Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

odwołanie od decyzji

Urząd Zamówień Publicznych pomaga przygotować odwołanie

Na stronie internetowej UZP zostały zamieszczone wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego przed KIO. W dokumentach znajdują się dodatkowo krótkie komentarze, w których autor omawia podstawowe kwestie związane z danym tematem i nie...

Czytaj więcej »
zdolność kredytowa

KIO o tym, jak badać zdolność kredytową wykonawcy

Użyte w zaświadczeniach stwierdzenie o możliwości ubiegania się o kredyt należy interpretować tożsamo, jak w przypadku pojęcia zdolności kredytowej. Stanowi ono zatem potwierdzenie spełniania warunku udziału w zakresie zdolności finansowej i ek...

  • 02.01.2019
Czytaj więcej »
new-years-day-3851603_640

Życzenia noworoczne

Na nadchodzący Nowy Rok 2019 życzymy Państwu wiele dobrego.

  • 31.12.2018
Czytaj więcej »
życzenia świąteczne

Życzenia Bożonarodzeniowe

W imieniu Redakcji Portalu Zamówienia Publiczne życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

  • 24.12.2018
Czytaj więcej »
wykluczenie z postępowania

Wykluczenie z powodu nienależytego wykonania poprzedniego zamówienia – konieczne do spełnienia warunki

Zastosowanie przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, wymaga zaistnienia dodatkowej okoliczności w postaci skutku niewykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na rozwiązaniu umowy lub za...

Czytaj więcej »
konsorcjanci

Konsorcjanci mają swobodę decyzji w zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie

Za niezasadny należy uznać pogląd, zgodnie z którym złożenie wspólnej oferty w ramach konsorcjum należy automatycznie kwalifikować jako zakazane porozumienie przetargowe, w sytuacji gdy wykonawcy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępo...

Czytaj więcej »
zmiany w przepisach ustawy Pzp

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przepisach ustawy Pzp

Od 1 stycznia 2019 r. zamawiający nie będą musieli stosować ustawy Pzp przy wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi. Z kolei w umowach zawieranych z wykonawcą na okres dłuższy niż 12 miesięcy trz...

Czytaj więcej »
wielokrotne wyjaśnianie treści oferty

Zamawiający nie może sobie pozwolić na wielokrotne wyjaśnianie treści oferty celem jej „ratowania”

Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony prowadzić procedury z wykonawcą poprzez wielokrotne wzywanie do wyjaśnień, w szczególności, gdy wykonawca składa wyjaśnienia niepełne i niekompletne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 sierpnia 201...

  • 12.12.2018
Czytaj więcej »
dostęp do miniportalu

Od 10 grudnia br. działa tylko produkcyjna wersja miniPortalu

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że dostęp do testowej wersji miniPortalu został wczoraj zamknięty. 

  • 11.12.2018
Czytaj więcej »
zapisy umowy

Zamawiający jest ograniczony w swobodnym kształtowaniu zapisów umowy

Nawet przyjęcie dyspozytywnego charakteru norm nie uprawnia zamawiającego do jednostronnego kształtowania zobowiązania, w sposób który odbiera stronom umowy prawo do obiektywnego, niezależnego uregulowania przez sąd stosunków między stronami w ...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel