Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO,
Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców
255 artykułów na stronie

Czy partner w projekcie może sam przeprowadzić przetarg jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Pytanie: Mamy podpisaną umowę partnerską, w której strony zgodnie postanawiają zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnym wdrożeniu projektu. Jesteśmy partnerem tej umowy, natomiast urząd marszałkowski − liderem. W jednym z paragrafów umowy (dotyczącym zarządzania projektem) partner na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp upoważnia lidera do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, w tym m.in. do opracowania siwz oraz wzorów umów z wykonawcami we współpracy z partnerem. W innym paragrafie umowy jest mowa o tym, że w przypadku zakupu towarów i usług przeznaczonych dla danego partnera, postępowanie przetargowe przeprowadza lider lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, partner. Środki na wkład własny zapewnia partner. Natomiast w części finansowanej z RPO środki przekazywane są partnerowi przez lidera w formie dotacji na podstawie odrębnej umowy. Aktualnie musimy pilnie zakupić urządzenie medyczne, które w zamierzeniu miało być dofinansowane w ramach ww. projektu. Z informacji, które uzyskaliśmy od lidera umowy partnerskiej, wynika jednak, że na chwilę obecną w ramach „Osi Priorytetowej (…) RPO (…)” brak jest jakiegokolwiek limitu środków finansowych umożliwiających kontraktacje powyższego projektu. Instytucja Zarządzająca spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych dopiero w sierpniu 2019 roku, co oznacza, że limit alokacji zwiększy się najwcześniej we wrześniu br. Czy w związku z powyższym jako partner możemy samodzielnie przeprowadzić przetarg na ww. urządzenie medyczne za gotówkę lub w ramach leasingu? Czy przed alokacją środków możemy zaciągnąć zobowiązanie czy musimy czekać na decyzję o przyznaniu środków? Obawiamy się, że jeśli zakupimy urządzenie przed alokacją środków, o których mowa powyżej, to stracimy dofinansowanie. Nie mamy jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania, ani umowy o dofinansowanie z liderem.
27 sierpnia 2019Czytaj więcej »

Jak udzielić zamówienia złożonego z usług o różnym charakterze?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na kompleksową organizację wyjazdowej misji eksportowo-inwestycyjnej połączonej z udziałem w targach. Zamówienie obejmuje usługi społeczne oraz usługi i dostawy niebędące usługami społecznymi. Podczas szacowania wartości zamówienia (poniżej 750.000 euro) wskazano na jego główne elementy składowe: 1)      transport kołowy i lotniczy, 2)      materiały informacyjno-promocyjne, 3)      usługi tłumacza, 4)      noclegi i wyżywienie, 5)      organizacja seminarium, 6)      spotkanie przygotowujące i podsumowujące wyjazd. Pierwsze trzy elementy oszacowano na łączną kwotę wyższą niż trzy pozostałe a jednocześnie większą niż 30.000 euro. Jeżeli chodzi o usługi tłumacza, to były one zapewnione na czas trwania całej misji, od momentu wyjazdu do chwili powrotu. Czy w związku z charakterem i celem zamówienia (organizacja misji zagranicznej) usługi tłumacza można zakwalifikować jako część składową usługi społecznej polegającej na organizacji misji i jej wartość szacunkową zaliczyć do grupy usług społecznych? Czy jednak jest to usługa, która nie może zostać zakwalifikowana jako społeczna? Czy ze względu na wartość szacunkową składowych zamówienia takich jak transport, materiały promocyjne, usługi tłumacza, która przewyższa wartość usług takich jak noclegi i wyżywienie, organizacja seminarium, spotkania z uczestnikami, i jednocześnie jest większa niż 30.000 euro, zgodnie z art. 5c ustawy Pzp zamawiający powinien wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a ogłoszenie zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych?
26 sierpnia 2019Czytaj więcej »

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

Pytanie: Nasze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy Pzp tj. w procedurze odwróconej. Jestem na etapie po otwarciu ofert (wpłynęły dwie oferty).Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany był przedłożyć formularz cenowy, w którym miał we własnym zakresie, w formie kalkulacji wyszczególnić wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia. Jeśli chodzi o ilości, to zamawiający wpisał w formularzu ,,zgodnie ze specyfikacją systemu X”. W udostępnionej specyfikacji systemu (OPZ) zamawiający wpisał ,,ilość zgodnie z załączonym rysunkiem”. Zamawiający udostępnił dwa plany systemu oraz jeden schemat ideowy. Wykonawca nr 1 w kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał tę samą wartość co w kolumnie „Cena jednostkowa netto”. Wydaje się nam, że podał cenę za komplet. Cenę jednostkową brutto wykonawca wyliczył na podstawie ceny jednostkowej netto (tożsamej z łączną wartością netto) uwzględniając przyjętą stawkę VAT. Cena jednostkowa brutto jest tożsama z łączną wartością brutto. Wykonawca nr 2 wpisał w pozycji cena jednostkowa netto wartość i na jej podstawie oraz uwzględniając VAT, wyliczył cenę jednostkową brutto. W kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał wartość, jednak nie wiemy, w jaki sposób ją wyliczył. Czy można „uratować” postępowanie, np. wzywając obu wykonawców, żeby wyjaśnili, w jaki sposób obliczyli cenę w powyższych pozycjach?
31 lipca 2019Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel