Wykonawca

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zmiana formy dysponowania osobą przez wykonawcę w przetargu na usługę społeczną

Pytanie: Wykonawca podpisał umowę na realizację usługi zamówionej na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Na etapie składania oferty wykonawca wskazał, że będzie dysponował osobą na stanowisko informatyka, z którym – w razie wygrania przetargu – podpisze umowę cywilnoprawną. W ofercie określił wymagane doświadczenie tej osoby oraz przedłożył od niej stosowne referencje. Przetarg został rozstrzygnięty w okresie około 2 miesięcy od dnia złożenia oferty. Po wygraniu postępowania wskazana osoba zdecydowała, że nie podpisze z wykonawcą umowy cywilnoprawnej i że chce rozliczać się z nim jako członek zespołu innego podmiotu. Wobec tego wykonawca podpisałby umowę z podwykonawcą, który wskazałby do wykonania przedmiotu umowy podanego w ofercie informatyka. Formalnie prace byłyby nadal wykonywane przez tę osobę, tylko sposób rozliczenia z nią byłby inny. Płatności na jej rzecz dokonałby podwykonawca, z którym wykonawca zawarłby umowę. Zapisy dokumentacji postępowania wskazywały, że jeśli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, to jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu miał w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Czy w związku z faktem, że zmienił się sposób podpisania umowy z osobą na stanowisko informatyka z umowy bezpośredniej na umowę z podmiotem trzecim, który staje się podwykonawcą, wykonawca musi o tym fakcie powiadomić zamawiającego? Czy w ogóle może w taki sposób zatrudnić wskazaną w ofercie osobę i zmienić podmiot umowy? Dodam, że w grę wchodzi także przekazanie praw autorskich do wykonanych prac.

Warunki zmiany w umowie oferowanego produktu – jak je formułować i interpretować?

Pytanie: Po podpisaniu umowy i dostarczeniu zamawiającemu produktu z określonym w ofercie numerem katalogowym okazało się, że nie działa on prawidłowo z urządzeniem. Urządzenie synchronizuje się natomiast właściwie z innym produktem (o innym numerze katalogowym). Niedziałający produkt przekazano zamawiającemu. Czy można aneksem zmienić w umowie numer katalogowy produktu? Jeśli tak, to jaki powód podać we wniosku do zamawiającego o dokonanie tej czynności? Jeśli nie wolno tego zrobić, to jakie będą konsekwencje tej sytuacji według ustawy Pzp? Czy można w tym przypadku jako powód zmiany umowy wskazać zapis „wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego”? Zamawiający zawarł w umowie postanowienia m.in.: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a w szczególności dotyczą m.in: a)      zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu, b)      zmiany oferowanego produktu w sytuacji obiektywnego braku możliwości spełnienia świadczenia dostawy. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu równoważnego, tj. o cechach i parametrach nie gorszych od produktu oferowanego w postępowaniu przetargowym wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przekazania zamawiającemu odpowiednich, aktualnych dokumentów wymaganych w siwz co do przedmiotu zamówienia.  Zmiany te są dopuszczalne, w przypadku gdy towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, producent wskazany w ofercie przez wykonawcę wycofa się z produkcji, zakup przedmiotu zamówienia na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego”.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel