Postępowanie na usługi, dostawy i roboty

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Reguły unieważnienia postępowania prowadzonego wspólnie przez kilku zamawiających

Pytanie: Przedmiotem zamówienia są usługi emisji programów dwóch nadawców. Przedmiot zamówienia ze względów technologicznych i technicznych nie został podzielony na części według programów właściwych dla każdego z nadawców. Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez ww. nadawców tj. zamawiającego A i zamawiającego B. Podstawą wspólnego udzielenia zamówienia jest zawarte między nimi porozumienie, w którym przewidziano m.in., że: postępowanie prowadzone jest wspólnie, ale umowy zostaną zawarte odrębnie i samodzielnie przez każdego z zamawiających w zakresie dotyczącym usług właściwych dla każdego z nich. Innymi słowy zamawiający A nie jest stroną umowy zawieranej z wykonawcą przez zamawiającego B i na odwrót. W porozumieniu przewidziano również udział obydwu zamawiających w finansowaniu zamówienia na zasadzie proporcji wynikającej ze stosunku liczby programów każdego z zamawiających objętych zakresem zamówienia, tj.: 3/4 ceny oferty będą to koszty pokrywane przez zamawiającego A, a 1/4 ceny oferty będzie kosztem pokrywanym przez zamawiającego B. Wskazano również, że kwota, która zostanie podana przed otwarciem ofert, jako ta przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, będzie sumą kwot, jakie na zamówienie zamierza przeznaczyć każdy z ww. zamawiających (wyniosła ona łącznie 3.000.000 zł brutto). Dodatkowo porozumienie przewiduje też, że w sytuacji, gdy oferta z najniższą ceną lub cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierzali przeznaczyć wspólnie na sfinansowanie zamówienia, zamawiający wyznaczony (jest nim zamawiający A) wskaże wyliczoną, zgodnie z zasadami partycypacji, różnicę między kwotą przeznaczoną przez każdego zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a kwotę wymaganą na jego sfinansowanie. Przewidziano również, że w takim wypadku zamawiający, którego dotyczy ta różnica, złoży oświadczenie o możliwości lub braku możliwości zwiększenia tej kwoty, a w przypadku braku tej możliwości – postępowanie zostanie unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą zamawiający wspólnie udzielający zamówienia zamierzali przeznaczyć na jego sfinansowanie (tj. 3.000.000 zł brutto). Jest o 450.163 zł niższa. Jednak przy obliczeniu kwot, które każdy z zamawiających według zasad partycypacji będzie musiał zapłacić wykonawcy, okazało się, że kwota, którą zamawiający B zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie usług emisji swoich programów jest niższa o 150.000 zł brutto. Zamawiający B oświadczył, że nie ma możliwości zwiększenia tej sumy do wysokości 1/4 ceny oferty. Czy w takiej sytuacji postępowanie w ogóle może zostać unieważnione? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel