Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy po 1 stycznia 2021 r. oświadczenia z art. 17 ustawy Pzp pracownicy mogą złożyć na piśmie?

Pytanie: Przygotowując się do wdrożenia nowej ustawy Pzp i analizując przepisy, zauważyliśmy pewną przeszkodę, o której istnienie i ewentualne sposoby jej ominięcia pragniemy spytać. Zgodnie z treścią nowej ustawy Pzp postępowania powinny być przeprowadzane oraz dokumentowane i archiwizowane elektronicznie (wynika to m.in. z art. 70 nowej ustawy). W nowej ustawie tak jak i w starej zawarto obowiązek po stronie osoby dokonującej czynności w postępowaniu (uczestniczącej w pracach komisji) polegający na złożeniu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z uczestniczenia w jej pracach (stary art. 17, nowy art. 56). Oświadczenie to stanowi załącznik do protokołu z postępowania, więc powinno przybrać formę elektroniczną. Protokoły z obrad komisji i zgoda wyrażana przez członków akceptująca wyniki jej prac mogą być dokumentowane w postępowaniu za pomocą narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów, kont na serwisach zakupowych itp. Oświadczenie jednak musi mieć formę pisemną i spełniać wymogi zarezerwowane dla tego typu czynności zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. Czy powyższe okoliczności zobowiązują zamawiającego do zapewnienia swoim pracownikom certyfikowanych podpisów elektronicznych? Naszym zdaniem nie możemy wymagać od pracowników, aby Ci oświadczając, wykorzystywali swoje osobiste konto na ePUAP czy też inne własne narzędzie. Proszę o nakreślenie podejścia, jakie powinien przyjąć zamawiający w interpretacji wspomnianych przepisów kluczowych dla sporządzenia nowego regulaminu udzielania zamówień w instytucji zobowiązanej do stosowania ustawy Pzp.

Ocena ofert według kryterium cen jednostkowych

Pytanie: Zamawiający zamierza ogłosić postępowanie na zamówienie remontów dróg gruntowych. W związku z tym, iż chce realizować naprawy, których wykonanie będzie niezbędne w przyszłości, chciałby przeprowadzić to zadanie przy rozliczeniu na podstawie cen jednostkowych. Jak prawidłowo przeprowadzić taką procedurę? Czy jest możliwość określenia cen jednostkowych, np. za naprawę dróg gruntowych: 1) z wykorzystaniem gruntu rodzimego (1 m3), 2) tłuczniem kamiennym (1 m3), 3) miałem kamiennym (1 m3), a następnie określenie szacowanych ilości dla poszczególnych zakresów oraz podanie maksymalnej wartości nominalnej zamówienia (wysokość środków w budżecie oraz określenie maksymalnego poziomu zaciągnięcia zobowiązania na lata przyszłe przy zadaniach zapewniających ciągłość działania – przy umowach dłuższych niż 1 rok budżetowy)? Jak wówczas ocenić oferty – czy mnożąc zaoferowane ceny jednostkowe w ofercie przez planowane ilości (z zastrzeżeniem, iż te mogą ulec zmianie) i porównując kryterium powstałej w ten sposób jednej kwoty (sumy poszczególnych cen jednostkowych przemnożonych przez szacowane ilości)? Czy konieczne jest określenie w kryterium oceny ofert wag dla poszczególnych cen jednostkowych (np. cena 1 – 20 pkt, cena 2 – 45 pkt, cena 3 – 35 pkt) i wybór oferty najkorzystniejszej po przeliczeniu kryterium według wzoru: cena jednostkowa najtańsza liczba pkt danej ceny jednostkowej/cena jednostkowa badana 100%? Suma wartości poszczególnych cen jednostkowych służyłaby wówczas jedynie określeniu, czy zachodzi ewentualna przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Czy wykonawca może dokonać zmiany treści oferty w postępowaniu o zamówienie

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona) zamawiający określił – jako jedno z kryteriów oceny ofert – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy o wadze 10 pkt. Taką liczbę punktów mógł uzyskać wykonawca, który w ofercie wykazał, że kierownik budowy ma przynajmniej 12 lat doświadczenia zawodowego. Warunkiem udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności zawodowej było wykazanie przez wykonawcę dysponowania przynajmniej 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży architektonicznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, która ma pełnić funkcję kierownika budowy, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży elektrycznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży sanitarnej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. Wykonawca w złożonej ofercie wskazał, że kierownik budowy, skierowany do realizacji zamówienia posiada 46 lat doświadczenia zawodowego. W wyniku oceny ofert oferta wykonawcy X uzyskała najwyższą liczbę punktów, wobec czego wezwano go w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przeciwwskazań do wykluczenia. Wykonawca X w wyznaczonym terminie złożył m.in. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym widniał m.in. kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych i sanitarnych. Z przedstawionego wykazu nie wynikało jednak, aby wskazana w nim osoba kierownika budowy posiadała doświadczenie w wymiarze 46 lat. Nie było tam też informacji w odniesieniu do kierowników robót z branży elektrycznej i sanitarnej. Wobec powyższego zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie liczby lat doświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej. W wyznaczonym terminie wykonawca uzupełnił wykaz, jednak dokonał w nim zmiany i tak w miejsce kierownika budowy wskazał inną osobę, która posiadała wymagane uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w branży architektonicznej, jednak jej doświadczenie wynosiło 26 lat. Dokonano również zmiany kierownika robót branży elektrycznej na inną osobę, która jednak posiadała określone w SIWZ uprawnienia i legitymowała się wymaganym doświadczeniem. Należy podkreślić, że kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych, wymieniony zarówno w pierwotnym wykazie, jak i ten wymieniony w wykazie złożonym w wyniku wezwania do uzupełnienia, stanowią zasób własny wykonawcy X (umowa zlecenia). Czy mając powyższe na uwadze, wykonawca X był uprawniony do zmiany pierwotnie wskazanego kierownika budowy na etapie wyjaśnień, przy czym zarówno pierwotnie wskazany kierownik budowy, jak i jego następca stanowią zasób własny wykonawcy X?

Wykluczenie wykonawcy z postępowania – kiedy w praktyce zastosować

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (zaprojektuj-wybuduj) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa ustawy Pzp) wpłynęła oferta (wykonawca – spółka cywilna), do której dołączono wykaz osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca przesłał ponownie wykaz osób, w którym wskazał, że dysponuje jedną z osób (projektant), korzystając z zasobów podmiotu trzeciego. Wskazana osoba była wykonawcą (w innym postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia na roboty. Zamawiający wezwał wykonawcę do wskazania, czy dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty na przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w ramach złożonych wyjaśnień wskazał, że dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty. Zamawiający na etapie przygotowania SIWZ i ogłoszenia zamówienia nie korzystał z pomocy danej osoby, niemniej jednak umowa na wykonanie PFU określa, że zleceniodawca na każdym etapie realizacji inwestycji może zwrócić się do zleceniobiorcy m.in. o wyjaśnienia, doprecyzowanie itp. Czy zamawiający powinien wykluczyć danego wykonawcę z postępowania?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel