Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
218 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Cena 100% przy dostawach sortów mundurowych

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić przetarg nieograniczony w trybie unijnym na dostawę sortów mundurowych z kryterium cena 100%. W związku z tym musi opisać cykl życia produktu. Na wykonanie dostawy jest opracowana dokumentacja techniczna z wszystkimi wymogami oraz dodatkowo są dostępne wzorce umundurowania w celu porównania z dostarczonymi sortami – w przypadku wątpliwości, czy otrzymane elementy umundurowania odpowiadają dokumentacji i wzorcom. Można powiedzieć, że standardy jakościowe są opracowane i praktycznie nie ma od nich odstępstwa. Propozycja zapisu w opisie przedmiotu zamówienia jest następująca: „Zamawiający informuje, że wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji techniczno-technologicznej dla przedmiotów mundurów leśnika wraz z wykonanymi wzorcami oraz wszystkimi kosztami towarzyszącymi poniósł zamawiający i przedmiotowe koszty nie stanowią kosztu wykonawcy. Podobnie koszty kolejnych faz związanych z rozwojem, projektowaniem i testowaniem nowych wzorców umundurowania nie stanowią kosztów wykonawcy, gdyż są zlecane na koszt zamawiającego. Z uwagi na to, że wszystkie elementy umundurowania po zakupie u wykonawcy są używane przez uprawnionych pracowników zamawiającego, to wszystkie koszty z związane z użytkowaniem takie jak: naprawa z wyjątkiem napraw objętych gwarancją, utrzymanie sortów (prasowanie, pranie, czyszczenie, konserwacja) przez okres istnienia oraz koszty wymiany i likwidacji nie stanowią kosztu wykonawcy”. Uwzględniając powyższe, wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z produkcją elementów umundurowania, logistyką związaną ze skompletowaniem gotowych wyrobów w punkcie zaopatrzeniowym w sorty mundurowe i jego utrzymaniem wraz z kosztem personelu obsługującego, o którym mowa poniżej. Koszt wykonawcy stanowią również ewentualne koszty wynikające z udzielonej gwarancji na umundurowanie ponoszone od przyjęcia sortu w punkcie zaopatrzeniowym w wyniku złożonej gwarancji do zrealizowania gwarancji – wydania sortu w punkcie zaopatrzeniowym. Czy koszty wynikające z realizacji umowy takie jak kary umowne, ewentualna zapłata za negatywną ekspertyzę, co do zgodności wyrobów z wzorcem stanowią koszt cyklu życia? Koszt wykonawcy stanowi również uzyskanie świadectwa zgodności z wzorcem, wydanego producentom umundurowania przez określony ośrodek lub inny, niezależny podmiot, uprawniony do poświadczania zgodności oferowanych przedmiotów (sortów) umundurowania z wzorcem oraz dokumentacją techniczno-technologiczną. Czy można uznać, że proponowane zapisy i oczywiście wykazane w załączniku do protokołu oraz posiadane standardy jakościowe w postaci dokumentacji technicznej wzorów umundurowania wypełniają wymogi z art. 92 ust. 2a ustawy Pzp, co w konsekwencji pozwala na zastosowanie kryterium cena 100%?
24 kwietnia 2018Czytaj więcej »

Zakup książek przez zamawiającego – skorzystaj ze wskazówek zawartych w opinii UZP

Pytanie: Zamawiający prowadzi zgodnie z posiadanym statutem sprzedaż wydawnictw (swoich i cudzych). Aby zaopatrzyć swoją księgarnię, zawiera z różnymi podmiotami (instytucjami kultury, fundacjami, wydawnictwami – wydawcami publikacji) umowy komisowe. Wartość wszystkich wypłat (zwrot wydawcom ceny zakupu publikacji) dla wszystkich podmiotów z tytułu sprzedaży artykułów komisowych znacznie przekracza rocznie 30.000 euro. Zamawiający nie ma wiedzy, czy istnieje na rynku podmiot, który mógłby dostarczyć na umowę komisową wszystkie sprzedawane w księgarni publikacje (jest to raczej wątpliwe). Ponadto należy wziąć pod uwagę, że w księgarni znajduje się ponad 1000 tytułów. Co roku w związku z pojawieniem się na rynku nowości, kilkaset jest wprowadzanych do sprzedaży a co do innych sprzedaż ustaje. Czy w tej sytuacji zasadne jest zliczanie wartości wszystkich udzielanych umów? Czy można podzielić zamówienie na odrębne tytuły i nabywać je na podstawie rozeznania rynku lub odstąpić od tej procedury na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych? Kiedy zamawiający powinien zabezpieczyć środki (złożyć wniosek zakupowy) na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprzedaży wydawnictw? Czy powinien to być moment dostarczenia zamówionych książek komisantowi czy rozliczenia z komitentem (np.: raz na miesiąc) za sprzedane książki?
16 marca 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 RODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki. Wdrożenie. Przetwarzanie danych

17 maja (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

wiper-pixel