Katarzyna Bełdowska

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej
139 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Rozliczenia z wykonawcą w obcych walutach – o czym należy pamiętać podczas postępowania?

Pytanie: Zamawiający umożliwia w procedurze unijnej składania ofert w złotówkach i euro. W przypadku złożenia oferty w euro rozliczenie umowy także nastąpi w tej walucie. Gdy wykonawca złoży ofertę w euro, w celu porównania ofert zamawiający przeliczy cenę na złotówki według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE. Termin składania ofert w postępowaniu wynosi 40 dni, zatem kursy euro – obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia i np. w 40 dniu od jego opublikowania – mogą znacząco się różnić. Czy w związku z tym zamawiający, porównując oferty cenowe składane w dwóch innych walutach, równo potraktuje wszystkich wykonawców? Jeśli polski wykonawca zaoferuje cenę w euro, będzie musiał również doliczyć w tej walucie VAT. Czy zamawiający powinien przyjąć kurs przeliczenia VAT również z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz. UE? Czy kwota wnoszonego w ofercie wadium może być dopuszczona i wskazana w dwóch walutach? Czy zamawiający powinien dopuścić wniesienie wadium jedynie w złotówkach i wskazać w siwz, że kwota wadium wnoszonego w danym dniu w walucie euro, powinna wynosić równowartość kwoty w złotówkach wskazanej w siwz? Co w przypadku zwrotu wadium po zakończonym postępowaniu, czy dział finansowy w przypadku zmieniającego się stale kursu euro będzie w stanie oddać dokładnie odliczoną kwotę wadium wykonawcy? Jak postępować w sytuacji dotyczącej wpłaty przez wykonawcę należytego zabezpieczenia umowy?
31 sierpnia 2018Czytaj więcej »

Jak skutecznie zweryfikować, czy wykonawca zatrudnia niepełnosprawnych?

Pytanie: Jak zamawiający może sprawdzić na etapie realizacji zamówienia, że wykonawca spełnia dodatkowe społeczne kryterium pozacenowe – zaangażowanie osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia? UZP w archiwalnej opinii pozwalał na żądanie od wykonawców dowodów w postaci np. umowy o pracę wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tymczasem w aktualnej publikacji UZP pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” wyjaśniono: „Zamawiający w oparciu o dyspozycję art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp, może wymagać od wykonawcy zatem wyłącznie takich informacji, które są niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez ten podmiot wymagań w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych młodocianych, niepełnosprawnych czy innych, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. (...) W świetle powyższych wyjaśnień za niedopuszczalną należy natomiast uznać możliwość żądania dokumentów potwierdzających status osób z poszczególnych grup wskazanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp np. orzeczenia o niepełnosprawności (...). W konsekwencji wskazano, że podstawowym dowodem potwierdzającym spełnianie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp (w tym niepełnosprawnych) jest oświadczenie wykonawcy. (…) Żądanie dokumentów umożliwiających identyfikację imienia i nazwiska nie jest dopuszczalne w przypadku np. osób niepełnosprawnych – bowiem dane te są kwalifikowane jako dane wrażliwe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. (…) zatem treść dokumentów musi być zanonimizowana w taki sposób, aby na jej podstawie nie można było dokonać identyfikacji danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczących osoby, której dokumenty dotyczą”. Czy to znaczy, że wykonawca najpierw składa w ofercie deklarację zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a następnie w trakcie realizacji zamówienia kolejne oświadczenie w tym zakresie?
29 sierpnia 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

wiper-pixel