Opis przedmiotu zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak opisać wymóg równoważności, aby był w zgodzie z ustawą Pzp?

Pytanie: W projekcie budowlanym podano znaki towarowe np. wełna Rockwool Toprock gr 30 cm bez jednoczesnego dopuszczenia równoważności. W siwz znajduje się jedynie zapis: „Jeśli w dokumentacji przetargowej (w tym technicznej), wskazano nazwę handlową firmy, towaru lub produktu, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w siwz. Nazwą własną jest ta, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W razie opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13)”. Takich wskazań w siwz podano co najmniej kilkanaście. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE. Czy mimo ogólnodostępności tych materiałów budowlanych zapis będzie niezgodny z ustawą Pzp?

Budowa systemu kogeneracyjnego – do jakiego rodzaju zamówienia ją zakwalifikować?

Siwz powinna wskazywać zespół cech niezbędnych do wykazania równoważności oferty

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na modernizację oświetlenia ulicznego tj. wymianę lamp na LED. Dokumentacja projektowa przygotowana została przez jednego z oferentów, który opracował również wzorcowe badania fotometryczne do przetargu (określone jako minimalne wymagania stanowiące punkt odniesienia). Zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych tj. takich, które posiadają co najmniej takie same bądź lepsze parametry techniczno-użytkowe oraz funkcjonalne jak materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji. Złożono 8 ofert, z czego na ostatniej pozycji cenowej znalazła się oferta naszego projektanta. Jedna oferta została odrzucona, wybrano drugą w kolejności z rozwiązaniem równoważnym. Nasz „projektant” wnosi zastrzeżenie, że wybrana oferta nie spełnia wymagań i sztywnych danych określonych w badaniach fotometrycznych załączonych do przetargu jako wzorcowe. Według naszego rozeznania kolejne 3 oferty również nie spełniają wymagań. Żadna nie wpisuje się w sztywne zapisy badań fotometrycznych, poza ofertą najdroższą projektanta. Wybrany przez nas produkt daje nam większe oszczędności świetlne, mimo odmiennych badań fotometrycznych. Czy w ramach rozwiązań równoważnych możemy wybrać produkt tańszy, który spełnia nasze oczekiwania techniczne, choć nie wpisuje się w sztywne ramy badań, które według nas zostały opracowane pod konkretny produkt?

Jak formalnie zaoferować produkt równoważny opisanemu w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz w przetargu nieograniczonym zamieścił następującą uwagę: „Zamawiający starał się opisać przedmiot zamówienia w sposób najbardziej zrozumiały dla wykonawcy. Ewentualnie użyte nazwy własne obrazują jedynie rozwiązania, wyznaczając cechy elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne tym opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania zamawiającego”. Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym przedstawił następujące pozycje: a)      przyprawa do zup w płynie typu Knorr, Winiary, b)      śnieżka śmietana dr Oetker. Jeden z wykonawców przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik do oferty, artykuły żywnościowe, które posiadają następujące informacje do ww. pozycji: Ad. a) przyprawa do zup w płynie − producent mr cook, Ad. b) śnieżka śmietana − producent emix. Do powyższej sytuacji (rozbieżności w zakresie producentów) odniósł się jeden ze współoferentów. Mając na uwadze zapis siwz, zamawiający jest zdania, że wykonawcy mogą zawrzeć w swoich ofertach wszystkie produkty równoważne lub dokładnie takie, jakie wskazał zamawiający, opisując asortyment, bez względu na to, czy użyto wyrazu „typu”. Czy zamawiający ma rację? Czy zamawiający musi odpisywać współoferentowi, który ma ww. uwagi do jednej z ofert, mimo że zamawiający nie zgadza się z uwagą?

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel