Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, autorka bloga www.blogopzp.pl
95 artykułów na stronie

Ocena ofert według kryterium cen jednostkowych

Pytanie: Zamawiający zamierza ogłosić postępowanie na zamówienie remontów dróg gruntowych. W związku z tym, iż chce realizować naprawy, których wykonanie będzie niezbędne w przyszłości, chciałby przeprowadzić to zadanie przy rozliczeniu na podstawie cen jednostkowych. Jak prawidłowo przeprowadzić taką procedurę? Czy jest możliwość określenia cen jednostkowych, np. za naprawę dróg gruntowych: 1) z wykorzystaniem gruntu rodzimego (1 m3), 2) tłuczniem kamiennym (1 m3), 3) miałem kamiennym (1 m3), a następnie określenie szacowanych ilości dla poszczególnych zakresów oraz podanie maksymalnej wartości nominalnej zamówienia (wysokość środków w budżecie oraz określenie maksymalnego poziomu zaciągnięcia zobowiązania na lata przyszłe przy zadaniach zapewniających ciągłość działania – przy umowach dłuższych niż 1 rok budżetowy)? Jak wówczas ocenić oferty – czy mnożąc zaoferowane ceny jednostkowe w ofercie przez planowane ilości (z zastrzeżeniem, iż te mogą ulec zmianie) i porównując kryterium powstałej w ten sposób jednej kwoty (sumy poszczególnych cen jednostkowych przemnożonych przez szacowane ilości)? Czy konieczne jest określenie w kryterium oceny ofert wag dla poszczególnych cen jednostkowych (np. cena 1 – 20 pkt, cena 2 – 45 pkt, cena 3 – 35 pkt) i wybór oferty najkorzystniejszej po przeliczeniu kryterium według wzoru: cena jednostkowa najtańsza liczba pkt danej ceny jednostkowej/cena jednostkowa badana 100%? Suma wartości poszczególnych cen jednostkowych służyłaby wówczas jedynie określeniu, czy zachodzi ewentualna przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
23 listopada 2020Czytaj więcej »

Wykluczenie wykonawcy z postępowania – kiedy w praktyce zastosować

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (zaprojektuj-wybuduj) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa ustawy Pzp) wpłynęła oferta (wykonawca – spółka cywilna), do której dołączono wykaz osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca przesłał ponownie wykaz osób, w którym wskazał, że dysponuje jedną z osób (projektant), korzystając z zasobów podmiotu trzeciego. Wskazana osoba była wykonawcą (w innym postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia na roboty. Zamawiający wezwał wykonawcę do wskazania, czy dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty na przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w ramach złożonych wyjaśnień wskazał, że dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty. Zamawiający na etapie przygotowania SIWZ i ogłoszenia zamówienia nie korzystał z pomocy danej osoby, niemniej jednak umowa na wykonanie PFU określa, że zleceniodawca na każdym etapie realizacji inwestycji może zwrócić się do zleceniobiorcy m.in. o wyjaśnienia, doprecyzowanie itp. Czy zamawiający powinien wykluczyć danego wykonawcę z postępowania?
20 listopada 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel