Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Weryfikacja fakultatywnej przesłanki wykluczenia z przetargu z uwagi na zaległości w opłatach publicznoprawnych

Weryfikacja fakultatywnej przesłanki wykluczenia z przetargu z uwagi na zaległości w opłatach publicznoprawnych

Określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp przesłanka wykluczenia ma charakter fakultatywny. Jej zastosowanie będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy zamawiający w dokumentach postępowania wyraźnie zaznaczy, że z niej korzysta. Wykonawca...

Czytaj więcej »
Sejm uchwalił „Tarczę antykryzysową 4.0”

Sejm uchwalił „Tarczę antykryzysową 4.0”

Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tzw. Tarczę antykryzysową 4.0 (druk sejmo...

  • 17.06.2020
Czytaj więcej »
Czy wolno zmienić umowę w sprawie zamówienia, jeśli minął już termin jej wykonania?

Czy wolno zmienić umowę w sprawie zamówienia, jeśli minął już termin jej wykonania?

Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Problem ten był różnie rozstrzygany przez zamawiających, więc ...

  • 16.06.2020
Czytaj więcej »
Przetargi na ubezpieczenie komunikacyjne – co warto wiedzieć?

Przetargi na ubezpieczenie komunikacyjne – co warto wiedzieć?

Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają, aby właściciele nabywali dla posiadanych pojazdów ubezpieczenie OC. Obowiązek ten ciąży również na instytucjach publicznych. Na jakie trudności można się natknąć instytucja publiczna, organizując przeta...

  • 15.06.2020
Czytaj więcej »
Uzupełnianie dokumentów w praktyce – przykłady z kontroli UZP

Uzupełnianie dokumentów w praktyce – przykłady z kontroli UZP

Jeśli wykonawca przedstawi błędny dokument, niepotwierdzający warunku udziału w postępowaniu, bądź w ogóle go nie złoży, zamawiający ma obowiązek wezwać go do jego uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Przepis odnosi się do oświadcz...

Czytaj więcej »
Wezwanie do uzupełnienia dotyczy nie tylko brakujących, ale też błędnych dokumentów

Wezwanie do uzupełnienia dotyczy nie tylko brakujących, ale też błędnych dokumentów

Odrzucenie oferty wykonawcy bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów jest naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Regulacja ta nie jest uprawnieniem instytucji zamawiającej, lecz obowiązkiem. Zamawiający musi wezwać wy...

Czytaj więcej »
Cena jako jedyne kryterium oceny w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu − tak czy nie?

Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?

Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji przedsta...

Czytaj więcej »
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna

Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna

Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...

  • 02.06.2020
Czytaj więcej »
Jak policzyć termin odwołania na wybór oferty na realizację usługi społecznej?

Interes w korzystaniu ze środków ochrony prawnej musi być rozumiany szeroko

Odwołanie może zostać skutecznie wniesione przez wykonawcę dążącego do wyeliminowania oferty konkurencji, mimo że cena oferty takiego wykonawcy przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (por. Krajowa Izba...

Czytaj więcej »
Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne

Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne

W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła pro...

  • 27.05.2020
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel