Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?

Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zestaw wielu różnych dokumentów, których treść musi odpowiadać wymogom zamawiającego. Wykonawca, który ubiega się o zamówienie publiczne, musi zdawać sobie sprawę z tego, że ...

  • 13.02.2020
Czytaj więcej »
Wykonawca musi zweryfikować informacje, które przedkłada

Wykonawca musi zweryfikować informacje, które przedkłada w celu wykazania spełniania warunków

Wykonawca działa niedbale, przedstawiając zamawiającemu nieprawdziwe informacje (tj. niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy) odnośnie do doświadczenia zawodowego osoby wskazywanej do pełnienia funkcji kluczowego członka zespołu. Miało to w rozp...

Czytaj więcej »
złożenie sprawozdania

Pamiętaj, że do 1 marca br. musisz złożyć sprawozdanie o ubiegłorocznych zamówieniach

Zamawiający mają coroczny obowiązek wypełnienia i przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych zamówieniach w poprzednim roku budżetowym. Termin przekazania sprawozdania mija 1. marca każdego roku i dotyczy zamówień udz...

Czytaj więcej »
Elektronizacja zamówień

Elektronizacja zamówień publicznych krajowych od 2021 roku

Od 18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówień o wartościach równych progom unijnym lub wyższych od nich są prowadzone w całości przy wykorzystaniu elektronicznej formy komunikacji. Z kolei elektronizację zamówień krajowych odłoż...

  • 07.02.2020
Czytaj więcej »
Podział zamówienia prowadzący do uniknięcia stosowania ustawy

Podział zamówienia prowadzący do uniknięcia stosowania ustawy Pzp jest niezgodny z prawem

Zamawiający może podzielić zamówienie na części, pod warunkiem że nie robi tego w celu obejścia przepisów ustawy Pzp. W sytuacji gdy zamawiający podzielił zamówienie na: 1)      remont stadionu, 2)      dostawę materiałów do remontu stadion...

Czytaj więcej »
Kiedy wolno wymagać przedmiotu zamówienia od wyłącznego dystrybutora na Polskę?

Jak zachować równowagę między potrzebami zamawiającego a zasadą proporcjonalności?

Opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać nadmiernie rozbudowanych wymagań dla niektórych parametrów lub opisu wymagań z punktu widzenia walorów użytkowych całkowicie zbędnych dla zamawiającego. Nie powinien w szczególności ograniczać wykona...

Czytaj więcej »
Czy fakt przepływu pracowników między pracodawcami może uzasadniać utajnienie wykazu osób?

Czy fakt przepływu pracowników między pracodawcami może uzasadniać utajnienie wykazu osób?

Przepływ pracowników w ramach danej branży jest zjawiskiem naturalnym na rynku pracy, zatem opisane przez wykonawcę próby pozyskania jego pracowników przez innego pracodawcę nie mogą same w sobie przesądzać o zasadności zastrzeżenia wykazu jako...

Czytaj więcej »
W projekcie umowy zastrzeżone zostały przez zamawiającego kary na wypadek opóźnienia

Zamawiający i wykonawca mogą dość swobodnie kształtować postanowienia kontraktu

W projekcie umowy zastrzeżone zostały przez zamawiającego kary na wypadek opóźnienia, w przypadku wystąpienia obiektywnej okoliczności, która nie musi wynikać z działania lub zaniechania wykonawcy. Jak oceniła to działanie KIO? Otóż stwierdziła...

Czytaj więcej »
To wykonawca a nie zamawiający wykazuje, czy będzie w stanie zrealizować

To wykonawca a nie zamawiający wykazuje, czy będzie w stanie zrealizować zamówienie za cenę oferty

To po stronie wykonawcy leży dowód, że przyjęte przez niego założenia i wysokość ceny dają gwarancję realizacji zamówienia za zaoferowaną cenę. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej...

Czytaj więcej »
Czy będą opóźnienia w budowie platformy e-Zamówienia?

Czy będą opóźnienia w budowie platformy e-Zamówienia?

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak poinformował na stronie WWW UZP, iż unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje platformę e-Zamówienia. Prezes zapewnia jednocześnie, że „aktualnie nie ma obaw co do przyszłego fun...

  • 28.01.2020
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel