Stosowanie ustawy Pzp

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak udzielić zamówienia bagatelnego, gdy w jednostce nie ma wewnętrznego regulaminu?

Pytanie: W przypadku zamówień, do których należy stosować przepisy ustawy Pzp, sytuacja jest jasna, tj. najpierw szacuję wartość, np. robiąc rozeznanie rynku – 3 ceny uzyskane od wykonawców, obliczam średnią cenę jako wartość zamówienia, składam wniosek o wszczęcie postępowania i po zatwierdzeniu przystępuję do przeprowadzenia procedury np. w trybie przetargu nieograniczonego. A jak jest w przypadku zamówień poniżej 30 tys. euro? W firmie obowiązuje wniosek o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro, nie ma regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro. Czy właściwe jest następujące postępowanie? Załóżmy, że na dostawę X szacuję wartość np. na podstawie 5 cen ze stron internetowych, wybieram najtańszy produkt, jego cenę wpisuję jako wartość we wniosku i po akceptacji kupuję w tym sklepie internetowym po tej cenie, wydruki z cenami dołączam do wniosku i notatkę z rozeznania rynku. A jak chcemy przeprowadzić proste zapytanie ofertowe na stronie internetowej i wybrać najtańszą ofertę? Czy wtedy najpierw muszę oszacować wartość zamówienia i we wniosku wpisać np. średnią cenę z uzyskanych ofert, złożyć wniosek do akceptacji i dopiero przystąpić do tej uproszczonej procedury zapytania? Czy wniosek należy złożyć po przeprowadzeniu uproszczonej procedury na konkretną najtańszą cenę, jak już będziemy mieć oferty, i załączyć do wniosku notatkę z przeprowadzonej procedury?

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

Pytanie: Przetarg unijny z podziałem na dwie części i terminem realizacji do 20 grudnia. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. 9 grudnia rozprawa w KIO. Jako jednostka budżetowa z dniem 31 grudnia 2020 r. zwracamy do Ministerstwa Finansów wszystkie niewykorzystane środki finansowe, w tym środki na realizacje pierwszej części zamówienia. W przypadku, gdy KIO nakaże unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, z obowiązkiem ponownego badania ofert i ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty (odwołującego), wiemy, że: oferta odwołującego przewyższa środki, którymi dysponuje zamawiający, termin realizacji umowy jest nierealny (czas niezbędny na badanie podmiotowe w procedurze odwróconej + zawarcie umowy + dostawa sprzętu). Moje pytanie: Czy zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO może unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak środków na realizację oferty odwołującego (art. 93 ust. 1 pkt 4)? Czy jest możliwość, abym nie zawarła umowy z odwołującym, zgodnie z orzeczeniem KIO? Sytuacja patowa: możliwe, że zamawiający jest w stanie zwiększyć kwotę na realizację zamówienia (bo bardzo nam zależy na zakupie sprzętu), ale jest już zbyt mało czasu (na załatwienie formalności i zwiększenie środków finansowych oraz na realizację umowy). Czy pomimo orzeczenia KIO możemy nie zawierać umowy i unieważnić ją z art. 93 ust. pkt 4 ustawy Pzp?

  • Data: 15.01.2021

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel