Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, autorka bloga www.blogopzp.pl
45 artykułów na stronie

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym. W treści siwz znalazły się m.in. następujące zapisy: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Oferta powinna składać się z: a)      wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę, b)      formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem 1.1. do SIWZ lub/i 1.2. do SIWZ lub/i załącznikiem nr 1.3. do SIWZ, c)      oryginału wadium – zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ, d)      w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ, e)      Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) – zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza ofertowego. Uwaga! Niedołączenie na Platformie na etapie składania ofert formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy”. Jeden z wykonawców nie załączył do oferty złącznika 1.1. do siwz zgodnie z opisem wymagań dla oferowanych urządzeń. Dane tych urządzeń (nazwa producenta i model) wykonawcy wpisywali w formularzu ofertowym. Załącznik nie przedstawia żadnej wartości merytorycznej dla oferty i określa jedynie wymagania zamawiającego. Zaoferowane urządzenia spełniają wymagania zamawiającego określone w załączniku. Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę ze względów formalnych jako niezgodną z treścią siwz, czy też uznać, że treść oferty odpowiada siwz, ponieważ oferowany sprzęt spełnia wymagania?
18 września 2019Czytaj więcej »

Konsekwencje przerwania biegu terminu związania ofertą z winy zamawiającego

Pytanie: Zamawiający wskazał w siwz, że termin związania ofertą w postępowaniu wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert. Otwarcie to nastąpiło 25 kwietnia 2019 r., czyli termin związania ofertą upłynął 23 czerwca 2019 r. (w niedzielę). Dnia 14 czerwca 2019 r. zamawiający wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium o 60 dni, wskazując, że oświadczenia w tym zakresie oczekuje od wykonawców do 24 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 (zatem do poniedziałku). W wezwaniu wskazał, że prosi o przedłużenie terminu o 60 dni i podał omyłkowo datę graniczną 23 sierpnia 2019 r. czyli 61 dni. Wykonawcy w odpowiedzi na wezwanie przedłużyli okresy związania ofertą, przy czym w 2 ofertach (w tym w najwyżej punktowanej) przedłużono ten czas o okres dłuższy niż wskazany w wezwaniu tj. do 25 sierpnia 2019 r., w 2 ofertach do 23 sierpnia 2019 r., a w 2 nie przedłużono go w ogóle. Odpowiedź wykonawcy, którego oferta jest najwyżej punktowana, wpłynęła do zamawiającego 19 czerwca 2019 r. a więc przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą, a pozostałe 24 czerwca 2019 r., ale z ich treści wynika, że termin związania ofertą zostaje przedłużony od 60 dni i tak też zostały przedłużone gwarancje wadialne. Czy w takim stanie prawnym jest to naruszenie przepisów ustawy Pzp a jeżeli tak, to w jakim stopniu? Czy będzie ono skutkowało korektą?
19 sierpnia 2019Czytaj więcej »

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel