zamówienie z wolnej ręki

Jak w praktyce stosować przepisy o elektronizacji w procedurze z wolnej ręki?

Pytanie:

Ustawa Pzp w zakresie rozumienia pojęcia „środki komunikacji elektronicznej” odsyła do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wskazuje, że są to rozwiązania techniczne, tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy użyciu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Czy po 18 października br. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej progu unijnego prowadzonym w trybie z wolnej ręki komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przy użyciu tylko poczty elektronicznej (wysłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym zmawiającego, jako załącznik do wiadomości e-mail oraz przekazanie przez wykonawcę JEDZ i innych wymaganych dokumentów lub oświadczeń podpisanych lub poświadczonych kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi wykonawcy, jako załączników do wiadomości e-mail) spełnia określony w art. 10a ustawy Pzp wymóg wyłącznej komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?

A może, aby spełnić ten wymóg, komunikacja taka (wysyłanie wiadomości e- mail) musi odbywać się wyłącznie z poziomu rozwiązania systemowego, tzn. portali przetargowych czy platform przetargowych bądź zakupowych i wszystkie czynności powinny być wykonywane z tego poziomu?

wiper-pixel