Komisja przetargowa

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy po 1 stycznia 2021 r. oświadczenia z art. 17 ustawy Pzp pracownicy mogą złożyć na piśmie?

Pytanie: Przygotowując się do wdrożenia nowej ustawy Pzp i analizując przepisy, zauważyliśmy pewną przeszkodę, o której istnienie i ewentualne sposoby jej ominięcia pragniemy spytać. Zgodnie z treścią nowej ustawy Pzp postępowania powinny być przeprowadzane oraz dokumentowane i archiwizowane elektronicznie (wynika to m.in. z art. 70 nowej ustawy). W nowej ustawie tak jak i w starej zawarto obowiązek po stronie osoby dokonującej czynności w postępowaniu (uczestniczącej w pracach komisji) polegający na złożeniu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z uczestniczenia w jej pracach (stary art. 17, nowy art. 56). Oświadczenie to stanowi załącznik do protokołu z postępowania, więc powinno przybrać formę elektroniczną. Protokoły z obrad komisji i zgoda wyrażana przez członków akceptująca wyniki jej prac mogą być dokumentowane w postępowaniu za pomocą narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów, kont na serwisach zakupowych itp. Oświadczenie jednak musi mieć formę pisemną i spełniać wymogi zarezerwowane dla tego typu czynności zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. Czy powyższe okoliczności zobowiązują zamawiającego do zapewnienia swoim pracownikom certyfikowanych podpisów elektronicznych? Naszym zdaniem nie możemy wymagać od pracowników, aby Ci oświadczając, wykorzystywali swoje osobiste konto na ePUAP czy też inne własne narzędzie. Proszę o nakreślenie podejścia, jakie powinien przyjąć zamawiający w interpretacji wspomnianych przepisów kluczowych dla sporządzenia nowego regulaminu udzielania zamówień w instytucji zobowiązanej do stosowania ustawy Pzp.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel