tryb z wolnej ręki

Praktyczne rady, jak przeprowadzić tryb z wolnej ręki w przypadku awarii urządzenia i jego wymiany

Pytanie:

W szpitalu nastąpiła awaria kotła a Urząd Dozoru Technicznego potwierdził konieczność wstrzymania eksploatacji tego urządzenia z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz mienia szpitala. Trwa sezon grzewczy, dlatego musieliśmy w trybie natychmiastowym wymienić kocioł na nowy. W tym celu w trybie z wolnej ręki i w procedurze krajowej zamówiliśmy dostawę kotła wraz z montażem. Czynności, jakie podjął zamawiający, były następujące:

1)      wstępne rozmowy z wykonawcą, który przedstawił cenę,

2)      oficjalne zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki z jednym wykonawcą,

3)      zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zwarcia umowy z danym wykonawcą,

4)      negocjacje,

5)      podpisanie umowy (w tym samym dniu co negocjacje),

6)      zamieszczenie na stronie zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po 14 dniach od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z art. 67 ust. 12 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę dopiero po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 11. Czy to znaczy, że zamawiający nie mógł zaraz po zakończonych negocjacjach przystąpić do podpisania umowy, nawet biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się znalazł? Czy jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, to musi liczyć się z jej unieważnieniem?

Kiedy faktycznie można zlecić zamówienie z wolnej ręki z uwagi na monopol rynkowy?

Pytanie:

Ogłosiliśmy przetarg w procedurze unijnej na zakup aparatury badawczej. W dniu otwarcia ofert została pobrana jedyna złożona oferta z platformy do obsługi elektronicznych zamówień publicznych. Niestety w terminie składania ofert wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej, którą przesłał na adres mailowy zamawiającego w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem, ale dopiero godzinę później. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Zastanawiamy się nad możliwością zastosowania trybu z wolnej ręki, chociaż nie możemy raczej skorzystać z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (inne przesłanki mimo odrzucenia oferty). Rozważamy art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, z tego względu że ofertę w zakresie dostawy wyspecyfikowanej aparatury złożył tylko jeden wykonawca. W siwz dopuszczono składanie ofert równoważnych, jednak nikt inny nie złożył oferty, nie zadał pytania, nie zakwestionował opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który wniósł ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, jest jedynym autoryzowanym przez amerykańskiego producenta dystrybutorem tej aparatury na rynku polskim i według naszej wiedzy producent nie składa ofert. Nie zdarza się również taka sytuacja, aby dystrybutor z innego kraju złożył ofertę polskiemu zamawiającemu.

Tryb z wolnej ręki po nieudanym przetargu – szczegóły, które pozwolą Ci zrealizować zamówienie zgodnie z prawem

Pytanie:

Zamawiający unieważnił przetarg nieograniczony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na powyższe zamawiający zastanawia się nad przeprowadzeniem nowego postępowania w trybie z wolnej ręki, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Jak wybrać wykonawcę, do którego miałoby zostać wysłane zaproszenie do negocjacji? Zamawiający ma wiedzę na temat podmiotów, które mogą zrealizować zamówienie, ale nie wie, czy którykolwiek z nich byłby zainteresowany jego realizacją. Czy dla zachowania naczelnych zasad ustawy Pzp powinniśmy przeprowadzić rozeznanie rynku? Czy nie narażalibyśmy się wtedy na roszczenia innych podmiotów o wybór wykonawcy, do którego zostanie wysłane zaproszenie do negocjacji? Na marginesie dodam, że jest to postępowanie unijne. W trakcie poprzedniej procedury ujawnił się jeden podmiot, który złożył pytania do siwz, jednak według wiedzy zamawiającego jest to wykonawca, który nie zajmuje się realizacją tego typu zamówień a jedynie dostawą jednego z jego elementów składowych. Czy wyjątek przewidziany w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ma ramy czasowe? Czy zamawiający może skorzystać z tej przesłanki w dowolnym czasie, czy jedynie niezwłocznie po unieważnieniu poprzedniego postępowania?

wiper-pixel