Zmiana umowy

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy wolno zwaloryzować wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na dodatkowe wydatki związane z COVID-19?

Pytanie: Czy wykonawca jest uprawniony do żądania waloryzacji wynagrodzenia w związku z kosztami ponoszonymi na maski i płyny do dezynfekcji (COVID-19) oraz wzrost kosztów oddziałowych/ogólnych? Wykonawca dla dwóch umów zawartych na okres 24 miesięcy w kwietniu 2020 roku (sprzątanie obiektów spółki) oraz w lipcu 2020 roku (ochrona obiektów spółki) wystąpił na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia od stycznia 2021 roku. Załączona kalkulacja nowej stawki za roboczogodzinę oprócz wyższych kosztów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki za godzinę pracy, kosztów ZUS i PPK zawiera dodatkowo następujące pozycje: 1)     wzrost kosztów odzieży i wyposażenia obiektowego (maski, płyny – COVID-19), 2)     wzrost kosztów oddziałowych związany z obsługą obiektu, 3)     wzrost kosztów ogólnych związanych z obsługą obiektu. W mojej ocenie żądanie zwiększenia wynagrodzenia z powodu wzrostu kosztów ogólnych/oddziałowych jest nieuprawnione, gdyż art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wprost określa, w jakich sytuacjach można dokonać podwyższenia wynagrodzenia. Czy istnieje jakaś podstawa prawna dotycząca COVID-19, która uprawnia do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w związku z kosztami ponoszonymi na maski i płyny do dezynfekcji? Obie umowy zawierają zapis, że wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą i niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi – 3 kolejnych. Termin realizacji etapu II zaczyna swój bieg po odebraniu etapu I. Wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za każdy z nich. W toku realizacji etapu I strony chciałyby zmienić umowę poprzez dodanie do etapu I remontu jednego z budynków, który miał być wyremontowany w ramach etapu II (zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w etapie I i zmniejszenie zakresu w ramach etapu II). W związku z tą zmianą wykonawca otrzymałby wyższe wynagrodzenie za etap I o kwotę wynagrodzenia za remont czwartego budynku, natomiast za etap II wykonawca otrzymałby pomniejszone wynagrodzenie o kwotę dodaną do wynagrodzenia za etap I. Całkowite jego wynagrodzenie nie ulegnie jednak zmianie. Czy taka zmiana ma charakter nieistotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp? Jeżeli jest to istotna zmiana, to czy byłaby możliwa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli wynagrodzenie wykonawcy za czwarty budynek nie przekroczy 15% wartości umowy? Czy dopuszczalna byłaby zmiana terminu wykonania etapu I w związku z dodaniem do tego etapu jeszcze jednego budynku do remontu (wówczas termin realizacji całej umowy się przesunie, ponieważ etap II rozpocznie się po odbiorze etapu I)? Zamawiający nie przewidział powyższych zmian w umowie.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel