Omyłki

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Dodanie nowych pozycji w kosztorysie i duplikacja istniejących – czy potraktować to jako omyłkę?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na budowę przedszkola złożono 6 ofert. W dwóch przypadkach wykonawcy w kosztorysach ofertowych ujęli dodatkowe pozycje. Jeden dodał 4 pozycje, które nie były przewidziane w przedmiarach robót o łącznej wartości dodanych pozycji 766 zł (cena całej oferty to 860.000 zł). Drugi wykonawca w trzech przypadkach zdublował pozycje, co jest widoczne nawet w numeracji pozycji (np. dwa razy jest wpisana numeracja pozycji 66), przy czym niestety w zdublowanych pozycjach zostały wpisane różne ceny jednostkowe (w jednej – 2,45 zł/1 m a w tej poniżej – niejako zdublowanej jest cena 29,22 zł). Zamawiający w treści siwz przyjął, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W odpowiedzi na zapytania wykonawców zamawiający udzielił wyjaśnień, że „Kosztorys ofertowy wykonawcy składany wraz z formularzem oferty powinien być sporządzony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz na realizację przedmiotowej inwestycji, którego uszczegółowienie zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do siwz składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wycenę wszystkich pozycji wskazanych w przedmiarach robót, w zakresie oraz w ilościach w nich podanych. Jeżeli wykonawca na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego dostrzega jakieś braki lub rozbieżności w opublikowanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę przygotowania kosztorysu ofertowego proszony jest o pilne ich zgłoszenie zamawiającemu, tak aby mógł się on do nich odnieść oraz poinformować wszystkich wykonawców potencjalnie zainteresowanych zamówieniem o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian czy poprawek dotyczących opublikowanej dokumentacji, w tym przedmiarów robót. Samowolne wprowadzenie przez wykonawcę pewnych dodatkowych pozycji kosztorysowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz, a także pominięcie w kosztorysie ofertowym wyceny pewnych pozycji ujętych w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz – zostanie potraktowane przez zamawiającego, jako złożenie oferty niezgodnej z treścią siwz (chyba, że zaistnieją przesłanki uzasadniające poprawę oferty przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp)”. Czy zamawiający powinien odrzucić obie oferty czy może z uwagi na bagatelną wartość dodanych pozycji kosztorysowych dokonać samodzielnego ich skreślenia i poprawić oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z formularzem ofertowym opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, dla którego postawił w siwz wymóg: „Wykonawca jest zobowiązany opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego. W przypadku braku opisu któregoś parametru bądź funkcji, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie odpowiada treści siwz (w przypadku parametrów opisanych z użyciem określeń min./maks. należy wpisać oferowaną jednoznaczną ilość bez określeń min./maks.)”. Wykonawcy byli zobowiązani podać w opisie także producenta, model i identyfikator sprzętu. Odnosząc się do wymagań zamawiającego dla poszczególnych składowych sprzętu wskazanych w kolumnie nazwanej: „Wymagania minimalne”/„Oferta wykonawcy” należało opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje. Jeden z wykonawców dla części składowych nie podał wszystkich wymaganych funkcji lub parametrów. Czy zamawiający, na podstawie wskazanego przez wykonawcę producenta, modelu i identyfikatora sprzętu oraz ogólnodostępnych specyfikacji technicznych lub kart produktu, może samodzielnie sprawdzić, czy zaoferowany sprzęt ma niewymienioną przez wykonawcę wymaganą w siwz funkcjonalność lub parametr? Czy zamawiający w przypadku braku opisu parametru lub funkcji, których nie może zweryfikować lub ustalić na podstawie innych ogólnodostępnych źródeł, może, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić się o wyjaśnienie do wykonawcy? Czy musi odrzucić ofertę?

Aby skorygować ofertę, wolno wezwać wykonawcę do potwierdzenia informacji

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu wykonawcy byli zobowiązani do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. W dwóch jego pozycjach jednostkę rozliczeniową przy pracach polegających na wygrabianiu liści i koszeniu trawników stanowiła powierzchnia 100 m2. Dwóch wykonawców w tych pozycjach podało ceny jednostkowe 10,80 i 24,28 zł oraz 19,44 i 21,60 zł za wygrabienie i wykoszenie 100 m2. Natomiast wykonawca, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, omyłkowo podał ceny za 1 m2 w wysokości 0,20 i 0,14 groszy, zamiast wymaganej ceny za 100 m2. Zapis przykładowej pozycji w tabelarycznym formularzu cenowym tego wykonawcy wygląda następująco: Rodzaj prac/koszenie trawników/jednostka rozliczeniowa/100 m2/cena jednostkowa netto w PLN/0,13 gr/stawka VAT/8%/cena jednostkowa brutto w PLN/0,14 gr/ prognozowana ilość w okresie trwania umowy/117360 m2/wartość prac w PLN/16.430,40 zł. Z przemnożenia ceny jednostkowej brutto i prognozowanej ilości w okresie trwania umowy wynika, że cena 0,14 gr dotyczy 1 m2. Czy w tej sytuacji można: zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o potwierdzenie, czy ceny w tych dwóch pozycjach faktycznie dotyczą rozliczenia za 1 m2 zamiast 100 m2 oraz ewentualnie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 (lub 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp poprawić podane ceny za 1 m2 na rozliczenie za 100 m2? Dokonana korekta nie powodowałaby żadnych istotnych zmian w treści oferty, polegałaby jedynie na formalnym przeliczeniu cen z rozliczenia za 1 m2 na rozliczenia za 100 m2. Jeden z konkurujących wykonawców żąda, aby uznać, iż ceny 0,14 i 0,20 gr są w istocie cenami za 100 m2 i należy dokonać poprawek tych pozycji w ten sposób, że wartość prac w tych dwóch pozycjach zamiast 3.912 i 16.430,40 zł powinna wynosić odpowiednio 39,12 i 164,30 zł za wygrabienie 19650 m2 i wykoszenie 117360 m2.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel