zamówienie publiczne

Zamawiający musi określić gwarantowaną ilość zamówienia, jaką zrealizuje

Pytanie:

Załóżmy, że przedmiot zamówienia rozliczamy na podstawie cen jednostkowych np. tona, kilometr, godzina − nie znając dokładnie wielkości całego zamówienia a szacując i określając w ofercie przewidywaną (zakładaną) ilość szacunkową. Wymagamy, by wykonawca wycenił cenę jednostkową a następnie mnożymy ją przez zakładaną przez nas ilość. Taką kwotę chcemy później wpisać do umowy, ale rozliczać się przy tym jednostkowo według faktycznych ilości. Wobec tego nie przewidując prawa opcji (gdyż nie znamy gwarantowanej ilości minimalnej i maksymalnej a jedynie zakładamy szacunek ilościowy określony wcześniej w formularzu ofertowym), podpisujemy umowę do wartości zabezpieczonych środków w budżecie, po przekroczeniu której umowa ulega rozwiązaniu. Czy możemy ewentualnie zastrzec w umowie, że ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu np. ze względu na faktyczne potrzeby i zabezpieczenie środków w budżecie? Czy umowa musi zwierać łączną cenę zobowiązania czy też może opierać się na cenie jednostkowej? Podsumowując − zamawiający nie przewiduje prawa opcji, czy też umowy ramowej, nie zna dokładnie ilości, której będzie potrzebować w trakcie realizacji zamówienia, przewiduje ją tylko w ofercie zgodnie ze swoim szacunkiem określonym z należytą starannością. Co należy w tej sytuacji wpisać w umowie i jakie trzeba przewidzieć zmiany, aby nie naruszyć zasady uczciwej konkurencji i ewentualnie dyscypliny finansów publicznych?

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie:

Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony. Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do 5 stycznia 2020 r. Informację o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub o jej braku, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy należy przesłać przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: ………….. lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie do 6 grudnia 2019 r. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku. Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: …………..”.

Jeden z wykonawców przysłał w e-mailu zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z terminem ważności wadium. Osoba, która podpisała oświadczenie, załączyła do oświadczenia pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy zamawiający może je uznać za prawidłowe? Czy w postępowaniu, w którym oferty złożono w formie papierowej, pełnomocnictwo powinno również zostać złożone na papierze? 

wiper-pixel