Realizacja umowy

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomotywy, suwnice, żurawie) oraz infrastrukturę (torowisko). Poinformował też, że dzierżawa będzie odpłatna, rozliczana stałym miesięcznym czynszem. Wykonawca powinien uwzględnić koszt dzierżawy w wycenie przedmiotu zamówienia na podstawie ilości szacowanych roboczogodzin określonych w siwz. Usługi świadczone na rzecz zamawiającego są rozliczane z kolei po stawkach godzinowych określonych oddzielnie dla każdej maszyny oraz dla pracownika do prac ręcznych. Rozliczenie usług obsługi placów składowych odbywa się dodatkowo na podstawie wskazań systemu monitoringu parametrów pracy maszyn. Rozliczany jest efektywny czas pracy maszyn w następujący sposób: czas pracy pod obciążeniem (np. jazda) – bazowa stawka godzinowa, czas pracy na biegu jałowym (postój z włączonym silnikiem) – stawka bazowa obniżona o 30%, czas pracy na wyłączonym silniku (sprzęt w dyspozycji zamawiającego) – stawka jak za pracownika do prac ręcznych. Niejednokrotnie koszt dzierżawy może być większy niż przychód ze świadczenia usług przez wykonawcę dzierżawionym sprzętem, a wpływ na to ma tylko zamawiający, ponieważ to on ustala nominalny poziom roboczogodzin zamawianego sprzętu i zapewnia front robót dla niego. Czy taki sposób rozliczenia dzierżawy jest zgodny z prawem i nie narusza interesów wykonawcy? Czy w tym przypadku nie byłoby zasadne, aby rozliczenie dzierżawy odbywało się według tych samych zasad, według których zamawiający rozlicza świadczone na jego rzecz usługi? Dzierżawione sprzęty w większości przypadków są dostosowane wyłącznie do prac przeładunkowych na placach składowych i nie ma możliwości świadczyć nimi innych usług lub wykorzystać ich w inny sposób przez dzierżawcę (lokomotywy wąskotorowe, suwnice, żurawie wieżowe, torowisko)?

Co z umowami, które nie mogą być realizowane z uwagi na pandemię?

Pytanie: Zamawiający w wyniku udzielenia zamówienia poniżej progów unijnych zawarł umowy na dwie części zamówienia: dowóz uczniów niepełnosprawnych (cz. 1), zakup biletów miesięcznych w komunikacji zbiorowej na bieżący rok szkolny (cz. 2). W umowach z wykonawcami zawarto zapisy dotyczące realizacji usługi i wynagrodzenia za nią: w cz. 1: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami” – „(…) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia kurs będzie odwołany. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia tylko i za faktycznie wykonaną usługę. Wykonawca będzie świadczył usługę w dni pracy szkół (zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego przez poszczególne placówki oświatowe i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego) w roku 2019/2020 tj. 02.09.2019–26.06.2020 r.”; w cz. 2: „Zakup biletów” – „(…) ostateczne wynagrodzenie za usługę będzie uzależnione od liczby biletów miesięcznych wykupionych dla uczniów w okresie trwania umowy”. Czy w zaistniałej sytuacji epidemicznej, zamawiający ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za dni, w których nie odbywają się zajęcia szkolne? Wykonawca rozważa zamknięcie działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Czy w przypadku rozwiązania umowy przez wykonawcę zamawiający może naliczyć karę umowną? W przypadku cz. 2 zamawiający wykupił bilety na marzec, wykonawca otrzymał za nie wynagrodzenie. Czy wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwietniu i kolejnych miesiącach, jeżeli zamawiający nie zamówi biletów ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach?

Zamawiający musi określić gwarantowaną ilość zamówienia, jaką zrealizuje

Pytanie: Załóżmy, że przedmiot zamówienia rozliczamy na podstawie cen jednostkowych np. tona, kilometr, godzina − nie znając dokładnie wielkości całego zamówienia a szacując i określając w ofercie przewidywaną (zakładaną) ilość szacunkową. Wymagamy, by wykonawca wycenił cenę jednostkową a następnie mnożymy ją przez zakładaną przez nas ilość. Taką kwotę chcemy później wpisać do umowy, ale rozliczać się przy tym jednostkowo według faktycznych ilości. Wobec tego nie przewidując prawa opcji (gdyż nie znamy gwarantowanej ilości minimalnej i maksymalnej a jedynie zakładamy szacunek ilościowy określony wcześniej w formularzu ofertowym), podpisujemy umowę do wartości zabezpieczonych środków w budżecie, po przekroczeniu której umowa ulega rozwiązaniu. Czy możemy ewentualnie zastrzec w umowie, że ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu np. ze względu na faktyczne potrzeby i zabezpieczenie środków w budżecie? Czy umowa musi zwierać łączną cenę zobowiązania czy też może opierać się na cenie jednostkowej? Podsumowując − zamawiający nie przewiduje prawa opcji, czy też umowy ramowej, nie zna dokładnie ilości, której będzie potrzebować w trakcie realizacji zamówienia, przewiduje ją tylko w ofercie zgodnie ze swoim szacunkiem określonym z należytą starannością. Co należy w tej sytuacji wpisać w umowie i jakie trzeba przewidzieć zmiany, aby nie naruszyć zasady uczciwej konkurencji i ewentualnie dyscypliny finansów publicznych?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel