Dokumenty od wykonawców

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Uzupełnienie zobowiązania do udostępniania zasobów

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na roboty budowlane powołał się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej. W zobowiązaniu podmiotu trzeciego załączonym do oferty zostały od razu wskazane dwie konkretne roboty budowlane podmiotu trzeciego, na które wykonawca się powołuje. Zamawiający na etapie badania ofert stwierdził, że jedna z dwóch robót budowlanych wskazanych w zobowiązaniu podmiotu trzeciego, w sposób, w jaki jest opisana, nie spełnia określonego w SIWZ warunku. Należy nadmienić, że oferta wykonawcy spełnia przesłanki do uznania jako najwyżej uplasowanej w rankingu. W związku z tym: 1) czy zamawiający powinien już na tym etapie, wezwać wykonawcę do uzupełnienia zobowiązania innego podmiotu i/lub do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub zobowiązania się do osobistego wykonania zamówienia na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 22a ust. 6 Pzp? 2) czy powyższe wezwanie na tym etapie będzie zbyt wczesne i zamawiający powinien dopiero po złożeniu dokumentów w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 Pzp (wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie np. referencje), jeżeli wykonawca w dalszym ciągu nie wykaże spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wezwać do uzupełnienia wykazu robót na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 22a ust. 6 Pzp? 3) Czy wykonawca zobowiązany jest w odpowiedzi na zawezwanie z art. 26 ust. 1 wykazać te same roboty, jakie wskazał w zobowiązaniu innego podmiotu? Czy na etapie składania wykazu robót może wykazać inne roboty?

  • Data: 15.01.2021

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel