Tryby i sposoby udzielania zamówień

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak udzielić zamówienia bagatelnego, gdy w jednostce nie ma wewnętrznego regulaminu?

Pytanie: W przypadku zamówień, do których należy stosować przepisy ustawy Pzp, sytuacja jest jasna, tj. najpierw szacuję wartość, np. robiąc rozeznanie rynku – 3 ceny uzyskane od wykonawców, obliczam średnią cenę jako wartość zamówienia, składam wniosek o wszczęcie postępowania i po zatwierdzeniu przystępuję do przeprowadzenia procedury np. w trybie przetargu nieograniczonego. A jak jest w przypadku zamówień poniżej 30 tys. euro? W firmie obowiązuje wniosek o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro, nie ma regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro. Czy właściwe jest następujące postępowanie? Załóżmy, że na dostawę X szacuję wartość np. na podstawie 5 cen ze stron internetowych, wybieram najtańszy produkt, jego cenę wpisuję jako wartość we wniosku i po akceptacji kupuję w tym sklepie internetowym po tej cenie, wydruki z cenami dołączam do wniosku i notatkę z rozeznania rynku. A jak chcemy przeprowadzić proste zapytanie ofertowe na stronie internetowej i wybrać najtańszą ofertę? Czy wtedy najpierw muszę oszacować wartość zamówienia i we wniosku wpisać np. średnią cenę z uzyskanych ofert, złożyć wniosek do akceptacji i dopiero przystąpić do tej uproszczonej procedury zapytania? Czy wniosek należy złożyć po przeprowadzeniu uproszczonej procedury na konkretną najtańszą cenę, jak już będziemy mieć oferty, i załączyć do wniosku notatkę z przeprowadzonej procedury?

Warunki skorzystania z możliwości zlecenia podobnych zamówień dotychczasowemu wykonawcy

Pytanie: W grudniu 2019 roku zamawiający przeprowadził krajowy przetarg nieograniczony na usługi ochroniarskie i portierskie na terenie 2 swoich obiektów. W wyniku postępowania zawarto umowę na okres od 3 stycznia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Ogłaszając powyższe postępowanie, zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, wprowadzając poniższe zapisy do siwz i ogłoszenia o udzielenie zamówienia: „1. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego szczegółowo określonego w »Zakresie czynności i odpowiedzialności w ramach usług ochroniarskich i portierskich« zawartym w Załączniku nr 7a i nr 7b do SIWZ i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej na terenie obiektu przy ul. XXXXXXXX oraz obiektu przy ul. XXXXXXXXX, funkcjonujących w strukturze Zamawiającego. Zamówienie będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z zastrzeżeniem, że wartość usług zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 5%, a po upływie 24 miesięcy o maksymalnie 10%, pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie”. Jednocześnie zamawiający, szacując wartość zamówienia podstawowego, przewidział wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, ale w okresie od 1 września 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Obecnie zamawiający w z związku z koniecznością zapewnienia usług ochroniarskich i portierskich dla dwóch innych swoich obiektów na okres od 30 czerwca 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. oszacował wartość kolejnego zamówienia na podstawie obowiązującej minimalnej stawki 1 roboczogodziny (wraz z kosztami pracodawcy) według najniższej stawki krajowej oraz stawki roboczogodziny z wcześniejszej umowy dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie przekracza nadal kwoty postępowania dla trybu krajowego. Czy zamawiający może z wolnej ręki udzielić zamówienia wykonawcy pełniącemu usługi na podstawie obowiązującej zawartej umowy w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla dwóch innych swoich obiektów? Czy zmiana wartości zamówienia (2 miesiące dłużej) pozwala na zawarcie umowy z dotychczasowym wykonawcą zamówienia podstawowego, mimo że zamawiający oszacował mniejszy (krótszy) zakres usług? Czy powyżej wskazane zapisy w postępowaniu podstawowym, przewidziane zarówno w siwz jak i w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia, są wystarczające, aby udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obecnemu wykonawcy usługi zgodnie z zawartą umową czyli na tych samych warunkach dla dwóch swoich pozostałych obiektów?

Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi remont budynku, który ma stanowić jego nową siedzibę. W styczniu 2019 roku, kiedy zlecał w całości usługę powtarzającą dotychczasowemu wykonawcy usługi ochrony, miał wiedzę, że w listopadzie 2019 roku, a najpóźniej w grudniu siedziba zostanie przeniesiona do wyremontowanego budynku. Jednak tak się nie stało. Brak wsparcia finansowego sprawił, że w październiku ostatecznie zamawiający dowiedział się, że zostaje w starym budynku, a remont dalej będzie prowadzony. No i tu pojawił się problem. Kończyła się umowa na ochronę i aby zapewnić jej ciągłość, trzeba było zlecić kontynuację usługi. Co w tej sytuacji mógł zrobić zamawiający, żeby nie narazić się na zarzut naruszenia ustawy Pzp? Czy mógł skorzystać w tej sytuacji z art. 6a ustawy Pzp? Czy mógł tę sytuację potraktować jako nieplanowaną i na jeden miesiąc, na czas przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisać umowę z dotychczasowym wykonawcą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Co wtedy z szacowaniem wartości zamówienia? Czy umowa na miesiąc stanowiłaby część zamówienia, które zamawiający zamierza zlecić, przeprowadzając przetarg nieograniczony? A może ze względu na brak tożsamości czasowej dla tego nieplanowanego zamówienia należało je potraktować jako odrębne od wcześniej udzielonego i zgodnie z jego wartością szacunkową zawrzeć umowę w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na czas przeprowadzenia przetargu?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel