Przedmiot zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników – czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy oraz badań psychologicznych funkcjonariuszy izby administracji skarbowej w okresie 12 miesięcy. Postępowanie toczy się na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający postawił wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Chce, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub wskazany przez niego podwykonawca usługi, zatrudniał na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia wszystkie osoby, które będą wykonywały na rzecz zamawiającego czynności bezpośrednio związane z rejestracją osób skierowanych na badania.  Zamawiający wyjaśnił, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę powstaje, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Szczegółowy opis weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z tym zatrudnieniem oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań przewidziano w § 1 projektu umowy. W terminie przewidzianym na składanie pytań jeden z wykonawców poinformował, że jest zainteresowany złożeniem oferty, jednak pod warunkiem wykreślenia z umowy obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz kar z tytułu jego niespełnienia. Zamawiający mając na uwadze rynek medyczny (pielęgniarki na kontraktach, lekarze medycyny pracy zatrudniani na zlecenie), zawęził wymóg do minimum czynności, jakie na rzecz zamawiającego powinna wykonywać osoba zatrudniona na umowę o pracę. Czy mimo to jest on zbyt wygórowany? Czy badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), które wynikają z art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, która koreluje m.in. z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, można uznać za zamówienie z zakresu prawa pracy i wyłączyć je (art. 11 ust. 2 pkt 1) spod reżimu ustawy Pzp?

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie ewentualnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem »lub równoważny«, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy, co wynika jednoznacznie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania założonych ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany załączyć do oferty »Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych« stanowiący zał. nr 7 do siwz wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, jak również brak załączenia do złożonego przez wykonawcę »Wykazu dotyczącego rozwiązań równoważnych«, dokumentów potwierdzających że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści siwz, w związku z tym że wykonawca nie wykazał wymogów równoważności. Brak załączenia do oferty »Wykazu dotyczącego rozwiązań równoważnych« wraz z dokumentami potwierdzającymi że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej oznaczać będzie, że wykonawca przyjął materiały/urządzenia/wyroby, o których mowa w dokumentacji technicznej”. Czy taki zapis można stosować na gruncie nowej ustawy Pzp? Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności – czy można prosić o przykładowy zapis o równoważności do SWZ?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel