dostawa usług

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Pytanie:

Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania na balustradzie chóru oraz drzwiach zostały odkryte polichromie, po wykonaniu badań stratygraficznych i wycenie tych prac okazało się, że ich wartość przekracza 50% ceny umowy podstawowej, więc został spisany aneks zmniejszający zakres zamówienia o te 2 elementy, a następnie odebrano roboty i parafia rozliczyła się z wykonawcą. Żeby zakończyć remont parafia musi wybrać nowego wykonawcę na zakres prac obejmujący remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka. W związku z tym, że jest to zadanie dofinansowane ze środków unijnych planuje się ogłosić na ten zakres przetarg nieograniczony. Na pozostałe do wykonania prace parafia posiada kosztorys inwestorski na kwotę 43.935,60 zł netto, badania stratygraficzne oraz programy prac konserwatorskich. Czy zakres, który został do wykonania (remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka) powinien być zakwalifikowany jako robota budowlana czy jako usługa? Jaki kod CPV powinien być zastosowany? Czy kody 45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne oraz 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków będą odpowiednie? Czy wówczas zgodnie z definicją robót budowlanych, która odwołuje się do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych i zawartym tam kodem 45.45 należy uznać, że nie są to roboty budowlane tylko usługi? Czy należy szerzej rozumieć to rozporządzenie i uznać, że jak kod o początku 45.45 tam się znajduje, to ten kod CPV spełnia kryteria roboty budowlanej? Czy po prostu jako jedyny wpisać kod 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków i całość potraktować jak usługę? Całość prac jest wykonywana na podstawie pozwolenia budowlanego i zakres tych prac zostanie uwzględniony w dzienniku budowy.

Zmiana cen energii elektrycznej a zmiana umowy z dostawcą – na jakiej podstawie jej dokonać?

Pytanie:

Mamy podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej (wykonawca był wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) z terminem realizacji do 31 grudnia br. W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej na giełdzie wykonawca od czerwca br. monituje nas – powołując się na wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków – o rozwiązanie umowy lub podwyższenie ceny za 1 kWh energii.

Kategorycznie nie zgadzaliśmy się na powyższe, jednak obecnie sytuacja się zmieniła, w związku z faktem że o ile wyrazilibyśmy zgodę na podwyższenie ceny jednostkowej kWh energii elektrycznej, to zmiana ta byłaby mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie i nie przekraczałaby kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – czyli zaistniałaby okoliczność z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Obawiamy się, że wykonawca po prostu przestanie nam dostarczać energię elektryczną i zostaniemy automatycznie przerzuceni na rezerwę, gdzie ceny energii są bardzo wysokie.

Cena zaproponowana przez wykonawcę jest bardzo korzystna w stosunku do cen, jakie teraz funkcjonują na rynku – ale o ok. 40% wyższa od naszej ceny przetargowej.

Nawet jeżeli przeprowadziłabym w trybie pilnym przetarg nieograniczony z ewentualną opcją dostawy energii w tym roku (po rozwiązaniu obowiązującej umowy) to jestem przekonana, że uzyskana cena będzie przewyższała tę zaproponowaną przez wykonawcę. Czy zgoda na propozycję wykonawcy i podpisanie aneksu nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

wiper-pixel