Katarzyna Bełdowska

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej
259 artykułów na stronie

Wymogi dotyczące złożenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Zamawiający, którym jest jednostka administracji samorządowej, planuje wszcząć postępowanie na budowę parku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą dwa etapy: 1)      wykonanie robót budowlanych i nasadzenie roślin (termin wykonania to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy); 2)      pięcioletnią usługę pielęgnacji roślin (5 lat od zakończenia etapu 1). Zamówienie nie jest podzielone na części, a całkowitą wartością umowy będzie kwota za etap 1 i 2. Zamawiający przewiduje ustanowienie 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy podane zapisy umowne dotyczące zabezpieczenia będą zgodne z przepisami ustawy Pzp?: „1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ………………… w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto z podziałem na zabezpieczenie dla etapu 1 przedmiotu umowy w wysokości 9% i dla etapu 2 przedmiotu umowy w wysokości 1%. 2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania jej wysokości. 3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej części kaucji gwarancyjnej dla etapu 1 nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania etapu 1 przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 4. Pozostałe 30% zabezpieczenia dla etapu 1 zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości oraz dokonaniu odbioru ostatecznego dla etapu 1 przedmiotu umowy. 5. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 100% wniesionej części kaucji gwarancyjnej dla etapu 2 nastąpi w terminie 30 dni od dnia jego wykonania i uznania za należycie wykonany przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”.
16 marca 2020Czytaj więcej »

Czy zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wolno zlecać z wolnej ręki?

Pytanie: Gmina została zmuszona do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty znacznie przewyższała jej możliwości finansowe. Zamówienie przekracza progi unijne i było realizowane w reżimie prawnym „starej” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (czyli przed wejściem w życie zmian we wrześniu 2019 roku). Potrzebujemy teraz trochę czasu na opracowanie zasad i przygotowanie nowej procedury przetargowej z uwzględnieniem reguł zmienionej ustawy. Zakładamy, że wszczęcie kolejnego przetargu nastąpi na początku grudnia i najpóźniej do końca stycznia uda nam się podpisać umowę z wykonawcą. Termin obowiązywania aktualnej umowy na świadczenie usług odbioru odpadów upływa 31 grudnia 2019 r. W siwz oraz w ogłoszeniu o przetargu poprzedzających zawarcie umowy na 2019 rok znajduje się zapis dotyczący usług dodatkowych na tzw. usługi powtórzeniowe w wysokości maksymalnie 20% wartości umowy na 2019 rok, w sytuacji gdy z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy usług na 2020 rok nie uda się w odpowiednim terminie podpisać nowej umowy. Usługi dodatkowe według założeń wskazanych w siwz miałyby być zlecone w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Umowa, biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia − mogłaby być zawarta maksymalnie na miesiące styczeń-luty 2020 r. − czas, w którym zamawiający prawdopodobnie wybierze nowego wykonawcę. Czy w świetle art. 6d ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach można tak zrobić? Chodzi o zapis mówiący, że wójt może udzielić zamówienia na odbiór odpadów w trybie przetargu. Czy nasze zamówienie dodatkowe zabezpieczające teren gminy od zalania lawiną nieodbieranych śmieci wskutek braku wyboru wykonawcy usług może być zlecone w trybie z wolnej ręki?
19 lutego 2020Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel