Karol Jaworski

Karol Jaworski

Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.
178 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Zamówienie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej – zobacz, jakie masz 2 możliwości

Pytanie: Mam pytanie dotyczące przetargu na dostawę energii elektrycznej. W poprzednich latach przeprowadzaliśmy przetarg nieograniczony (poniżej progów unijnych) w zakresie dostawy energii elektrycznej, który został podzielony na 3 części. Każda z nich odpowiadała siedzibie jednostki terenowej w danym powiecie województwa. Przedmiot zamówienia został określony jako dostawa energii elektrycznej – obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej przesyłania/dystrybucji, realizowaną na podstawie kompleksowej umowy, dla potrzeb trzech podanych jednostek. W tym roku kończą się umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej dla 3 jednostek, łączna szacowana wartość zamówienia wynosi 146.365 zł netto na 4 lata (dostawa+przesył). W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy można przeprowadzić przetarg nieograniczony, jak w poprzednich latach tj. usługa kompleksowa na sprzedaż i świadczenie usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej? Postępowanie byłoby podzielone na 3 części dla każdej jednostki terenowej. 2. Czy żądanie kompleksowej umowy nie zakłóca uczciwej konkurencji? Teoretycznie każdy potencjalny wykonawca może „podnająć” sieci od operatora wyznaczonego na danym terenie. Oczywiście zamawiający udzieli wszelkich pełnomocnictw umożliwiających wykonawcy zawarcie umowy w jego imieniu. Umowa kompleksowa ułatwia funkcjonowanie zamawiającemu (jedna faktura dla danej jednostki). 3. Czy należy „rozdzielić” przedmiot zamówienia na dostawę i usługę przesyłu? Wówczas wartość szacunkowa dla dostaw jest poniżej 30.000 euro, jak i dla usług. Czy można w takim przypadku przeprowadzić procedurę przewidzianą dla postępowań poniżej progów, w tzw. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wewnętrznym regulaminem firmy? 4. Czy przeprowadzić przetarg nieograniczony na dostawę i udzielić zamówienia z wolnej ręki na usługę przesyłu energii elektrycznej?
31 października 2017Czytaj więcej »

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO odwołanie od treści siwz obejmujące wymagania techniczne i punktację. W toku postępowania na wniosek i zapytania zainteresowanych wykonawców w związku z wniesionym odwołaniem zamawiający 20 kwietnia 2017 r. zmienił treść siwz i ogłoszenia oraz przesunął termin otwarcia ofert na 17 maja 2017 r. KIO po rozprawie 4 maja 2017 r. wyrokiem z 8 maja 2017 r. oddaliła wniesione odwołanie i pouczyła, iż na wyrok zgodnie z art. 198a i 198b ustawy Pzp przysługuje skarga do sądu okręgowego w terminie 7 dni. W związku z wyrokiem KIO oraz z brakiem złożenia w przysługującym terminie skargi przez wykonawcę X 17 maja 2017 r. zamawiający dokonał otwarcia ofert. Złożono 1 ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu (oferty nie złożył wykonawca X). Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a. ustawy Pzp zamawiający ustalił z wykonawcą Y termin zawarcia umowy na 12 czerwca 2017 r. W dniu 7 czerwca 2017 r. do zamawiającego wpłynął wniosek o wstrzymanie się z zawarciem umowy z firmą Y, w którym nie podano żadnej podstawy prawnej żądania, a jedynie powołano się na argumentację przedstawioną na rozprawie w KIO. Jednocześnie wykonawca X poinformował o złożeniu wniosku do prezesa UZP o podjęcie czynności kontrolnych. Czy w tej sytuacji zamawiający może zawrzeć umowę z firmą Y, czy też należy wstrzymać się do czasu rozstrzygnięcia kontroli? Z jakimi sankcjami wiązałoby się wcześniejsze zawarcie umowy, przed zakończeniem kontroli, gdyby stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu?
29 czerwca 2017Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Wkrótce kolejne webinarium!

W tym miejscu już niedługo znajdziesz informacje o webinarium w styczniu 2018 r.     

transmisja online

Odwiedzaj portal regularnie >> 

wiper-pixel