Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO,
Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców
224 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Kiedy konieczne a kiedy niedopuszczalne będzie wezwanie wykonawcy do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego?

Pytanie: Zamawiający podczas sprawdzania JEDZ, stwierdził, że jeden z wykonawców na potwierdzenie zdolności technicznej wskazał, iż dysponuje harwesterem na podstawie umowy najmu, a kolejnym na podstawie umowy dzierżawy (w warunku zamawiający wymagał, aby wykonawca posiadał urządzenie typu harwester). Wykonawca nie załączył do oferty zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Nie przesłał również JEDZ dzierżawcy czy najemcy, zaś w formularzu oferty w zakresie podwykonawstwa wszystko wykreślił. W siwz mamy zapis: „Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć: 1)      oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony przed upływem terminu składania ofert w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot. Zasady związane z przesłaniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ; 2)      zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy w oryginale dołączyć do oferty. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. b–n. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. b–n wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP”. Czy w tym przypadku powinnam wezwać wykonawców do złożenia JEDZ podmiotów trzecich i zobowiązania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?
20 lutego 2019Czytaj więcej »

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani innego dokumentu potwierdzającego prawo jednoosobowej reprezentacji spółki przez tego wspólnika, zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu (np. umowy spółki cywilnej), potwierdzającego że wspólnik jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji. W odpowiedzi wykonawca złożył umowę spółki cywilnej, w której zasady reprezentacji brzmią następująco: „Każdy ze wspólników jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników, a w szczególności uchwały wspólników wymagają: 1. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 2. Zaciąganie zobowiązań: kredytowych, wekslowych, czekowych oraz z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu, i zmian umów. 3. Założenie w kraju lub zagranicą oddziału, filii lub zakładu. 4. Przystąpienie spółki do innych spółek”. Czy wobec tego, że wartość oferty to ok. 40 tysięcy złotych brutto a wykonawca zajmuje się produkcją instrumentów muzycznych, należy uznać, że czynność złożenia oferty nie przekracza zwykłego zarządu i wspólnik, który podpisał ofertę, jest do tego umocowany? Czy zamawiający ze względu na fakt, iż nie jest w stanie stwierdzić w tym konkretnym przypadku, że złożenie oferty jest czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu, nie może uznać oferty za ważną i powinien ją odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?
15 lutego 2019Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

wiper-pixel