Omyłki

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy wykonawca może dokonać zmiany treści oferty w postępowaniu o zamówienie

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona) zamawiający określił – jako jedno z kryteriów oceny ofert – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy o wadze 10 pkt. Taką liczbę punktów mógł uzyskać wykonawca, który w ofercie wykazał, że kierownik budowy ma przynajmniej 12 lat doświadczenia zawodowego. Warunkiem udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności zawodowej było wykazanie przez wykonawcę dysponowania przynajmniej 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży architektonicznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, która ma pełnić funkcję kierownika budowy, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży elektrycznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży sanitarnej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. Wykonawca w złożonej ofercie wskazał, że kierownik budowy, skierowany do realizacji zamówienia posiada 46 lat doświadczenia zawodowego. W wyniku oceny ofert oferta wykonawcy X uzyskała najwyższą liczbę punktów, wobec czego wezwano go w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przeciwwskazań do wykluczenia. Wykonawca X w wyznaczonym terminie złożył m.in. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym widniał m.in. kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych i sanitarnych. Z przedstawionego wykazu nie wynikało jednak, aby wskazana w nim osoba kierownika budowy posiadała doświadczenie w wymiarze 46 lat. Nie było tam też informacji w odniesieniu do kierowników robót z branży elektrycznej i sanitarnej. Wobec powyższego zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie liczby lat doświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej. W wyznaczonym terminie wykonawca uzupełnił wykaz, jednak dokonał w nim zmiany i tak w miejsce kierownika budowy wskazał inną osobę, która posiadała wymagane uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w branży architektonicznej, jednak jej doświadczenie wynosiło 26 lat. Dokonano również zmiany kierownika robót branży elektrycznej na inną osobę, która jednak posiadała określone w SIWZ uprawnienia i legitymowała się wymaganym doświadczeniem. Należy podkreślić, że kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych, wymieniony zarówno w pierwotnym wykazie, jak i ten wymieniony w wykazie złożonym w wyniku wezwania do uzupełnienia, stanowią zasób własny wykonawcy X (umowa zlecenia). Czy mając powyższe na uwadze, wykonawca X był uprawniony do zmiany pierwotnie wskazanego kierownika budowy na etapie wyjaśnień, przy czym zarówno pierwotnie wskazany kierownik budowy, jak i jego następca stanowią zasób własny wykonawcy X?

Kiedy zamawiający może dokonać poprawy treści oferty zgodnie z ustawą Pzp

Pytanie: Zamawiający wymagał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu, w którym wykonawcy byli zobowiązani do podania posiadanych przez oferowany sprzęt parametrów technicznych oraz cech technicznych i funkcjonalnych. Przedmiotowy wykaz stanowił treść ofert. Zamawiający przygotował wzór tego wykazu w postaci tabeli, gdzie w poszczególnych jej pozycjach wykonawcy mieli wpisać parametry i cechy posiadane przez oferowany sprzęt. Jednocześnie na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona, przedłożenia dokumentacji technicznej producenta oferowanego sprzętu. Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, przedłożył wykaz sprzętu sporządzony na wzorze przygotowanym przez zamawiającego. Analiza przedmiotowego wykazu ujawniła, że w jednej pozycji wykonawca nie podał informacji odnoszącej się do jednego wymogu (posiadanie przez oferowany sprzęt ekranu LCD). Jednocześnie wykonawca ten wraz z ofertą przedłożył dokumentację techniczną producenta sprzętu, z której wynika, że oferowany sprzęt posiada przedmiotowy ekran LCD. Zaistniała sytuacja zrodziła następujące pytanie: czy zamawiający w ogóle może dokonać analizy oferty z uwzględnieniem przedłożonej dokumentacji technicznej, mimo iż zasadniczo jest to dokument przedkładany na żądanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, a jeżeli tak, czy ujawniony w wykazie pojedynczy brak informacji zamawiający może zakwalifikować jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści ofert? Czy jednak zamawiający powinien w pierwszej kolejności pozyskać co najmniej potwierdzenie aktualności informacji zawartych w tej dokumentacji poprzez wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających i dopiero potem dokonać ewentualnej kwalifikacji, czy może jednak taki brak, niezależnie od tego momentu pozyskania dokumentacji technicznej producenta sprzętu, w ogóle nie może być uznany za inną omyłkę i stanowi o niezgodności treści ofert z treścią SIWZ?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel