Zmiana umowy

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Doprecyzowanie zapisów umowy jest dopuszczalne, pod warunkiem iż nie wprowadza do niej nowych reguł

Pytanie: Podpisaliśmy umowę na realizację usług społecznych. Kontrakt wskazuje pewne okoliczności związane z jego zmianami: „1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: a) w przypadku zmiany wysokości stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy podlegają one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek podatku przy czym zmianie ulegnie wyłącznie kwota brutto, cena netto pozostanie bez zmian, b) gdy nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie, z powodów o których mowa w § 5 ust. 6–8 i 11 niniejszej umowy, c) gdy nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie, - niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, - jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). 2. Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez wykonawcę w ofercie. 3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. Zmiana umowy w naszym przypadku polegałaby na doprecyzowaniu czym są „usługi sąsiedzkie”, w ramach których świadczone są usługi opiekuńcze, jaki jest ich zakres, do kogo są kierowane i jak rozliczane. W siwz i ogłoszeniu opisaliśmy, czym są usługi sąsiedzkie, zaś w samej umowie już nie. Czy w tym przypadku wolno zmodyfikować kontrakt o te zapisy? Dodatkowo ogłoszenie zawierało zapisy „Zakres przewidywanych usług do udzielenia zamówienia polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług do objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie 10% wartości zamówienia podstawowego”. Od jakiej kwoty liczymy 10%?

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel