Warunki udziału w postępowaniu

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Unikaj złożonych warunków w zakresie doświadczenia, jeśli nie są one faktycznie konieczne

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postawił następujący warunek udziału dotyczący zdolności technicznej bądź zawodowej: „Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia: 1)      dla dokumentacji projektowej – opracowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową/przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 125 m3/d (w ramach jednego zamówienia); 2)      dla realizacji robót budowlanych – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub zaprojektowaniu i wykonaniu i obejmującej: -       budowę/przebudowę/rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej minimum 10 km, -       budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 125 m3/d o wartości co najmniej 3 mln zł brutto (wykonanej na podstawie 1 umowy o roboty budowlane). Czy tak określony warunek ogranicza wykonawcom dostęp do ubiegania się o zamówienie? W warunku dotyczącym dokumentacji projektowej okres wykonania usług projektowych wynosi ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – ten krótszy czas (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie  dokumentów). Czy okres ten powinien być opisany jak dla robót budowlanych?

Wątpliwości w zakresie spełniania warunków warto skonsultować z działem merytorycznym zamawiającego

Pytanie: Zamawiający opisał warunek w postępowaniu na dostawę jaj spożywczych: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 ze zm.) lub aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień”. Wykonawca przedstawił decyzję powiatowego lekarza weterynarii orzekającą, że dopuszcza wykonawcę do prowadzenia produkcji – pakowania jaj w ilości 120.000 szt. dziennie oraz kwalifikuje zakład do handlu i nadaje mu weterynaryjny numer identyfikacyjny. W uzasadnieniu jest napisane: „W wyniku przeprowadzonej 17 maja 2004 r. kontroli ustalono, że wykonawca spełnia wymagania sanitarno-techniczne konieczne do prowadzenia produkcji – pakowania jaj konsumpcyjnych określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj (Dz.U. nr 52, poz. 461) jak również wymagania UE (dyrektywa Rady 89/437). Na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. nr 86, poz. 807) nadano zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny”. Czy decyzja przedstawiona przez wykonawcę spełnia warunek postawiony przez zamawiającego, mimo że powołuje się na inne przepisy?

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel