Warunki udziału w postępowaniu

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Wątpliwości w zakresie spełniania warunków warto skonsultować z działem merytorycznym zamawiającego

Pytanie: Zamawiający opisał warunek w postępowaniu na dostawę jaj spożywczych: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 ze zm.) lub aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień”. Wykonawca przedstawił decyzję powiatowego lekarza weterynarii orzekającą, że dopuszcza wykonawcę do prowadzenia produkcji – pakowania jaj w ilości 120.000 szt. dziennie oraz kwalifikuje zakład do handlu i nadaje mu weterynaryjny numer identyfikacyjny. W uzasadnieniu jest napisane: „W wyniku przeprowadzonej 17 maja 2004 r. kontroli ustalono, że wykonawca spełnia wymagania sanitarno-techniczne konieczne do prowadzenia produkcji – pakowania jaj konsumpcyjnych określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj (Dz.U. nr 52, poz. 461) jak również wymagania UE (dyrektywa Rady 89/437). Na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. nr 86, poz. 807) nadano zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny”. Czy decyzja przedstawiona przez wykonawcę spełnia warunek postawiony przez zamawiającego, mimo że powołuje się na inne przepisy?

Zasady właściwej oceny warunku udziału w postępowaniu odnośnie do usługi, która jest nadal realizowana

Pytanie: Zamawiający w siwz i w ogłoszeniu określił warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Wymagał, aby wykonawca wykazał zrealizowanie co najmniej 1 usługi skanowania zbiorów piśmienniczych, której zakres obejmował nie mniej niż 850 000 skanów stron obiektów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie i przedstawił wykaz prac zrealizowanych w ramach świadczonych usług w tym co najmniej: 1) jednej usługi konwersji plików macierzystych do formatu prezentacyjnego, której zakres obejmował nie mniej niż 850 000 skonwertowanych obiektów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2) jednej usługi rozpoznania tekstu (OCR) na zdigitalizowanych stronach, której zakres obejmował nie mniej niż 750 000 rozpoznanych obiektów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca w wykazie usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat wskazał, że wykonał 1 500 000 skanów stron zbiorów piśmienniczych oraz usługę rozpoznania tekstu (OCR0 na 1 100 000 rozpoznanych skanów). Z załączonych do wykazu referencji wynika, że usługa, na którą powołuje się wykonawca, jest usługą na wykonanie 2 800 000 skanów, która została rozpoczęta w styczniu 2017 roku i ma trwać do lutego 2018 roku, a więc nie została jeszcze zakończona. Wystawca referencji informuje, że do 24 sierpnia 2017 r. zakończono etapy, w ramach których wykonano i odebrano bez zastrzeżeń ok. 1 500 000 skanów, tyle samo plików prezentacyjnych oraz dokonano procesu OCR na 1 100 000 plików. Czy można uznać określony powyżej warunek za spełniony, jeżeli była w nim mowa o zrealizowanej usłudze, a zabrakło odniesienia do usług ciągłych?

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel