Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
223 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Doprecyzowanie zapisów umowy jest dopuszczalne, pod warunkiem iż nie wprowadza do niej nowych reguł

Pytanie: Podpisaliśmy umowę na realizację usług społecznych. Kontrakt wskazuje pewne okoliczności związane z jego zmianami: „1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: a) w przypadku zmiany wysokości stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy podlegają one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek podatku przy czym zmianie ulegnie wyłącznie kwota brutto, cena netto pozostanie bez zmian, b) gdy nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie, z powodów o których mowa w § 5 ust. 6–8 i 11 niniejszej umowy, c) gdy nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie, - niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, - jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). 2. Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez wykonawcę w ofercie. 3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. Zmiana umowy w naszym przypadku polegałaby na doprecyzowaniu czym są „usługi sąsiedzkie”, w ramach których świadczone są usługi opiekuńcze, jaki jest ich zakres, do kogo są kierowane i jak rozliczane. W siwz i ogłoszeniu opisaliśmy, czym są usługi sąsiedzkie, zaś w samej umowie już nie. Czy w tym przypadku wolno zmodyfikować kontrakt o te zapisy? Dodatkowo ogłoszenie zawierało zapisy „Zakres przewidywanych usług do udzielenia zamówienia polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług do objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie 10% wartości zamówienia podstawowego”. Od jakiej kwoty liczymy 10%?
1 czerwca 2018Czytaj więcej »

Cena 100% przy dostawach sortów mundurowych

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić przetarg nieograniczony w trybie unijnym na dostawę sortów mundurowych z kryterium cena 100%. W związku z tym musi opisać cykl życia produktu. Na wykonanie dostawy jest opracowana dokumentacja techniczna z wszystkimi wymogami oraz dodatkowo są dostępne wzorce umundurowania w celu porównania z dostarczonymi sortami – w przypadku wątpliwości, czy otrzymane elementy umundurowania odpowiadają dokumentacji i wzorcom. Można powiedzieć, że standardy jakościowe są opracowane i praktycznie nie ma od nich odstępstwa. Propozycja zapisu w opisie przedmiotu zamówienia jest następująca: „Zamawiający informuje, że wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji techniczno-technologicznej dla przedmiotów mundurów leśnika wraz z wykonanymi wzorcami oraz wszystkimi kosztami towarzyszącymi poniósł zamawiający i przedmiotowe koszty nie stanowią kosztu wykonawcy. Podobnie koszty kolejnych faz związanych z rozwojem, projektowaniem i testowaniem nowych wzorców umundurowania nie stanowią kosztów wykonawcy, gdyż są zlecane na koszt zamawiającego. Z uwagi na to, że wszystkie elementy umundurowania po zakupie u wykonawcy są używane przez uprawnionych pracowników zamawiającego, to wszystkie koszty z związane z użytkowaniem takie jak: naprawa z wyjątkiem napraw objętych gwarancją, utrzymanie sortów (prasowanie, pranie, czyszczenie, konserwacja) przez okres istnienia oraz koszty wymiany i likwidacji nie stanowią kosztu wykonawcy”. Uwzględniając powyższe, wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z produkcją elementów umundurowania, logistyką związaną ze skompletowaniem gotowych wyrobów w punkcie zaopatrzeniowym w sorty mundurowe i jego utrzymaniem wraz z kosztem personelu obsługującego, o którym mowa poniżej. Koszt wykonawcy stanowią również ewentualne koszty wynikające z udzielonej gwarancji na umundurowanie ponoszone od przyjęcia sortu w punkcie zaopatrzeniowym w wyniku złożonej gwarancji do zrealizowania gwarancji – wydania sortu w punkcie zaopatrzeniowym. Czy koszty wynikające z realizacji umowy takie jak kary umowne, ewentualna zapłata za negatywną ekspertyzę, co do zgodności wyrobów z wzorcem stanowią koszt cyklu życia? Koszt wykonawcy stanowi również uzyskanie świadectwa zgodności z wzorcem, wydanego producentom umundurowania przez określony ośrodek lub inny, niezależny podmiot, uprawniony do poświadczania zgodności oferowanych przedmiotów (sortów) umundurowania z wzorcem oraz dokumentacją techniczno-technologiczną. Czy można uznać, że proponowane zapisy i oczywiście wykazane w załączniku do protokołu oraz posiadane standardy jakościowe w postaci dokumentacji technicznej wzorów umundurowania wypełniają wymogi z art. 92 ust. 2a ustawy Pzp, co w konsekwencji pozwala na zastosowanie kryterium cena 100%?
24 kwietnia 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Oglądaj webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa)

Transmisja online na żywo o godz. 11

Oglądaj już dziś >> 

wiper-pixel