Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO,
Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców
278 artykułów na stronie

Czy wolno zmienić przedmiot umowy, nie modyfikując wynagrodzenia?

Pytanie: Aktualnie wykonawca jest realizuje budowę nowego budynku biblioteki zgodnie z projektem budowlanym. W międzyczasie zleciliśmy opracowanie projektu wizualizacji wnętrz, ale nie został jeszcze ogłoszony przetarg na realizację projektu wyposażenia wnętrz. Projekt zakłada oprócz umeblowania, zakup systemu bibliotecznego tj. bramki, wrzutnie do książek, neon − które to będą kupione później (inny przetarg i inny budżet), ale już teraz trzeba doprowadzić do nich instalację elektryczną, która nie była przewidziana w projekcie budowlanym. Ponadto projekt wizualizacji wnętrz wprowadza zmiany do aktualnie realizowanego projektu budowlanego. Wynikają one z aranżacji wnętrz i w związku z tym potrzebne są zamiany niektórych elementów z tańszych na droższe lub odwrotnie oraz rezygnacja z niektórych elementów bądź ich wprowadzenie. Przykładowo w projekcie budowlanym w łazienkach przewidziane są umywalki montowane pojedynczo. W projekcie wizualizacji wnętrz wprowadzono umywalki montowane z blatem. Liczba umywalek nie została zmieniona. Dodatkowy blat wymaga osadzenia na konstrukcji stalowej, okładziny, itp. Ogółem zmiany te powodują dodatkowy koszt ok. 73 tys. zł. Czy można dokonywać takich zmian do projektu budowlanego, którego realizacja była przedmiotem zamówienia określonego w siwz i na podstawie którego zawarto umowę z wykonawcą, przy założeniu, że per saldo zostanie utrzymana wartość zamówienia, a co za tym idzie wynagrodzenie wykonawcy? W jaki sposób zlecić aktualnemu wykonawcy realizację dodatkowych prac wynikających z projektu wizualizacji wnętrz i zapłacić za nie? Czy wolno to zrobić w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, przy założeniu, że ich wartość nie przewyższa 30.000 euro a na resztę prac z projektu wizualizacji wnętrz rozpisać przetarg nieograniczony w trybie ustawy Pzp? Umowa z wykonawcą nie przewiduje realizacji zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca ma wynagrodzenie ryczałtowe, które nie może ulec zmianie.
12 lutego 2020Czytaj więcej »

Budowa systemu kogeneracyjnego – do jakiego rodzaju zamówienia ją zakwalifikować?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na budowę systemu kogeneracyjnego. Jego przedmiot będzie realizowany zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp tj. w tzw. formule zaprojektuj i wybuduj. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym wskazuje jednoznacznie, że występują tutaj roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Również planowane koszty zamówienia konieczne do ustalenia jego wartości obejmują prace projektowe i wykonanie robót budowlanych. Nie występuje tu koszt dostawy i montażu urządzeń. Zamawiający na podstawie art. 5c ust. 1 ustawy Pzp i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przyjął, że przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych, które odpowiadają głównemu przedmiotowi zamówienia. Ponieważ w ostatnim okresie występują różne interpretacje kontrolujących (a zamówienie będzie realizowane przy współudziale środków finansowych pochodzących z UE) co do kwalifikacji rodzaju zamówienia w tożsamych postępowaniach, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zamawiający prawidłowo zakwalifikował rodzaj przedmiotu zamówienia? Czy przedmiotowe zamówienie odpowiada rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie wykazu robót budowlanych? Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku błędnego zakwalifikowania przedmiotu zamówienia?
7 stycznia 2020Czytaj więcej »

Zasady zlecania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów własnej spółce komunalnej

Pytanie: Wielobranżowa spółka komunalna (której właścicielem w 100% jest gmina) zajmuje się: wytwarzaniem i zaopatrywaniem w ciepło, wydobyciem oraz dystrybucją wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Działalność dotyczącą zbierania i zagospodarowania odpadów realizuje na podstawie umowy z gminą. Gmina udziela jej zamówień w trybie przetargu nieograniczonego. Spółka wykonuje zamówienie w zakresie zagospodarowania odpadów poprzez przekazywanie ich do instalacji komunalnej (wcześniej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK). Umowa z RIPOK została podpisana na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp (z uwagi na fakt, że usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów). Zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy o odpadach (przed zmianami): „Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 7 (zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych) wytworzonych poza obszarem tego regionu”. Z uwagi na powyższe spółka mogła przekazywać odpady wyłącznie od instalacji w regionie zagospodarowania odpadów określonym przez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. W przedmiotowym rejonie znajdował się tylko jeden RIPOK, więc była spełniona przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp. Ustawa z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1579) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w art. 6 ust. 5 uchyla ust. 7−11 w art. 20 ustawy o odpadach. Zatem nie ma już obowiązku przekazywania opadów do instalacji w danym rejonie gospodarki opadami. Jednak zgodnie art. 20 ust. 2 tej ustawy odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstawania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z opadami (…) do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Dotychczasowa instalacja, do której są przekazywane odpady, jest położona najbliżej względem miejsca powstawania odpadów. Czy spółka jest zobowiązana do udzielenia zamówienia na zagospodarowanie odpadów w trybie przetargowym, czy może udzielić zamówienia z wolnej ręki?
20 grudnia 2019Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Co musisz wiedzieć o udzielaniu zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych?

Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają!

Transmisja online

24 marca (wtorek), godz. 10-11

Wkrótce startują zapisy! 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel