Stosowanie ustawy Pzp

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy w procedurze zapytania ofertowego dopuszczalne będzie uzupełnianie dokumentów?

Pytanie: Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe (kwota poniżej 30.000 euro) w bazie konkurencyjności. Wpłynęły dwie oferty. Jeden wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, natomiast drugi złożył ofertę w terminie, ale załączniki do niej wpłynęły 14 minut po czasie. Powyższe zapytanie było już ogłaszane 3 razy i unieważniane z różnych przyczyn, m.in. z powodu przekroczenia kwoty, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie oraz z uwagi na brak doświadczenia wykonawcy (niepotwierdzenie warunku). Zapisy w zapytaniu ofertowym dotyczące terminu składania ofert brzmiały: „1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego w opieczętowanej kopercie z dopiskiem ............................. do dnia ..... do godz. 12.00 w siedzibie .......................... w pokoju .... lub przesłana na adres email:….. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do formularza oferty, to: a) załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług, b) załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, c) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeśli go dotyczy)”. Czy jest możliwość przyjęcia tej oferty? Zamówienie jest realizowane w ramach unijnego projektu. Wykonawca spełnia warunki udziału a cena oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację usługi.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel