Karol Jaworski

Karol Jaworski

Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.
224 artykułów na stronie

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (procedura odwrócona) zamawiający wymagał udokumentowania przez wykonawcę co najmniej 1 usługi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu usług, do którego należało dołączyć dowody, że usługi zostały należycie wykonane. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie. Po analizie okazało się, że są one niekompletne. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów tj. wykazu usług. Wykonawca uzupełniając dokumenty, przysłał do zamawiającego jedynie referencje bez wymaganego wykazu. Przesłane referencje potwierdzają, że wykonawca należycie wykonał usługi polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej. Czy niezłożenie przez wykonawcę wykazu usług jest równoznaczne z tym, że nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu i trzeba go wykluczyć z postępowania oraz  odrzucić jego ofertę? Czy może należy uznać, że przesłane referencje są wystarczające na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu?
19 maja 2020Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel