Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Dodanie nowych pozycji w kosztorysie i duplikacja istniejących – czy potraktować to jako omyłkę?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na budowę przedszkola złożono 6 ofert. W dwóch przypadkach wykonawcy w kosztorysach ofertowych ujęli dodatkowe pozycje. Jeden dodał 4 pozycje, które nie były przewidziane w przedmiarach robót o łącznej wartości dodanych pozycji 766 zł (cena całej oferty to 860.000 zł). Drugi wykonawca w trzech przypadkach zdublował pozycje, co jest widoczne nawet w numeracji pozycji (np. dwa razy jest wpisana numeracja pozycji 66), przy czym niestety w zdublowanych pozycjach zostały wpisane różne ceny jednostkowe (w jednej – 2,45 zł/1 m a w tej poniżej – niejako zdublowanej jest cena 29,22 zł). Zamawiający w treści siwz przyjął, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W odpowiedzi na zapytania wykonawców zamawiający udzielił wyjaśnień, że „Kosztorys ofertowy wykonawcy składany wraz z formularzem oferty powinien być sporządzony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz na realizację przedmiotowej inwestycji, którego uszczegółowienie zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do siwz składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wycenę wszystkich pozycji wskazanych w przedmiarach robót, w zakresie oraz w ilościach w nich podanych. Jeżeli wykonawca na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego dostrzega jakieś braki lub rozbieżności w opublikowanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę przygotowania kosztorysu ofertowego proszony jest o pilne ich zgłoszenie zamawiającemu, tak aby mógł się on do nich odnieść oraz poinformować wszystkich wykonawców potencjalnie zainteresowanych zamówieniem o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian czy poprawek dotyczących opublikowanej dokumentacji, w tym przedmiarów robót. Samowolne wprowadzenie przez wykonawcę pewnych dodatkowych pozycji kosztorysowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz, a także pominięcie w kosztorysie ofertowym wyceny pewnych pozycji ujętych w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz – zostanie potraktowane przez zamawiającego, jako złożenie oferty niezgodnej z treścią siwz (chyba, że zaistnieją przesłanki uzasadniające poprawę oferty przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp)”. Czy zamawiający powinien odrzucić obie oferty czy może z uwagi na bagatelną wartość dodanych pozycji kosztorysowych dokonać samodzielnego ich skreślenia i poprawić oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?

Brak możliwości sprawiedliwej oceny ofert to podstawa unieważnienia postępowania

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel