Tryby i sposoby udzielania zamówień

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Podstawy zastosowania trybu z wolnej ręki trzeba interpretować ściśle

Pytanie: Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony w procedurze unijnej. Na część 2 i 26 została złożona tylko jedna oferta, którą odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wykonawca nie wpisał w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia poszczególnych dostaw, który był kryterium oceny ofert). Zamawiający nie miał możliwości poprawienia tu omyłki na podstawie art. 87 ust. 2, ponieważ zmieniłby treść oświadczenia stanowiącego ofertę. Jednocześnie nie miał możliwości oceny oferty, ponieważ brak określenia terminu wykonania zamówienia przez wykonawcę powodował, że zamawiający sam nie mógł przydzielić jej odpowiedniej punktacji. W związku z odrzuceniem jedynej oferty zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Czy w zaistniałej sytuacji można udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp? Czy odrzucenie oferty ze względu na brak wskazania w ofercie wykonawcy terminu realizacji zamówienia, które to stanowiło kryterium oceny ofert, można uznać za niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia bądź z treścią siwz? Rozróżnienie to jest w zapisach art. 67 ust. 1 pkt 4 „(...) zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia”, natomiast art. 89 ust. 1 pkt 2 brzmi „jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”. Mam wątpliwość, czy te różnice są celowo wpisane w treść tych przepisów? Czy można zakwalifikować termin realizacji zamówienia, który jednocześnie stanowił kryterium oceny ofert do opisu przedmiotu zamówienia? Czy przesłanka zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest w tym przypadku spełniona?

Postępowanie z ofertami częściowymi – czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg na ten sam asortyment z dopuszczeniem składania trzech ofert częściowych. Podział na części spowodowany jest tym, że: 1)      jeden wykonawca może nie zapewnić całego potrzebnego asortymentu pod względem ilościowym, 2)      chcemy dać szansę małym przedsiębiorcom na udział w przetargu. Jak zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy wykonawcy złożą oferty w taki sposób, że w jednej części oferta najtańsza będzie dużo droższa od najtańszej w innej części? Wtedy zamawiający za ten sam towar otrzyma różne ceny i za część tego samego asortymentu zapłaci więcej. Czy można zastrzec w siwz, że jeżeli w jakieś części cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tej części, to będzie on kolejno wybierał oferty najkorzystniejsze spośród pozostałych części, ale tylko takie na które go „stać”? Dla zamawiającego optymalne byłoby, aby spośród ofert złożonych we wszystkich częściach wybrać te, które są najkorzystniejsze zarówno pod względem cenowym, jak i jakościowym, niezależnie od części, w której zostały zaoferowane. Zatem w celu oceny kryterium „cena” punktem wyjścia do oceny byłaby najniższa cena dla wszystkich części, a w kryterium jakościowym ocena punktowa dokonywana byłaby spośród wszystkich zaoferowanych towarów. Co zrobić, gdy wszyscy wykonawcy złożą oferty tylko na część I a na pozostałe żaden? Jak postąpić w sytuacji, gdy ten sam wykonawca posiadający zasoby asortymentu na więcej niż jedną część poda różną jego cenę dla poszczególnych części? Czy mamy wtedy prawo żądać od niego wyjaśnień, dlaczego tak zrobił?

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel