Katarzyna Bełdowska

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej
285 artykułów na stronie

Brak możliwości sprawiedliwej oceny ofert to podstawa unieważnienia postępowania

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na najem kontenerów mieszkalnych i sanitarnych. Jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał rok produkcji kontenera. Dodatkowo w siwz zamieszczono następujące zapisy: „Ocenie podlegać będzie rok produkcji poszczególnych kontenerów/kabin przenośnych/umywalek liczony na podstawie dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających rok produkcji (np. metryki kontenerów/kabin przenośnych/umywalek). Brak dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających rok produkcji wszystkich proponowanych do wynajęcia kontenerów/kabin przenośnych/ umywalek będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy”. Jeden z wykonawców dołączył do oferty oświadczenie, że wszystkie kontenery zostaną wyprodukowane w 2020 roku. Z powyższego stwierdzenia wynika, że wykonawca oferuje kontenery jeszcze nieistniejące, w związku z tym nie może przedstawić dokumentów np. metryk czy jakichkolwiek innych, które potwierdzałyby datę ich produkcji. Z drugiej strony w siwz nie ma wprost zapisu wykluczającego wynajem kontenerów, które jeszcze nie istnieją, a dopiero zostaną wyprodukowane. Inny wykonawca w piśmie do zamawiającego zażądał wykluczenia konkurenta, z uwagi na fakt, że nie złożył on wymaganych dokumentów. Czy w tej sytuacji, mając na uwadze zapisy siwz oraz oświadczenie wykonawcy, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z siwz?
23 czerwca 2020Czytaj więcej »

Czy w procedurze zapytania ofertowego dopuszczalne będzie uzupełnianie dokumentów?

Pytanie: Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe (kwota poniżej 30.000 euro) w bazie konkurencyjności. Wpłynęły dwie oferty. Jeden wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, natomiast drugi złożył ofertę w terminie, ale załączniki do niej wpłynęły 14 minut po czasie. Powyższe zapytanie było już ogłaszane 3 razy i unieważniane z różnych przyczyn, m.in. z powodu przekroczenia kwoty, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie oraz z uwagi na brak doświadczenia wykonawcy (niepotwierdzenie warunku). Zapisy w zapytaniu ofertowym dotyczące terminu składania ofert brzmiały: „1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego w opieczętowanej kopercie z dopiskiem ............................. do dnia ..... do godz. 12.00 w siedzibie .......................... w pokoju .... lub przesłana na adres email:….. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do formularza oferty, to: a) załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług, b) załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, c) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeśli go dotyczy)”. Czy jest możliwość przyjęcia tej oferty? Zamówienie jest realizowane w ramach unijnego projektu. Wykonawca spełnia warunki udziału a cena oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację usługi.
16 czerwca 2020Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel