Agata Smerd

Agata Smerd

naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęc
naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych
205 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Pomyłka przy powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego – jak poprawić ofertę?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych jedną z pozycji formularza ofertowego było oświadczenie, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia z udziałem/bez udziału podwykonawców. Następna pozycja dotyczyła wskazania części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca z złożonej ofercie wskazał, że zamówienie wykona sam. Dołączył jednocześnie do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w postaci zasobu kadrowego – kierownika robót. W oświadczeniu wstępnym dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazał, że polega na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wykazania wymaganych w siwz robót budowlanych. W oświadczeniu dotyczącym braku podstaw wykluczenia zaznaczył, że podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu. W związku z tym zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień, czy sam zrealizuje całość przedmiotu zamówienia, czy też w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz potencjału kadrowego będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego. W odpowiedzi wykonawca wyjaśnił, iż przedmiot zamówienia wykona zgodnie z informacjami zawartymi w zobowiązaniu podmiotu udostępniającego, a w formularzu ofertowym zaistniała pomyłka. Dołączył nowy, zmieniony formularz (zaznaczył, że przedmiot zamówienia wykona z udziałem podwykonawców oraz wyraźnie wskazał podwykonawcę, który skieruje do zamówienia swojego kierownika, nic nie wspominając o warunku wiedzy i doświadczenia). Zobowiązanie podmiotu trzeciego dotyczy zatem potencjału kadrowego, zaś informacja wykonawcy z związku z poleganiem na zasobach podmiotu trzeciego – wiedzy i doświadczenia. Czy w opisanej sytuacji zamawiający ma prawo poprawić ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (w części dotyczącej wskazania podwykonawstwa) i uznać ją za ważną? Czy jeśli może wezwać wykonawcę do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego w zakresie udostępnienia wiedzy i doświadczenia to jest wskazania, że zrealizuje roboty budowlane (w sytuacji kiedy wykonawca wykazując spełnianie warunku, w wykazie robót powoła się na roboty budowlane podmiotu trzeciego)? Czy ma prawo wezwać wykonawcę do uzupełnienia informacji wskazanej w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie powołania się na zasób kadrowy podmiotu trzeciego?
24 kwietnia 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 RODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki. Wdrożenie. Przetwarzanie danych

17 maja (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

wiper-pixel