Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Spółka cywilna wykonawcą – jak powinna składać oświadczenia w przetargu?

Pytanie: Wykonawca jest spółką cywilną, w skład której wchodzą wspólnicy X i Y. Postępowanie jest prowadzone elektronicznie. Wykonawca przesłał z ofertą umowę spółki, z której treści wynika, że do reprezentacji spółki są uprawnieni samodzielnie obydwaj wspólnicy. Ponadto przesłano oświadczenie podpisane przez dwóch wspólników, które potwierdza, że upoważnionym do podpisywania oferty i do występowania w przetargu jest wspólnik X. Mam pytanie odnośnie do złożenia przez ww. wykonawcę dokumentów: a)       oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, b)      oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. Jeśli chodzi o dokument „a” wykonawca złożył je jako elektroniczną kopię oświadczenia sporządzonego pisemnie opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika X. Treść tego oświadczenia zawiera informacje, że składa je spółka cywilna i podpisują się pod nim dwie osoby (domyślam się, że są nimi każdy ze wspólników, gdyż podpisom tym towarzyszy pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON). Jeśli chodzi o oświadczenie „b” figurujące na jednym druku, to zamawiający otrzymał dwa jego egzemplarze: 1)      pierwszy przesłano jako elektroniczną kopię oświadczeń, sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i podpisuje się pisemnie pod nimi jedna osoba (domyślam się, że tą osobą jest wspólnik Y, bo jego podpis jest czytelny i zawiera się w nazwie przedmiotowej spółki, ale towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON); 2)      drugi jest elektroniczną kopią oświadczeń sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólników X i Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i pisemnie podpisuje się pod nimi jedna osoba (domyślam się, że podpis należy do wspólnika X, ale nie wiem tego na 100%, bo podpis jest nieczytelny i towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem, NIP i REGON). Czy oświadczenia zostały prawidłowo wypełnione i podpisane? Czy z treści tych oświadczeń może wynikać, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y czy raczej w nagłówku powinno widnieć, że oświadczenie składa wspólnik X reprezentujący spółkę i podpisane wyłącznie przez jednego wspólnika, którego to oświadczenie dotyczy zarówno pisemnie jak i elektronicznie?

Kiedy niewskazanie producenta sprzętu w ofercie może być przyczyną jej odrzucenia?

Aby skorygować ofertę, wolno wezwać wykonawcę do potwierdzenia informacji

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu wykonawcy byli zobowiązani do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. W dwóch jego pozycjach jednostkę rozliczeniową przy pracach polegających na wygrabianiu liści i koszeniu trawników stanowiła powierzchnia 100 m2. Dwóch wykonawców w tych pozycjach podało ceny jednostkowe 10,80 i 24,28 zł oraz 19,44 i 21,60 zł za wygrabienie i wykoszenie 100 m2. Natomiast wykonawca, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, omyłkowo podał ceny za 1 m2 w wysokości 0,20 i 0,14 groszy, zamiast wymaganej ceny za 100 m2. Zapis przykładowej pozycji w tabelarycznym formularzu cenowym tego wykonawcy wygląda następująco: Rodzaj prac/koszenie trawników/jednostka rozliczeniowa/100 m2/cena jednostkowa netto w PLN/0,13 gr/stawka VAT/8%/cena jednostkowa brutto w PLN/0,14 gr/ prognozowana ilość w okresie trwania umowy/117360 m2/wartość prac w PLN/16.430,40 zł. Z przemnożenia ceny jednostkowej brutto i prognozowanej ilości w okresie trwania umowy wynika, że cena 0,14 gr dotyczy 1 m2. Czy w tej sytuacji można: zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o potwierdzenie, czy ceny w tych dwóch pozycjach faktycznie dotyczą rozliczenia za 1 m2 zamiast 100 m2 oraz ewentualnie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 (lub 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp poprawić podane ceny za 1 m2 na rozliczenie za 100 m2? Dokonana korekta nie powodowałaby żadnych istotnych zmian w treści oferty, polegałaby jedynie na formalnym przeliczeniu cen z rozliczenia za 1 m2 na rozliczenia za 100 m2. Jeden z konkurujących wykonawców żąda, aby uznać, iż ceny 0,14 i 0,20 gr są w istocie cenami za 100 m2 i należy dokonać poprawek tych pozycji w ten sposób, że wartość prac w tych dwóch pozycjach zamiast 3.912 i 16.430,40 zł powinna wynosić odpowiednio 39,12 i 164,30 zł za wygrabienie 19650 m2 i wykoszenie 117360 m2.

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel