Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

nieprawdziwe informacje

W toku prowadzonych wyjaśnień zamawiający może dojść do wniosku, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje

Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia nie powinny automatycznie prowadzić do uznania przez zamawiającego, że oferta jest zgodna z siwz. Sam fakt udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień nie zobowiązuje zamawiającego do prz...

Czytaj więcej »
elektronizacja zamówień

Opóźnienie elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych

Zamówienia o wartościach poniżej progów unijnych będą prowadzone elektronicznie dopiero od 1 stycznia 2021 r. a nie jak do tej pory planowano od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej »
Rażąco niską cenę trzeba badać

Rażąco niską cenę trzeba badać indywidualnie w każdym postępowaniu

Badanie okoliczności powodujących konieczność wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny wymaga indywidualnego podejścia. Ustawa Pzp nie zawiera definicji legalnej rażąco niskiej ceny i nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno te przepisy, jak i wią...

Czytaj więcej »
wykonawcy z australii

Wykonawca z Australii na równi z wykonawcą europejskim

UZP poinformował na swojej stronie internetowej, że 5 kwietnia 2019 r. Australia złożyła w Sekretariacie WTO (Światowej Organizacji Handlu) dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA). Otwiera to polskim wykonawcom ...

Czytaj więcej »
badanie niskiej ceny

Jeśli cena jest niska z oczywistych względów, wówczas można odstąpić od jej badania

W przypadku zaistnienia przesłanek do badania rażąco niskiej ceny obowiązkiem zamawiającego jest wszczęcie procedury wyjaśniającej realność zaproponowanego wynagrodzenia (art. 90 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy Pzp). W okolicznościach oczywistych, k...

Czytaj więcej »
błędy na platformach zakupowych

Błędy na komercyjnych platformach zakupowych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców

Okazuje się, że nie tylko miniPortal (ePUAP), ale także komercyjne systemy informatyczne dedykowane do składania ofert, mogą okazać się zawodne. Wykonawca często nie ma możliwości udowodnienia, że przyczyny zaistniałych trudności leżały po stro...

  • 01.07.2019
Czytaj więcej »
niejednoznaczna treść siwz

Jeśli siwz jest niejednoznaczna, to trudno ocenić niezgodność oferty z jej treścią

Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz − a żeby takie ustalenie było możliwe, konieczne jest, by treść siwz w odpowiednim zakresie była jednoznaczna. W przypadku...

  • 26.06.2019
Czytaj więcej »
nieścisłości w ofercie

Nieścisłości w ofercie zamawiający może wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli dotyczą kryteriów

Artykuł 87 ust. 1 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty. Co za tym idzie, nie może być tak, że informacje oczywiste i niepowodujące merytorycznej zmiany treści oferty, a niezamieszczone przez wykonawcę autom...

  • 25.06.2019
Czytaj więcej »
pozyczka portal

Na czym polega oddłużanie?

Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobo...

  • 24.06.2019
Czytaj więcej »
precyzyjne uzasadnienie wykluczenia

Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2149/18). ...

  • 24.06.2019
Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel