Koronawirus

Czy trzeba sporządzać uzasadnienie skorzystania z art. 6a specustawy, aby móc nie stosować Pzp?

Pytanie: Nabywamy aktualnie aparaturę laboratoryjno-medyczną dla pracowni wirusologii, która jest na liście podmiotów wykonujących testy na COVID-19. Czy poniższe wyjaśnienie jest wystarczające, aby  móc udzielić zamówienia poza ust...

Czytaj więcej »

Czy 29.11.2020 r. wyłączono stosowanie art. 46a ustawy o zwalczaniu zakażeń u ludzi?

Pytanie: Czy ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 „przywracająca” wyłączenie stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo...

Czytaj więcej »

Czy zamówienia objęte art. 6 specustawy sumujemy z tymi zrealizowanymi zgodnie z Pzp?

Pytanie: Czy zamówienia udzielane na materiały medyczne zgodnie z art. 6 specustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374) wlicza się do wartości zamówienia, tzn. czy przy określaniu wartości zakupów sumujemy zamówienia udzielone z wyłą...

Czytaj więcej »

Jak korzystniej nabywać materiały medyczne, które mają aktualnie bardzo wysokie ceny?

Pytanie: Zamawiający organizuje coroczne zamówienie na materiały medyczne, na które składają się m.in. rękawiczki, maseczki itp. (towar wysokiego zapotrzebowania). Czy z uwagi na bardzo wysokie ceny tego asortymentu zamawiający może...

Czytaj więcej »

Kiedy zmiana umowy z uwagi na COVID-19?

Pytanie: Zamawiający nie zakładał przedłużenia realizacji umowy, nie przewidział tego w ogłoszeniu i siwz. Umowę podpisano po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Czy w obecnej sytuacji, z powodu pandemii, można wydłużyć reali...

Czytaj więcej »
Przywrócono regulacje analogiczną do uchylonego art. 6 ustawy o COVID

Przywrócono regulację analogiczną do uchylonego art. 6 ustawy o COVID pozwalającego nie stosować Pzp

Dnia 3 listopada br. Prezydent podpisał ustawę z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112). Ustawa ta przywraca wyłączenie stosowani...

Czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w toku – znów będzie przepis zwalniający ze stosowania Pzp

Pytanie: Dnia 26 października br. otrzymaliśmy decyzję Ministra Zdrowia nakazującą nam utworzenie 50 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W związku z tym zaistniała pilna potrzeba zakupu dodatkowych środków och...

Czytaj więcej »
Stan epidemii COVID-19 nie jest sam w sobie przesłanką unieważnienia postępowania

Stan epidemii COVID-19 nie jest sam w sobie przesłanką unieważnienia postępowania

Artykuł 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie procedury lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w...

  • 03.11.2020
Czytaj więcej »

Potrącanie kar umownych z FV i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle ustawy o COVID-19

Pytanie: Zamawiający w październiku 2019 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarł umowę z terminem realizacji do końca września 2020 roku. Wykonawca wykonał zamówienie po terminie, a zamawiający naliczył mu kary umo...

Czytaj więcej »

Czy wolno zwaloryzować wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na dodatkowe wydatki związane z COVID-19?

Pytanie: Czy wykonawca jest uprawniony do żądania waloryzacji wynagrodzenia w związku z kosztami ponoszonymi na maski i płyny do dezynfekcji (COVID-19) oraz wzrost kosztów oddziałowych/ogólnych? Wykonawca dla dwóch umów zawartych na...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel