SWZ

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy zamawiający może zastrzec składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej?

Pytanie: Czy zamawiający, prowadząc postępowanie w procedurze krajowej, może wymagać sporządzenia ofert przez wykonawców wyłącznie w postaci elektronicznej? Czy poniższe wypełnienie ogłoszenia o zamówieniu w BZP do procedury krajowej jest zgodne z ustawą Pzp, wymagając od wykonawców tylko złożenia ofert w formie elektronicznej (nie ma możliwości złożenia oferty w formie pisemnej)? „I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL). Tak https:// …….. – wskazanie platformy, na której będzie prowadzone postępowanie. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Tak https:// …….. – wskazanie platformy, na której zamieszczona będzie SIWZ i będzie prowadzone postępowanie. Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: elektronicznie. Tak adres https:// …….. – wskazanie platformy do złożenia oferty w formie elektronicznej. Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie. Inny sposób: – niewskazanie złożenia oferty w formie pisemnej na adres zamawiającego. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie. Inny sposób: – niewskazanie złożenia oferty w formie pisemnej. Adres: niewskazanie adresu zamawiającego, na który można składać oferty w formie pisemnej”. Czy zamawiający w zamówieniu prowadzonym w procedurze krajowej powinien przede wszystkim wymagać składania ofert w formie pisemnej, a jedynie dopuścić możliwość składania ofert w formie elektronicznej, wskazując adres platformy do komunikacji elektronicznej?

Utajnienie informacji w siwz przez zamawiającego – praktyczne wskazówki

Pytanie: Proszę o szczegółową interpretację art. 8 ust. 2 i ust. 2a dotychczasowej ustawy Pzp w odniesieniu do działania zamawiającego przed otwarciem ofert i związanymi z nim danymi, które należy umieścić w Ogłoszeniu o zamówieniu IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym. Czy treść ust. 2 mówi o przypadkach określonych tylko w ustawie Pzp czy również o przypadkach określonych w jakiejkolwiek ustawie np. o ochronie osób i mienia? Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę kontroli dostępu i nie chce ujawniać na stronie internetowej części projektu przedstawiającej rozmieszczenie w budynku urządzeń systemu kontroli dostępu, traktując je jako informacje poufne. Czy robiąc takie zastrzeżenie, trzeba podać, na podstawie jakiej ustawy zamawiający uznaje takie informacje za poufne i ogranicza do nich dostęp? Czy wystarczający był zapis w siwz: „Rozmieszczenie urządzeń systemu kontroli dostępu określa projekt budowlano-wykonawczy. Ze względu na dane wrażliwe zawarte w powyższym projekcie, dotyczące systemów bezpieczeństwa, Zamawiający informuje, iż stanowią one informacje poufne. W związku powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 8 ust. 2 i 2a ustawy Pzp, udostępni te dane jedynie do wglądu w budynku, po uprzednim ustaleniu terminu z Panią /Panem…... Zamawiający zapewni dostęp do ww. projektu umocowanemu przedstawicielowi wykonawcy na jego pisemny wniosek, zawierający oświadczenie o treści wskazanej w Załączniku nr….. Czy jednak należy w powyższej treści wskazać podstawę prawną uznania informacji za poufne?”.

Modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kiedy są dopuszczalne w świetle Pzp

Pytanie: Zamawiający organizuje przetarg na instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej (jedna część) oraz instrumenty dla sekcji muzyczno-wokalnej (druga część). Opis przedmiotu zamówienia określał materiały wykonania i parametry techniczne. Do jednostki wpłynęło wiele pytań sugerujących, że „Taki zapis powoduje, że zakres jakościowy i wykonawczy instrumentów spełniających powyższy zapis zawiera się w zakresie od instrumentów zabawkowych produkowanych przez firmy o nieustalonej na rynku muzycznym renomie, aż po mistrzowskie rozwiązania koncertowych instrumentów produkowanych jednostkowo na zamówienie przez najbardziej renomowane firmy. Rozpiętość cenowa takich instrumentów również zawiera się w niezwykle szerokim zakresie”. Zamawiającemu zależy na zakupieniu instrumentów, które będą miały odpowiednią barwę i dźwięk. Jednak stosowanie kryteriów uznaniowych i wynajęcie jakiejś komisji to spory koszt i możliwość nadużyć (promowanie swoich produktów przez członków komisji), a także możliwość protestu. Czy, jak sugerują nam wykonawcy, można w ramach zmiany SIWZ podać, że wymagamy np. instrumentu do zastosowań również profesjonalnych o szerokim zastosowaniu zarówno w muzyce klasycznej, rozrywkowej, jak i marszowej, zapewniającego ergonomię, komfort gry i intonację najwyższej jakości, powinien to być wysokiej klasy model studencki, o parametrach technicznych, walorach brzmieniowych i wykonawczych nie gorszych niż na przykład (wpisujemy model, który nas interesuje)?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel