Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zasady odpowiedzialności osób, które wykonują czynności powierzone im w przetargach

Pytanie: Zgodnie z art. 18 ustawy Pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może pisemnie powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. Czy aby wicedyrektor mógł podpisywać dokumenty w ramach postępowania, musi mieć nadane pisemne upoważnienie, czy wystarczający jest ogólny zapis w regulaminie organizacyjnym jednostki, z którego wynika, że wicedyrektor zastępuje dyrektora pod jego nieobecność w zakresie wszystkich zadań? Czy powierzenie kierownikowi zespołu zamówień publicznych podlegającemu dyrektorowi (upoważnieniem) wszystkich czynności w postępowaniu, podczas gdy wicedyrektorom nie powierzono żadnych czynności, jest prawidłowym postępowaniem? W takiej sytuacji kierownik komórki zamówień zatwierdza i ponosi odpowiedzialność za działania merytoryczne (np. opis przedmiotu zamówienia) komórek organizacyjnych wszystkich pionów (wicedyrektorów), chociaż kierownicy zespołów w tych pionach ustalają kwestie merytoryczne ze swoimi wicedyrektorami i faktyczne decyzje zapadają na tym szczeblu. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość zakwestionowania upoważnienia przez kierownika zamówień, jeśli poza odpowiedzialnością nie ma on żadnych faktycznych uprawnień decyzyjnych? Co może w takiej sytuacji zrobić kierownik zespołu zamówień? Czym może skutkować odmowa przyjęcia pisemnego upoważnienia do czynności przez kierownika zespołu zamówień publicznych?

Kiedy błędne stawki VAT będą podstawą odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych. Wykonawcy mieli wypełnić formularz ofertowy i podać cenę za realizację zamówienia łącznie z VAT w określonej wysokości. Jednocześnie wykonawca miał wypełnić formularz cenowy i wpisać wartości netto, VAT i brutto. Na niektóre artykuły wpisano różne stawki VAT − chodzi o mapy ścienne i książki doświadczalne np. z biologii. Jedni zastosowali stawkę 5% inni 23%. W siwz sposób obliczenia ceny zapisany jest następująco: „Wykonawca w ofercie podaje cenę ofertową dla całego zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową zgodnie art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT). Cena ofertowa musi uwzględniać koszty dowozu sprzętu do miejsca określonego przez zamawiającego, montażu, ubezpieczenia, opakowania na czas trwania transportu itp. oraz wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie tabel zamieszczonych w formularzu cenowym tj. załącznik nr 1. Cena ofertowa jest sumą iloczynów cen jednostkowych oraz określonej przez zamawiającego liczby danych urządzeń/wyposażenia. Ceny jednostkowe i cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty przewidywane do poniesienia przy wykonaniu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych)”. Także umowa potwierdza, że wynagrodzenie obejmuje m.in. koszty wydania i odebrania przedmiotu umowy, w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek oraz dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.  Zamawiający nie wskazał w siwz, jaka ma być stawka VAT na poszczególne artykuły. Spotykam różne opinie − jedni uważają, że stawka 23% może być stosowana zawsze, gdyż jest to stawka podstawowa a wszelkie inne stawki podlegają badaniu. Inni zaś uważają, że ten trend w KIO się zmienia i że w tej chwili nie tylko zaniżona, ale również zawyżona stawka VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Jak prawidłowo wybrać ofertę?

Obawy o rzetelność wykonawcy – jak sprawdzić, czy bezproblemowa realizacja zamówienia będzie realna?

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel