Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

b2a20b86a1db146e19f536b634ea1eca77fd7a87-medium

Gotowe wzory dokumentów na stronie WWW UZP

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił bezpłatne materiały do wykorzystania w postępowaniach zamówieniowych zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Przygotowano je w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału ad...

  • 13.12.2017
Czytaj więcej »
849a9ae65e8ee053900901630565069961937a57-medium

Już wkrótce wyższe progi unijne i nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniające wysokość progów unijnych, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs złotego w stosunku...

Czytaj więcej »
774d6355293a66dc498c8a551afd64fd0fa39e41-medium

Zgodność oferty z siwz musi być oceniana przez pryzmat deklarowanych przez wykonawcę parametrów

Izba podkreśla wypracowaną w orzecznictwie zasadę, iż wątpliwości interpretacyjne oraz wszelkie nieścisłości i rozbieżności wynikające z dokumentacji postępowania należy interpretować na korzyść wykonawców (wyrok z 14 listopada 2017 r., sygn. a...

Czytaj więcej »
fd02b0d4063cc15fb00f2a26f571fb65dd2a0193-medium

Powołanie się na zasoby podmiotów trzecich po złożeniu oferty – zobacz, co mówi KIO

Posłużenie się potencjałem podmiotu udostępniającego swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp w kontekście obowiązujących przepisów dyrektyw, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz orzecznictwa TSUE jest ograniczone pewnymi warunkami w...

Czytaj więcej »

Jak powinno być sformułowane pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej – stanowisko KIO

Zawarcie przez spółkę cywilną umowy konsorcjum, której celem jest złożenie oferty za cenę przekraczającą 10 mln zł, może przekraczać zakres zwykłych czynności spółki. Podkreślić należy, iż ustalenie zakresu umocowania wspólnika spółki cywilnej ...

Czytaj więcej »
c82da1146d80d814aef9c616641a31ab4f7653da-medium

KIO o obowiązku osobistej realizacji zamówienia przez wykonawcę

Zastrzeżenie do osobistego wykonania części zamówienia nie może być interpretowane w kategorii zakazu powoływania się w tym zakresie na potencjał podmiotu trzeciego. Po to są użyczane zasoby podmiotów trzecich, aby wykonawcy, którym te zasoby s...

Czytaj więcej »
9a234054cabb813526bb43eecf4496ddc403b0a9-medium

Prawo do wniesienia odwołania, które spowoduje unieważnienie postępowania – poznaj stanowisko KIO

Wykonawca ma interes we wniesieniu odwołania, nawet jeśli cena jego oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zamówienia oraz upłynął termin związania wykonawcy ofertą. Odwołującemu przysługuje prawo negowania wybor...

Czytaj więcej »
22484f5e1ae07ac84d021582716f7714af2a4cf8-medium

Zasady udostępniania doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum według KIO

Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum, to udostępnieniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot (wyrok z 26 maja 2017 r., sygn. akt KIO 905/17, KIO 925/17, KIO 933/17).

Czytaj więcej »
fab38878ea3aabc11e0011a292d5b6b568629c8d-medium

Tajemnica przedsiębiorstwa a informacje dotyczące warunków udziału i kryteriów oceny w opinii prawnej UZP

UZP w najnowszym Informatorze nr 3/2017 opublikował opinię prawną pt. „Czy informacje dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?”. Wynika z niej, że to na zamawiającym ci...

Czytaj więcej »
b2d552ad5c9f94110c30523775232df2955de490-medium

Skarb Państwa nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp

W zamówieniach typu „in-house” Skarb Państwa nie może być uznany za zamawiającego sprawującego kontrolę, na rzecz którego dany podmiot wykonuje zadania powierzone. Nie jest uzasadnione twierdzenie, że wykładnia systemowa art. 67 ust. 1 pkt 12 l...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Wkrótce kolejne webinarium!

W tym miejscu już niedługo znajdziesz informacje o webinarium w styczniu 2018 r.     

transmisja online

Odwiedzaj portal regularnie >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel