Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
282 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Zakup mebli na wymiar z ich instalacją należy zamawiać tak jak dostawy

Pytanie: Zamawiający przygotowuje się do wszczęcia postępowania na dostawę mebli do wyposażenia pomieszczeń w nowej siedzibie. Zamówienie będzie podzielone na dwie części: 1)      dostawę wraz z montażem mebli systemowych (typu biurka, krzesła, szafy), 2)      wykonanie i dostawę wraz z montażem mebli na wymiar (wykonanie zabudowy kuchennej). Łączna wartość dostawy mebli jest szacowana na około 250.000 zł. Część 1 stanowią dostawy na poziomie około 200.000 zł, a druga część to w większości usługi (wykonanie mebli na wymiar wraz z ich montażem oszacowane zostało na 12.000 zł, dostawa samego sprzętu pod zabudowę − na 7.000 zł; łącznie założono na tę część około 19.000 zł). Czy zatem przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 zamówienia zamawiający musi żądać zatrudnienia pracowników na podstawie Kodeksu pracy czyli stosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (ponieważ ta część to usługa)? Czy zamawiający może potraktować zamówienie całościowo − czyli przyjąć, że stanowi je dostawa mebli (całe zamówienie to 220.000 zł netto i jest w zdecydowanej większości dostawą) i nie jest konieczne definiowanie obowiązków z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp mimo, że dopuszczono składanie ofert częściowych na realizację dwóch części zamówienia (a jedną z części stanowią usługi)?
10 czerwca 2019Czytaj więcej »

Czy wolno ponownie oceniać oferty po stwierdzeniu, że wykonawca podał w ofercie błędne informacje?

Pytanie: Czy zamawiający może powtórzyć czynność przyznania ofercie punktów według kryteriów oceny ofert? W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozacenowym kryterim oceny ofert jest doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w tym doświadczenie kierownika budowy. Punkty przyznane zostały na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Wykonawcy mieli podać w ofercie ilość robót budowlanych polegających na budowie hali sortowni odpadów komunalnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów dla których funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniła osoba, która zostanie skierowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy w przypadku zawarcia umowy na realizację zamówienia. Wykonawcy mieli dodatkowo podać nazwę inwestora oraz termin i miejsce realizacji dla wskazanych robót. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, oświadczył, że wskazany przez niego kierownik budowy posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji 4 robót budowlanych spełniających wymogi, o których mowa powyżej. Zamawiający ocenił oferty na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców i wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona). Następnie zamawiający otrzymał pismo od innego wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu zawierające informację, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powinien otrzymać punkty za doświadczenie kierownika budowy podczas realizacji 3 spośród 4 wskazanych przez niego robót, ponieważ jedna z nich nie spełnia wymogów siwz. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie tej kwestii do wykonawcy oraz inwestora. Otrzymane w ten sposób informacje potwierdziły, że podczas realizacji jednej z podanych robót wskazana przez wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika projektu, a nie funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak wymagano w siwz. Zamawiający nie weryfikował pozostałych 3 robót wskazanych przez wykonawcę, ani robót wskazanych w ofertach innych wykonawców. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Czy może ponownie przyznać punkty w pozacenowym kryterium oceny ofert, czy należałoby to postrzegać jako niedozwoloną zmianę treści oferty? Ponowna ocena ofert w ww. kryterium (przyznanie punktów za 3 zamiast 4 robót budowlanych) spowodowałaby, że oferta innego wykonawcy stałaby się ofertą najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną). A może należy wykluczyć z postępowania wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp)?
10 maja 2019Czytaj więcej »

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel