Warunki udziału w postępowaniu

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Wątpliwości w zakresie oceny spełniania warunku można a nawet trzeba wyjaśniać!

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na „Usługę sprzątania, mycia okien i polimeryzacji podłóg”. W siwz postawił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie: „Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia”. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem procedury odwróconej. Otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2018 r. Zamawiający wymagał w siwz, aby wykonawca przedłożył w ofercie m.in. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty wymagane na późniejszych etapach postępowania (w zakresie spełniania warunków) to m.in. wykaz usług oraz referencje. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie złożył wymaganego w siwz oświadczenia o spełnianiu warunków, przedstawił natomiast wykaz usług wraz z referencjami. Informacje zawarte w referencjach wskazują, że jedna z dwóch wymienionych w wykazie usług spełnia wymóg zamawiającego (usługa sprzątania w obiektach biurowych o wartości powyżej 200.000 zł wykonana w latach 2017–2018), natomiast druga o wartości 130.000 zł była świadczona w okresie od kwietnia 2015 roku do czerwca 2016 roku i obejmowała utrzymanie porządku na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz polimeryzację podłóg, a zatem obejmowała okres wcześniejszy niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert oraz większy zakres prac, niż sprzątanie pomieszczeń biurowych. Wobec powyższego, czy wskazaną powyżej drugą usługę można uznać za spełniającą wymóg zamawiającego? Czy zamawiający powinien odstąpić od wzywania wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wymaganego do złożenia w ofercie), skoro spełnianie jedynego postawionego warunku zostało potwierdzone wykazem usług wraz z referencjami, które wykonawca złożył już w ofercie?

Unikaj złożonych warunków w zakresie doświadczenia, jeśli nie są one faktycznie konieczne

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postawił następujący warunek udziału dotyczący zdolności technicznej bądź zawodowej: „Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia: 1)      dla dokumentacji projektowej – opracowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową/przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 125 m3/d (w ramach jednego zamówienia); 2)      dla realizacji robót budowlanych – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub zaprojektowaniu i wykonaniu i obejmującej: -       budowę/przebudowę/rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej minimum 10 km, -       budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 125 m3/d o wartości co najmniej 3 mln zł brutto (wykonanej na podstawie 1 umowy o roboty budowlane). Czy tak określony warunek ogranicza wykonawcom dostęp do ubiegania się o zamówienie? W warunku dotyczącym dokumentacji projektowej okres wykonania usług projektowych wynosi ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – ten krótszy czas (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie  dokumentów). Czy okres ten powinien być opisany jak dla robót budowlanych?

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel