Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Realizacja i zmiany umowy w sprawie zamówienia na nowych zasadach od 2021 roku

Poznaj założenia projektu nowego rozporządzenia w sprawie planu zamówień publicznych

Przygotowano projekt rozporządzenia ministra do sprawy gospodarki w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Na gruncie obowiązujących przepisów zamawiający samodzielnie sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień publ...

Czytaj więcej »
Jest już projekt nowego rozporządzenia w sprawie ogłoszeń krajowych (BZP) na 2021 rok

Jest już projekt nowego rozporządzenia w sprawie ogłoszeń krajowych (BZP) na 2021 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” opublikowano projekt nowego rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projektow...

Czytaj więcej »
Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Złożone wyjaśnienia treści oferty wiążą wykonawcę na równi ze złożoną ofertą

Wykonawca składając wyjaśnienia, powinien przedstawić szczegółowo, jakie parametry są przedmiotem przyjętych przez niego rozwiązań, jednocześnie uwzględniając wszystkie zmiany, jakie zamawiający wprowadził do siwz. W sytuacji uchybienia powyższ...

Czytaj więcej »
Nie wolno dowolnie interpretować zapisów w siwz i to dopiero podczas oceny ofert

Nie wolno dowolnie interpretować zapisów w siwz i to dopiero podczas oceny ofert

Dokonywanie wykładni pojęć ujętych w warunku udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert stanowi naruszenie zasad prawa zamówień publicznych (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 marca 2020 r., sygn. akt  KIO 377/20).

Czytaj więcej »
Błędy zamawiającego nie powinny obciążać wykonawcy

Błędy zamawiającego nie powinny obciążać wykonawcy

Brak jednoznaczności siwz i błędy popełnione przez zamawiającego w dokumentacji postępowania nie mogą mieć negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 marca 2020 r. sygn. akt  KIO 432/20).

Czytaj więcej »
Oferta z marżą podaną w inny sposób niż wymagany w siwz podlega odrzuceniu

Oferta z marżą podaną w inny sposób niż wymagany w siwz podlega odrzuceniu

Zaoferowanie marży w wysokości 0,0000001% nie stanowi omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W analizowanej sprawie nie ulegało wątpliwości, że wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym marżę na części w wysokości 0,0000001% – w...

Czytaj więcej »
Umowa w sprawie zamówienia nie może być kształtowana w sposób zupełnie dowolny – sprawdź ograniczenia

Umowa w sprawie zamówienia nie może być kształtowana w sposób zupełnie dowolny – sprawdź ograniczenia

Strony przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. zamawiający i wykonawca dysponują – co do zasady – swobodą kształtowania treści umowy, niemniej jednak swoboda ta nie jest nieograniczona. Postanowienia umowy nie mogą naruszać istoty ...

Czytaj więcej »
Czy niepodpisanie szczegółowego formularza ofertowego można uzupełnić?

Czy niepodpisanie szczegółowego formularza ofertowego można uzupełnić?

Jeżeli szczegółowy formularz ofertowy stanowi treść oferty, to jego niepodpisanie skutkuje odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast szczegółowy formularz ofertowy stanowi dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to może on zostać ...

Czytaj więcej »
Sprawdź, jak ustalić, czy dokument od wykonawcy jest aktualny

Sprawdź, jak ustalić, czy dokument od wykonawcy jest aktualny

Oświadczenia lub dokumenty „aktualne” to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje. Złożenie przez wykonawc...

Czytaj więcej »
Oferty elektroniczne w postępowaniach poniżej progów unijnych – zasady składania

Wykonawca nie może ponosić konsekwencji błędów w działaniu platformy do komunikacji

Jeśli na skutek awarii platformy do komunikacji wykonawca nie otrzymał powiadomienia o przesłaniu do niego wezwania do uzupełnienie dokumentu, to nie wolno obciążać go konsekwencjami tej usterki (wyrok KIO z 12 marca 2020 r.; sygn. akt KIO 415/...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel