umowa z wykonawcą

Wykonawca nie ma obowiązku zgadzać się na zmianę umowy, nawet jeśli przewidują ją jej postanowienia

Pytanie:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp chciałem wydłużyć termin obowiązywania umowy na zagospodarowanie odpadów. Wykonawca nie zgadza się na to, z uwagi na wzrost kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów. Natomiast zgodnie z zapisami siwz:

„[OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY]

14.1 Wykonawca, uwzględniając warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej siwz, powinien ująć w cenie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniając przy tym m.in.:

  • charakterystykę terenu gminy,
  • ilość odbieranych odpadów komunalnych w 2017 roku,
  • możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych w okresie realizacji usługi,
  • możliwość wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości w okresie realizacji usługi,
  • częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych,
  • konieczność osiągnięcia poziomu recyklingu i poziomu ograniczenia masy odpadów, zgodnych z obowiązującymi przepisami,
  • inne koszty mające wpływ na realizację usługi.

14.2 Wykonawca powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale III SIWZ oraz ewentualne ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.3 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, podając w nim cenę (kwotę netto plus podatek VAT) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Cena podana w formularzu oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy”. Czy wykonawca może odmówić przedłużenia umowy w tym przypadku o jeden miesiąc ze względu na wzrost kosztów? Przecież zgodnie z pkt 14.2 siwz powinien wziąć pod uwagę zmiany i uwzględnić wszystkie koszty?

Niskowartościowe zmiany umowy są dopuszczalne także przy ryczałcie

Pytanie:

Mamy problem z umową ryczałtową na realizację małego kompleksu lekkoatletycznego. W czasie wykonywania prac odkryto, że pod planowaną bieżnią lekkoatletyczną zalega warstwa gruntu nieprzepuszczalnego (gliny). Może to powodować wysadzanie bieżni pod wpływem mrozów. Aby temu zapobiec, konieczne jest wykonanie odwodnienia terenu.

Prace te nie były przewidziane w projekcie budowlanym i zamówieniu podstawowym oraz nie są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w związku z tym wynagrodzenie umowne ich nie obejmuje. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia robót dodatkowych z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na kwotę do 60.000 zł netto, ale odwodnienie nie jest powtórzeniem żadnej roboty w zamówieniu podstawowym tj. nie jest robotą podobną do robót w tym zamówieniu. Ogłoszenie nowego przetargu uniemożliwiłoby wykonanie zamówienia podstawowego w terminie.

Zamawiający mimo przyjętego ryczałtu przewidział możliwość zmiany umowy oraz wynagrodzenia. Jedną z okoliczności dopuszczających zmianę sposobu wykonania zamówienia jest ryzyko, że zastosowanie przewidzianych rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania. Wartość umowy to 372.000 zł brutto, zaś roboty dodatkowej − kilka tysięcy złotych.

Czy w takiej sytuacji dopuszczalne jest aneksowanie umowy oraz podniesienie wynagrodzenia ryczałtowego?

Jak rozumieć słowa „roboty podobne do tych udzielonych w zamówieniu podstawowym” w odniesieniu do zamówień dodatkowych z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp? Czy chodzi o powtórzenie prac, które były wymienione w projekcie oraz przedmiarze?

Sukcesja praw i obowiązków z umowy w sprawie zamówienia jest niedopuszczalna

Pytanie:

Zgodnie z umową w sprawie zamówienia publicznego:

„1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw i obowiązków wynikających z Umowy. Umowy skutkujące takim przeniesieniem są bezskuteczne względem Zamawiającego.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności lub długu wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania – pod rygorem nieważności – uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”.

Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na cesję obowiązków i praw z umowy, tj. zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, z tytułu płatnego serwisu pogwarancyjnego na okres 10 lat. Prawa i obowiązki nie dotyczą czynności związanych z wykonaniem głównego przedmiotu umowy, bowiem został on wydany i jest już eksploatowany. Płatność za dostawę została uregulowana.

Czy zamawiający może w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, wyrazić zgodę na zawarcie umowy cesji, która przeniesie ogół praw i obowiązków wynikających z umowy z wykonawcy na firmę X? Wykonawca uzasadnia swoja prośbę tym, że cesja praw i obowiązków na firmę X zagwarantuje zamawiającemu pełniejszą realizację jego umownych praw, wobec czego zgoda leży w jego interesie. Firma X dysponuje większą wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem ludzkim i technologicznym, który obecnie przewyższa pod tym względem wykonawcę.

wiper-pixel