Ocena ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Cena 100% przy dostawach sortów mundurowych

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić przetarg nieograniczony w trybie unijnym na dostawę sortów mundurowych z kryterium cena 100%. W związku z tym musi opisać cykl życia produktu. Na wykonanie dostawy jest opracowana dokumentacja techniczna z wszystkimi wymogami oraz dodatkowo są dostępne wzorce umundurowania w celu porównania z dostarczonymi sortami – w przypadku wątpliwości, czy otrzymane elementy umundurowania odpowiadają dokumentacji i wzorcom. Można powiedzieć, że standardy jakościowe są opracowane i praktycznie nie ma od nich odstępstwa. Propozycja zapisu w opisie przedmiotu zamówienia jest następująca: „Zamawiający informuje, że wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji techniczno-technologicznej dla przedmiotów mundurów leśnika wraz z wykonanymi wzorcami oraz wszystkimi kosztami towarzyszącymi poniósł zamawiający i przedmiotowe koszty nie stanowią kosztu wykonawcy. Podobnie koszty kolejnych faz związanych z rozwojem, projektowaniem i testowaniem nowych wzorców umundurowania nie stanowią kosztów wykonawcy, gdyż są zlecane na koszt zamawiającego. Z uwagi na to, że wszystkie elementy umundurowania po zakupie u wykonawcy są używane przez uprawnionych pracowników zamawiającego, to wszystkie koszty z związane z użytkowaniem takie jak: naprawa z wyjątkiem napraw objętych gwarancją, utrzymanie sortów (prasowanie, pranie, czyszczenie, konserwacja) przez okres istnienia oraz koszty wymiany i likwidacji nie stanowią kosztu wykonawcy”. Uwzględniając powyższe, wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z produkcją elementów umundurowania, logistyką związaną ze skompletowaniem gotowych wyrobów w punkcie zaopatrzeniowym w sorty mundurowe i jego utrzymaniem wraz z kosztem personelu obsługującego, o którym mowa poniżej. Koszt wykonawcy stanowią również ewentualne koszty wynikające z udzielonej gwarancji na umundurowanie ponoszone od przyjęcia sortu w punkcie zaopatrzeniowym w wyniku złożonej gwarancji do zrealizowania gwarancji – wydania sortu w punkcie zaopatrzeniowym. Czy koszty wynikające z realizacji umowy takie jak kary umowne, ewentualna zapłata za negatywną ekspertyzę, co do zgodności wyrobów z wzorcem stanowią koszt cyklu życia? Koszt wykonawcy stanowi również uzyskanie świadectwa zgodności z wzorcem, wydanego producentom umundurowania przez określony ośrodek lub inny, niezależny podmiot, uprawniony do poświadczania zgodności oferowanych przedmiotów (sortów) umundurowania z wzorcem oraz dokumentacją techniczno-technologiczną. Czy można uznać, że proponowane zapisy i oczywiście wykazane w załączniku do protokołu oraz posiadane standardy jakościowe w postaci dokumentacji technicznej wzorów umundurowania wypełniają wymogi z art. 92 ust. 2a ustawy Pzp, co w konsekwencji pozwala na zastosowanie kryterium cena 100%?

Zamawiającemu nie wolno korygować przedmiotu świadczenia opisanego w ofercie

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na modernizację oświetlenia zewnętrznego. Wykonawcy byli zobowiązani dołączyć do oferty wykaz proponowanych opraw spełniających określone przez zamawiającego wymagania techniczne. Najlepszy wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia, poza dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, dokumentów w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Chodziło o: kartę katalogową, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niej parametrów i cech określonych odpowiednio w dokumentacji technicznej, deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE lub równoważnego oraz certyfikat dla znaku ENEC lub równoważnego, próbki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt. Wykonawca dostarczył dokumenty oraz oprawę innego typu, niż określił to w załączniku do oferty – zestawienie opraw, wskazując że oferta obarczona jest nieistotnym błędem, gdyż omyłkowo wpisał do zestawienia inną oprawę, niż zakładał. Jego zdaniem zamawiający dysponując dokumentami dotyczącymi nowej oprawy, może poprawić w ofercie zaistniały błąd. Pierwotnie zaproponowana przez wykonawcę oprawa nie spełnia wymogów technicznych określonych w siwz. Czy oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?

Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędów zamawiającego

Unieważnienie postępowania a obowiązki informacyjne zamawiającego – gotowe wzory zapisów

Pytanie: Chcemy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Jakie formalne czynności musimy wykonać? Czy należy przygotować: 1. Zawiadomienie o unieważnieniu: „Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: ....................................................................................... Uzasadnienie prawne: Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 2. Informację na stronę internetową zamawiającego: „Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie .................................................... 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do BZP? Czy w pismach powoływać się również na art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Stosujemy procedurę odwróconą. Do chwili obecnej dokonaliśmy oceny ofert i wezwaliśmy najwyżej ocenionego oferenta do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, jednak nie dokonaliśmy jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Na jakich przepisach bazować w piśmie do wykonawców i w informacji na stronę WWW? Czy jeżeli nie wybraliśmy jeszcze najkorzystniejszej oferty, trzeba powołać art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, czy tylko art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp i art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp? Jakich podstaw prawnych użyć w przypadku zawiadomienia wysyłanego do wykonawców i informacji na BIP zamawiającego?

Unikaj złożonych warunków w zakresie doświadczenia, jeśli nie są one faktycznie konieczne

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postawił następujący warunek udziału dotyczący zdolności technicznej bądź zawodowej: „Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia: 1)      dla dokumentacji projektowej – opracowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową/przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 125 m3/d (w ramach jednego zamówienia); 2)      dla realizacji robót budowlanych – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub zaprojektowaniu i wykonaniu i obejmującej: -       budowę/przebudowę/rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej minimum 10 km, -       budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 125 m3/d o wartości co najmniej 3 mln zł brutto (wykonanej na podstawie 1 umowy o roboty budowlane). Czy tak określony warunek ogranicza wykonawcom dostęp do ubiegania się o zamówienie? W warunku dotyczącym dokumentacji projektowej okres wykonania usług projektowych wynosi ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – ten krótszy czas (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie  dokumentów). Czy okres ten powinien być opisany jak dla robót budowlanych?

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel