Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Nie można powtórnie złożyć wadium, mimo błędów w pierwotnej wiadomości e-mail

Nie można powtórnie złożyć wadium, mimo błędów w pierwotnej wiadomości e-mail

Samo ustalenie, że dana wiadomość została zamawiającemu przesłana, i domniemanie, że był to dokument wadialny o treści takiej samej jak przesłany ponownie po terminie składania ofert, nie jest równoznaczne z odzyskaniem samej wiadomości, jak te...

Czytaj więcej »
Miniportal złóż wniosek

Na platformie e-Zamówienia nie przeprowadzisz jeszcze elektronicznego postępowania

Urząd Zamówień Publicznych wydał zalecenia dotyczące prowadzenia postępowania na miniPortalu i korzystania z funkcjonalności Platformy e-Zamówienia. Część zamawiających próbuje prowadzić elektroniczne procedury na częściowo oddanej do testowani...

  • 17.03.2021
Czytaj więcej »
Rażąco niska cena w nowej ustawie Pzp

Wykonawca musi rzetelnie wyjaśnić wysokość ceny ofertowej, aby zapewnić sobie dalszy udział w postępowaniu

Zamawiający w wezwaniu do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny wyraźnie żądał wskazania m.in. cenników cenotwórczych oraz dowodów. Wykonawca powinien odpowiedzieć na wszystkie szczegółowe pytania zamawiającego, jak też powołać się na te doty...

Czytaj więcej »
Jeżeli przyczyny nieotwarcia oferty leżą po stronie zamawiającego, trzeba unieważnić postępowanie

Jeżeli przyczyny nieotwarcia oferty leżą po stronie zamawiającego, trzeba unieważnić postępowanie

Otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednorazową i niepowtarzalną. Co za tym idzie, nieotworzenie jednej z ofert nie może być naprawione w ponownej procedurze otwarcia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 grudnia 202 r. sygn. akt KIO 3204...

Czytaj więcej »
Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona na lidera konsorcjum jest prawidłowa i skuteczna

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona na lidera konsorcjum jest prawidłowa i skuteczna

Wadium wniesione w postaci gwarancji przez lidera konsorcjum jest prawidłowe. Przemawia za tym solidarna odpowiedzialność wykonawców za świadczenie niepodzielne, jakim jest realizacja obowiązku zawarcia umowy. Potwierdza to również okoliczność,...

Czytaj więcej »
Ocena składowej ceny nie może opierać się wyłącznie na jej udziale procentowym w całkowitej cenie oferty

Ocena składowej ceny nie może opierać się wyłącznie na jej udziale procentowym w całkowitej cenie oferty

Nie można wykluczyć, że wykonawcy celowo dążą do zaniżenia wyceny określonych elementów składających się na zamówienia. Przerzucają wówczas koszty do innych pozycji, kreując w ten sposób przesłankę nieistotności danego elementu z punktu widzeni...

Czytaj więcej »
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wykonawcy może być składane w formie elektronicznej kopii

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wykonawcy może być składane w formie elektronicznej kopii

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji wykonawca polega, nie zostały wyłączone z zakresu przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Można je zatem składać również w elektro...

Czytaj więcej »
Jak formułować kryteria oceny ofert, aby nie narażać się na zarzuty wykonawców?

Jak formułować kryteria oceny ofert, aby nie narażać się na zarzuty wykonawców?

Artykuł 91 ust. 2 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. (aktualnie art. 242 ust. 2 ustawy Pzp z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zawiera otwarty katalog możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, podając jedynie przykł...

Czytaj więcej »
Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?

Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?

Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie publikuje na swojej stronie WWW odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem nowych regulacji ustawy Pzp. Dwa z nich dotyczą pojęcia „konflikt interesów” oraz związanych z nim oświadczeń. Sprawdź, kto i w ...

Czytaj więcej »
Dziś upływa termin złożenia sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2020 roku

Dziś upływa termin złożenia sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2020 roku

Do 1 marca każdego roku kalendarzowego zamawiający jest zobowiązany przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w poprzednim roku zamówieniach. Dzisiaj zatem ostatnia szansa na przekazanie sprawozdania w terminie. Zamawi...

  • 01.03.2021
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel