Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

konsorcjanci

Konsorcjanci mają swobodę decyzji w zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie

Za niezasadny należy uznać pogląd, zgodnie z którym złożenie wspólnej oferty w ramach konsorcjum należy automatycznie kwalifikować jako zakazane porozumienie przetargowe, w sytuacji gdy wykonawcy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępo...

Czytaj więcej »
zmiany w przepisach ustawy Pzp

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przepisach ustawy Pzp

Od 1 stycznia 2019 r. zamawiający nie będą musieli stosować ustawy Pzp przy wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi. Z kolei w umowach zawieranych z wykonawcą na okres dłuższy niż 12 miesięcy trz...

Czytaj więcej »
wielokrotne wyjaśnianie treści oferty

Zamawiający nie może sobie pozwolić na wielokrotne wyjaśnianie treści oferty celem jej „ratowania”

Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony prowadzić procedury z wykonawcą poprzez wielokrotne wzywanie do wyjaśnień, w szczególności, gdy wykonawca składa wyjaśnienia niepełne i niekompletne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 sierpnia 201...

  • 12.12.2018
Czytaj więcej »
dostęp do miniportalu

Od 10 grudnia br. działa tylko produkcyjna wersja miniPortalu

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że dostęp do testowej wersji miniPortalu został wczoraj zamknięty. 

  • 11.12.2018
Czytaj więcej »
zapisy umowy

Zamawiający jest ograniczony w swobodnym kształtowaniu zapisów umowy

Nawet przyjęcie dyspozytywnego charakteru norm nie uprawnia zamawiającego do jednostronnego kształtowania zobowiązania, w sposób który odbiera stronom umowy prawo do obiektywnego, niezależnego uregulowania przez sąd stosunków między stronami w ...

Czytaj więcej »
Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa

Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa, trzeba udowodnić mu zamiar wprowadzenia zamawiającego w błąd

Nieprawdziwe informacje to takie, którym prawidłowo ustalony stan faktyczny przeczy, wskazując na odmienną sytuację bądź prowadząc do odmiennych niż zadeklarowane ustaleń (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO/K...

Czytaj więcej »
Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Przystąpienie do postępowania odwoławczego nie może być przekazane pocztą e-mail

Ustawa Pzp nie wiąże żadnych skutków prawnych z wniesieniem zgłoszenia przystąpienia do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie korespondencji e-mail. Zgodnie bowiem z art. 185 ust. 2 tej ustawy zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi...

Czytaj więcej »
Wykonawca, który kwestionuje wymogi zamawiającego, musi mieć obiektywne argumenty

Wykonawca, który kwestionuje wymogi zamawiającego, musi mieć obiektywne argumenty

Określenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z koniecznych elementów siwz, co wynika z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Termin ten powinien uwzględniać wszystkie okoliczności związane z realizacją zamówienia, powinien być określony w sp...

Czytaj więcej »
Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

Kwestia uregulowania reprezentacji konsorcjum czy wzajemnych praw i obowiązków konsorcjantów jest wyłącznie ich wewnętrzną sprawą. Zmiana lidera konsorcjum przy braku zmian w jego składzie nie powoduje, że odwołanie zasługuje na odrzucenie (wyr...

Czytaj więcej »
grupa zakupowa

Uprość dokonywanie zamówień – przyłącz się do grupy zakupowej

Grupa zakupowa jest zrzeszeniem podmiotów agregujących swoje zakupy (zamówienia) i wspólnie je realizujących. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający mogą razem przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia w ramach tzw. grupy zakupo...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel