Dokumenty od wykonawców

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Spółka cywilna wykonawcą – jak powinna składać oświadczenia w przetargu?

Pytanie: Wykonawca jest spółką cywilną, w skład której wchodzą wspólnicy X i Y. Postępowanie jest prowadzone elektronicznie. Wykonawca przesłał z ofertą umowę spółki, z której treści wynika, że do reprezentacji spółki są uprawnieni samodzielnie obydwaj wspólnicy. Ponadto przesłano oświadczenie podpisane przez dwóch wspólników, które potwierdza, że upoważnionym do podpisywania oferty i do występowania w przetargu jest wspólnik X. Mam pytanie odnośnie do złożenia przez ww. wykonawcę dokumentów: a)       oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, b)      oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. Jeśli chodzi o dokument „a” wykonawca złożył je jako elektroniczną kopię oświadczenia sporządzonego pisemnie opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika X. Treść tego oświadczenia zawiera informacje, że składa je spółka cywilna i podpisują się pod nim dwie osoby (domyślam się, że są nimi każdy ze wspólników, gdyż podpisom tym towarzyszy pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON). Jeśli chodzi o oświadczenie „b” figurujące na jednym druku, to zamawiający otrzymał dwa jego egzemplarze: 1)      pierwszy przesłano jako elektroniczną kopię oświadczeń, sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i podpisuje się pisemnie pod nimi jedna osoba (domyślam się, że tą osobą jest wspólnik Y, bo jego podpis jest czytelny i zawiera się w nazwie przedmiotowej spółki, ale towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON); 2)      drugi jest elektroniczną kopią oświadczeń sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólników X i Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i pisemnie podpisuje się pod nimi jedna osoba (domyślam się, że podpis należy do wspólnika X, ale nie wiem tego na 100%, bo podpis jest nieczytelny i towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem, NIP i REGON). Czy oświadczenia zostały prawidłowo wypełnione i podpisane? Czy z treści tych oświadczeń może wynikać, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y czy raczej w nagłówku powinno widnieć, że oświadczenie składa wspólnik X reprezentujący spółkę i podpisane wyłącznie przez jednego wspólnika, którego to oświadczenie dotyczy zarówno pisemnie jak i elektronicznie?

Kiedy niewskazanie producenta sprzętu w ofercie może być przyczyną jej odrzucenia?

Czy dokumenty składane przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej progów unijnych zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę do złożenia wykazu wykonanych usług. Zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie dokumentów zamawiający wskazał, że wykaz należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający dopuścił porozumiewanie się stron w postępowaniu również przy pomocy poczty elektronicznej. Wykonawca przysłał wypełniony formularz wykazu (w formacie doc., w którym zamawiający zamieścił go na swojej stronie internetowej) pocztą elektroniczną, na wskazany przez zamawiającego adres e-mail w postaci załącznika. Na formularzu tym wykonawca podpisał się (na klawiaturze) imieniem i nazwiskiem osoby, która reprezentuje wykonawcę. Czy tak przesłany dokument należy potraktować jako złożony prawidłowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia (tzn. oryginał w postaci dokumentu elektronicznego)? Czy wykonawca wybierając komunikację za pośrednictwem skrzynki ePUAP i dostępnego tam formularza do komunikacji, ma obowiązek podpisywania dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu? Czy musi to robić za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel