Dokumenty od wykonawców

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Sprawdź, kiedy oryginalny dokument elektroniczny a kiedy skan poświadczony kwalifikowanym podpisem

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie unijne. Jaka powinna być forma składanych dokumentów? Czy JEDZ musi być złożony w oryginale z kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Czy taka forma dotyczy także JEDZ uzupełnianego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp czy może to być forma elektronicznej kopii podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Czy poniższa forma zapisów siwz jest prawidłowa? „Oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy takich dokumentów i oświadczeń jak: formularz ofertowy, specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca integralną część oferty, JEDZ, pełnomocnictwo, wadium np. w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia jest to skan lub zdjęcie dokumentu bądź oświadczenia podpisany/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma ta dotyczy: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz, oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, zostały wykonane należycie (…), wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem dotyczącym dysponowania osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczenia i dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: (…) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości (…)”. Które zatem dokumenty lub oświadczenia muszą być składane w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a które można przedstawić w formie kopii dokumentu elektronicznego (skanu lub zdjęcia) potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel