Protokół

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych a zasady przekazywania JEDZ po 18 kwietnia 2018 r.

Pytanie: Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej: 1)      spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 2)      identyfikację podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez te podmioty, oraz rozliczalność innych podejmowanych przez nie działań, 3)      ochronę przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia. Przepisy cytowanego rozporządzenia w zakresie dotyczącym JEDZ wchodzą w życie 18 kwietnia 2018 r. Czy mając powyższe na uwadze, JEDZ, od kwietnia przyszłego roku, ma być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej i to w taki sposób, by zapewnić ochronę przed dostępem do jego treści przed upływem terminu składania ofert lub wniosków kwalifikacyjnych? Czy JEDZ może być przykładowo przesłany mailem jako dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale niezabezpieczony przed dostępem do jego treści przed dniem otwarcia ofert? Zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy Pzp pod pojęciem środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Czy taka definicja ustawowa pozwala przyjąć, że przesłanie JEDZ faksem jest po 18 kwietnia 2018 r. dopuszczalne?

Bezpłatne webinarium!

 Efektywne i spójne zamówienia publiczne... 

...czyli jak pracować szybciej, wydając mniej

18 kwietnia (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel