Protokół

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Wykonawca z Chin – jak sprawdzić jego karalność?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony o wartości powyżej progu unijnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm, w skład którego wchodzi podmiot z siedzibą na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Zamawiający wezwał je na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw wykluczenia z postępowania w tym informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Wykonawca poinformował zamawiającego, iż „W Chinach informacje o sprawach karnych zamieszczone są w rejestrze dostępnym na stronie http://wenshu.court.gov.cn” oraz przedłożył m.in. informację z rejestru karnego w postaci wydruków ze strony http://wenshu.court.gov.cn dla spółki konsorcjanta oraz prezesa zarządu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza wraz z tłumaczeniem na język polski. Następnie uzupełnił na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumenty dla innych osób fizycznych takich jak członkowie organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurenta z tego samego rejestru i w tej samej formie. Po poinformowaniu o wyborze oferty konsorcjum oraz zapoznaniu się z dokumentacją postępowania do zamawiającego wpłynęło odwołanie innego wykonawcy na wybór konsorcjum w postępowaniu podważające możliwość posłużenia się wydrukami z Chińskiego Rejestru Sądowego dostępnego na stronie http://wenshu.court.gov.cn. Zamawiający uzyskał także w międzyczasie opinię z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z której wynika, iż strona http://wenshu.court.gov.cn nie stanowi w rozumieniu prawa chińskiego źródła pozyskania certyfikatu o niekaralności dla osób indywidualnych i podmiotów zbiorowych (firm). Tym samym przedstawione przez spółkę – konsorcjanta zaświadczenia o niekaralności należy uznać za niespełniające wymogów przetargu. W świetle chińskich przepisów ww. zaświadczenie o niekaralności dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych wystawiają lokalne oddziały Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czy w tych okolicznościach zamawiający powinien uznać odwołanie, unieważnić czynność  wyboru oferty oraz badania i oceny ofert, wykluczyć go z procedury i uznać jego ofertę za odrzuconą oraz zatrzymać mu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel