Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
293 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Niskowartościowe zmiany umowy są dopuszczalne także przy ryczałcie

Pytanie: Mamy problem z umową ryczałtową na realizację małego kompleksu lekkoatletycznego. W czasie wykonywania prac odkryto, że pod planowaną bieżnią lekkoatletyczną zalega warstwa gruntu nieprzepuszczalnego (gliny). Może to powodować wysadzanie bieżni pod wpływem mrozów. Aby temu zapobiec, konieczne jest wykonanie odwodnienia terenu. Prace te nie były przewidziane w projekcie budowlanym i zamówieniu podstawowym oraz nie są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w związku z tym wynagrodzenie umowne ich nie obejmuje. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia robót dodatkowych z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na kwotę do 60.000 zł netto, ale odwodnienie nie jest powtórzeniem żadnej roboty w zamówieniu podstawowym tj. nie jest robotą podobną do robót w tym zamówieniu. Ogłoszenie nowego przetargu uniemożliwiłoby wykonanie zamówienia podstawowego w terminie. Zamawiający mimo przyjętego ryczałtu przewidział możliwość zmiany umowy oraz wynagrodzenia. Jedną z okoliczności dopuszczających zmianę sposobu wykonania zamówienia jest ryzyko, że zastosowanie przewidzianych rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania. Wartość umowy to 372.000 zł brutto, zaś roboty dodatkowej − kilka tysięcy złotych. Czy w takiej sytuacji dopuszczalne jest aneksowanie umowy oraz podniesienie wynagrodzenia ryczałtowego? Jak rozumieć słowa „roboty podobne do tych udzielonych w zamówieniu podstawowym” w odniesieniu do zamówień dodatkowych z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp? Czy chodzi o powtórzenie prac, które były wymienione w projekcie oraz przedmiarze?
8 sierpnia 2019Czytaj więcej »

Jak zapobiec problemom w ocenie ofert pod kątem VAT i kiedy wolno korygować omyłki w tym zakresie?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na wykonanie prac przyrodniczych w projekcie z zakresu bioróżnorodności, w którym dopuścił składanie ofert częściowych na 3 zadania: część 1 − rekultywacja terenu, usuwanie roślin inwazyjnych i oczyszczanie stawu, część 2 − prace arborystyczne, część 3 − zakup i instalacja budek dla ptaków i ssaków. W siwz jest zapis: „Stawka VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli wykonawca skalkuluje inną stawkę VAT niż 23%, jest zobowiązany podać w ofercie podstawę prawną takiego działania. Według zamawiającego właściwe stawki VAT to: dla części 1 − 8%, dla części 2 − 23% dla dokumentacji i 8% dla usunięcia posuszu, dla części 3 − 23% na dostawę i montaż budek lęgowych”. W przypadku ofert złożonych na część 1 − jeden wykonawca zastosował preferencyjną stawkę VAT 8% i wskazał podstawę prawną swojego działania, przywołując art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni sklasyfikowana do PKWiU 81.30.10.0). Wykonawca składający drugą ofertę przyjął w zakresie części 1 stawkę 23% VAT. W zakresie części 2 tj. wykonania prac arborystycznych złożono trzy oferty. Zamawiający w kosztorysie wyceny tej części usług (część 2) prosił wykonawców o odrębne potraktowanie kosztów sporządzenia dokumentacji opisującej stan drzew i usługi usunięcia posuszu z drzew. Każdy z trzech wykonawców składających oferty wskazał tu różne stawki podatku: oferta nr 1 zawiera stawkę 23% na każdą z pozycji zamówienia, oferta nr 2 zawiera stawkę 8% na każdą z pozycji zamówienia a oferta nr 3 zawiera stawkę 8% na usuwanie posuszu i 23% na opracowanie dokumentacji opisującej stan drzewostanu. W zakresie części 3 dotyczącej dostawy i montażu budek lęgowych dla ptaków i ssaków jest podobnie. W jednej ofercie wykonawca oświadczył, że nie jest płatnikiem VAT, w dwóch ofertach zastosowano stawkę 23%, a w jednej 8%. Z wyjątkiem wykonawcy, który złożył ofertę na realizację części 1 z preferencyjną stawką podatku – pozostali nie określili podstawy prawnej stawek preferencyjnych. Zamawiający wystąpi zatem do nich o złożenie wyjaśnień w tym zakresie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Jakie działania powinien podjąć zamawiający? Czy należy zwrócić się do wykonawców, którzy złożyli oferty z 23% VAT (a właściwa jest stawka 8%) z pytaniem o podstawy prawne ich działania? Czy oferty z niewłaściwą stawką VAT powinny być odrzucone jako zawierające błędy w obliczeniu ceny? Czy zamawiający powinien je przyjąć, niejako przerzucając na wykonawcę ryzyko, że po zastosowaniu podstawowej stawki podatku, jego oferta jest droższa i plasuje się na niższym miejscu w rankingu? Czy może należy poprawić te stawki na właściwe? Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.
2 sierpnia 2019Czytaj więcej »

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Pytanie: W postępowaniu ogłoszonym ze względu na szacowaną wartość zamówienia w procedurze unijnej 21 maja 2019 r. została złożona tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym zamierzamy unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Przetarg dotyczy odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Poprzednio zawarta umowa na odbiór odpadów kończy się 30 czerwca br. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowa minimum 35-dniowa procedura unijna wszczęta bezpośrednio po unieważnieniu postępowania nie zakończy się podpisaniem umowy przed 1 lipca 2019 r. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp i wyznaczenie w powtórzonym postępowaniu zamiast 35-dniowego, krótszego 15-dniowego terminu składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia do 1 lipca 2019 r. w związku z zagrożeniem nieodbierania odpadów komunalnych (z końcem czerwca wygasa wcześniejsza umowa)? Czy może jednak bezzwłocznie wszcząć postępowanie z zamiarem udzielenia zamówienia na odbiór odpadów na krótszy okres od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r.? Wówczas wartość szacunkowa takiego zamówienia nie przekraczałaby progów unijnych i termin składania ofert mógłby wynieść np. 10−14 dni, dzięki czemu byłaby szansa na zawarcie umowy przed 1 lipca 2019 r. W ciągu tych 4 miesięcy zostałoby ogłoszone kolejne postępowanie w procedurze unijnej w celu zawarcia umowy na okres od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Czy takie rozwiązania nie narazi nas jednak na zarzut naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp i art. 32 ust. 4 ustawy Pzp oraz ewentualne unieważnienie umowy zawartej na okres 4 miesięcy ze względu na zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamiast w Dz.Urz. UE? Czy istnieją jeszcze inne metody rozwiązania tego problemu?
26 lipca 2019Czytaj więcej »

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz. Nastąpiło to przed terminem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Wniosek nie zawierał adresu i podpisu podmiotu, który go składał. Zamawiający zamieścił treść wyjaśnień na stronie WWW zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. W jednym z punktów tego wniosku zwrócono się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Zamawiający wyjaśnił, iż wizja zostanie przeprowadzona na wniosek tego konkretnego wykonawcy w zaproponowanym przez niego terminie. Jak powinien zachować się zamawiający, nie mając nazwy i adresu wykonawcy oraz możliwości skontaktowania się z nim? Czy wniosek złożony w takiej formie powinien był rozpatrzony? Dzień przed terminem składania ofert zamawiający otrzymał ponownie wniosek o wyjaśnienie siwz oraz o wyznaczenie wizji lokalnej godzinę przed terminem składania ofert. Jednocześnie wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu składania ofert. Wniosek znów nie zawierał nazwy i adresu wykonawcy. Ponieważ złożono go w kancelarii, pracownik zapisał na nim odręcznie przekazaną przez składającego informację o osobie i nazwie firmy. Zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania, uznając, że został złożony po upływie terminu (art. 38 ust. 1a ustawy Pzp). Czy postąpił słusznie?
18 lipca 2019Czytaj więcej »

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rażąco niska cena

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców

 20 sierpnia (wtorek) godz. 10

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel