Odwołanie i skarga

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jakie kroki musi podjąć zamawiający po uwzględnieniu odwołania wykonawcy

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego, prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej, po wyborze oferty najkorzystniejszej wniesione zostało odwołanie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie badania ceny wybranej oferty, czy nie jest ona rażąco niska, oraz jej wyboru, mimo iż wykonawca nie wykazał w sposób kompletny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i unieważnił dokonane czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Wezwano wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty. Wyjaśnienia potwierdziły, że cena nie jest rażąco niska oraz że wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego i że z tego tytułu oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku oceny oferta ta znów została najwyżej oceniona i powtarzając czynności, zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Czy zamawiający bierze pod uwagę dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złożone uprzednio (tj. przed odwołaniem) i ewentualnie je uzupełnia i wyjaśnia? Czy może „zapomina” o tych dokumentach i od nowa wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, dopuszczając np. wskazanie innych osób, które będą realizowały zamówienie (może mieć to znaczenie w kontekście zarzutu, iż za pierwszym razem wykonawca nie potwierdził w pełnym zakresie warunków udziału właśnie w zakresie personelu)?

  • Data: 16.12.2020

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel