Katarzyna Bełdowska

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej
118 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Unieważnienie postępowania a obowiązki informacyjne zamawiającego – gotowe wzory zapisów

Pytanie: Chcemy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Jakie formalne czynności musimy wykonać? Czy należy przygotować: 1. Zawiadomienie o unieważnieniu: „Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: ....................................................................................... Uzasadnienie prawne: Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 2. Informację na stronę internetową zamawiającego: „Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie .................................................... 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do BZP? Czy w pismach powoływać się również na art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Stosujemy procedurę odwróconą. Do chwili obecnej dokonaliśmy oceny ofert i wezwaliśmy najwyżej ocenionego oferenta do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, jednak nie dokonaliśmy jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Na jakich przepisach bazować w piśmie do wykonawców i w informacji na stronę WWW? Czy jeżeli nie wybraliśmy jeszcze najkorzystniejszej oferty, trzeba powołać art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, czy tylko art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp i art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp? Jakich podstaw prawnych użyć w przypadku zawiadomienia wysyłanego do wykonawców i informacji na BIP zamawiającego?
13 lipca 2018Czytaj więcej »

Zamawiającemu nie wolno korygować przedmiotu świadczenia opisanego w ofercie

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na modernizację oświetlenia zewnętrznego. Wykonawcy byli zobowiązani dołączyć do oferty wykaz proponowanych opraw spełniających określone przez zamawiającego wymagania techniczne. Najlepszy wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia, poza dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, dokumentów w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Chodziło o: kartę katalogową, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niej parametrów i cech określonych odpowiednio w dokumentacji technicznej, deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE lub równoważnego oraz certyfikat dla znaku ENEC lub równoważnego, próbki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt. Wykonawca dostarczył dokumenty oraz oprawę innego typu, niż określił to w załączniku do oferty – zestawienie opraw, wskazując że oferta obarczona jest nieistotnym błędem, gdyż omyłkowo wpisał do zestawienia inną oprawę, niż zakładał. Jego zdaniem zamawiający dysponując dokumentami dotyczącymi nowej oprawy, może poprawić w ofercie zaistniały błąd. Pierwotnie zaproponowana przez wykonawcę oprawa nie spełnia wymogów technicznych określonych w siwz. Czy oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?
3 lipca 2018Czytaj więcej »
wiper-pixel