Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
415 artykułów na stronie

Czy wykonawca mający status zamawiającego musi w trybie ustawy Pzp zawierać umowy o podwykonawstwo?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która jest jednocześnie: zamawiającym zgodnie z art. 4 pkt 3 nowej ustawy Pzp (gmina posiada ponad połowę udziałów i sprawuje nadzór nad organem zarządzającym spółki) oraz wykonawcą, który składa oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenie usług komunalnych z zakresu odbioru odpadów komunalnych, całorocznego utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej, itp. Czy zawarcie umowy o wartości powyżej 130.000 zł netto należy traktować jako zamówienie publiczne, do którego udzielenia stosuje się przepisy ustawy Pzp, jeżeli przedmiotem tej umowy jest podwykonawstwo? Przykładowo jesteśmy wykonawcą, któremu udzielono zamówienia na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych. Nie możemy jednak samodzielnie wykonać całego  zamówienia i chcemy jego część powierzyć podwykonawcy, przy czym wartość umowy o podwykonawstwo przekroczy 130.000 zł netto. Czy istnieje przepis, który wskazuje na to, że do zawarcia umów o podwykonawstwo nie mają zastosowania regulacje ustawy Pzp? Czy można uznać, że wynika to z samej definicji zamówienia publicznego (umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą, a nie między wykonawcą a podwykonawcą) oraz pozostałych ustawowych wymogów w odniesieniu do podwykonawstwa jak np. obowiązkowego wskazania w ofercie nazwy podwykonawcy i wykazania wobec niego braku podstaw wykluczenia, jeśli zamawiający tego wymaga, albo jeśli podwykonawca jest jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby? Obowiązek wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia w celu wyboru podwykonawców albo całkowicie uniemożliwiłby spółce składanie ofert, albo naraziłby ją na ryzyko, że umowa z zamawiającym nie będzie wykonywana należycie do momentu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór podwykonawcy i zawarcie z nim umowy. Czy ma jakieś znaczenie fakt, że wynagrodzenie podwykonawcy jest w rzeczywistości pokrywane ze środków publicznych wydatkowanych przez gminę, z którą spółka zawarła umowę po przeprowadzeniu przez gminę postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp? Z wynagrodzenia otrzymanego od gminy spółka pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wynagrodzenia podwykonawców. Czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, że niektórzy podwykonawcy wykonują usługi pojazdami lub sprzętem spółki tj. wykonawcy (na podstawie umowy dzierżawy)?
7 kwietnia 2021Czytaj więcej »

Czy wydzierżawienie od innego podmiotu maszyn narusza zakaz podwykonawstwa?

Pytanie: Spółka utworzona przez gminę (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp) jest wykonawcą usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamówienie zostało pozyskane w trybie przetargu nieograniczonego). Spółka dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym do realizacji zamówienia (samochody ciężarowe z zabudową śmieciarki), jednak ze względu na braki kadrowe musi powierzyć wykonanie części zamówienia podmiotom zewnętrznym. Podmioty zewnętrzne, którym spółka zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, nie dysponują samochodami ciężarowymi z zabudową śmieciarki, które są niezbędne do świadczenia usługi. W związku z powyższym spółka chce oddać w dzierżawę tym podmiotom własne pojazdy. Czy w sytuacji gdy wykonanie części zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych (w szczególności transportu odpadów) zostanie powierzone firmie zewnętrznej, a przedmiotem umowy będzie jednocześnie wydzierżawienie tej firmie samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki w celu świadczenia powierzonych do wykonania usług, to będziemy mieć do czynienia z umową o podwykonawstwo? Czy przedmiot umowy o podwykonawstwo może wykraczać poza przedmiot zamówienia publicznego (dzierżawa wykracza poza ten przedmiot)? Odpowiedź na powyższe pytanie jest kluczowa w sytuacji gdy Zamawiający zastrzega w dokumentach zamówienia (SWZ) obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę i nie dopuszcza podwykonawstwa. Jeżeli umowę, której przedmiotem jest odbiór i/lub transport odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości oraz przyjęcie w dzierżawę pojazdu niezbędnego do transportu odpadów, należy uznać za umowę o podwykonawstwo, to czy można w inny sposób rozwiązać problem braków kadrowych spółki? Obawiamy się zarzutu, że zamówienie nie jest wykonywane osobiście przez wykonawcę, podczas gdy zamawiający nie dopuścił podwykonawstwa. Dla spółki opcją korzystniejszą pod względem finansowym jest oddanie pojazdów w dzierżawę. Jednak być może umowa, której przedmiotem będzie jedynie udostępnienie spółce przez firmę zewnętrzną swoich pracowników, którzy pod nadzorem spółki będą wykonywali prace polegające na odbiorze i transporcie odpadów z wykorzystaniem pojazdów należących do spółki (bez umowy dzierżawy) rozwiązywałoby opisany problem, tj. nie stanowiłaby podwykonawstwa w rozumieniu ustawy Pzp.
7 kwietnia 2021Czytaj więcej »

Czy wykonawca może wykazać rozwiązania równoważne po terminie składania ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych ogłoszony jeszcze w 2020 roku. Sprawa dotyczy rozwiązań równoważnych. W siwz zamawiający wskazał: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w siwz, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W przypadku niedołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń i/lub materiałów/produktów równoważnych zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w siwz, dokumentacji projektowej (projekcie rozbiórki), STWiORB i przedmiarze robót”. Zgodnie z powyższym zapisem wykonawca, który stosuje rozwiązania równoważne, powinien je wykazać na etapie składania ofert. Do zamawiającego wpłynęła oferta, w której wykonawca w formularzu oferty wykreślił rozwiązania równoważne, czyli należy wnioskować, że zrealizuje wszystko zgodnie z projektem (bez rozwiązań równoważnych). Został wezwany do złożenia wyjaśnień odnośnie do rażąco niskiej ceny i wynika z nich, że nie będzie on postępował zgodnie z projektem tylko zastosuje rozwiązania równoważne. Jak zamawiający powinien postąpić? Czy na tym etapie należy dopuścić te rozwiązania równoważne, czy nie jest to w tym przypadku zmiana treści oferty? Kolejny wykonawca w tym samym postępowaniu w ofercie nie wykreślił rozwiązań równoważnych, ale nie załączył żadnych dokumentów do oferty wskazujących, że te rozwiązania będzie stosował. Po czym na wezwanie dotyczące rażąco niskiej ceny odpisał, że cena jest taka niska, ponieważ będzie stosował rozwiązania równoważne, tańsze niż zaproponowane przez zamawiającego w ofercie. Czy w tym przypadku to, że wykonawca nie dokonał wykreśleń w formularzu oferty, stawia go w lepszej sytuacji niż wykonawca opisany powyżej i można potraktować, że zapomniał tego zrobić na etapie składania ofert? Jak postąpić w obu przypadkach i jakie podstawy prawne zastosować? Co w sytuacji, gdy wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostało wysłane do wykonawcy mailowo, z prośbą o potwierdzenie, ale wykonawca tego nie zrobił. Wykonawca potwierdził otrzymanie wezwania jedynie telefonicznie, niestety nie mam tego na piśmie. Nie otrzymałam od niego  wyjaśnień w wymaganym terminie i zgodnie z przepisami powinnam odrzucić jego ofertę. Czy to że wykonawca nie potwierdził na piśmie otrzymania wezwania, ma jakieś negatywne  konsekwencje dla zamawiającego?
10 marca 2021Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel