Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy przedłużenie terminu związania ofertą po jego upływie może być skuteczne?

Pytanie: W postępowaniu powyżej progu unijnego zamawiający 8 listopada 2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni (nie wymagano wadium). Zamawiający wskazał, że oświadczenia w tym zakresie oczekuje od wykonawców do 17 listopada 2019 r. (niedziela – ostatni dzień terminu związania ofertą). W wezwaniu wskazał, że prosi o przedłużenie terminu o 60 dni i podał omyłkowo datę graniczną 15 stycznia 2019 r. zamiast 15 stycznia 2020 r. Jednocześnie poinformował wykonawców, że brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. Jeden z wykonawców nie udzielił odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie. Dnia 19 listopada 2019 r. (2 dni po upływie terminu związania ofertą) wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie, przekazał zamawiającemu dwa e-maile o następującej treści: 1) „wyrażamy zgodę na przedłużenie obowiązywania oferty na 60 dni. Przepraszamy za późną odpowiedź. Jeśli potrzebują Państwo do tego oficjalnego dokumentu, przygotujemy go” 2) „właśnie przesłałem umowę jako dokument. W razie dalszych pytań proszę się ze mną skontaktować w dowolnym momencie”. Wykonawca nie załączył do wiadomości żadnych plików. Czy zamawiający powinien odrzucić jego ofertę z powodu złożenia oświadczenia po upływie terminu związania nią?

Co jeśli wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż wymagana?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (procedura krajowa) zamawiający w zapisach siwz przyjął dwa kryteria oceny ofert: 1)      cenę 60%, 2)      termin gwarancji 40% (12−24 miesięcy). Zamawiający otrzymał m.in. dwie oferty, które zawierają termin gwarancji powyżej 24 miesięcy. W zapisach siwz wskazano, że „minimalny termin gwarancji wynosi 12 miesięcy a maksymalny 24 miesiące. Jeśli wykonawca w swojej ofercie przedstawi termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona”. Natomiast w siwz nie ma zapisu odnoszącego się do działania zamawiającego, gdy wykonawca poda termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące. Czy mimo to mogę przystąpić do badania oferty najkorzystniejszej cenowo z okresem gwarancji 60 miesięcy? Oferta nr 1 gwarantuje maksymalny termin gwarancji, który zamawiający chciał uzyskać, tj. 24 miesiące. Czy wobec tego, mogę uznać, że w ofercie nr 1 zaproponowano 24-miesięczny okres gwarancji, który użyję do liczenia punktów? Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, bo jej treść nie odpowiada treści siwz? Czy przedstawiony dłuższy termin gwarancyjny mogę zakwalifikować jako niezgodność z zapisami siwz? Moim zdaniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty w razie każdej niezgodności tej oferty z treścią siwz, a nie tylko w przypadkach określonych w siwz. Oznacza to zatem, że zastrzeżenie w specyfikacji odrzucenia oferty z powodu zaoferowania krótszego niż 24 miesiące okresu gwarancji nie zwalnia zamawiającego z obowiązku odrzucenia oferty także w innych sytuacjach, niesprecyzowanych w siwz, które polegają na niezgodności treści z treścią siwz (sygn. akt KIO/KD/8/16).

Korekta kosztorysu ofertowego w odniesieniu do liczby oferowanych towarów i ich cen

Pytanie: Przedmiotem zamówienia są prace projektowe. Wykonawca wraz z wypełnionym formularzem oferty złożył kosztorys ofertowy. W kosztorysie tym był zobowiązany podać, oprócz cen za poszczególne opracowania, cenę za wznowienia punktów granicznych, podziały nieruchomości oraz nadzory autorskie. Intencją zamawiającego było, aby cenę za te pozycje kosztorysu wykonawca obliczył poprzez pomnożenie wskazanej w nim (ustalonej przez zamawiającego) ilości odpowiednio wznowień, podziałów i nadzorów przez zaproponowaną przez siebie cenę za 1 wznowienie, podział i nadzór. Intencja ta została wyrażona we wzorze umowy w postaci m.in. następującego zapisu (dotyczy podziału nieruchomości): „W skład wynagrodzenia wchodzi m.in. wynagrodzenie za dokumentację wskazaną w danej pozycji kosztorysu ofertowego w wysokości ….. zł brutto, przy czym jest to maksymalne wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, przy założeniu wykonania 15 projektów podziału, co oznacza, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie po …….. zł brutto za sporządzenie 1 projektu”. Wykonawca wskazał ceny za ww. pozycje, jednak wartość tych pozycji nie stanowi iloczynu ceny i ww. ilości. Przykład (wyciąg z kosztorysu ofertowego): „Opis pozycji: Dokumentacja dotycząca podziałów (do wyceny należy przyjąć 10 podziałów); Cena w złotych za 1 podział: 1.000 zł, Cena w złotych za 10 podziałów: 8.000 zł”. Czy ww. niezgodność stanowi oczywistą omyłkę rachunkową? Czy zamawiający powinien poprawić ją w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy poprzez podzielenie wartości pozycji przez ceny jednostkowe? Cena pozostanie w takim przypadku bez zmian. Czy może należy przemnożyć ceny jednostkowe przez liczbę jednostek i obliczyć w ten sposób wartość pozycji (cena w tym przypadku wzrośnie)? A może należy  zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie kalkulacji ceny za wykonanie tej pozycji kosztorysu ofertowego? W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Pozostali trzej wykonawcy postąpili zgodnie z intencją zamawiającego.

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel