Szacowanie wartości zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak właściwie zrealizować nieprzewidziane zamówienia, gdy w ciągu roku są zlecane zakupy w podobnym przedmiocie?

Pytanie: Zamawiający w planie zamówień publicznych oraz w budżecie przewidział remonty chodników w różnych lokalizacjach w mieście. Z uwagi na rodzajową i czasową tożsamość oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę zamówienie oszacowano jako łączną wartość wszystkich przewidzianych robót remontowych. Zamówienie jest udzielane sukcesywnie w częściach, przy czym stosujemy procedury właściwe dla łącznej wartości zamówienia. W trakcie roku wystąpiła konieczność wykonania remontów innych chodników, niż wstępnie przewidziano. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1) Czy wartość „nowych” chodników należy łączyć z wartością pierwotnie przewidzianych do remontu chodników w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia? 2) Jeśli tak – to czy wartość „nowych” chodników należy traktować łącznie z wartością zaplanowanych pierwotnie remontów, czy tylko do tej części, na które nie udzielono jeszcze zamówienia, czy też nie wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? 3) Czy jest możliwość zastosowania art. 6a ustawy Pzp do zamówień pierwotnie przewidzianych w planie i budżecie? 4) Czy jest możliwość zastosowania art. 6a ustawy Pzp do zamówień „nowych”? 5) Jaką należy przyjąć wartość zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4, jeśli odpowiedź na te pytania będzie twierdząca, mając na względzie treść art. 6a warunkującą zastosowanie tego przepisu, m.in. w przypadku gdy łączna wartość części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia?

Porady, jak oszacować dostawy i usługi objęte jednym projektem

Pytanie: W projekcie „X” w ramach jednej z pozycji jego budżetu dotyczącej różnego rodzaju wydarzeń informacyjno-promocyjnych zaplanowano kwotę ok. 1.500.000 zł brutto. Kierownik projektu założył, że wskazana pozycja obejmie 2 obszary przedmiotowe: 1) usługi prowadzenia kampanii reklamowych – kompleksowa organizacja kampanii, 2) kompleksowa organizacja imprez, wydarzenia informacyjno-promocyjne. Z uwagi na długi okres realizacji projektu (2016–2022) kierownik przyjął orientacyjną wartość zamówienia dla poszczególnych obszarów, tj.: Ad. 1 – 580.000 netto Ad. 2 – 550.000 netto. Równocześnie w trakcie realizacji projektu pojawiają się kolejne okoliczności, których nie można było przewidzieć na początkowym etapie planowania budżetu, tj. a) konieczność wyodrębnienia innego obszaru przedmiotowego, tj. usług cateringowych w ramach tej pozycji budżetu projektu; b) konieczność zmiany ww. szacunkowych wartości w wyniku doświadczeń dotyczących realizowanych w kolejnych latach zamówień, tj. pojawiające się potrzeby, ceny ofert, szacowanie wartości kolejnych zamówień przed ich realizacją. Czy biorąc pod uwagę brak możliwości prawidłowego oszacowania wartości zamówienia w skali całego projektu z uwagi na jego długotrwałość, istnieje możliwość sumowania wartości dopiero po określeniu przewidzianego na dany rok przedmiotu w ramach pozycji wniosku o dofinansowanie bez konieczności wliczania orientacyjnie oszacowanych na początku realizacji projektu pełnych kwot budżetu projektu netto (jak w ad. 1 i ad. 2)? Wliczanie ww. kwot wartości szacunkowych powoduje znaczące zawyżanie sumy danego przedmiotu zamówienia na dany rok w jednostce. Doświadczenie pokazuje, że dopiero w toku realizacji projektu okazuje się, jakie faktycznie zamówienia i w jakiej skali będą realizowane w ramach tej pozycji. Opinie UZP dotyczące zamówień współfinansowanych dopuszczają, w mojej opinii, taką możliwość, co jednak nie koresponduje z wymaganiami opiekunów projektów i kontrolujących.

Wskazówki, jak bezbłędnie szacować usługi szkoleniowe

Pytanie: Realizujemy projekt partnerski dotyczący kształcenia zawodowego i mamy wątpliwości, jak prawidłowo szacować objęte nim zamówienia. Zaplanowane zostały następujące działania dla partnera (czyli dla nas): 1)      studia podyplomowe dla nauczycieli ze szkół zawodowych (studia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego, studia w zakresie kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych lub nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu) – szacunkowa wartość zamówienia 35.000 zł; termin realizacji: od I kw. 2018 r. do II kw. 2019 r.; CPV 80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim, 2)      kursy specjalistyczne dla uczniów szkół zawodowych (kierowca operator wózków jezdniowych, kurs na prawo jazdy kat. B, kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektrycznej o napięciu do 1 kV) – szacunkowa wartość zamówienia – 106.200 zł; termin realizacji: IV kw. 2017 r., IV kw. 2018 r., III kw. 2019 r.; CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 3)      doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze szkół zawodowych (koszt zajęć indywidualnych – wynagrodzenie doradców zawodowych – psychologów, ekspertów zewnętrznych) – szacunkowa wartość zamówienia 26.016 zł; termin realizacji: od I kw. 2018 r. do II kw. 2019 r.; CPV 85312320-8 Usługi doradztwa, 4)      praktyki lub staże u pracodawców dla nauczycieli i instruktorów ze szkół zawodowych (koszty udziału) – szacunkowa wartość zamówienia 21.138,26 zł; termin realizacji IV kw. 2018 r., IV kw. 2019 r.; CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego, 5)      praktyki lub staże u pracodawców dla uczniów ze szkół zawodowych (wynagrodzenie opiekuna) – szacunkowa wartość zamówienia 156.097,50 zł; termin realizacji: lipiec, sierpień 2018 r., lipiec, sierpień 2019 r.; CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Czy wszystkie ww. zamówienia zamawiający powinien oszacować razem? Są to usługi edukacyjne, ale rodzajowo odmienne. Zostały zakwalifikowane do różnych grup Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Co prawda przepisy ustawy Pzp nie nakładają obowiązku grupowania zamówień według słownika przy ustalaniu tożsamości przedmiotowej zamówień, jednak, zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp zamawiający stosuje do opisu przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Można więc chyba posłużyć się tym ustaleniem pomocniczo?

Zapisz się na webinarium!

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz doświadczenia zdobytego w konsorcjum

Wnioski z orzeczeń KIO i TSUE     

23 stycznia (wtorek), godz. 11

transmisja online

Zarezerwuj miejsce >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel