Ogłoszenia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Kiedy zmiana w zapytaniu ofertowym obliguje do wydłużenia terminu składania ofert?

Pytanie: Zamawiający będący powiatem aplikował o środki z Programu PROW 2014−2020. W związku z tym miał obowiązek zastosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg transportu rolniczego” zgodnie z obowiązującym na ten moment rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Zamawiający 27 marca 2017 r. opublikował zapytanie ofertowe na stronie www.portalogloszen.arimrt.gov.pl. Zastosowano tam dwa kryteria zgodnie z rozporządzeniem: 1)      cenę 80% i 2)      wykonanie projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda: a)      5 projektów – 10 pkt, b)      powyżej 5 projektów – 20 pkt. Na 7 kwietnia 2017 r. wyznaczono termin składania ofert. Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie 5 kwietnia 2017 r. i zamieścił je na stronie ARiMR. Modyfikacji podlegało kryterium nr 2 litera a), któremu nadano brzmienie „wykonanie od 1 do 5 projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda – 10 pkt”. Powyższe postępowanie zostało poddane audytowi KAS, który zarzucił zamawiającemu, że naruszył § 2 ust. 5 przywołanego wyżej rozporządzenia poprzez niewydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 3 dni w związku ze zmianą treści zapytania ofertowego. Naliczono korektę finansową za nieprzestrzeganie terminów składania ofert i zarzucono niezgodności ze wspólnotowymi i krajowymi zasadami konkurencyjności. Nasz zespół nie zgadza się z zarzutami, ponieważ w naszej opinii nie jest to modyfikacja zapytania ofertowego a jedynie uszczegółowienie kryterium. Proszę o stanowisko w tej kwestii.

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie: Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamieścić na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia. Powyższy przepis nie precyzuje natomiast okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego jak i maksymalnego. Również przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, nie regulują kwestii tego, jak długo takie dane mają być przetwarzane. Mając natomiast na uwadze przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) a w szczególności zasadę ograniczenia czasowego, przechowywanie informacji w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których one dotyczą, nie powinno trwać dłużej niż to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Zgodnie z opinią otrzymaną przez zamawiającego od jednostki nadrzędnej, przy ustalaniu czasu zamieszczania danych osobowych w BIP w postępowaniach z zakresu działalności kulturalnej należy posiłkować się terminem ich przechowywania w Biuletynie Zamówień Publicznych, który określa prezes Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie art. 11 ust. 6b ustawy Pzp. Niestety zamawiający nie może dotrzeć do przedmiotowych informacji. Jaki okres udostępniania powyższych informacji w BIP powinien przyjąć zamawiający, ze względu na fakt, że informacje te zawierają dane osobowe wykonawcy, któremu zostało udzielone zamówienie (artysty)?

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel