Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Postępowanie odwoławcze i skargowe w nowej ustawie Pzp (cz. II)

Dotychczasowa wysokość opłaty od skargi była niezgodna z Konstytucją RP

Trybunał Konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej w orzeczeniu z 2 grudnia 2020 r. uznał za niezgodną z Konstytucją RP wysokość opłaty, jaką skarżący zobowiązany był uiścić od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, z którym się nie zgadz...

Czytaj więcej »
Postępowanie odwoławcze i skargowe w nowej ustawie Pzp (cz. II)

Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą

Pomimo braku w systemie postępowania przed Izbą wprost odpowiednika art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest przyjęcie konstrukcji domniemania faktycznego. W sytuacji, w której brak jest dowodu wskazującego na zawinienie, wykonawca ...

Czytaj więcej »
UZP oddaje do użytku kolejne funkcjonalności platformy e-Zamówienia

UZP oddaje do użytku kolejne funkcjonalności platformy e-Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zgodnie z przedstawionym planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, 18 stycznia 2021 r. oddano do użytku kolejne moduły  platformy e-Zamówienia:

  • 26.01.2021
Czytaj więcej »
Plan zamówień

Jak opublikować plan postępowań w sprawie zamówień publicznych – instrukcja krok po kroku

Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce publikacji planu i wprowadziła obow...

  • 25.01.2021
Czytaj więcej »
sprawozdanie roczne

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za 2020 rok – na jakich zasadach je przygotować?

Zamawiający mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie można...

  • 22.01.2021
Czytaj więcej »
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowi...

  • 20.01.2021
Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania niek...

  • 18.01.2021
Czytaj więcej »
Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykazania dowodów oddzielnie każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego przedsi...

Czytaj więcej »
Kryterium oceny ofert może stanowić jedna cena, nie zaś klika cen czy poszczególne składniki ceny

Kryterium oceny ofert może stanowić jedna cena, nie zaś klika cen czy poszczególne składniki ceny

Ceną oferty – jak już wcześniej wskazano – jest cena za cały zakres zamówienia, łącznie z opcją, zatem przy kryterium cenowym ocenie podlega także cena oferty opcjonalnej (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2020 r., sygn. akt KIO 28...

Czytaj więcej »
Wskazówki Rady Zamówień Publicznych dotyczące analizy potrzeb i wymagań

Wskazówki Rady Zamówień Publicznych dotyczące analizy potrzeb i wymagań

Na stronie WWW Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opracowanie zatwierdzone przez Radę Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań przez zamawiających przed wszczęciem postępowania. Zawiera ono wiele praktyczn...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel