Koronawirus

Kiedy zmiana umowy z uwagi na COVID-19?

Pytanie: Zamawiający nie zakładał przedłużenia realizacji umowy, nie przewidział tego w ogłoszeniu i siwz. Umowę podpisano po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Czy w obecnej sytuacji, z powodu pandemii, można wydłużyć reali...

Czytaj więcej »
Przywrócono regulacje analogiczną do uchylonego art. 6 ustawy o COVID

Przywrócono regulację analogiczną do uchylonego art. 6 ustawy o COVID pozwalającego nie stosować Pzp

Dnia 3 listopada br. Prezydent podpisał ustawę z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112). Ustawa ta przywraca wyłączenie stosowani...

Czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w toku – znów będzie przepis zwalniający ze stosowania Pzp

Pytanie: Dnia 26 października br. otrzymaliśmy decyzję Ministra Zdrowia nakazującą nam utworzenie 50 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W związku z tym zaistniała pilna potrzeba zakupu dodatkowych środków och...

Czytaj więcej »
Stan epidemii COVID-19 nie jest sam w sobie przesłanką unieważnienia postępowania

Stan epidemii COVID-19 nie jest sam w sobie przesłanką unieważnienia postępowania

Artykuł 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie procedury lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w...

  • 03.11.2020
Czytaj więcej »

Potrącanie kar umownych z FV i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle ustawy o COVID-19

Pytanie: Zamawiający w październiku 2019 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarł umowę z terminem realizacji do końca września 2020 roku. Wykonawca wykonał zamówienie po terminie, a zamawiający naliczył mu kary umo...

Czytaj więcej »

Czy wolno zwaloryzować wynagrodzenie wykonawcy z uwagi na dodatkowe wydatki związane z COVID-19?

Pytanie: Czy wykonawca jest uprawniony do żądania waloryzacji wynagrodzenia w związku z kosztami ponoszonymi na maski i płyny do dezynfekcji (COVID-19) oraz wzrost kosztów oddziałowych/ogólnych? Wykonawca dla dwóch umów zawartych na...

Czytaj więcej »

Jak najprościej zakupić sprzęt IT dla nauczycieli i uczniów po 5 września br.?

Pytanie: Czy w powiecie objętym czerwoną strefą można zakupić do szkoły sprzęt komputerowy (laptopy, tablety) z przeznaczeniem do nauczania zdalnego dla nauczycieli i uczniów bez przetargu?

Czytaj więcej »

Kwarantanna pracowników wykonawcy i potrzeba zmiany umowy o zamówienie – reguły postępowania

Pytanie: Moje pytanie dotyczy praktycznego stosowania ustawy COVID-owej w zakresie zmiany umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca drogi w trakcie realizacji umowy przekazał nam wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, na którym ...

Czytaj więcej »

Negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki jako narzędzia szybkiego zlecania zamówień w dobie COVID-19

Pytanie: Jesteśmy szpitalem znajdującym się w czerwonej strefie. Czy na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19 możemy kupić aparat RTG na potrzeby poszerzenia diagnostyki w zakresie zagrożenia występowania koronawirusa SARS-CoV-2? Warto...

Czytaj więcej »

Warunki połączenia dwóch grantów na zakup komputerów do pracy zdalnej uczniów

Pytanie: Zamawiający zamierza, w ramach przyznanego grantu „Zdalna szkoła+”, zakupić komputery do szkół do pracy zdalnej dla uczniów. Zgodnie z wytycznymi programu zakup sprzętu powinien zostać dokonany zgodnie z Prawem zamówień pub...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel