Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

elektronizacja zamówień

Elektronizacja postępowań na drobne zamówienia od 2021 roku

Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603). ...

Czytaj więcej »
nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych

Ogłoszono nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej »
odrzucenie oferty

Odrzucenie oferty musi być dobrze opisane i umotywowane

Wykonawca musi otrzymać konkretne informacje, które pozwolą mu odnieść się do zarzucanych jego ofercie nieprawidłowości. W przeciwnym razie jego prawo do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej zostaje naruszone (wyrok Krajowej Izby ...

Czytaj więcej »
aukcja elektroniczna

Istota aukcji elektronicznej – skorzystaj z 5 wskazówek KIO

Jakiekolwiek trudności natury technicznej powodujące zakłócenie prawidłowego prowadzenia aukcji elektronicznej są wadą postępowania przetargowego i tak zorganizowana aukcja nie może być podstawą udzielenia zamówienia. W rozpoznawanym postępowan...

Czytaj więcej »
złożenie odwołania

Warunki złożenia odwołania według Krajowej Izby Odwoławczej

Wykonawca, który zamierza skorzystać ze środków ochrony prawnej, musi wykazać, że chce lub chciał uzyskać dane zamówienie, a zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Pzp pozbawił go możliwości jego uzyskania ...

Czytaj więcej »
wyluczenie z postępowania

Pamiętaj o wymogach związanych z informacją o wykluczeniu z postępowania

Zamawiający, informując wykonawcę o wykluczeniu z udziału w postępowaniu, ma obowiązek podać uzasadnienie faktyczne i prawne swojej czynności. Ponieważ – w omawianej sprawie − zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu odwołującego z udziału w cz...

Czytaj więcej »
nowe prawo zamówień

Nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych pracuje już Parlament

Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zatem projekt został skierowany do prac w Sejmie. Jak czytamy na stronie WWW UZP: „Kilkadziesiąt nowelizacji od czasu uchwalenia ustawy spowodowało, że przestała być ona c...

Czytaj więcej »
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania

Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w o...

Czytaj więcej »
nieprawdziwe informacje

W toku prowadzonych wyjaśnień zamawiający może dojść do wniosku, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje

Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia nie powinny automatycznie prowadzić do uznania przez zamawiającego, że oferta jest zgodna z siwz. Sam fakt udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień nie zobowiązuje zamawiającego do prz...

Czytaj więcej »
elektronizacja zamówień

Opóźnienie elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych

Zamówienia o wartościach poniżej progów unijnych będą prowadzone elektronicznie dopiero od 1 stycznia 2021 r. a nie jak do tej pory planowano od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej »

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rażąco niska cena

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców

 20 sierpnia (wtorek) godz. 10

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel