Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

c7a1f0d56a3781da9a915df205fe62eb80f446fa-medium

Z kontroli UZP – kiedy wymagać od wykonawców, by zatrudniali pracowników na umowę o pracę?

W przypadku określonych czynności objętych przedmiotem zamówienia na roboty budowlane bądź usługi zamawiający musi dopilnować, aby wykonawca zatrudnił swoich pracowników na umowę o pracę. Kiedy wymóg jest konieczny? Jak właściwie ocenić, które ...

Czytaj więcej »
Jak liczyć możliwe do dokonania zmiany umowy

Jak liczyć możliwe do dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia – stanowisko UZP

Czy pod pojęciem „łącznej wartości zmian umowy” z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mieszczą się także zmiany wartości umów dokonywane na podstawie innych przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp? Odpowiedzi na to pytanie udziela Urząd Zamówień P...

Czytaj więcej »
Przedłużenie terminu składania ofert

Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2131/...

  • 13.02.2019
Czytaj więcej »
Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji

Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa obciąża wykonawcę

Wykonawca nie może poprzestać jedynie na oświadczeniu złożonym w piśmie, że zastrzega wyjaśnienia, jak też na dołączeniu do pisma oświadczenia zatytułowanego „Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębi...

  • 12.02.2019
Czytaj więcej »
skan podpisu dopuszczalny

Uwaga! Skan oferty z elektronicznym podpisem jest dopuszczalny – najnowsze, rewolucyjne stanowisko KIO

W wyroku z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 119/09) skład orzekający KIO uznał, że oferta, która została sporządzona pisemnie, a następnie zeskanowana i podpisana elektronicznie została złożona prawidłowo.

  • 11.02.2019
Czytaj więcej »
jaki sprzęt oferuje dostawca

Wykonawca musi jasno wyartykułować w swojej ofercie, jaki sprzęt oferuje

Zamawiający, stawiając w siwz wymóg bezwzględnego podania numeru katalogowego oferowanego komputera przenośnego, powinien być świadomy, że niewskazanie tego elementu to istotna wada oferty dyskwalifikująca ją z oceny w ramach kryteriów oceny of...

  • 06.02.2019
Czytaj więcej »
samooczyszczenie wykonawcy

Wykonawca w ramach „samooczyszczenia” ma obowiązek podjąć określone środki

Korzystanie z tzw. samooczyszczenia wymaga od wykonawcy wykazania podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji pracy przedsiębiorstwa, które mają za zadanie zapewnić w przyszłości lepsze radzenie sobie z danego rodzaju sytuacjami (wyrok Kr...

  • 05.02.2019
Czytaj więcej »
odbiór odpadów

Zamówienie na odbiór odpadów – obowiązkowe wymogi siwz

Zamawiający nie ma podstaw do żądania nadmiarowych oświadczeń, nieuzasadnionych przepisami prawa, w szczególności, gdy sam przewidział możliwość przekazywania odpadów do innych instalacji niż wskazane w ofercie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ...

  • 04.02.2019
Czytaj więcej »
Informator

Informator zamówień publicznych na 2019 r.

Prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych nabierają tempa. Do czasu jej uchwalenia wszyscy musimy jednak bazować na aktualnych przepisach. Sięgnij po „Informator zamówień publicznych 2019” i skorzystaj z tabel oraz schematów, które ...

  • 31.01.2019
Czytaj więcej »
sprzeczności w siwz

Rozbieżności i sprzeczności w treści siwz trzeba interpretować na korzyść wykonawców

Za stanowiskiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 18 marca 2015 r. (sygn. akt III Ca 70/15) należy wskazać, że zapisy w siwz muszą mieć precyzyjny i jednoznaczny charakter, a wątpliwości powstałe na tym tle muszą być rozstrzygane na korzyść wykon...

  • 30.01.2019
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel