Opis przedmiotu zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy zamawiający może dać wykonawcom wybór spośród dwóch sposobów realizacji zamówienia?

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić system nagłośnienia typu liniowego w celu nagłośnienia przestrzeni widowni i sceny jednej z sal. Spełnienie wymagań funkcjonalnych – parametrów akustycznych tego systemu jest możliwe przy zastosowaniu zarówno systemu opartego na głośnikach aktywnych, jak i pasywnych. Każda z tych dwóch możliwości technologicznych, ze względu na odmienność rozwiązań technicznych, obejmuje różne urządzenia dodatkowe wchodzące w skład systemu (np. wzmacniacze mocy i procesory pogłosowe) oraz różne parametry samych głośników. Dodatkowo z analizy rynku wykonawców mających w swej ofercie sprzęt nagłośnieniowy wynika, że nie zawsze każdy z nich dysponuje obydwoma systemami, gdyż najczęściej specjalizuje się w dostawie jednego z nich. Czy możliwe jest więc przedstawienie w opisie przedmiotu zamówienia dwóch opcji technologicznych wykonania sytemu (system aktywny, system pasywny), tak aby wykonawca, biorąc pod uwagę urządzenia, jakimi dysponuje, mógł, składając ofertę wybrać tylko jedną z nich i tylko dla wybranej opcji przedstawić specyfikację techniczną oferowanego sprzętu? Przy ocenie ofert obie opcje będą podlegały tym samym kryteriom oceny ofert. Czy zatem zamawiający może, nie narażając się na zarzut złożenia w postępowaniu ofert nieporównywalnych, przedstawić w opisie dwie tabele parametrów – jedną dla systemu pasywnego a drugą dla aktywnego i wskazać, że wykonawca, w zależności od tego który rodzaj systemu oferuje, może wypełnić tylko jedną z nich?

Odbiór i odzysk odpadów – jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w dwóch planowanych do wszczęcia postępowaniach na usługi: 1) odbioru i odzysku odpadów o kodzie 191212 oraz 2) ręcznego sortowania odpadów komunalnych. Procesy zagospodarowania (odzysku) odpadów realizowane są przy użyciu specjalistycznych linii technologicznych przetwarzania odpadów ze znikomym udziałem pracy ludzi. Możliwe do wyodrębnienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, które mogą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenia to: transport odpadów (praca kierowców) oraz czynności administracyjno-biurowe, polegające w szczególności na sprawowaniu nadzoru nad realizacją umowy, wystawianiu faktur VAT oraz prowadzeniu i przekazywaniu zamawiającemu dokumentacji dotyczącej odpadów, np. DPR-dokument potwierdzający recykling. Czy wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności administracyjno-biurowych, o których mowa powyżej? Przedmiotem zamówienia na usługi ręcznego sortowania odpadów komunalnych jest z kolei stałe świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych surowcowych i zmieszanych na frakcje wraz z wykonywaniem prac przygotowawczych do sortowania odpadów (rozrywanie worków na odpady, wydzielenie odpadów tarasujących) i doraźne prace polegające na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych przy użyciu prostych narzędzi (młotków, pił, itp.) na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez zamawiającego. Prace powinny być realizowane w dni robocze w godz. od 07.00 do 17.00 (zmiana dziesięciogodzinna) oraz w soboty w godz. od 07.00 do 15.00 (zmiana ośmiogodzinna). Zamawiający przewiduje, iż prace będą realizowane przez 10 osób na zmianie. Ponadto wykonawca wyznaczy co najmniej dwóch brygadzistów, którzy będą nadzorowali i koordynowali pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. Realizacja umowy wymaga również czynności administracyjno-biurowych (wystawianie faktur VAT). Czynności ręcznego sortowania odpadów są często realizowane przez obcokrajowców, co w konsekwencji może powodować dużą rotację pracowników. Ponadto przewidziane przez zamawiającego zmiany dziesięciogodzinne (od 07.00 do 17.00) oraz praca w soboty mogą powodować trudności z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę. Czy wobec tego wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności realizowanych przez brygadzistów, tj. nadzoru i koordynacji prac osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia?

Nie wystarczy dopuścić rozwiązań równoważnych – trzeba je opisać

Pytanie: Czy wskazany zapis pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami? W siwz wskazaliśmy: „W przypadku, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają one charakter przykładowy a ich określenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrów technicznych, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Oferta równoważna to oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Rozwiązanie równoważne winno być przez wykonawcę szczegółowo opisane (wraz z załączeniem dokumentacji graficznej). Z opisu oraz załączonych dokumentów powinno wynikać, że rozwiązanie nie stanowi zmiany dokumentacji projektowej zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (lub lepszych  od nich), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może oferować wykonanie robót budowlanych z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez zamawiającego). Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej)”.

Opis przedmiotu zamówienia ma umożliwić wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel