Dokumenty od wykonawców

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Sprzeczności w treści siwz a ocena ofert

Pytanie: Zamawiający przeprowadził postępowanie z podziałem na części. W jednej z części w formularzu ofertowym pojawił się błąd (wykryty dopiero po otwarciu ofert). W siwz zamawiający określił zakres podstawowego zamówienia: 5 pozycji do wycenienia, oraz zakres prawa opcji: 5 pozycji do wycenienia. W formularzu ofertowym, w części dotyczącej prawa opcji do formularza zostały przeniesione tylko 4 pozycje z siwz. W tej części wpłynęły 2 oferty. Obie złożono na błędnym formularzu (nie uwzględniają one pozycji 5 w prawie opcji). Czy uznając, że oferty są porównywalne, zamawiający może zinterpretować rozbieżności na korzyść wykonawców i zawrzeć umowę bez pozycji 5, w ramach prawa opcji – mimo rozbieżności między siwz a formularzem ofertowym? Oferta bez prawa opcji w tym zakresie spełnia minimalne potrzeby zamawiającego, jest on w stanie się bez nich obejść. A może jest możliwość poprawy ofert w ramach art. 87 ust. 2 ustawy Pzp? Z innych dokumentów nie wynika cena pominiętej pozycji, ale pozycja została wyceniona w zamówieniu podstawowym w takiej samej ilości, jaka była zakładana dla prawa opcji. Zamawiający nie zastrzegł, aby cena opcji była tożsama z zamówieniem podstawowym, jednak obaj wykonawcy pozostałe pozycje wycenili tak samo dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego. Czy oferty podlegają odrzuceniu, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Czy należy unieważnić tę część postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Zmiana stawki VAT na przedmiot zamówienia w trakcie postępowania – jak oceniać oferty?

Pytanie: W przetargu na dostawy wyrobów cukierniczych zostały złożone 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 24 czerwca 2020 r. Na dzień składania ofert obowiązującą stawką podatku na wskazany przedmiot zamówienia było 8%. Od 1 lipca 2020 r. stawka ta zostanie obniżona z 8% na 5%. W omawianej sytuacji jeden z wykonawców zastosował w formularzu kalkulacyjnym określającym cenę oferty stawkę obowiązującą w dniu składania oferty, tj. 8%, natomiast drugi wykonawca stawkę 5%, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. i tym samym w planowanym czasie realizacji zamówienia. Zamawiający nie określił w treści siwz, jaką stawkę VAT ma zastosować wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty brutto. Nie ma też nigdzie wymogu zastosowania „obowiązującej stawki VAT”. Zamawiający przewidział natomiast możliwość zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia w części siwz, gdzie wskazano istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Dodatkowo w projekcie umowy jest zapis, że w przypadku zmiany wysokości podatku wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę VAT wynikającą ze stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy w przetargu złożono dwie oferty, w których wykonawcy zastosowali różne stawki VAT do wyliczenia ceny ofertowej brutto?

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Pytanie: Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis: „Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość – doświadczenie rzeczoznawcy«, wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie – przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz zawierające informacje na temat: a) przedmiotu dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny, b) rodzaju nieruchomości wycenianej, dla której rzeczoznawca przygotowywał operat, c) podmiotu, na rzecz którego dany operat był sporządzany, d) daty sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu. W przypadku gdy wykonawca: nie wskaże w ofercie imienia i nazwiska rzeczoznawcy, który będzie wykonywał zadanie, nie poda ilości wykonanych przez niego operatów, lub nie złoży oświadczenia zawierającego dane na temat wykonanych przez rzeczoznawcę operatów, lub gdy złożone oświadczenie będzie nieczytelne i zamawiający nie będzie mógł odczytać danych w nim zawartych, zostanie przyznane w przedmiotowym kryterium 0 punktów”. We wzorze formularza znajduje się zapis: „Za cenę brutto ................... zł (wraz z należnym VAT 23%) (słownie: ...........................................) aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny przez …………………………… m-cy imię i nazwisko rzeczoznawcy: …………………………………………….. doświadczenie rzeczoznawcy: ……………………... (liczba wykonanych operatów szacunkowych w okresie ostatnich 36 m-cy) na wycenę nieruchomości ……………………………………… (należy określić czy zabudowanych czy niezabudowanych)”. Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, nie wypełnił w formularzu ofertowym pola „doświadczenie”, ale załączył oświadczenie na temat doświadczenia rzeczoznawcy, z którego wynika liczba wykonanych operatów. Czy skoro wykonawca pominął w formularzu pole z doświadczeniem, które wynika wprost z oświadczenia, powinniśmy coś z tym zrobić?

Aby sprawdzić, co oferuje wykonawca, nie wolno żądać dowolnych dokumentów przedmiotowych

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel