zamówienie publiczne

Pomocnicze działania zakupowe

Pomocnicze działania zakupowe, współpraca z centralnym zamawiającym – ułatwienia w uzyskiwaniu zamówień (cz. I)

Główna zasada wpisana w postanowienia ustawy Pzp wynikająca z jej art. 15 ust. 1 wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątki w postaci narzędzi, które pozwalają na współpracę z innymi zamawiającymi lub cedowanie pewnego zakresu prac na zewnątrz. O tych możliwościach piszemy szeroko w poniższym opracowaniu oraz drugiej jego części, która ukaże się w Temacie tygodnia już w następną środę.

Dziś przeczytaj o tym:

  • kiedy i jak korzystać z pomocniczych działań zakupowych oraz
  • jakie są zasady określania centralnego zamawiającego oraz współpracy z nim.  

Z drugiej części artykułu dowiesz się, jak udzielać zamówień wspólnie z innymi zamawiającymi – także tymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

W artykule:

  1. W ramach art. 15 ust. 4 ustawy Pzp ustawodawca wyjaśnił, na czym polegają pomocnicze działania zakupowe. Służą one mianowicie zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności przez:
  • zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych,
  • doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia,
  • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich w imieniu i na rzecz zamawiającego.

2. W przypadku decyzji o powierzeniu pomocniczych działań zakupowych osobie trzeciej, np. zewnętrznemu specjaliście czy kancelarii prawnej, gdy powierzenie następuje na podstawie odpłatnej umowy, zamawiający udziela zamówienia publicznego.
3. Istotne jest, że zamawiający nie traci w przypadku powierzenia działań zakupowych swojego statusu podmiotu zamawiającego. Co się z tym wiąże − ani własna jednostka organizacyjna, ani osoba trzecia w sytuacji powierzenia działań zakupowych nie zyskują statusu zamawiającego.
4. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, mogą nabywać:

  • dostawy lub usługi od centralnego zamawiającego lub
  • dostawy, usługi lub roboty budowlane za pomocą dynamicznych systemów zakupów obsługiwanych przez centralnego zamawiającego lub na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego.

Zasady odpowiedzialności za naruszenia Prawa zamówień publicznych

Pytanie:

Po uprzednim złożeniu donosu do prezesa UZP przez firmę, która nie wygrała postępowania, w sprawie uchybień przy wyborze najkorzystniejszej oferty i mojej pozytywnej obronie, dostałem po roku od udzielenia odpowiedzi na zarzuty, pismo z kontroli doraźnej z UZP, w którym stwierdzono, że formularz ofertowy nie został zmieniony po udzieleniu odpowiedzi na pytania do treści siwz dopuszczających obniżone parametry (z 5 na 4). W formularzu istniały wartości 5. Wykonawca złożył ofertę na tym formularzu i obok rubryki wymagań minimalnych 5 wstawił parametr mniejszy − 4 (wskazany w udzielonej odpowiedzi). Został jednocześnie dopuszczony do postępowania, przy czym jego oferta nie była najkorzystniejsza i nie została wybrana tylko oceniona. W piśmie dodatkowo pytają się, czy był wprowadzony podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków komisji. Nie rozumiem tego pytania, komisja była powołana zarządzeniem domu kultury, składała się z 15 członków, był regulamin pracy i nic więcej.

Jestem gotów wziąć winę na siebie, gdyż nie stwierdzam żadnych uchybień z art. 200 ustawy Pzp i możliwości obciążenia sankcją pieniężną z art. 201 ustawy Pzp. Także w przypadku  skierowania sprawy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych nie widzę możliwości ukarania mnie jako pełnomocnika zamawiającego z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale może się mylę? Proszę o poradę w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo kontrolującego.

Czy kompatybilność oferowanych urządzeń z posiadanym sprzętem może stanowić kryterium oceny?

Pytanie:

Zamawiający kupuje zestaw do endoskopii składający się z toru wizyjnego oraz endoskopów do badania poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego (gastroskopy, kolonoskopy). W pracowni endoskopii posiada już 3 zestawy endoskopii jednego producenta i kilkanaście dedykowanych do nich endoskopów. Od strony technicznej endoskopy danego producenta mogą współpracować tylko z torami wizyjnymi tego producenta. Obecnie zamawiający prowadzi przetarg na zakup kolejnego zestawu do endoskopii. Dopuszczono możliwość złożenia oferty przez różnych producentów. Od strony funkcjonalnej, technicznej i organizacyjnej korzystne byłoby jednak dla zamawiającego zakupienie zestawu, który będzie kompatybilny z posiadanymi już urządzeniami. Mógłby bowiem wówczas zamiennie stosować nowe i stare endoskopy. Starych urządzeń jest kilkanaście, a nowych będzie jedynie 5 szt. Oznacza to, że zamawiający będzie mógł dziennie na nowym zestawie wykonać tylko 5 badań, gdyż po każdym z nich endoskopy muszą podlegać sterylizacji. W przypadku awarii nowego toru wizyjnego nowo kupione endoskopy nie będą mogły być wykorzystane, a w przypadku awarii endoskopu zmniejszy się liczba możliwych do wykonania badań na nowym zestawie. Czy w związku z tym zamawiający może ustanowić kryterium oceny ofert, w którym przyzna dodatkowe punkty wykonawcy, który zaproponuje zestaw endoskopowy kompatybilny z tymi posiadanymi?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Pytanie:

W postępowaniu ogłoszonym ze względu na szacowaną wartość zamówienia w procedurze unijnej 21 maja 2019 r. została złożona tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym zamierzamy unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Przetarg dotyczy odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Poprzednio zawarta umowa na odbiór odpadów kończy się 30 czerwca br. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowa minimum 35-dniowa procedura unijna wszczęta bezpośrednio po unieważnieniu postępowania nie zakończy się podpisaniem umowy przed 1 lipca 2019 r.

Czy w tej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp i wyznaczenie w powtórzonym postępowaniu zamiast 35-dniowego, krótszego 15-dniowego terminu składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia do 1 lipca 2019 r. w związku z zagrożeniem nieodbierania odpadów komunalnych (z końcem czerwca wygasa wcześniejsza umowa)?

Czy może jednak bezzwłocznie wszcząć postępowanie z zamiarem udzielenia zamówienia na odbiór odpadów na krótszy okres od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r.? Wówczas wartość szacunkowa takiego zamówienia nie przekraczałaby progów unijnych i termin składania ofert mógłby wynieść np. 10−14 dni, dzięki czemu byłaby szansa na zawarcie umowy przed 1 lipca 2019 r. W ciągu tych 4 miesięcy zostałoby ogłoszone kolejne postępowanie w procedurze unijnej w celu zawarcia umowy na okres od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Czy takie rozwiązania nie narazi nas jednak na zarzut naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp i art. 32 ust. 4 ustawy Pzp oraz ewentualne unieważnienie umowy zawartej na okres 4 miesięcy ze względu na zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamiast w Dz.Urz. UE? Czy istnieją jeszcze inne metody rozwiązania tego problemu?

wiper-pixel