Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, autorka bloga www.blogopzp.pl
58 artykułów na stronie

Korekta kosztorysu ofertowego w odniesieniu do liczby oferowanych towarów i ich cen

Pytanie: Przedmiotem zamówienia są prace projektowe. Wykonawca wraz z wypełnionym formularzem oferty złożył kosztorys ofertowy. W kosztorysie tym był zobowiązany podać, oprócz cen za poszczególne opracowania, cenę za wznowienia punktów granicznych, podziały nieruchomości oraz nadzory autorskie. Intencją zamawiającego było, aby cenę za te pozycje kosztorysu wykonawca obliczył poprzez pomnożenie wskazanej w nim (ustalonej przez zamawiającego) ilości odpowiednio wznowień, podziałów i nadzorów przez zaproponowaną przez siebie cenę za 1 wznowienie, podział i nadzór. Intencja ta została wyrażona we wzorze umowy w postaci m.in. następującego zapisu (dotyczy podziału nieruchomości): „W skład wynagrodzenia wchodzi m.in. wynagrodzenie za dokumentację wskazaną w danej pozycji kosztorysu ofertowego w wysokości ….. zł brutto, przy czym jest to maksymalne wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, przy założeniu wykonania 15 projektów podziału, co oznacza, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie po …….. zł brutto za sporządzenie 1 projektu”. Wykonawca wskazał ceny za ww. pozycje, jednak wartość tych pozycji nie stanowi iloczynu ceny i ww. ilości. Przykład (wyciąg z kosztorysu ofertowego): „Opis pozycji: Dokumentacja dotycząca podziałów (do wyceny należy przyjąć 10 podziałów); Cena w złotych za 1 podział: 1.000 zł, Cena w złotych za 10 podziałów: 8.000 zł”. Czy ww. niezgodność stanowi oczywistą omyłkę rachunkową? Czy zamawiający powinien poprawić ją w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy poprzez podzielenie wartości pozycji przez ceny jednostkowe? Cena pozostanie w takim przypadku bez zmian. Czy może należy przemnożyć ceny jednostkowe przez liczbę jednostek i obliczyć w ten sposób wartość pozycji (cena w tym przypadku wzrośnie)? A może należy  zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie kalkulacji ceny za wykonanie tej pozycji kosztorysu ofertowego? W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Pozostali trzej wykonawcy postąpili zgodnie z intencją zamawiającego.
18 grudnia 2019Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel