Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. II

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. II

Po wejściu w życie nowej ustawy Pzp przetarg nieograniczony znajdzie zastosowanie jedynie do udzielania zamówień o wartościach tzw. unijnych. Jego odpowiednikiem w procedurze krajowej będzie tryb podstawowy w wersji bez negocjacji. Sprawdź szcz...

Czytaj więcej »
Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. I

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie procedury zakupowe, realizowane w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości co najmniej 130.000 zł netto, muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówi...

Czytaj więcej »
Nieskuteczne zastrzeganie informacji jako tajemnicy i odtajnianie ich przez zmawiającego

Nieskuteczne zastrzeganie informacji jako tajemnicy i odtajnianie ich przez zamawiającego

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest, co do zasady, jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z procedurą tylko w przypadkach określonych w ustawie Pzp, do których zalicza się m.in. ochrona tajemnicy przedsiębiorst...

Czytaj więcej »
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego – weryfikacja podwykonawcy na etapie oceny ofert

Wykonawca, który powołuje się w ofercie na zasoby innego podmiotu, aby potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, musi pamiętać o kilku formalnościach. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że taki podmiot trzeci nie może podlegać wykl...

Czytaj więcej »
Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać

Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać i jak dobrze udostępnić zasoby?

Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, mogą „pożyczyć” potencjał od podmiotu trzeciego. Niestety nie wszystkie zasoby można udostępniać, bo część z nich jest ściśle związana...

Czytaj więcej »
Aktualność dokumentów w postępowaniu

Aktualność dokumentów w postępowaniu – zasady oceny

Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wybór ten poprzedza wiele czynności dokonywanych przez zamawiającego. Od momentu otwarcia ofert zamawiający realizuje swoje obowiązki ustawowe i ocenia skutec...

Czytaj więcej »
Przegląd przesłanek wykluczenia z przetargu – kiedy wykonawca nie może realizować zamówienia

Przegląd przesłanek wykluczenia z przetargu – kiedy wykonawca nie może realizować zamówienia

Jednym z podstawowych instrumentów Prawa zamówień publicznych, mających za zadanie ochronę realizacji zasad postępowania, tj. reguł uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jest wykluczenie z postępowania. Zamawiający ma obowiązek...

Czytaj więcej »
Prawo zamówień publicznych

Rażąco niska cena – wyjaśnienia wykonawcy oraz ciężar dowodu

Wyjaśnianie kwestii rażąco niskiej ceny w ofercie wykonawcy ma wielopłaszczyznowe znaczenie. Jest istotne z punktu widzenia samego wykonawcy, który ubiega się o realizację zamówienia, gdyż zaniechanie podjęcia wyjaśnień lub ich niewystarczające...

Czytaj więcej »
Postępowanie odwoławcze i skargowe w nowej ustawie Pzp (cz. II)

Postępowanie odwoławcze i skargowe w nowej ustawie Pzp (cz. II)

Przedstawiamy drugą część materiału dotyczącego postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą a także skargowego i polubownego w sprawie zamówienia publicznego. Dowiesz się z niego m.in., kiedy KIO odrzuci Twoje odwołanie, co się stan...

Czytaj więcej »
7 kroków do udzielenia zamówienia publicznego współfinansowanego z UE zgodnie z wytycznymi

7 kroków do udzielenia zamówienia publicznego współfinansowanego z UE zgodnie z wytycznymi

Zamówienia wyłączone spod procedur określonych w ustawie Pzp ze względu na wartość nieprzekraczającą 30.000 euro (dla zamawiających tzw. klasycznych) bądź mniejszą od progów unijnych (dla zamawiających udzielających tzw. zamówień sektorowych) n...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel