Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, autorka bloga www.blogopzp.pl
67 artykułów na stronie

Kiedy niewskazanie producenta sprzętu w ofercie może być przyczyną jej odrzucenia?

Pytanie: Zamawiający wymagał w postępowaniu, aby wykonawcy złożyli wraz z ofertą załącznik z opisem technicznym oferowanego sprzętu. W siwz wskazano: W sytuacji, gdy jednostka centralna zestawu komputerowego jest tzw. składakiem, zamawiający wymaga, aby wykonawca podał nazwę oraz model komponentów wchodzących w skład takiej jednostki centralnej. Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów technicznych oferowanego asortymentu w taki sposób, aby zamawiający był w stanie stwierdzić, czy zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w siwz. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów i komponentów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (np. producent, typ, model, nr katalogowy). W samym załączniku z opisem technicznym składanym wraz z ofertą zapisano: „Zamawiający wymaga, by z wypełnionych kolumn jasno wynikało, jaki wykonawca oferuje model procesora, typ dysku twardego, pamięci RAM, karty graficznej, nazwy systemu komputerowego. Nie dopuszcza się używania zwrotów typu: »zgodnie z SIWZ«, »spełnia« lub podobnych”. Czy w związku z tym, że niektórzy wykonawcy nie podali wymaganych producentów, modeli komponentów itp., tylko ograniczyli się do przepisania parametrów z OPZ, przez co zamawiający nie jest w stanie sprawdzić, czy oferowany produkt spełnia jego wymagania, oferta taka podlega odrzuceniu?
20 marca 2020Czytaj więcej »

Wykonawca nie ma obowiązku zgadzać się na zmianę umowy, nawet jeśli przewidują ją jej postanowienia

Pytanie: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp chciałem wydłużyć termin obowiązywania umowy na zagospodarowanie odpadów. Wykonawca nie zgadza się na to, z uwagi na wzrost kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów. Natomiast zgodnie z zapisami siwz: „[OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY] 14.1 Wykonawca, uwzględniając warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej siwz, powinien ująć w cenie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniając przy tym m.in.: charakterystykę terenu gminy, ilość odbieranych odpadów komunalnych w 2017 roku, możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych w okresie realizacji usługi, możliwość wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości w okresie realizacji usługi, częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych, konieczność osiągnięcia poziomu recyklingu i poziomu ograniczenia masy odpadów, zgodnych z obowiązującymi przepisami, inne koszty mające wpływ na realizację usługi. 14.2 Wykonawca powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale III SIWZ oraz ewentualne ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14.3 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, podając w nim cenę (kwotę netto plus podatek VAT) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cena podana w formularzu oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy”. Czy wykonawca może odmówić przedłużenia umowy w tym przypadku o jeden miesiąc ze względu na wzrost kosztów? Przecież zgodnie z pkt 14.2 siwz powinien wziąć pod uwagę zmiany i uwzględnić wszystkie koszty?
7 lutego 2020Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel