Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (BZP)

Dodano: 29 maja 2018

Polski publikator ogłoszeń o zamówieniach publicznych wydawany w formie elektronicznej przez Urząd Zamówień Publicznych i udostępniany na stronach portalu internetowego UZP pod adresem www.uzp.gov.pl.

Obowiązek publikowania ogłoszenia w BZP występuje w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia jest niższa od progu unijnego, czyli kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dotyczy tzw. postępowań podprogowych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 40 ust. 2 Pzp), ograniczonego (art. 48 ust. 1 Pzp), negocjacji z ogłoszeniem (art. 56 ust. 1 Pzp), dialogu konkurencyjnego (art. 60c ust. 1 Pzp), partnerstwa innowacyjnego (art. 73b Pzp) i licytacji elektronicznej (art. 75 ust. 1 Pzp).

Ponadto obowiązek ogłoszenia powstaje w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne albo umowy ramowej. Nie jest on uzależniony od zastosowania trybu (obowiązuje w każdym trybie), natomiast miejsce publikacji (w BZP) wynika z wartości zamówienia.

Wzory ogłoszeń określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rozporządzenie zawiera następujące wzory ogłoszeń:

1)      o zamówieniu (zał. 1);

2)      o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 Pzp, zwanym zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, i o podwykonawstwie (zał. 2);

3)      o zamiarze zawarcia umowy (zał. 3);

4)      o udzieleniu zamówienia (zał. 4);

5)      konkursie (zał. 5);

6)      wynikach konkursu (zał. 6);

7)      zmianie ogłoszenia (zał. 7);

8)      zmianie umowy (zał. 8).

Aby zamieścić ogłoszenie, należy:

1)      wejść na stronę Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl i wybrać zakładkę Biuletyn Zamówień Publicznych;

2)      posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić do UZP o ich przyznanie.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek o aktywację konta BZP należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych:

1)      pocztą: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;

2)      faksem: (22) 458 77 00;

3)      e-mailem: [email protected]

O aktywacji konta UZP powiadamia drogą e-mailową.

Instrukcja w sprawie zamieszczania ogłoszeń w BZP znajduje się na stronie internetowej UZP. Ogłoszenia publikowane są bezpłatnie, w kolejności ich dostarczania do UZP.

Zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w BZP i przechowywać dowód jego zamieszczenia (art. 11a pkt 1 Pzp). Może również zamieścić w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe (art. 11 ust. 5 Pzp).

Instrukcja zamieszczania ogłoszeń w BZP dostępna na www.uzp.gov.pl.

Patrz:. Ogłoszenie o zamówieniu; Kwoty progowe/podprogowe.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 11 ust. 5 i 8, art. 11a pkt 1, art. 40 ust. 2, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 73b, art. 75 ust. 1, art. 131a ust. 1.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2163).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1127).

Autor:

Elżbieta Cierlica

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy niewłaściwie opisane kryteria oceny ofert zmuszają do unieważnienia postępowania?

Pytanie: W przetargu na dostawę sprzętu informatycznego mamy dwa okresy gwarancji – 36 i 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W jaki sposób dokonać oceny ofert?

Czytaj więcej »
Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia
Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarczającą...
Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać i jak dobrze udostępnić zasoby?
Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, mogą „pożyczyć” potencjał od podmiotu trzeciego. Niestety nie wszystkie zasoby można udostępniać, bo część z nich jest ściśle związana z...
Wykonawca, który wprowadził zamawiającego w błąd, powinien zostać wykluczony z postępowania
Jeżeli wykonawca przedstawił w złożonej przez siebie ofercie informacje odnośnie do  oferowanego przedmiotu zamówienia, punktowane w ramach kryterium pozacenowego, pozostające w sprzeczności z faktami, zaś odwołujący prawidłowo odczytał te...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel