Warunki udziału w postępowaniu

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy wolno powołać się na potencjał dwóch podmiotów trzecich, by potwierdzić jeden warunek?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym jesteśmy na etapie po otwarciu ofert, a przed wezwaniem wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających warunek udziału (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Warunkiem tym było wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu koparki. Wykonawca oświadczył w JEDZ, że będzie w tym zakresie polegał na zdolności innych podmiotów. Dołączył do oferty zobowiązania dwóch podmiotów trzecich, z których wynika, że: jeden oddaje mu zasoby polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, dokumentacji techniczno-ruchowej, nadzoru nad uruchomieniem i przeprowadzeniem prób eksploatacyjnych koparki, drugi zaś – zasoby polegające na nadzorze nad prawidłową realizacją dostaw, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia rozruchu funkcjonalnego oraz prób eksploatacyjnych koparki. Jednocześnie wykonawca przedłożył wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy, z którego wynika, że: pierwszy podmiot wykona dokumentację projektową i techniczno-ruchową i będzie nadzorował uruchomienie i próby eksploatacyjne, drugi podmiot będzie nadzorował produkcję, montaż, uruchomienie oraz próby eksploatacyjne. Czy zamawiający może uznać, że wykonawca spełnia warunek udziału wykonania zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu koparki? Podmioty trzecie osobno wykazują spełnianie warunku – każdy z nich w odrębnej części. Części te razem składają się na jedno zamówienie spełniające warunek.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel