Karol Jaworski

Karol Jaworski

Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.
184 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Formalne aspekty związane z oceną ofert częściowych

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony z podziałem zamówienia na części. Wykonawca mógł złożyć ofertę na każdą część, zaznaczając jednak (zgodnie z siwz) na opakowaniu oferty, której części ona dotyczy. Zamawiający opracował stosowne druki – formularze ofertowe i cenowe dla poszczególnych części zamówienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeden z wykonawców złożył oferty na części nr 1 i 2. Przesłał je w jednym opakowaniu, zaznaczając że dotyczą dwóch części. Dokumenty składające się na ofertę w ramach części złożył łącznie, przedstawiając przy tym formularze ofertowe i cenowe dla poszczególnych części oddzielnie zgodnie z wymogami siwz. W jednym egzemplarzu natomiast przedstawił oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania a także pełnomocnictwo. Zamawiający nie może odrzucić oferty złożonej błędnie ze względów formalnych. Złożone oświadczenia i pełnomocnictwo są wystarczające do zweryfikowania warunków udziału w postępowaniu w zakresie obydwu części. Czy zamawiający jest uprawniony do wymagania od wykonawcy, aby te same wstępne oświadczenia i pełnomocnictwo zostały złożone oddzielnie na każdą część tj. w dwóch egzemplarzach?
17 stycznia 2018Czytaj więcej »

Zamówienie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej – zobacz, jakie masz 2 możliwości

Pytanie: Mam pytanie dotyczące przetargu na dostawę energii elektrycznej. W poprzednich latach przeprowadzaliśmy przetarg nieograniczony (poniżej progów unijnych) w zakresie dostawy energii elektrycznej, który został podzielony na 3 części. Każda z nich odpowiadała siedzibie jednostki terenowej w danym powiecie województwa. Przedmiot zamówienia został określony jako dostawa energii elektrycznej – obejmująca usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej przesyłania/dystrybucji, realizowaną na podstawie kompleksowej umowy, dla potrzeb trzech podanych jednostek. W tym roku kończą się umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej dla 3 jednostek, łączna szacowana wartość zamówienia wynosi 146.365 zł netto na 4 lata (dostawa+przesył). W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy można przeprowadzić przetarg nieograniczony, jak w poprzednich latach tj. usługa kompleksowa na sprzedaż i świadczenie usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej? Postępowanie byłoby podzielone na 3 części dla każdej jednostki terenowej. 2. Czy żądanie kompleksowej umowy nie zakłóca uczciwej konkurencji? Teoretycznie każdy potencjalny wykonawca może „podnająć” sieci od operatora wyznaczonego na danym terenie. Oczywiście zamawiający udzieli wszelkich pełnomocnictw umożliwiających wykonawcy zawarcie umowy w jego imieniu. Umowa kompleksowa ułatwia funkcjonowanie zamawiającemu (jedna faktura dla danej jednostki). 3. Czy należy „rozdzielić” przedmiot zamówienia na dostawę i usługę przesyłu? Wówczas wartość szacunkowa dla dostaw jest poniżej 30.000 euro, jak i dla usług. Czy można w takim przypadku przeprowadzić procedurę przewidzianą dla postępowań poniżej progów, w tzw. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wewnętrznym regulaminem firmy? 4. Czy przeprowadzić przetarg nieograniczony na dostawę i udzielić zamówienia z wolnej ręki na usługę przesyłu energii elektrycznej?
31 października 2017Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Oglądaj webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa)

Transmisja online na żywo o godz. 11

Oglądaj już dziś >> 

wiper-pixel