Postępowanie na usługi, dostawy i roboty

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak zapewnić sobie ciągłość realizacji usługi odbioru odpadów do czasu podpisania nowej umowy?

Pytanie: Aktualnie utworzyliśmy grupę zakupową, by zamówić usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co w konsekwencji spowodowało, że przekroczyliśmy próg unijny. Musimy więc ogłosić postępowanie, ale do czasu wyboru nowego wykonawcy, chcemy przedłużyć obowiązującą umowę o 3 miesiące. Czy możemy to zrobić na podstawie przytoczonych zapisów obowiązującej nas umowy lub powołując się na art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Oto postanowienia kontraktu: „1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku: 1)         zmian w przepisach prawa mających wpływ na zasady odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych, 2)         zmian częstotliwości realizacji usługi z powodu: -        przestojów lub opóźnień spowodowanych przez zamawiającego lub właściciela nieruchomości, z której są odbierane odpady komunalne, -        przerw w realizacji usługi powstałych z przyczyn niezależnych od wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi, -        zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, uzgodnionej z zamawiającym, 3)         zmiany zakresu czynności, których realizację wykonawca powierzył podwykonawcom, a które zostały określone w złożonej ofercie i umowie, 4)         zwiększenia lub zmniejszenia ilości właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, z których będą odbierane odpady komunalne, 5)         wystąpienie rządowej zmiany stawki VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżenia lub podwyższenia wskutek zmiany przez władze ustawodawczą stawki VAT – odpowiedni do zmiany stawki VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Zmiany w postanowieniach umowy, wymienione w ust. 1, mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu do umowy, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, od dnia pozyskania informacji o ich przyczynie”.

Jak udzielić zamówienia złożonego z usług o różnym charakterze?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na kompleksową organizację wyjazdowej misji eksportowo-inwestycyjnej połączonej z udziałem w targach. Zamówienie obejmuje usługi społeczne oraz usługi i dostawy niebędące usługami społecznymi. Podczas szacowania wartości zamówienia (poniżej 750.000 euro) wskazano na jego główne elementy składowe: 1)      transport kołowy i lotniczy, 2)      materiały informacyjno-promocyjne, 3)      usługi tłumacza, 4)      noclegi i wyżywienie, 5)      organizacja seminarium, 6)      spotkanie przygotowujące i podsumowujące wyjazd. Pierwsze trzy elementy oszacowano na łączną kwotę wyższą niż trzy pozostałe a jednocześnie większą niż 30.000 euro. Jeżeli chodzi o usługi tłumacza, to były one zapewnione na czas trwania całej misji, od momentu wyjazdu do chwili powrotu. Czy w związku z charakterem i celem zamówienia (organizacja misji zagranicznej) usługi tłumacza można zakwalifikować jako część składową usługi społecznej polegającej na organizacji misji i jej wartość szacunkową zaliczyć do grupy usług społecznych? Czy jednak jest to usługa, która nie może zostać zakwalifikowana jako społeczna? Czy ze względu na wartość szacunkową składowych zamówienia takich jak transport, materiały promocyjne, usługi tłumacza, która przewyższa wartość usług takich jak noclegi i wyżywienie, organizacja seminarium, spotkania z uczestnikami, i jednocześnie jest większa niż 30.000 euro, zgodnie z art. 5c ustawy Pzp zamawiający powinien wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a ogłoszenie zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel