Stosowanie ustawy Pzp

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zasady zlecania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów własnej spółce komunalnej

Pytanie: Wielobranżowa spółka komunalna (której właścicielem w 100% jest gmina) zajmuje się: wytwarzaniem i zaopatrywaniem w ciepło, wydobyciem oraz dystrybucją wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Działalność dotyczącą zbierania i zagospodarowania odpadów realizuje na podstawie umowy z gminą. Gmina udziela jej zamówień w trybie przetargu nieograniczonego. Spółka wykonuje zamówienie w zakresie zagospodarowania odpadów poprzez przekazywanie ich do instalacji komunalnej (wcześniej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK). Umowa z RIPOK została podpisana na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp (z uwagi na fakt, że usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów). Zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy o odpadach (przed zmianami): „Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 7 (zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych) wytworzonych poza obszarem tego regionu”. Z uwagi na powyższe spółka mogła przekazywać odpady wyłącznie od instalacji w regionie zagospodarowania odpadów określonym przez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. W przedmiotowym rejonie znajdował się tylko jeden RIPOK, więc była spełniona przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp. Ustawa z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1579) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w art. 6 ust. 5 uchyla ust. 7−11 w art. 20 ustawy o odpadach. Zatem nie ma już obowiązku przekazywania opadów do instalacji w danym rejonie gospodarki opadami. Jednak zgodnie art. 20 ust. 2 tej ustawy odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstawania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z opadami (…) do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Dotychczasowa instalacja, do której są przekazywane odpady, jest położona najbliżej względem miejsca powstawania odpadów. Czy spółka jest zobowiązana do udzielenia zamówienia na zagospodarowanie odpadów w trybie przetargowym, czy może udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Czy w procedurze zapytania ofertowego dopuszczalne będzie uzupełnianie dokumentów?

Pytanie: Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe (kwota poniżej 30.000 euro) w bazie konkurencyjności. Wpłynęły dwie oferty. Jeden wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, natomiast drugi złożył ofertę w terminie, ale załączniki do niej wpłynęły 14 minut po czasie. Powyższe zapytanie było już ogłaszane 3 razy i unieważniane z różnych przyczyn, m.in. z powodu przekroczenia kwoty, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie oraz z uwagi na brak doświadczenia wykonawcy (niepotwierdzenie warunku). Zapisy w zapytaniu ofertowym dotyczące terminu składania ofert brzmiały: „1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego w opieczętowanej kopercie z dopiskiem ............................. do dnia ..... do godz. 12.00 w siedzibie .......................... w pokoju .... lub przesłana na adres email:….. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do formularza oferty, to: a) załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług, b) załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, c) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeśli go dotyczy)”. Czy jest możliwość przyjęcia tej oferty? Zamówienie jest realizowane w ramach unijnego projektu. Wykonawca spełnia warunki udziału a cena oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację usługi.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel