Zmiana umowy

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy wolno zmienić przedmiot umowy, nie modyfikując wynagrodzenia?

Pytanie: Aktualnie wykonawca jest realizuje budowę nowego budynku biblioteki zgodnie z projektem budowlanym. W międzyczasie zleciliśmy opracowanie projektu wizualizacji wnętrz, ale nie został jeszcze ogłoszony przetarg na realizację projektu wyposażenia wnętrz. Projekt zakłada oprócz umeblowania, zakup systemu bibliotecznego tj. bramki, wrzutnie do książek, neon − które to będą kupione później (inny przetarg i inny budżet), ale już teraz trzeba doprowadzić do nich instalację elektryczną, która nie była przewidziana w projekcie budowlanym. Ponadto projekt wizualizacji wnętrz wprowadza zmiany do aktualnie realizowanego projektu budowlanego. Wynikają one z aranżacji wnętrz i w związku z tym potrzebne są zamiany niektórych elementów z tańszych na droższe lub odwrotnie oraz rezygnacja z niektórych elementów bądź ich wprowadzenie. Przykładowo w projekcie budowlanym w łazienkach przewidziane są umywalki montowane pojedynczo. W projekcie wizualizacji wnętrz wprowadzono umywalki montowane z blatem. Liczba umywalek nie została zmieniona. Dodatkowy blat wymaga osadzenia na konstrukcji stalowej, okładziny, itp. Ogółem zmiany te powodują dodatkowy koszt ok. 73 tys. zł. Czy można dokonywać takich zmian do projektu budowlanego, którego realizacja była przedmiotem zamówienia określonego w siwz i na podstawie którego zawarto umowę z wykonawcą, przy założeniu, że per saldo zostanie utrzymana wartość zamówienia, a co za tym idzie wynagrodzenie wykonawcy? W jaki sposób zlecić aktualnemu wykonawcy realizację dodatkowych prac wynikających z projektu wizualizacji wnętrz i zapłacić za nie? Czy wolno to zrobić w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, przy założeniu, że ich wartość nie przewyższa 30.000 euro a na resztę prac z projektu wizualizacji wnętrz rozpisać przetarg nieograniczony w trybie ustawy Pzp? Umowa z wykonawcą nie przewiduje realizacji zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca ma wynagrodzenie ryczałtowe, które nie może ulec zmianie.

Wykonawca nie ma obowiązku zgadzać się na zmianę umowy, nawet jeśli przewidują ją jej postanowienia

Pytanie: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp chciałem wydłużyć termin obowiązywania umowy na zagospodarowanie odpadów. Wykonawca nie zgadza się na to, z uwagi na wzrost kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów. Natomiast zgodnie z zapisami siwz: „[OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY] 14.1 Wykonawca, uwzględniając warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej siwz, powinien ująć w cenie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniając przy tym m.in.: charakterystykę terenu gminy, ilość odbieranych odpadów komunalnych w 2017 roku, możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych w okresie realizacji usługi, możliwość wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości w okresie realizacji usługi, częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych, konieczność osiągnięcia poziomu recyklingu i poziomu ograniczenia masy odpadów, zgodnych z obowiązującymi przepisami, inne koszty mające wpływ na realizację usługi. 14.2 Wykonawca powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale III SIWZ oraz ewentualne ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14.3 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, podając w nim cenę (kwotę netto plus podatek VAT) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cena podana w formularzu oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy”. Czy wykonawca może odmówić przedłużenia umowy w tym przypadku o jeden miesiąc ze względu na wzrost kosztów? Przecież zgodnie z pkt 14.2 siwz powinien wziąć pod uwagę zmiany i uwzględnić wszystkie koszty?

Aby zmiana umowy była skuteczna, musi przybrać formę pisemną

Pytanie: Od kwietnia realizujemy projekt edukacyjno-promocyjny na zlecenie jednego z ministerstw. Jego akceptacja i płatności podzielone są na etapy, które kończą się spisaniem protokołu odbioru i wystawieniem FV na jej podstawie. Ze względu na oszustwo jednego z podwykonawców (zgłoszone do prokuratury) i wynikające z niego przesunięcie w terminach wystąpiliśmy pisemnie do zleceniodawcy o przedłużenie 1. etapu realizacji zamówienia o dwa tygodnie (miał się kończyć 30 września). Nie wpływało to w żaden sposób na realizację kolejnych etapów, które zostały skończone o czasie (kolejno 30 października i 30 listopada) ani całego projektu. Nasza prośba o przedłużenie wynikała z chęci uniknięcia kar wpisanych w umowie. Osoba wskazana w umowie do reprezentowania zleceniodawcy wyraziła mailowo zgodę na wydłużenie etapu, o którym mowa. Został on zakończony w przesuniętym terminie, spisano protokół odbioru bez wad. Podpisały go obie strony i na jego podstawie wystawiliśmy FV, która została przyjęta. Po około 3 tygodniach otrzymaliśmy płatność, pomniejszoną o dwa tygodnie kary umownej wraz z „korektą” protokołu − nowym dokumentem, w którym widniała informacja o dwutygodniowym opóźnieniu w wykonaniu prac (nie było słowa o tym, że wcześniej otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie etapu). Na „nowym” protokole widnieje informacja, że poprzedni protokół uznaje się za nieważny. W umowie z ministerstwem nie ma postanowienia o możliwości wystawiania korekt protokołów, czy anulowania tych już raz podpisanych. Jak to wygląda w świetle prawa?

Bezpłatne webinarium!

Co musisz wiedzieć o udzielaniu zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych?

Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają!

Transmisja online

24 marca (wtorek), godz. 10-11

Wkrótce startują zapisy! 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel