Dokumenty od wykonawców

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy zamawiający musi żądać dokumentów od wykonawców w procedurach podprogowych, jeśli uprzedził ich o tym wcześniej w siwz?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego i z zastosowaniem procedury odwróconej zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu i wymienił kilka dokumentów, które wykonawca powinien złożyć w razie wezwania. Przepisy przed nowelizacją ustawy Pzp zawierały sformułowanie „może żądać dokumentów”, co powodowało jasną sytuację dla zamawiającego, że żądać dokumentów należy już w siwz i tym samym wykonawca powinien je złożyć wraz z ofertą. Aktualnie art. 26 ustawy Pzp zawiera sformułowanie „może wezwać wykonawcę” co dla wielu ekspertów oznacza, że pomimo wymienienia w siwz ww. dokumentów, zamawiający ma uprawnienie (a nie obowiązek) żądania dokumentów. Może zatem niejako skrócić postępowanie i od razu przejść do wyboru oferty (w tej sytuacji potwierdzeniem spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia są złożone wraz z ofertą oświadczenia wstępne wykonawcy). Powyższą interpretację zdaje się potwierdzać opinia UZP dotycząca wzywania wykonawcy do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz opinia pn. „Czym różni się wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i ust. 2 od procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 3austawy Pzp. Skoro UZP potwierdza, że jest to uprawnienie (nie obowiązek) i że aktualizuje się dopiero po dokonaniu oceny ofert, to czy działanie zamawiającego polegające na braku wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie opisanych warunków i brak podstaw do wykluczenia wymienionych w siwz (przy czym wskazano w siwz, że są to dokumenty składane na wezwanie) jest działaniem prawidłowym?

Zobacz, co możesz i powinieneś zrobić, gdy oferent poświadcza nieprawdę

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przewidziano następujące kryteria oceny: 1. Cena oferty – waga 60 2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 40. Za doświadczenie przewidziano następującą punktację: Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przy robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej o długości sieci 4,0 km za liczbę robót 0 – 0 pkt, za liczbę robót 1 – 10 pkt, za liczbę robót 2 – 20 pkt, za liczbę robót 3 – 30 pkt, za liczbę robót 4 i więcej – 40 pkt. Oferent w ofercie wykazał w kolumnie określone zadania, podając, że długość sieci w każdym z nim przekraczała 4 km. Przejrzeliśmy w Internecie przetargi organizowane przez podane podmioty i okazało się, że niektóre zadania mają 4,0 km i powyżej, a niektóre nie. Zwróciliśmy się do oferenta o wyjaśnienie treści oferty, zadając pytanie: „Czy wyszczególnione w pkt 2 formularza ofertowego roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz czy każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej 4,0 km”? W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo: „Informujemy, iż roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej nie mniejszej niż 4,0 km”. Jednocześnie zwróciliśmy się do podmiotów, na rzecz których oferent pełnił nadzór. I okazało się że zadania: • od 1–3 łącznie mają powyżej 6,0 km • zadanie 4 – powyżej 4,0 km • zadanie 5 – 3,5 km • zadanie 6 – nie była budowana kanalizacja. Czy teraz należy skierować kolejne pismo do oferenta o wyjaśnienie? Nie wie on o odpowiedziach podmiotów, na rzecz których wykonywał nadzór.

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel