Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

fundusze europejskie

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?

Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczaj...

  • 07.04.2021
Czytaj więcej »
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy

Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wy...

Czytaj więcej »
marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash(1)

Jak wybrać idealny szablon CV?

Dobrze napisane CV to jeszcze nie wszystko. Bardzo dobrze o kandydacie mówi również projekt graficzny szablonu CV. Czytelna czcionka w połączeniu z atrakcyjną treścią przyciąga uwagę pracodawców. Na szczęście dla tych, których pisanie CV dopier...

  • 06.04.2021
Czytaj więcej »
Wykonawca nie może kalkulować zysków na ujemnym poziomie lub upatrywać ich w innych źródłach niż zamówienie

Wykonawca nie może kalkulować zysków na ujemnym poziomie lub upatrywać ich w innych źródłach niż zamówienie

Zgodnie z regulacją art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oferta podlega odrzuceniu w sytuacji, gdy została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy...

Czytaj więcej »
W imieniu Redakcji Portalu ZP życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei i optymizmu świąt Wielkiej Nocy.

Życzenia Wielkanocne

W imieniu Redakcji Portalu ZP życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei i optymizmu świąt Wielkiej Nocy.

  • 05.04.2021
Czytaj więcej »
Czy zmiana strategii działania zamawiającego to uzasadniona podstawa do unieważnienia postępowania?

Kiedy wolno unieważnić postępowanie, gdy jego prowadzenie nie leży w interesie publicznym?

Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. KIO d...

Czytaj więcej »
Jak przygotować informację o poprawkach w ofercie wykonawcy – wskazówki KIO

Jak przygotować informację o poprawkach w ofercie wykonawcy – wskazówki KIO

Zamawiający powinien podać faktyczne okoliczności poprawek dokonanych w ofercie odwołującego z zastosowaniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W pierwszej kolejności zamawiający powinien zidentyfikować treść siwz, z którą treść oferty wykonawcy ...

Czytaj więcej »
Skorzystaj z wytycznych UZP dotyczących zamawiania sprzętu komputerowego

Skorzystaj z wytycznych UZP dotyczących zamawiania sprzętu komputerowego

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW rekomendacje zatytułowane „Udzielanie zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”. Autor skoncentrował się w nich na aspektach technicznych, które są niezwykle istotne prz...

Czytaj więcej »
Kierownik jednostki powinien znać regulacje prawne niezbędne do realizacji zadań podmiotu

Kierownik jednostki powinien znać regulacje prawne niezbędne do realizacji zadań podmiotu

Od kierownika jednostki sektora finansów publicznych można i należy wymagać takiej znajomości przepisów dotyczących działalności tej jednostki, aby mógł realizować zadania bez naruszenia prawa. Jest to aktualne nawet wówczas, gdy pewne okoliczn...

Czytaj więcej »
Formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest celem samym w sobie

Formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest celem samym w sobie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego cechuje się dość wysokim formalizmem. Niemniej jednak, jak słusznie określa judykatura m.in. w wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 23 lutego 2007 r. (sygn. akt X Ga 23/07/za) „Formalizm postępow...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel