Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, autorka bloga www.blogopzp.pl
82 artykułów na stronie

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Pytanie: W postępowaniu podprogowym zamawiający dokonał modyfikacji swoich odpowiedzi na pytania wykonawców i wprowadził wymóg, który ewidentnie narusza przepisy ustawy Pzp (art. 7 i art. 29 ust. 1 i 2). Modyfikacji dokonano 6 maja 2020 r. Moja firma złożyła ofertę, która wraz z innymi została otwarta 8 maja 2020 r. Dnia 11 maja 2020 r. (a więc w ustawowym terminie 5 dni od czynności) odwołaliśmy się na zapisy siwz (art. 7 i art. 29 ust. 1 i 2). Zamawiający opublikował odwołanie na swojej stronie WWW 12 maja 2020 r. i wezwał innych do przyłączenia się. Nie czekając na upływ terminu przystąpienia, 14 maja 2020 r. unieważnił postępowanie w przedmiocie zamówienia kwestionowanym w odwołaniu. Powołał się na art. 93 ust. 7 i art. 12a ustawy Pzp. Dziwi mnie szczególnie ta druga podstawa – brak zmiany terminu pod wpływem wprowadzenia wymogu. Czy zamawiający musi się do niego odnieść np. w korespondencji z KIO? Czy powinien w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na zarzuty na swojej stronie WWW lub w bezpośredniej korespondencji z moją firmą? Czy KIO wyznaczy termin rozprawy? Czy inny wykonawca może się przyłączyć do odwołania na zapisy siwz, pomimo unieważnienia postępowania w rzeczonym zakresie? Czy KIO w jakiś sposób rozpatrzy tę sprawę, wydając choćby postanowienie o umorzeniu?
19 października 2020Czytaj więcej »

Aby sprawdzić, co oferuje wykonawca, nie wolno żądać dowolnych dokumentów przedmiotowych

Pytanie: Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia na dostawę nowego systemu kontroli dostępu, w ramach której ma nastąpić instalacja tego systemu oraz migracja danych ze starego (dotychczas stosowanego systemu) do nowego. Zamawiającemu bardzo zależy na tym, aby instalacja i migracja przebiegły sprawnie z dochowaniem wszelkich norm i zasad technicznych związanych z tymi czynnościami. Czy w związku z tym można na etapie składania ofert wymagać od wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów: 1)     oświadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora na terenie RP, iż oferowany przez niego system kontroli dostępu spełnia minimalne wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz znajduje się na liście rozwiązań zintegrowanych z platformą VMS ACC posiadaną przez zamawiającego, 2)     ważny certyfikat wydany przez producenta posiadanej  platformy VMS lub jego oficjalnego dystrybutora na terenie RP o przeszkoleniu w zakresie instalacji, obsługi i administrowania systemem ACC w wersji nie niższej niż 5.12, 3)     ważny certyfikat wydany przez producenta lub jego oficjalnego dystrybutora na terenie RP w zakresie przeszkolenia z instalacji, obsługi i administrowania systemem kontroli dostępu będącego przedmiotem oferty wykonawcy, 4)     oświadczenie, że wykonawca jest partnerem aktualnego właściciela systemu użytkowanego dotychczas przez zamawiającego?
6 października 2020Czytaj więcej »

Czy niewprowadzenie zmian do zapytania ofertowego to wada procedury zamówienia publicznego?

Pytanie: Beneficjent aplikował o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zakup maszyn do produkcji drewna opałowego, kominkowego, kory ogrodowej i rozpałki z odpadów tartacznych. Zamówienia dokonał w trybie zapytania ofertowego za pomocą portalu https://portalogloszen.arimr.gov.pl na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. W opisie przedmiotu zamówienia beneficjent (zamawiający) określił parametry techniczne, jakie dana maszyna ma spełnić, m.in.: 1)     obciążenie statyczne do przodu min. 4200 kg; 2)     wysokość podnoszenia wideł min. 3000 mm. Jeden z oferentów zadał zapytanie dotyczące możliwości dopuszczenia niższych parametrów, tj.: 1)     obciążenie statyczne do przodu 4160 kg; 2)     wysokość podnoszenia wideł 2975 mm. Pytanie wpłynęło przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w odpowiedzi  dopuścił zastosowanie w ofercie niższych parametrów. Nie zmienił jednak zapytania ofertowego (co powinien uczynić). Jest to istotna zmiana, a więc miał również obowiązek  zmodyfikować termin składania ofert. Wpłynęły 4 oferty, 3 z nich spełniały parametry maszyny określone w zapytaniu ofertowym a jedna z niższymi parametrami wpłynęła od wykonawcy, który zadał pytanie. Kryteriami oceny ofert były cena 80% i okres gwarancji 20%. Oferta A zawierała cenę 223.000 zł i 12 m-cy gwarancji, oferta B – cenę 199.000 zł i 12 m-cy gwarancji, oferta C – cenę 186.000 zł i 12 m-cy gwarancji, oferta D – cenę 210.000 zł i 60 m-cy gwarancji – była to oferta wykonawcy, który zadał pytanie. W wyniku oceny punktowej kryteriów poszczególnych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta D z niższymi parametrami, w związku z czym została wybrana. Czy prawidłowo przeprowadzono zapytanie ofertowe? Czy zamawiający powinien zmienić zapytanie i zamieścić tę zmianę na portalu ogłoszeń? Czy z uwagi na niezamieszczenie zmiany opisu przedmiotu zadania wybrano ofertę, która powinna podlegać odrzuceniu ze względu na to, że treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego?
24 sierpnia 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Rażąco niska cena
w nowej ustawie Pzp​

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

21 października, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel