Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

15c8ff9e05544f3be5c784c37f6a4938c694aea8-medium

Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia

Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok Kr...

Czytaj więcej »
d7ca1b73943be0cec65d3262f28a1f3e567a22ec-small

KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów

Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5 usta...

Czytaj więcej »
wer

UZP pomaga w elektronicznych zamówieniach

Warto pamiętać, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wprowadzono specjalną zakładkę E-Zamówienia, w której opublikowano kilka dokumentów pomocnych przy stopniowo wdrażanej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wskazó...

  • 18.06.2018
Czytaj więcej »
e1c1caee207def8417c3682875b4f86d6aba02ee-medium

Zamawiający musi mieć dostateczne podstawy do traktowania dokumentacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Izba w swoich wyrokach wielokrotnie wskazywała, iż dla skutecznego, tj. niepodlegającego uchyleniu zastrzeżenia określonej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zastrzegający podmiot musi wykazać, że: informacja ma charakter techniczny...

  • 13.06.2018
Czytaj więcej »
69b4d558c5f60996175501939fa66265291c7537-medium

To zamawiający ma obowiązek wykazać okoliczności wykluczenia wykonawcy z postępowania

Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności zmuszających do wykluczenia oferenta spoczywa w całości na zamawiającym, który podejmuje decyzję tak doniosłą prawnie jak eliminacja wykonawcy z udziału w prowadzonym postępowaniu (wyrok Krajowej Izby O...

Czytaj więcej »
8dfd576252ca792b21effe29c048ebf7a3abafa7-medium

Czyn nieuczciwej konkurencji jako podstawa wykluczenia z postępowania

Zaoferowanie nieistniejącego produktu nie jest traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania dostępu do rynku (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 49/18).

Czytaj więcej »
774d6355293a66dc498c8a551afd64fd0fa39e41-medium

Zamawiający musi precyzyjnie umotywować wykluczenie wykonawcy z postępowania

W ocenie Izby podstawa uzasadnienia wykluczenia wykonawcy, wskazująca jedynie na fakt odstąpienia od umowy, była na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że nie odnosiła się – wbrew temu co twierdził zamawiający – do przyczyn uzasadniających wykluczenie...

  • 06.06.2018
Czytaj więcej »
ef0f6e70a1ced70f2f6c5e6c048706881486b7be-medium

Po terminie złożenia ofert nie wolno zmieniać deklaracji dotyczącej korzystania z potencjału podmiotu trzeciego

Jeżeli w złożonym wraz z ofertą dokumencie JEDZ znajdowała się deklaracja, że wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawca nie polega na zasobach podmiotów trzecich, to nie mógł on po otwarciu ofert zmienić swojego oświadczeni...

  • 05.06.2018
Czytaj więcej »
d1874280928d9bcec8a4c0f6d3e15e1d87ea1bdc-medium

Zamawiający musi umieć uzasadnić stawiane wykonawcom wymogi ekonomiczne, szczególnie gdy są bardzo wysokie

Wymóg legitymowania się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 mln zł istotnie ogranicza krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia (wyrok KIO z 30 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 83/18)

  • 04.06.2018
Czytaj więcej »
214fa3d9980cc9d32cb7299f9a44fa2f3d30b063-medium

Ujednolicone teksty rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych

Dnia 22 maja br. opublikowano teksty jednolite rozporządzeń: prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

  • 30.05.2018
Czytaj więcej »

Oglądaj webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa)

Transmisja online na żywo o godz. 11

Oglądaj już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel