Opis przedmiotu zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy zamawiający może dać wykonawcom wybór spośród dwóch sposobów realizacji zamówienia?

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić system nagłośnienia typu liniowego w celu nagłośnienia przestrzeni widowni i sceny jednej z sal. Spełnienie wymagań funkcjonalnych – parametrów akustycznych tego systemu jest możliwe przy zastosowaniu zarówno systemu opartego na głośnikach aktywnych, jak i pasywnych. Każda z tych dwóch możliwości technologicznych, ze względu na odmienność rozwiązań technicznych, obejmuje różne urządzenia dodatkowe wchodzące w skład systemu (np. wzmacniacze mocy i procesory pogłosowe) oraz różne parametry samych głośników. Dodatkowo z analizy rynku wykonawców mających w swej ofercie sprzęt nagłośnieniowy wynika, że nie zawsze każdy z nich dysponuje obydwoma systemami, gdyż najczęściej specjalizuje się w dostawie jednego z nich. Czy możliwe jest więc przedstawienie w opisie przedmiotu zamówienia dwóch opcji technologicznych wykonania sytemu (system aktywny, system pasywny), tak aby wykonawca, biorąc pod uwagę urządzenia, jakimi dysponuje, mógł, składając ofertę wybrać tylko jedną z nich i tylko dla wybranej opcji przedstawić specyfikację techniczną oferowanego sprzętu? Przy ocenie ofert obie opcje będą podlegały tym samym kryteriom oceny ofert. Czy zatem zamawiający może, nie narażając się na zarzut złożenia w postępowaniu ofert nieporównywalnych, przedstawić w opisie dwie tabele parametrów – jedną dla systemu pasywnego a drugą dla aktywnego i wskazać, że wykonawca, w zależności od tego który rodzaj systemu oferuje, może wypełnić tylko jedną z nich?

Odbiór i odzysk odpadów – jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w dwóch planowanych do wszczęcia postępowaniach na usługi: 1) odbioru i odzysku odpadów o kodzie 191212 oraz 2) ręcznego sortowania odpadów komunalnych. Procesy zagospodarowania (odzysku) odpadów realizowane są przy użyciu specjalistycznych linii technologicznych przetwarzania odpadów ze znikomym udziałem pracy ludzi. Możliwe do wyodrębnienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, które mogą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenia to: transport odpadów (praca kierowców) oraz czynności administracyjno-biurowe, polegające w szczególności na sprawowaniu nadzoru nad realizacją umowy, wystawianiu faktur VAT oraz prowadzeniu i przekazywaniu zamawiającemu dokumentacji dotyczącej odpadów, np. DPR-dokument potwierdzający recykling. Czy wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności administracyjno-biurowych, o których mowa powyżej? Przedmiotem zamówienia na usługi ręcznego sortowania odpadów komunalnych jest z kolei stałe świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych surowcowych i zmieszanych na frakcje wraz z wykonywaniem prac przygotowawczych do sortowania odpadów (rozrywanie worków na odpady, wydzielenie odpadów tarasujących) i doraźne prace polegające na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych przy użyciu prostych narzędzi (młotków, pił, itp.) na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez zamawiającego. Prace powinny być realizowane w dni robocze w godz. od 07.00 do 17.00 (zmiana dziesięciogodzinna) oraz w soboty w godz. od 07.00 do 15.00 (zmiana ośmiogodzinna). Zamawiający przewiduje, iż prace będą realizowane przez 10 osób na zmianie. Ponadto wykonawca wyznaczy co najmniej dwóch brygadzistów, którzy będą nadzorowali i koordynowali pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. Realizacja umowy wymaga również czynności administracyjno-biurowych (wystawianie faktur VAT). Czynności ręcznego sortowania odpadów są często realizowane przez obcokrajowców, co w konsekwencji może powodować dużą rotację pracowników. Ponadto przewidziane przez zamawiającego zmiany dziesięciogodzinne (od 07.00 do 17.00) oraz praca w soboty mogą powodować trudności z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę. Czy wobec tego wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności realizowanych przez brygadzistów, tj. nadzoru i koordynacji prac osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia?

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel