Współpraca z wykonawcą

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy wolno zwaloryzować wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na dodatkowe wydatki związane z COVID-19?

Pytanie: Czy wykonawca jest uprawniony do żądania waloryzacji wynagrodzenia w związku z kosztami ponoszonymi na maski i płyny do dezynfekcji (COVID-19) oraz wzrost kosztów oddziałowych/ogólnych? Wykonawca dla dwóch umów zawartych na okres 24 miesięcy w kwietniu 2020 roku (sprzątanie obiektów spółki) oraz w lipcu 2020 roku (ochrona obiektów spółki) wystąpił na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia od stycznia 2021 roku. Załączona kalkulacja nowej stawki za roboczogodzinę oprócz wyższych kosztów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki za godzinę pracy, kosztów ZUS i PPK zawiera dodatkowo następujące pozycje: 1)     wzrost kosztów odzieży i wyposażenia obiektowego (maski, płyny – COVID-19), 2)     wzrost kosztów oddziałowych związany z obsługą obiektu, 3)     wzrost kosztów ogólnych związanych z obsługą obiektu. W mojej ocenie żądanie zwiększenia wynagrodzenia z powodu wzrostu kosztów ogólnych/oddziałowych jest nieuprawnione, gdyż art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wprost określa, w jakich sytuacjach można dokonać podwyższenia wynagrodzenia. Czy istnieje jakaś podstawa prawna dotycząca COVID-19, która uprawnia do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w związku z kosztami ponoszonymi na maski i płyny do dezynfekcji? Obie umowy zawierają zapis, że wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą i niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel