Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Próbka sprzętu komputerowego czy prezentacja jego funkcjonalności – którą metodę wybrać?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem i zamierzamy przeprowadzić postępowanie na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem (PACS, HIS i RIS). Szacowana kwota zamówienia przekroczy próg unijny. W ramach sprawdzenia funkcjonalności oprogramowania chcielibyśmy przeprowadzić demonstracje/prezentacje oprogramowania. Zdaniem UZP, biorąc pod uwagę konsekwencje ekonomiczne i finansowe, na jakie mogą zostać narażeni wykonawcy w związku z koniecznością złożenia próbek oferowanych towarów, w szczególności w przypadku dóbr charakteryzujących się znaczną wartością, zasadne wydaje się rozważenie możliwości rezygnacji z żądania ich złożenia na rzecz przeprowadzenia przez wykonawcę prezentacji oferowanych towarów. Nasi informatycy nie wiedzą jednak, jak uniknąć w scenariuszu prezentacji odniesienia do próbki, skoro chcemy, aby wykonawca z najkorzystniejszą ofertą dostarczył komputer wraz z oprogramowaniem. Przygotowane przez wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) ma być zainstalowane na sprzęcie wykonawcy (przenośny komputer) w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia) pozwalającego na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalności. Chcieliby też, aby wykonawca użył obrazu dysku (niezaszyfrowanego) lub kopii zapasowej na nośniku elektronicznym. Co w przypadku takiej prezentacji jest załączane do dokumentacji postępowania? Bo w przypadku próbki będzie to laptop z oprogramowaniem, ale czy wtedy musimy przechowywać ten sprzęt przez 4 lata? Jak w takiej sytuacji odróżnić żądanie próbki od demonstracji? Jak miałaby wyglądać taka prezentacja/demonstracja, ale nie próbka?

Dodanie nowych pozycji w kosztorysie i duplikacja istniejących – czy potraktować to jako omyłkę?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na budowę przedszkola złożono 6 ofert. W dwóch przypadkach wykonawcy w kosztorysach ofertowych ujęli dodatkowe pozycje. Jeden dodał 4 pozycje, które nie były przewidziane w przedmiarach robót o łącznej wartości dodanych pozycji 766 zł (cena całej oferty to 860.000 zł). Drugi wykonawca w trzech przypadkach zdublował pozycje, co jest widoczne nawet w numeracji pozycji (np. dwa razy jest wpisana numeracja pozycji 66), przy czym niestety w zdublowanych pozycjach zostały wpisane różne ceny jednostkowe (w jednej – 2,45 zł/1 m a w tej poniżej – niejako zdublowanej jest cena 29,22 zł). Zamawiający w treści siwz przyjął, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W odpowiedzi na zapytania wykonawców zamawiający udzielił wyjaśnień, że „Kosztorys ofertowy wykonawcy składany wraz z formularzem oferty powinien być sporządzony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz na realizację przedmiotowej inwestycji, którego uszczegółowienie zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do siwz składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wycenę wszystkich pozycji wskazanych w przedmiarach robót, w zakresie oraz w ilościach w nich podanych. Jeżeli wykonawca na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego dostrzega jakieś braki lub rozbieżności w opublikowanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę przygotowania kosztorysu ofertowego proszony jest o pilne ich zgłoszenie zamawiającemu, tak aby mógł się on do nich odnieść oraz poinformować wszystkich wykonawców potencjalnie zainteresowanych zamówieniem o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian czy poprawek dotyczących opublikowanej dokumentacji, w tym przedmiarów robót. Samowolne wprowadzenie przez wykonawcę pewnych dodatkowych pozycji kosztorysowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz, a także pominięcie w kosztorysie ofertowym wyceny pewnych pozycji ujętych w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz – zostanie potraktowane przez zamawiającego, jako złożenie oferty niezgodnej z treścią siwz (chyba, że zaistnieją przesłanki uzasadniające poprawę oferty przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp)”. Czy zamawiający powinien odrzucić obie oferty czy może z uwagi na bagatelną wartość dodanych pozycji kosztorysowych dokonać samodzielnego ich skreślenia i poprawić oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?

Brak możliwości sprawiedliwej oceny ofert to podstawa unieważnienia postępowania

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Czy wolno powołać się na potencjał dwóch podmiotów trzecich, by potwierdzić jeden warunek?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym jesteśmy na etapie po otwarciu ofert, a przed wezwaniem wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających warunek udziału (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Warunkiem tym było wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu koparki. Wykonawca oświadczył w JEDZ, że będzie w tym zakresie polegał na zdolności innych podmiotów. Dołączył do oferty zobowiązania dwóch podmiotów trzecich, z których wynika, że: jeden oddaje mu zasoby polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, dokumentacji techniczno-ruchowej, nadzoru nad uruchomieniem i przeprowadzeniem prób eksploatacyjnych koparki, drugi zaś – zasoby polegające na nadzorze nad prawidłową realizacją dostaw, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia rozruchu funkcjonalnego oraz prób eksploatacyjnych koparki. Jednocześnie wykonawca przedłożył wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy, z którego wynika, że: pierwszy podmiot wykona dokumentację projektową i techniczno-ruchową i będzie nadzorował uruchomienie i próby eksploatacyjne, drugi podmiot będzie nadzorował produkcję, montaż, uruchomienie oraz próby eksploatacyjne. Czy zamawiający może uznać, że wykonawca spełnia warunek udziału wykonania zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu koparki? Podmioty trzecie osobno wykazują spełnianie warunku – każdy z nich w odrębnej części. Części te razem składają się na jedno zamówienie spełniające warunek.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel