Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Pytanie: W postępowaniu zamawiający sektorowy wymagał w siwz, aby wykonawcy dołączyli do oferty składanej na formularzu elektronicznym wypełniony wykaz przedmiotów odbioru i płatności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument ma odzwierciedlać podział ceny całkowitej na etapy płatności i będzie stanowić załącznik do umowy. Formularz wykazu był szczegółowo określony w siwz, m.in. co do ilości i zakresów etapów i niektórych warunków brzegowych odnośnie do ceny etapów. Poniżej fragment siwz z zapisami dotyczącymi formy składania oferty: „Na ofertę składa się wypełniony za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE formularz ofertowy, w którym wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. Do oferty należy dołączyć: 15.5.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 15.5.2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 15.5.3. Wypełniony Wykaz Przedmiotów Odbioru i Płatności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 15.5.4. .......inne (wskazane w siwz). Wykonawca składając ofertę, nie dołączył do niej wykazu przedmiotów odbioru i płatności. Czy zamawiający może go wezwać do uzupełnienia np. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, traktując ten wykaz jako inny dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania, czy też taka oferta podlega odrzuceniu? Czy w tym przypadku mają znaczenie zapisy siwz, według których na ofertę składa się wypełniony elektronicznie formularz oferty, a inne dokumenty, w tym wykaz przedmiotów odbioru i płatności są do niej załączane?

Zasady odpowiedzialności osób, które wykonują czynności powierzone im w przetargach

Pytanie: Zgodnie z art. 18 ustawy Pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może pisemnie powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. Czy aby wicedyrektor mógł podpisywać dokumenty w ramach postępowania, musi mieć nadane pisemne upoważnienie, czy wystarczający jest ogólny zapis w regulaminie organizacyjnym jednostki, z którego wynika, że wicedyrektor zastępuje dyrektora pod jego nieobecność w zakresie wszystkich zadań? Czy powierzenie kierownikowi zespołu zamówień publicznych podlegającemu dyrektorowi (upoważnieniem) wszystkich czynności w postępowaniu, podczas gdy wicedyrektorom nie powierzono żadnych czynności, jest prawidłowym postępowaniem? W takiej sytuacji kierownik komórki zamówień zatwierdza i ponosi odpowiedzialność za działania merytoryczne (np. opis przedmiotu zamówienia) komórek organizacyjnych wszystkich pionów (wicedyrektorów), chociaż kierownicy zespołów w tych pionach ustalają kwestie merytoryczne ze swoimi wicedyrektorami i faktyczne decyzje zapadają na tym szczeblu. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość zakwestionowania upoważnienia przez kierownika zamówień, jeśli poza odpowiedzialnością nie ma on żadnych faktycznych uprawnień decyzyjnych? Co może w takiej sytuacji zrobić kierownik zespołu zamówień? Czym może skutkować odmowa przyjęcia pisemnego upoważnienia do czynności przez kierownika zespołu zamówień publicznych?

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

Pytanie: Wykonawca miał obowiązek przedstawienia ceny w formularzu ofertowym we wskazanych do tego komórkach. Dodatkowo w tabeli miał dokonać matematycznego działania poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość danego asortymentu pozostającą w zapotrzebowaniu zamawiającego. Poniżej przedstawiam układ, jaki został opracowany w formularzu ofertowym: „1.2. Cena zamówienia brutto: ……………………… PLN Słownie: …................................ Stawka VAT: ………. % Kwota VAT: ………. PLN Wartość netto zamówienia: ……….. PLN Słownie: ……………………......... Tabela nr 2 L.p. Urządzenie Model (typ, symbol)/producent j.m. Cena jedn. netto [PLN] Ilość wartość netto zamówienia [PLN] kol. 5 x kol. 6 1 2 3 4 5 6 7 1. szt. 29. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku”. W treści siwz nie mam wskazania, że wartość z kolumny 7 tabeli należy przenieść do „wartości netto zamówienia” powyżej, ponieważ wydawało mi się, że taki układ w formularzu ofertowym jest oczywisty i nie będzie tu żadnych wątpliwości. Jedynie w treści siwz wykonawcy otrzymali pouczenie, że cyt.: „Wszystkie składniki wskazane w pkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5. Załącznika nr 1 – formularz ofertowy, w zależności od tego na którą z części przedmiotu zamówienia jest składana oferta, muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie. W przypadku gdy oferta nie jest składana w danej części przedmiotu zamówienia, należy wykreślić odpowiedni pkt dotyczący tej części lub wpisać »nie dotyczy«. Wszystkie pola (wolne miejsca przeznaczone do wypełnienia) w tabelach nr 1–6 w ww. Załączniku nr 1 muszą być szczegółowo wypełnione. W miejscach dotyczących składników cenowych, zaoferowane i wpisane przez wykonawcę kwoty w pola tabel muszą być wyższe niż 0 i określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”. Otrzymałam 8 ofert i żaden z wykonawców nie pomylił się, oprócz jednego, do którego odnosi się moje pytanie. Wyliczył on prawidłowo wartość netto w tabeli w kolumnie 7, ale wartość tę wpisał w miejscu „cena zamówienia brutto” i dokonał dalszych czynności odjęcia od tej ceny stawki VAT. W konsekwencji w wartości netto pojawiła się inna kwota jak w kolumnie 7 tabeli. W jaki sposób i czy w ogóle można to poprawić? Czy zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Wykonawca może wówczas stwierdzić, że przez nieuwagę wyliczoną przez niego wartość netto potraktował jako cenę zamówienia brutto, ale również może odpowiedzieć, że omyłkowo zawarł w tabeli cenę zamówienia brutto i w kolumnie cena jednostkowa jest cena brutto nie netto – co wtedy zrobić?

Wątpliwości w zakresie oceny spełniania warunku można a nawet trzeba wyjaśniać!

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na „Usługę sprzątania, mycia okien i polimeryzacji podłóg”. W siwz postawił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie: „Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia”. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem procedury odwróconej. Otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2018 r. Zamawiający wymagał w siwz, aby wykonawca przedłożył w ofercie m.in. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty wymagane na późniejszych etapach postępowania (w zakresie spełniania warunków) to m.in. wykaz usług oraz referencje. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie złożył wymaganego w siwz oświadczenia o spełnianiu warunków, przedstawił natomiast wykaz usług wraz z referencjami. Informacje zawarte w referencjach wskazują, że jedna z dwóch wymienionych w wykazie usług spełnia wymóg zamawiającego (usługa sprzątania w obiektach biurowych o wartości powyżej 200.000 zł wykonana w latach 2017–2018), natomiast druga o wartości 130.000 zł była świadczona w okresie od kwietnia 2015 roku do czerwca 2016 roku i obejmowała utrzymanie porządku na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz polimeryzację podłóg, a zatem obejmowała okres wcześniejszy niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert oraz większy zakres prac, niż sprzątanie pomieszczeń biurowych. Wobec powyższego, czy wskazaną powyżej drugą usługę można uznać za spełniającą wymóg zamawiającego? Czy zamawiający powinien odstąpić od wzywania wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wymaganego do złożenia w ofercie), skoro spełnianie jedynego postawionego warunku zostało potwierdzone wykazem usług wraz z referencjami, które wykonawca złożył już w ofercie?

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel