe. Jakie korzyści i ryzyko wiążę się z każdym z rodzajów ustalonej ceny? O czym warto pamiętać ustalają wynagrodzenie i kiedy wolno dokonać jego modyfikacji...

Czytaj więcej »
zielone zamówienia

Zasady i wskazówki związane z kryteriami oceny ofert w postępowaniach na zielone zamówienia publiczne (cz. II)

Zielone zamówienia publiczne coraz częściej są brane pod uwagę przez tych zamawiających, którzy patrzą na zakup nie tylko przez pryzmat ceny jego nabycia. Stanowią one proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, us...

Czytaj więcej »
a0a933e5c0253ec94ec41d86e973e2340a3cf1e2-small

Jak sprawnie realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I

Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nas...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel