Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
342 artykułów na stronie

Czy dokumenty składane przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej progów unijnych zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę do złożenia wykazu wykonanych usług. Zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie dokumentów zamawiający wskazał, że wykaz należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający dopuścił porozumiewanie się stron w postępowaniu również przy pomocy poczty elektronicznej. Wykonawca przysłał wypełniony formularz wykazu (w formacie doc., w którym zamawiający zamieścił go na swojej stronie internetowej) pocztą elektroniczną, na wskazany przez zamawiającego adres e-mail w postaci załącznika. Na formularzu tym wykonawca podpisał się (na klawiaturze) imieniem i nazwiskiem osoby, która reprezentuje wykonawcę. Czy tak przesłany dokument należy potraktować jako złożony prawidłowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia (tzn. oryginał w postaci dokumentu elektronicznego)? Czy wykonawca wybierając komunikację za pośrednictwem skrzynki ePUAP i dostępnego tam formularza do komunikacji, ma obowiązek podpisywania dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu? Czy musi to robić za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
27 lutego 2020Czytaj więcej »

Zamawiający musi określić gwarantowaną ilość zamówienia, jaką zrealizuje

Pytanie: Załóżmy, że przedmiot zamówienia rozliczamy na podstawie cen jednostkowych np. tona, kilometr, godzina − nie znając dokładnie wielkości całego zamówienia a szacując i określając w ofercie przewidywaną (zakładaną) ilość szacunkową. Wymagamy, by wykonawca wycenił cenę jednostkową a następnie mnożymy ją przez zakładaną przez nas ilość. Taką kwotę chcemy później wpisać do umowy, ale rozliczać się przy tym jednostkowo według faktycznych ilości. Wobec tego nie przewidując prawa opcji (gdyż nie znamy gwarantowanej ilości minimalnej i maksymalnej a jedynie zakładamy szacunek ilościowy określony wcześniej w formularzu ofertowym), podpisujemy umowę do wartości zabezpieczonych środków w budżecie, po przekroczeniu której umowa ulega rozwiązaniu. Czy możemy ewentualnie zastrzec w umowie, że ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu np. ze względu na faktyczne potrzeby i zabezpieczenie środków w budżecie? Czy umowa musi zwierać łączną cenę zobowiązania czy też może opierać się na cenie jednostkowej? Podsumowując − zamawiający nie przewiduje prawa opcji, czy też umowy ramowej, nie zna dokładnie ilości, której będzie potrzebować w trakcie realizacji zamówienia, przewiduje ją tylko w ofercie zgodnie ze swoim szacunkiem określonym z należytą starannością. Co należy w tej sytuacji wpisać w umowie i jakie trzeba przewidzieć zmiany, aby nie naruszyć zasady uczciwej konkurencji i ewentualnie dyscypliny finansów publicznych?
14 lutego 2020Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel