Opis przedmiotu zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jakie postanowienia opisu przedmiotu zamówienia zapewnią Ci jednolitość floty maszyn?

Pytanie: Zamawiający posiada kilka samolotów szkolno-treningowych jednego typu i chce pozyskać kolejne. Ze względów logistycznych zasadne jest dysponowanie ujednoliconą flotą. Personel techniczny i latający jest przeszkolony do eksploatacji i obsługi danego typu samolotów, szkolenie studentów na różnych statkach powietrznych byłoby niezgodne z metodyką szkolenia i stanowiłoby zagrożenie związane z eksploatacją samolotu, wprowadzenie kolejnego typu samolotu powodowałoby potrzebę posiadania innych części zamiennych, co zwiększyłoby wydatki na części oraz wymagałoby zwiększenia powierzchni magazynowych, kolejny typ samolotu podrażałby też koszty obsługi CAMO. Czy zamawiający, przeprowadzając kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych na zakup samolotów, może zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia następujące zapisy: 1)       w przypadku złożenia oferty na dostawę samolotu innego niż jest obecnie eksploatowany u zamawiającego (tutaj zamawiający wymienia samoloty jakie posiada), wykonawca przeprowadzi przeszkolenie teoretyczne i praktyczne 2 pilotów, w celu uzyskania przez nich uprawnień na dany typ samolotu; 2)       w przypadku złożenia oferty na dostawę samolotu innego niż jest obecnie eksploatowany u zamawiającego (tutaj zamawiający wymienia samoloty jakie posiada), wykonawca przeszkoli teoretycznie personel techniczny (CAMO – zarządzanie i AMO – obsługi) oraz praktycznie w celu uzyskania przez niego uprawnień na dany typ samolotu?

Jak opisać wymóg równoważności, aby był w zgodzie z ustawą Pzp?

Pytanie: W projekcie budowlanym podano znaki towarowe np. wełna Rockwool Toprock gr 30 cm bez jednoczesnego dopuszczenia równoważności. W siwz znajduje się jedynie zapis: „Jeśli w dokumentacji przetargowej (w tym technicznej), wskazano nazwę handlową firmy, towaru lub produktu, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w siwz. Nazwą własną jest ta, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W razie opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13)”. Takich wskazań w siwz podano co najmniej kilkanaście. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE. Czy mimo ogólnodostępności tych materiałów budowlanych zapis będzie niezgodny z ustawą Pzp?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel