Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (BZP)

Dodano: 29 maja 2018

Polski publikator ogłoszeń o zamówieniach publicznych wydawany w formie elektronicznej przez Urząd Zamówień Publicznych i udostępniany na stronach portalu internetowego UZP pod adresem www.uzp.gov.pl.

Obowiązek publikowania ogłoszenia w BZP występuje w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia jest niższa od progu unijnego, czyli kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dotyczy tzw. postępowań podprogowych w trybie przetargu nieograniczonego (art. 40 ust. 2 Pzp), ograniczonego (art. 48 ust. 1 Pzp), negocjacji z ogłoszeniem (art. 56 ust. 1 Pzp), dialogu konkurencyjnego (art. 60c ust. 1 Pzp), partnerstwa innowacyjnego (art. 73b Pzp) i licytacji elektronicznej (art. 75 ust. 1 Pzp).

Ponadto obowiązek ogłoszenia powstaje w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne albo umowy ramowej. Nie jest on uzależniony od zastosowania trybu (obowiązuje w każdym trybie), natomiast miejsce publikacji (w BZP) wynika z wartości zamówienia.

Wzory ogłoszeń określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rozporządzenie zawiera następujące wzory ogłoszeń:

1)      o zamówieniu (zał. 1);

2)      o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 Pzp, zwanym zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, i o podwykonawstwie (zał. 2);

3)      o zamiarze zawarcia umowy (zał. 3);

4)      o udzieleniu zamówienia (zał. 4);

5)      konkursie (zał. 5);

6)      wynikach konkursu (zał. 6);

7)      zmianie ogłoszenia (zał. 7);

8)      zmianie umowy (zał. 8).

Aby zamieścić ogłoszenie, należy:

1)      wejść na stronę Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl i wybrać zakładkę Biuletyn Zamówień Publicznych;

2)      posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić do UZP o ich przyznanie.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek o aktywację konta BZP należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych:

1)      pocztą: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;

2)      faksem: (22) 458 77 00;

3)      e-mailem: [email protected]

O aktywacji konta UZP powiadamia drogą e-mailową.

Instrukcja w sprawie zamieszczania ogłoszeń w BZP znajduje się na stronie internetowej UZP. Ogłoszenia publikowane są bezpłatnie, w kolejności ich dostarczania do UZP.

Zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w BZP i przechowywać dowód jego zamieszczenia (art. 11a pkt 1 Pzp). Może również zamieścić w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe (art. 11 ust. 5 Pzp).

Instrukcja zamieszczania ogłoszeń w BZP dostępna na www.uzp.gov.pl.

Patrz:. Ogłoszenie o zamówieniu; Kwoty progowe/podprogowe.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 11 ust. 5 i 8, art. 11a pkt 1, art. 40 ust. 2, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 73b, art. 75 ust. 1, art. 131a ust. 1.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2163).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1127).

Autor:

Elżbieta Cierlica

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie: Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium...

Czytaj więcej »
Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa...

Czytaj więcej »

Aktualności

Praktyczne aspekty związane z pełnomocnictwem do złożenia elektronicznej oferty
W dobie wymogu składania elektronicznej oferty rodzi się wiele wątpliwości na tle dokumentu stanowiącego umocowanie do jej podpisania. Jaką postać powinno przybrać pełnomocnictwo, aby można je było uznać za prawidłowe? Czy wolno je złożyć w postaci...
Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania...
Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana
Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel