Tryby i sposoby udzielania zamówień

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak w praktyce stosować przepisy o elektronizacji w procedurze z wolnej ręki?

Pytanie: Ustawa Pzp w zakresie rozumienia pojęcia „środki komunikacji elektronicznej” odsyła do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wskazuje, że są to rozwiązania techniczne, tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy użyciu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna. Czy po 18 października br. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej progu unijnego prowadzonym w trybie z wolnej ręki komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przy użyciu tylko poczty elektronicznej (wysłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym zmawiającego, jako załącznik do wiadomości e-mail oraz przekazanie przez wykonawcę JEDZ i innych wymaganych dokumentów lub oświadczeń podpisanych lub poświadczonych kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi wykonawcy, jako załączników do wiadomości e-mail) spełnia określony w art. 10a ustawy Pzp wymóg wyłącznej komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? A może, aby spełnić ten wymóg, komunikacja taka (wysyłanie wiadomości e- mail) musi odbywać się wyłącznie z poziomu rozwiązania systemowego, tzn. portali przetargowych czy platform przetargowych bądź zakupowych i wszystkie czynności powinny być wykonywane z tego poziomu?

Unieważnienie procedur częściowych – kilka wskazówek

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy pieszych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie swojej gminy, w którym dopuścił składanie ofert częściowych na budowę ścieżek na terenie czterech sołectw (każda część to teren innego sołectwa). Po zbadaniu ofert (na każdą część złożono po 2 oferty) zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą w zakresie każdej z części zamówienia i ogłosił wynik postępowania. Wystosował także do wykonawców zaproszenie do podpisania umów, wyznaczając im termin ich podpisania na 17 grudnia 2018 r. Po opublikowaniu wyniku wpłynęło do zamawiającego pismo właściciela działek, przez które ma m.in. przebiegać trasa ścieżek na terenie jednego z sołectw (część 1 zamówienia), w którym podnosi on, iż nie zgadza się ze sposobem wykonania ścieżek na jego nieruchomości (domaga się specjalnej nawierzchni żwirowej zamiast zaprojektowanej nawierzchni tłuczniowej i podnosi, że autor projektu w ogóle nie uzyskał od niego zgody na przebieg trasy ścieżki przez jego nieruchomość). Niestety zamawiający musi przyznać rajcę właścicielowi nieruchomości – faktycznie brak w dokumentacji projektowej formalnej zgody na prowadzenie robót budowlanych na jednej z działek, przez które będzie prowadzić ścieżka edukacyjna i musi przeprojektować sposób wykonania ścieżki w ramach jednej z części zgodnie z oczekiwaniami właściciela terenu. Zamawiający przewidział, że wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych robót w ramach każdej z części ma charakter ryczałtowy. Czy w zaistniałej sytuacji zamawiający może unieważnić na obecnym etapie postępowanie w zakresie części 1 z powodu zaistnienia przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i uzasadnić to wystąpieniem w opisie przedmiotu zamówienia wady (błąd w projekcie polegający na przyjęciu niewłaściwego materiału na budowę ścieżki pieszej oraz brak umowy dzierżawy na teren działki, przez które będzie przebiegać trasa ścieżki) uniemożliwiającej zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego? Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, a właścicielem nieruchomości spornych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel