Wykonawca

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Warunki zmiany w umowie oferowanego produktu – jak je formułować i interpretować?

Pytanie: Po podpisaniu umowy i dostarczeniu zamawiającemu produktu z określonym w ofercie numerem katalogowym okazało się, że nie działa on prawidłowo z urządzeniem. Urządzenie synchronizuje się natomiast właściwie z innym produktem (o innym numerze katalogowym). Niedziałający produkt przekazano zamawiającemu. Czy można aneksem zmienić w umowie numer katalogowy produktu? Jeśli tak, to jaki powód podać we wniosku do zamawiającego o dokonanie tej czynności? Jeśli nie wolno tego zrobić, to jakie będą konsekwencje tej sytuacji według ustawy Pzp? Czy można w tym przypadku jako powód zmiany umowy wskazać zapis „wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego”? Zamawiający zawarł w umowie postanowienia m.in.: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a w szczególności dotyczą m.in: a)      zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu, b)      zmiany oferowanego produktu w sytuacji obiektywnego braku możliwości spełnienia świadczenia dostawy. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu równoważnego, tj. o cechach i parametrach nie gorszych od produktu oferowanego w postępowaniu przetargowym wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przekazania zamawiającemu odpowiednich, aktualnych dokumentów wymaganych w siwz co do przedmiotu zamówienia.  Zmiany te są dopuszczalne, w przypadku gdy towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, producent wskazany w ofercie przez wykonawcę wycofa się z produkcji, zakup przedmiotu zamówienia na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego”.

Zamawiający ma prawo bronić się przed awarią drukarki po użyciu nieoryginalnego tonera

Pytanie: Czy poniższe zapisy umowy obciążające wykonawcę bez względu na przyczynę awarii mogą być zgodnie z prawem stosowane w umowie przetargowej? Wynika z nich, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek problemów przy użyciu produktów wykonawcy, zamawiający obciąży odpowiedzialnością wykonawcę i zerwie z nim umowę. Oto, jak brzmią zapisy: „§ 1. W przypadku złożenia oferty równoważnej wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego sprzętu równoważnego. 3. W sytuacji, gdy dostarczone równoważne materiały spowodują awarie sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w ww. przypadku. 4. W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (niebędących równoważnymi), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści oraz za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko zamawiającemu. 5. Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 4, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta. 6. W przypadku określonym w ust. 4 zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. Wówczas niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 3, 4 lub 5 wykonawca zwróci zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 7. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego”.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel