Tryby i sposoby udzielania zamówień

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Poznaj podstawowe reguły konkursu zgodnego z przepisami Kodeksu cywilnego

Pytanie: Prowadzę konkurs w trybie art. 70 Kodeksu cywilnego. Zapytanie dotyczy poprawności dobrania kryteriów oceny ofert. Przedmiotem konkursu jest najem pomieszczenia (na wykonywanie usługi) wraz ze sprzętem i wyposażeniem. W ostatnim konkursie cena oferty składała się z ceny za: czynsz za powierzchnię i dzierżawę sprzętu. i wygrała w nim oferta z najwyższą łączną ceną (100%) za oba elementy. W tej edycji konkursu chcielibyśmy wprowadzić następujący zapis: „Oferent, który po wygraniu konkursu przejdzie pozytywnie weryfikację i stanie się partnerem (w związku z czym może korzystać ze zniżek i preferencyjnych stawek za wynajem powierzchni), nie będzie obciążony taką stawką czynszu jak podana w ofercie tylko stawką preferencyjną zgodną z obowiązującym partnerstwem”. Czy taki zapis nie powoduje, że oferty w rezultacie nie będą porównywalne tj. ocenimy inny poziom ceny, inny czynsz itp. który da wygraną konkretnemu wykonawcy a potem go zmniejszymy i w rezultacie wybierzemy dużo niższy czynsz niż oferty początkowe? Co w sytuacji, gdy ofertę złoży partner i podmiot niebędący partnerem – czy można oba te podmioty porównywać, z góry wiedząc, że nie są sobie równe pod kątem stawek za czynsz (partner ma stawki preferencyjne i będzie dużo tańszy na tym etapie)? Czy biorąc pod uwagę powyższe, należałoby na poziomie oferty ocenić tylko poziom czynszu za wyposażenie i wybrać ofertę z najwyższą stawką (nie będzie się to zmieniało na poziomie całej umowy bez względu na partnerstwo lub jego brak)? W przypadku czynszu za powierzchnię zaś można by wpisać, że stawka będzie uzależniona od pozycji wykonawcy (tj. partner lub inny podmiot) i tutaj byłaby podana np. wartość np. za 1 m2 czynszu lub inny przelicznik, ale trzeba wówczas określić obowiązującą wartość czynszu w każdej sytuacji.

Zasady zlecania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów własnej spółce komunalnej

Pytanie: Wielobranżowa spółka komunalna (której właścicielem w 100% jest gmina) zajmuje się: wytwarzaniem i zaopatrywaniem w ciepło, wydobyciem oraz dystrybucją wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Działalność dotyczącą zbierania i zagospodarowania odpadów realizuje na podstawie umowy z gminą. Gmina udziela jej zamówień w trybie przetargu nieograniczonego. Spółka wykonuje zamówienie w zakresie zagospodarowania odpadów poprzez przekazywanie ich do instalacji komunalnej (wcześniej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK). Umowa z RIPOK została podpisana na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp (z uwagi na fakt, że usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów). Zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy o odpadach (przed zmianami): „Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 7 (zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych) wytworzonych poza obszarem tego regionu”. Z uwagi na powyższe spółka mogła przekazywać odpady wyłącznie od instalacji w regionie zagospodarowania odpadów określonym przez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. W przedmiotowym rejonie znajdował się tylko jeden RIPOK, więc była spełniona przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp. Ustawa z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1579) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w art. 6 ust. 5 uchyla ust. 7−11 w art. 20 ustawy o odpadach. Zatem nie ma już obowiązku przekazywania opadów do instalacji w danym rejonie gospodarki opadami. Jednak zgodnie art. 20 ust. 2 tej ustawy odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstawania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z opadami (…) do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Dotychczasowa instalacja, do której są przekazywane odpady, jest położona najbliżej względem miejsca powstawania odpadów. Czy spółka jest zobowiązana do udzielenia zamówienia na zagospodarowanie odpadów w trybie przetargowym, czy może udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel