Marta Mikulska-Nawacka

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.
329 artykułów na stronie

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony. Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do 5 stycznia 2020 r. Informację o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub o jej braku, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy należy przesłać przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: ………….. lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie do 6 grudnia 2019 r. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku. Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: …………..”. Jeden z wykonawców przysłał w e-mailu zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z terminem ważności wadium. Osoba, która podpisała oświadczenie, załączyła do oświadczenia pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy zamawiający może je uznać za prawidłowe? Czy w postępowaniu, w którym oferty złożono w formie papierowej, pełnomocnictwo powinno również zostać złożone na papierze? 
31 stycznia 2020Czytaj więcej »

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na budowę źródeł gazów medycznych oraz roboty budowlane w procedurze odwróconej. W warunkach udziału w postępowaniu postawiono wymóg, zgodnie z którym wykonawca skieruje do realizacji zamówienia kierowników budowy posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach: 1)      konstrukcyjno-budowlanej, 2)      instalacji sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)      w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Każdy z kierowników powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika robót w wymienionych  specjalnościach. Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający wymagał złożenia przez wykonawców wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania nimi. Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedstawił wykaz 3 kierowników w wymaganych specjalnościach, z tym że jeden z nich nie posiadał 5-letniego doświadczenia. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z tym że w oświadczeniu wstępnym wykonawca potwierdził, że spełnia warunki udziału, ale przedstawił osobę, która nie posiada doświadczenia. W odpowiedzi otrzymaliśmy drugi wykaz zawierający imię i nazwisko zupełnie innej osoby z 5-letnim doświadczeniem. Czy wykonawca na tym etapie postępowania może wymienić osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy? Czy takie działanie oznacza, iż na dzień składania ofert nie spełniał wymagań zamawiającego i podlega wykluczeniu?
29 listopada 2019Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Co musisz wiedzieć o udzielaniu zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych?

Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają!

Transmisja online

24 marca (wtorek), godz. 10-11

Wkrótce startują zapisy! 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel