Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Praktyczne aspekty związane z pełnomocnictwem do złożenia elektronicznej oferty

Praktyczne aspekty związane z pełnomocnictwem do złożenia elektronicznej oferty

W dobie wymogu składania elektronicznej oferty rodzi się wiele wątpliwości na tle dokumentu stanowiącego umocowanie do jej podpisania. Jaką postać powinno przybrać pełnomocnictwo, aby można je było uznać za prawidłowe? Czy wolno je złożyć w pos...

Czytaj więcej »

Prawidłowe oznaczenie zleceniodawcy i beneficjenta gwarancji wadialnej

Składając wadium w formie gwarancji − przeważnie ubezpieczeniowej lub bankowej − wykonawcza musi pamiętać, że jej treść będzie weryfikowana przez zamawiającego. Mimo że wykonawca nie jest wystawcą gwarancji, powinien sprawdzić jej treść przed p...

Czytaj więcej »
Udzielanie zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych

Udzielanie zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych w nowym Pzp – rodzaje procedur (cz. I)

W ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019; dalej: „nowa ustawa Pzp”) w odniesieniu do udzielania zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych wprowadzono rewolucyjne zmiany w stosunku do tych obowiązujący...

Czytaj więcej »
tajemnica przedsiębiorstwa

Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jakie działania podjąć, a jakich unikać?

Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji w ofercie jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Musi jednak wykazać zasadność tej czynności. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dość powszechnym zjawiskiem jest zastrz...

Czytaj więcej »
Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jak odpowie kierownik?

Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jak odpowie kierownik? (cz. III)

Z dwóch poprzednich części artykułu dowiedziałeś się, jak odpowiada zamawiający jako podmiot oraz jak kształtuje się odpowiedzialność osób, które wykonują czynności w przetargu a jednocześnie podlegają regułom dyscypliny finansów publicznych. W...

Czytaj więcej »
Jak odpowiada osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych

Jak odpowiada osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych w przetargu? (cz. II)

Odpowiedzialności za uchybienie przepisom ustawy Pzp, które stanowi czyn kwalifikowany jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podlegają osoby, które – działając w strukturze zamawiającego – są winne kwestionowanego działania lub zanie...

Czytaj więcej »
Zobacz, jak zamawiający odpowiada za naruszenie przepisów ustawy Pzp

Zobacz, jak zamawiający odpowiada za naruszenie przepisów ustawy Pzp (cz. I)

Zamawiający jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo do ukształtowania sposobu oraz warunków jego przeprowadzenia, zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami. Uprawnienie to nie ma jednak charakteru absolutnego, a g...

Czytaj więcej »
Reguły składania oświadczeń

Reguły składania oświadczeń dotyczących bezstronności członków komisji przetargowej

Zamawiający ma obowiązek zapewnienia, aby osoby biorące udział w przygotowaniu postępowania oraz jego prowadzeniu były bezstronne i obiektywne. Jest to jeden ze środków gwarantujących zapewnienie zasady uczciwej konkurencji. Trzeba zatem zweryf...

Czytaj więcej »
podpisanie skanu oferty

Podpisanie skanu oferty podpisem elektronicznym − przegląd orzecznictwa

Kwestia przygotowania oferty w postaci elektronicznej zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, a w zasadzie „techniki” jej przygotowania, to przedmiot wielu wyroków KIO. Spory sprowadzają się głównie do oceny sytuacji, w której wykonawca: sporz...

Czytaj więcej »
zmiany w zamówieniach publicznych

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych – sprawdź, co zmieni się od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, dalej: „nowa ustawa Pzp”) przewiduje dość istotne zmiany w stosunku do obecnych regulacji w odniesieniu do reguł składania ofert, terminów związania nimi oraz sankcji w...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel