Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

7bc45d30a0581355f2eb9e346fa99d06ee9bb839-medium

UZP prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące elektronizacji zamówień publicznych

Mając świadomość tego, że tematyka elektronizacji zamówień publicznych leży w sferze zainteresowania wielu interesariuszy rynku zamówień publicznych, w tym przede wszystkim zamawiających, Urząd Zamówień Publicznych zaplanował szeroko zakrojone ...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

W postępowaniach poniżej progu unijnego elektronizacja zamówień dopiero pod koniec 2019 roku?

Na stronie www.uzp.gov.pl opublikowano informację, iż Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówie...

Czytaj więcej »
789d6a6dbd79d1c648b40cf9fc21e01cacf93540-medium

Do zadań okresowych i nienormowanych nie należy wymagać umowy o pracę

Wymóg zatrudniania osób na umowę o pracę powinien dotyczyć zadań ciągłych odpowiadających charakterowi umowy o pracę, a nie takich które mają charakter okresowy i nienormowany (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., sygn. akt KIO 81...

Czytaj więcej »
02520711e363ba506ef5a64e5d67288ba2c6816f-medium

Wykonawca zawsze musi mieć możliwość naprawienia braku bądź nieścisłości w dokumentach

Do naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dochodzi wówczas, gdy zamawiający, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia, dokona czynności wykluczenia wykonawcy...

Czytaj więcej »
a001062af905141f8ed493c39fdd6e34dc35ed77-medium

Rażąco niską cenę trzeba wyjaśnić już na wezwanie zamawiającego a nie dopiero przed KIO

Informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji, co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej odrzucenia, a nie dopiero przed...

Czytaj więcej »
a01d2e51b1b1e891cfeccfa76c6ce45b1c43e863-medium

Wykonawca może wielokrotnie doszczegóławiać wyjaśnienia związane z rażąco niską ceną

Wezwanie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny jest, co do zasady, jednokrotne. Doprecyzowania wyjaśnień można natomiast prowadzić wiele razy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 23/18).

Czytaj więcej »
f339cf78e6ff40bc6276224ee2222eb20b7a5ec9-medium

Wyjaśnianie i uzupełnianie dokumentów ofertowych dopiero przed KIO – sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji

Dokumenty składane przez wykonawcę w wyniku wezwania zamawiającego muszą odpowiadać ustalonym przez zamawiającego wymogom. Przede wszystkim powinny być złożone w wyznaczonym terminie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 stycznia 2018 r., sygn....

Czytaj więcej »
24e8658e7926822e8e3e501c5e49593244599249-medium

Kryterium oceny ofert w postaci „zatrudnienia na etat” jest niedopuszczalne

O ile wymóg wykazania się osobami pozostającymi w stosunku pracy może, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, stanowić element opisu przedmiotu zamówienia, jako wynikający literalnie z przepisu, to regulacje dotyczące kryteriów oceny ofert na ta...

Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający ma prawo postawić restrykcyjne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia

Zamawiający ma prawo dostosować swoje wymagania do własnych potrzeb. Jeśli nie naruszają one zasady uczciwej konkurencji, to jest uprawniony do opisana ich według swojego uznania. Wskazując na możliwość zaoferowania sprzętu przez co najmniej dw...

Czytaj więcej »
43e60522b2a260423903fec062104dbd229d4836-medium

Umowy o pracę w spółkach osobowych

W przypadku spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie określonych przez zamawiającego czynności, brak jest możliwości zastosowania obowiązku zatrudniania takich osób na umowę o pracę (wyrok KIO z 24 listo...

Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

 RODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki. Wdrożenie. Przetwarzanie danych

17 maja (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel