Warunki udziału w postępowaniu

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Obawy o rzetelność wykonawcy – jak sprawdzić, czy bezproblemowa realizacja zamówienia będzie realna?

Wątpliwości w zakresie oceny spełniania warunku można a nawet trzeba wyjaśniać!

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na „Usługę sprzątania, mycia okien i polimeryzacji podłóg”. W siwz postawił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie: „Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia”. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem procedury odwróconej. Otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2018 r. Zamawiający wymagał w siwz, aby wykonawca przedłożył w ofercie m.in. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty wymagane na późniejszych etapach postępowania (w zakresie spełniania warunków) to m.in. wykaz usług oraz referencje. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie złożył wymaganego w siwz oświadczenia o spełnianiu warunków, przedstawił natomiast wykaz usług wraz z referencjami. Informacje zawarte w referencjach wskazują, że jedna z dwóch wymienionych w wykazie usług spełnia wymóg zamawiającego (usługa sprzątania w obiektach biurowych o wartości powyżej 200.000 zł wykonana w latach 2017–2018), natomiast druga o wartości 130.000 zł była świadczona w okresie od kwietnia 2015 roku do czerwca 2016 roku i obejmowała utrzymanie porządku na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz polimeryzację podłóg, a zatem obejmowała okres wcześniejszy niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert oraz większy zakres prac, niż sprzątanie pomieszczeń biurowych. Wobec powyższego, czy wskazaną powyżej drugą usługę można uznać za spełniającą wymóg zamawiającego? Czy zamawiający powinien odstąpić od wzywania wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wymaganego do złożenia w ofercie), skoro spełnianie jedynego postawionego warunku zostało potwierdzone wykazem usług wraz z referencjami, które wykonawca złożył już w ofercie?

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel