Warunki udziału w postępowaniu

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający może nie stawiać warunków udziału w postępowaniu?

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz warunków oddziału w postępowaniu. Przytoczę przepisy ustawy: „Art. 57. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego”. „Art. 125. 1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego”. Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może, ale nie musi, określić warunków udziału w postępowaniu, o czym świadczy zapis „o ile zostały one określone przez zamawiającego”. Jeżeli zatem w danym postępowaniu zamawiający nie będzie stawiał jakichkolwiek warunków udziału, to czy może (powinien) żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp? Czy zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu, a na dowód ich spełnienia żądać od wykonawcy jedynie oświadczenia o spełnieniu warunków (odpowiednio JEDZ) bez jakichkolwiek innych środków dowodowych? Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych) podmiotowym środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy może być jedynie oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp?

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (w trybie „zaprojektuj–wybuduj”) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa Pzp) wpłynęła oferta (wykonawca – spółka cywilna). Do oferty dołączono wykaz osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca przesłał ponownie wykaz osób, w którym wskazał, że dysponuje jedną z osób (projektant), korzystając z zasobów podmiotu trzeciego. Wskazana osoba była wykonawcą (w innym postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia na roboty. Zamawiający wezwał wykonawcę do wskazania, czy dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty na przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w ramach złożonych wyjaśnień wskazał, że dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty. Zamawiający na etapie przygotowania SIWZ i ogłoszenia zamówienia nie korzystał z pomocy danej osoby, niemniej jednak umowa na wykonanie PFU określa, że zleceniodawca na każdym etapie realizacji inwestycji może zwrócić się do zleceniobiorcy m.in. o wyjaśnienia, doprecyzowanie itp. Czy zamawiający ma prawo udzielenia zamówienia wykonawcy, który będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego (projektant)? Jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca w celu potwierdzenia korzystania z potencjału podmiotu trzeciego?

Wykluczenie wykonawcy z postępowania – kiedy w praktyce zastosować

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (zaprojektuj-wybuduj) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa ustawy Pzp) wpłynęła oferta (wykonawca – spółka cywilna), do której dołączono wykaz osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca przesłał ponownie wykaz osób, w którym wskazał, że dysponuje jedną z osób (projektant), korzystając z zasobów podmiotu trzeciego. Wskazana osoba była wykonawcą (w innym postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia na roboty. Zamawiający wezwał wykonawcę do wskazania, czy dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty na przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w ramach złożonych wyjaśnień wskazał, że dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty. Zamawiający na etapie przygotowania SIWZ i ogłoszenia zamówienia nie korzystał z pomocy danej osoby, niemniej jednak umowa na wykonanie PFU określa, że zleceniodawca na każdym etapie realizacji inwestycji może zwrócić się do zleceniobiorcy m.in. o wyjaśnienia, doprecyzowanie itp. Czy zamawiający powinien wykluczyć danego wykonawcę z postępowania?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel