umowa o zamówienie publiczne

Analizując treść umowy o zamówienie publiczne trzeba wziąć pod uwagę cel i zamierzenia stron

Pytanie:

W 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego zawarliśmy umowę zlecenie, której przedmiotem była obsługa projektu unijnego -KL w zakresie pełnienia funkcji koordynatora i osoby ds. rozliczeń finansowych. Dopuściliśmy następującą możliwość aneksu:

  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
    a) osoby przewidzianej do realizacji zamówienia z przyczyn losowych np. choroba pod warunkiem, że osoba zaproponowana przez Wykonawcę będzie posiadać takie same kwalifikacje jak osoba wskazana w umowie i zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego
    b) terminu realizacji usługi wynikającej z umowy gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy np. siły wyższej, czy tez wytycznymi instytucji pośredniczącej. Przesunięcie terminu realizacji będzie również możliwe w przypadku wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.
  3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
  4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

Obecnie projekt został przedłużony o 6 miesięcy. Pierwotnie umowa wygasała 31.12.2014 r. Instytucja odpowiedzialna za jego realizację wydłużyła termin realizacji do 30.06.2015 r. W sumie dopuściliśmy aneksowanie umowy w takiej sytuacji. Co mamy zrobić w zaistniałej sytuacji? aneksować dotychczasową umowę, czy spisać nową? Wynagrodzenie zarówno jednej, jak i drugiej osoby nie przekracza 30 tys. euro.

Badając, czy zmiana umowy o zamówienie jest istotna trzeba mieć na względzie wpływ takiej zmiany na warunki konkurencji w danym przetargu

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym zamawiający żądał, aby wraz z ofertą wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, przedłożył listę placówek medycznych dostępnych na określonym terenie, z których mogą korzystać pracownicy i ich rodziny. Wykonawca miał zapewnić możliwość korzystania z co najmniej 30 (słownie: trzydziestu) placówek, dodatkowo zamawiający w siwz postawił jako kryterium oceny ofert:

Kryterium „liczba placówek medycznych dostępnych w .........” .

Czy w związku z tym wykonawca na etapie realizacji umowy może zmienić listę placówek w taki sposób, że zmieni placówkę X znajdującą się pod adresem Y na placówkę Z pod innym adresem? Liczba oferowanych placówek na terenie określonym przez zamawiającego nie ulega zmianie? Czy wykonawca może zlikwidować jedną z placówek nie wprowadzając następnej? Zmniejszy się liczba placówek wykonawcy (nadal jest większa niż oczekiwane min przez zamawiającego? Czy wykonawca może zmienić listę placówek w taki sposób, że zmieni placówkę X znajdującą się pod adresem Y na placówkę Z pod innym adresem? Liczba oferowanych placówek na terenie określonym przez zamawiającego zmniejszy się, gdyż dodana placówka znajduje się na innym terenie. Czy zamawiający na etapie prowadzonego postępowania powinien przewidzieć zmiany do umowy jako istotne?

wiper-pixel