Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Dysproporcja cen ofertowych nie daje podstaw do założenia, że najniższa z nich jest rażąco niska

Ustawa Pzp nie zawiera definicji legalnej rażąco niskiej ceny i nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno omawiane przepisy, jak i wiążące ustawodawstwo Unii Europejskiej, pozostawiają rozwinięcie tego pojęcia, jako klauzuli generalnej, orzecznict...

Czytaj więcej »
Ocena zgodności treści oferty z treścią siwz odbywa się przez ich porównanie

Ocena zgodności treści oferty z treścią siwz odbywa się przez ich porównanie

W orzecznictwie Izby oraz sądów powszechnych ugruntowane jest stanowisko, że o zgodności treści oferty z treścią siwz przesądza ich porównanie. Niezgodności tych dwóch dokumentów należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w a...

Czytaj więcej »
To zamawiający identyfikuje kluczową część zamówienia, którą wykonawca osobiście zrealizuje

To zamawiający identyfikuje kluczową część zamówienia, którą wykonawca osobiście zrealizuje

Ustanowienie przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę czynności zagospodarowania odpadów stanowiących największy (kluczowy) udział procentowy w strumieniu odpadów objętych przedmiotem zamówienia (około 68% strumienia o...

Czytaj więcej »
W przypadku podziału zamówienia na części, każda z ich jest w istocie odrębnym postępowaniem

W przypadku podziału zamówienia na części, każda z nich jest w istocie odrębnym postępowaniem

W przypadku podziału zamówienia na części każda z części jest – w świetle przepisów ustawy Pzp – odrębnym zamówieniem. Przeciwne rozumowanie prowadziłoby do konkluzji, że poszczególni wykonawcy – powiązani rodzinnie – nie mogliby z jednej stron...

Czytaj więcej »
Zamawiający nie może zmieniać reguł w trakcie dokonywania oceny ofert

Zamawiający nie może zmieniać reguł w trakcie dokonywania oceny ofert

Odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą Pzp i wymagań zdefiniowanych siwz. Nie może przy tym prowadzić do wyboru w postępowaniu oferty, która została oceniona w kryteriach oceny ofe...

Czytaj więcej »
MiniPortal BIS i Platforma e-Zamówienia – co warto wiedzieć przed 1 stycznia 2021 r.?

MiniPortal BIS i Platforma e-Zamówienia – co warto wiedzieć przed 1 stycznia 2021 r.?

Trwają prace nad Platformą e-Zamówienia, bezpłatnym narzędziem, które będzie służyło zamawiającym i wykonawcom do prowadzenia elektronicznych postępowań w sprawie zamówień publicznych. Niestety nie uda się opracować pełnej wersji systemu do koń...

Czytaj więcej »
Niezależnie od sytuacji wykonawca musi skutecznie wyjaśnić wysokość swojej ceny

Niezależnie od sytuacji wykonawca musi skutecznie wyjaśnić wysokość swojej ceny

Powoływanie się przez wykonawcę na posiadanie doświadczonej kadry może co najwyżej generować wyższe koszty niż je obniżać. Natomiast oświadczenie o zaproponowaniu minimalnych kosztów w celu uniknięcia likwidacji firmy może wskazywać na to, że c...

Czytaj więcej »
Zamawiający musi uzasadnić nieprzyznanie maksymalnej liczby punktów w kryterium „doświadczenie”

Zamawiający musi uzasadnić nieprzyznanie maksymalnej liczby punktów w kryterium „doświadczenie”

Zamawiający powinien wskazać wykonawcy, w jaki sposób ocenił jego ofertę, w tym, ile punktów przyznał w danym kryterium oceny ofert i dlaczego. Dyspozycja przepisu art. 92 ust. 1 ustawy Pzp obejmuje również konieczność uzasadnienia nieprzyznani...

Czytaj więcej »
Notarialne poświadczenie JEDZ nie zastąpi elektronicznego podpisu wystawcy dokumentu

Notarialne poświadczenie JEDZ nie zastąpi elektronicznego podpisu wystawcy dokumentu

W świetle art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, jednolity europejski dokument zamówienia podmiotów trzecich powinien być sporządzony w  postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś niedochowanie ww. wymogów skutkuje jego...

Czytaj więcej »
Uznanie oferty za odrzuconą tylko w postępowaniach dwuetapowych

Uznanie oferty za odrzuconą tylko w postępowaniach dwuetapowych

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp następuje odrzucenie oferty, gdy została ona złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, tj. w trybach tzw. dwuetapow...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel