Renata Dzikowska

Renata Dzikowska

Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.
227 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Zobacz, co możesz i powinieneś zrobić, gdy oferent poświadcza nieprawdę

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przewidziano następujące kryteria oceny: 1. Cena oferty – waga 60 2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 40. Za doświadczenie przewidziano następującą punktację: Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przy robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej o długości sieci 4,0 km za liczbę robót 0 – 0 pkt, za liczbę robót 1 – 10 pkt, za liczbę robót 2 – 20 pkt, za liczbę robót 3 – 30 pkt, za liczbę robót 4 i więcej – 40 pkt. Oferent w ofercie wykazał w kolumnie określone zadania, podając, że długość sieci w każdym z nim przekraczała 4 km. Przejrzeliśmy w Internecie przetargi organizowane przez podane podmioty i okazało się, że niektóre zadania mają 4,0 km i powyżej, a niektóre nie. Zwróciliśmy się do oferenta o wyjaśnienie treści oferty, zadając pytanie: „Czy wyszczególnione w pkt 2 formularza ofertowego roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz czy każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej 4,0 km”? W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo: „Informujemy, iż roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej nie mniejszej niż 4,0 km”. Jednocześnie zwróciliśmy się do podmiotów, na rzecz których oferent pełnił nadzór. I okazało się że zadania: • od 1–3 łącznie mają powyżej 6,0 km • zadanie 4 – powyżej 4,0 km • zadanie 5 – 3,5 km • zadanie 6 – nie była budowana kanalizacja. Czy teraz należy skierować kolejne pismo do oferenta o wyjaśnienie? Nie wie on o odpowiedziach podmiotów, na rzecz których wykonywał nadzór.
22 stycznia 2018Czytaj więcej »

Wskazówki, jak bezbłędnie szacować usługi szkoleniowe

Pytanie: Realizujemy projekt partnerski dotyczący kształcenia zawodowego i mamy wątpliwości, jak prawidłowo szacować objęte nim zamówienia. Zaplanowane zostały następujące działania dla partnera (czyli dla nas): 1)      studia podyplomowe dla nauczycieli ze szkół zawodowych (studia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego, studia w zakresie kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych lub nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu) – szacunkowa wartość zamówienia 35.000 zł; termin realizacji: od I kw. 2018 r. do II kw. 2019 r.; CPV 80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim, 2)      kursy specjalistyczne dla uczniów szkół zawodowych (kierowca operator wózków jezdniowych, kurs na prawo jazdy kat. B, kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektrycznej o napięciu do 1 kV) – szacunkowa wartość zamówienia – 106.200 zł; termin realizacji: IV kw. 2017 r., IV kw. 2018 r., III kw. 2019 r.; CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 3)      doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze szkół zawodowych (koszt zajęć indywidualnych – wynagrodzenie doradców zawodowych – psychologów, ekspertów zewnętrznych) – szacunkowa wartość zamówienia 26.016 zł; termin realizacji: od I kw. 2018 r. do II kw. 2019 r.; CPV 85312320-8 Usługi doradztwa, 4)      praktyki lub staże u pracodawców dla nauczycieli i instruktorów ze szkół zawodowych (koszty udziału) – szacunkowa wartość zamówienia 21.138,26 zł; termin realizacji IV kw. 2018 r., IV kw. 2019 r.; CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego, 5)      praktyki lub staże u pracodawców dla uczniów ze szkół zawodowych (wynagrodzenie opiekuna) – szacunkowa wartość zamówienia 156.097,50 zł; termin realizacji: lipiec, sierpień 2018 r., lipiec, sierpień 2019 r.; CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Czy wszystkie ww. zamówienia zamawiający powinien oszacować razem? Są to usługi edukacyjne, ale rodzajowo odmienne. Zostały zakwalifikowane do różnych grup Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Co prawda przepisy ustawy Pzp nie nakładają obowiązku grupowania zamówień według słownika przy ustalaniu tożsamości przedmiotowej zamówień, jednak, zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp zamawiający stosuje do opisu przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Można więc chyba posłużyć się tym ustaleniem pomocniczo?
5 grudnia 2017Czytaj więcej »

Właściwa kwalifikacja zamówienia jako roboty budowanej, dostawy lub usługi – skorzystaj z opinii UZP

Pytanie: Przedmiotem przetargu ma być zabezpieczenie historycznego wyrobiska górniczego poprzez iniekcję. W ramach zamówienia będą wykonywane: 1. Roboty w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze. 2. Roboty w wyrobiskach podziemnych – rozporządzenie ministra energii z 23 listopada 2016 r. 3. Roboty w wyrobiskach objętych ochroną konserwatorską obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W świetle Prawa budowlanego nie jest to robota budowlana, ale prace związane z wyrobiskami górniczymi kwalifikowane jako roboty budowlane dla górnictwa, podlegające prawu górniczo-geologicznemu. Na stronie UZP znalazłam następującą informację: „Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wykazu robót należy kwalifikować go jako robotę budowlaną? – Nowe definicje „robót budowlanych” i „obiektu budowlanego” nie będą miały wpływu na rozumienie tych pojęć w innych aktach normatywnych zawierających ich definicję oraz na interpretację przepisów budowlanych, czy też przepisów dotyczących podatków oraz kwalifikowania wydatków. Definicje te pozostają również bez wpływu na dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą świadczenia, które w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane nie są robotami budowlanymi”. Czy wobec tego jesteśmy zobowiązani stosować art. 31 ust. 1 i art. 33 ustawy Pzp? A może do przedmiotu zamówienia niebędącego robotami budowlanymi w rozumieniu Prawa budowlanego nie będą miały zastosowania zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Pzp oraz ustawowe reguły szacowania wartości robót budowlanych?
24 października 2017Czytaj więcej »
wiper-pixel