Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
380 artykułów na stronie

Czy w trybie z wolnej ręki stosowanym z przyczyn technicznych można wymagać przedmiotu określonej marki?

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup licencji i wsparcia dla posiadanego oprogramowania rejestrującego, powołując się na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (tj. dostawy, mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze). Ze specyfiki uzasadnienia trybu wynika, że kupujemy konkretne licencje (podając nazwy własne), udowadniając, że nie ma produktów alternatywnych w tym równoważnych. Natomiast w ustawa Pzp wskazuje w art. 29, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jak w kontekście ww. sytuacji zamawiający ma opisać przedmiot zamówienia? Czy jest tutaj możliwe wskazanie nazw własnych bez określenia równoważności (bo jej nie ma)?
22 października 2020Czytaj więcej »

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Pytanie: Zamawiający (jednostka samorządu terytorialnego) przygotowuje przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Poprzednio po przeprowadzonym przetargu w tej samej kwocie zamówienie zostało zlecone wykonawcy, który po kilku miesiącach realizacji umowy odmówił jej dalszego wykonywania. Doprowadziło to do rozwiązania kontraktu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki na okres potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych. Jak w tej sytuacji i na jaki okres moglibyśmy ewentualnie udzielić zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na wypadek przedłużającej się procedury przetargowej (np. w razie ewentualnych odwołań), kiedy np. niemożliwe będzie udzielenie zamówienia i zawarcie umowy po przetargu w terminie zakreślonym w dokumentacji jako początkowy? Czy na etapie przygotowywania dokumentacji wolno wprowadzić jakieś zapisy zabezpieczające zamawiającego w takim przypadku? Co się stanie, jeśli z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową upłynie początkowy zakreślony w dokumentacji termin realizacji zamówienia? Czy możliwe jest wprowadzenie zmian w dokumentacji w tym zakresie, a jeśli tak, to jak poprawnie to zrobić?
19 października 2020Czytaj więcej »

Czy doświadczenie projektanta może stanowić kryterium oceny ofert i warunek udziału w jednym postępowaniu?

Pytanie: Przygotowujemy się do wszczęcia postępowania w formule zaprojektuj-wybuduj. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wymóg, aby wykonawca dysponował do realizacji zamówienia projektantem, który przygotował minimum jedną dokumentację. Chcemy natomiast punktować tych wykonawców, którzy dysponują projektantami o większym doświadczeniu w tym zakresie. Czy wobec tego określając jako jedno z kryteriów oceny ofert – dodatkowe doświadczenie projektanta – możemy żądać, aby wraz z ofertą i oświadczeniem na temat wykonanych przez projektanta dokumentacji wykonawca załączył również dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie? Czy poniższy zapis jest dopuszczalny? „Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe projektanta w ofercie należy: 1)     wpisać imię i nazwisko projektanta branży gazowej, 2)     podać informację nt. wykonanych przez wskazanego projektanta dokumentacji projektowych, obejmujących budowę instalacji gazu LPG w okresie ostatnich 5 lat, 3)     załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie przez projektanta wykazanych dokumentacji projektowych (referencje, opinie, zaświadczenia złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem). Zamawiający zastrzega, że brak którejkolwiek z tych trzech informacji będzie skutkować przyznaniem 0 punktów w przedmiotowym kryterium. Dokumenty potwierdzające doświadczenie projektanta, które wykonawca składa wraz z ofertą celem uzyskania punktów w kryterium „jakość – doświadczenie projektanta” nie podlegają uzupełnieniu.
1 września 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Rażąco niska cena
w nowej ustawie Pzp​

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

21 października, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel