Omyłki

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Wykonawca nie wskazał roku produkcji i silnika oferowanego auta – czy zamawiający poprawi ofertę?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych na leasing samochodów zamawiający wymagał przedłożenia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji zaoferowanych samochodów w formie oświadczenia. Jest to dokument stanowiący stricte treść oferty. Wykonawca był zobowiązany wskazać w tym załączniku rok produkcji zaoferowanego samochodu (zamawiający dopuszczał samochody wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku i o mocy silnika min. 110 KM), markę, model zaoferowanego samochodu i parametry dotyczące minimalnej mocy silnika. Wykonawca wskazał markę i model samochodu, nie podał jednak roku produkcji i mocy silnika. Zamawiający nie wymagał w siwz przedłożenia innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. Na podstawie informacji ze strony producenta oferowanego auta wiemy jednak, że ten model był produkowany tylko z jednym silnikiem − 204KM i został wprowadzony na polski rynek w styczniu 2019 roku. Nie było zatem możliwości zaoferowania modelu innego niż z 2019 roku o mocy silnika 204 KM. Czy w takim stanie faktycznym możemy skorygować inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z treścią siwz niepowodującą istotnych zmian w treści oferty? Czy zamawiający mając taką wiedzę, powinien najpierw wezwać do wyjaśnień na podstawie 87 ust. 1 ustawy Pzp? A może powinniśmy uznać, że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na brak danych o roku produkcji i mocy silnika? Dodatkowo ten sam wykonawca po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert nie złożył oświadczenia o grupie kapitałowej, zatem zamawiający wezwał go do uzupełnienia. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu przedłożył oświadczenie, ale nie opatrzył go datą a w tytule wskazał inne postępowanie. Z raportu weryfikującego podpis elektroniczny posiadamy wiedzę, kiedy oświadczenie zostało podpisane. Czy w świetle takich okoliczności powinniśmy poprawić oświadczenie,  wpisując datę i prawidłową nazwę postępowania, czy uznać to za błąd formalny niemający wpływu na treść złożonego oświadczenia?

Jak zapobiec problemom w ocenie ofert pod kątem VAT i kiedy wolno korygować omyłki w tym zakresie?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na wykonanie prac przyrodniczych w projekcie z zakresu bioróżnorodności, w którym dopuścił składanie ofert częściowych na 3 zadania: część 1 − rekultywacja terenu, usuwanie roślin inwazyjnych i oczyszczanie stawu, część 2 − prace arborystyczne, część 3 − zakup i instalacja budek dla ptaków i ssaków. W siwz jest zapis: „Stawka VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli wykonawca skalkuluje inną stawkę VAT niż 23%, jest zobowiązany podać w ofercie podstawę prawną takiego działania. Według zamawiającego właściwe stawki VAT to: dla części 1 − 8%, dla części 2 − 23% dla dokumentacji i 8% dla usunięcia posuszu, dla części 3 − 23% na dostawę i montaż budek lęgowych”. W przypadku ofert złożonych na część 1 − jeden wykonawca zastosował preferencyjną stawkę VAT 8% i wskazał podstawę prawną swojego działania, przywołując art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni sklasyfikowana do PKWiU 81.30.10.0). Wykonawca składający drugą ofertę przyjął w zakresie części 1 stawkę 23% VAT. W zakresie części 2 tj. wykonania prac arborystycznych złożono trzy oferty. Zamawiający w kosztorysie wyceny tej części usług (część 2) prosił wykonawców o odrębne potraktowanie kosztów sporządzenia dokumentacji opisującej stan drzew i usługi usunięcia posuszu z drzew. Każdy z trzech wykonawców składających oferty wskazał tu różne stawki podatku: oferta nr 1 zawiera stawkę 23% na każdą z pozycji zamówienia, oferta nr 2 zawiera stawkę 8% na każdą z pozycji zamówienia a oferta nr 3 zawiera stawkę 8% na usuwanie posuszu i 23% na opracowanie dokumentacji opisującej stan drzewostanu. W zakresie części 3 dotyczącej dostawy i montażu budek lęgowych dla ptaków i ssaków jest podobnie. W jednej ofercie wykonawca oświadczył, że nie jest płatnikiem VAT, w dwóch ofertach zastosowano stawkę 23%, a w jednej 8%. Z wyjątkiem wykonawcy, który złożył ofertę na realizację części 1 z preferencyjną stawką podatku – pozostali nie określili podstawy prawnej stawek preferencyjnych. Zamawiający wystąpi zatem do nich o złożenie wyjaśnień w tym zakresie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Jakie działania powinien podjąć zamawiający? Czy należy zwrócić się do wykonawców, którzy złożyli oferty z 23% VAT (a właściwa jest stawka 8%) z pytaniem o podstawy prawne ich działania? Czy oferty z niewłaściwą stawką VAT powinny być odrzucone jako zawierające błędy w obliczeniu ceny? Czy zamawiający powinien je przyjąć, niejako przerzucając na wykonawcę ryzyko, że po zastosowaniu podstawowej stawki podatku, jego oferta jest droższa i plasuje się na niższym miejscu w rankingu? Czy może należy poprawić te stawki na właściwe? Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

Pytanie: Nasze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy Pzp tj. w procedurze odwróconej. Jestem na etapie po otwarciu ofert (wpłynęły dwie oferty).Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany był przedłożyć formularz cenowy, w którym miał we własnym zakresie, w formie kalkulacji wyszczególnić wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia. Jeśli chodzi o ilości, to zamawiający wpisał w formularzu ,,zgodnie ze specyfikacją systemu X”. W udostępnionej specyfikacji systemu (OPZ) zamawiający wpisał ,,ilość zgodnie z załączonym rysunkiem”. Zamawiający udostępnił dwa plany systemu oraz jeden schemat ideowy. Wykonawca nr 1 w kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał tę samą wartość co w kolumnie „Cena jednostkowa netto”. Wydaje się nam, że podał cenę za komplet. Cenę jednostkową brutto wykonawca wyliczył na podstawie ceny jednostkowej netto (tożsamej z łączną wartością netto) uwzględniając przyjętą stawkę VAT. Cena jednostkowa brutto jest tożsama z łączną wartością brutto. Wykonawca nr 2 wpisał w pozycji cena jednostkowa netto wartość i na jej podstawie oraz uwzględniając VAT, wyliczył cenę jednostkową brutto. W kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał wartość, jednak nie wiemy, w jaki sposób ją wyliczył. Czy można „uratować” postępowanie, np. wzywając obu wykonawców, żeby wyjaśnili, w jaki sposób obliczyli cenę w powyższych pozycjach?

Kiedy błędne stawki VAT będą podstawą odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych. Wykonawcy mieli wypełnić formularz ofertowy i podać cenę za realizację zamówienia łącznie z VAT w określonej wysokości. Jednocześnie wykonawca miał wypełnić formularz cenowy i wpisać wartości netto, VAT i brutto. Na niektóre artykuły wpisano różne stawki VAT − chodzi o mapy ścienne i książki doświadczalne np. z biologii. Jedni zastosowali stawkę 5% inni 23%. W siwz sposób obliczenia ceny zapisany jest następująco: „Wykonawca w ofercie podaje cenę ofertową dla całego zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową zgodnie art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT). Cena ofertowa musi uwzględniać koszty dowozu sprzętu do miejsca określonego przez zamawiającego, montażu, ubezpieczenia, opakowania na czas trwania transportu itp. oraz wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie tabel zamieszczonych w formularzu cenowym tj. załącznik nr 1. Cena ofertowa jest sumą iloczynów cen jednostkowych oraz określonej przez zamawiającego liczby danych urządzeń/wyposażenia. Ceny jednostkowe i cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty przewidywane do poniesienia przy wykonaniu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych)”. Także umowa potwierdza, że wynagrodzenie obejmuje m.in. koszty wydania i odebrania przedmiotu umowy, w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek oraz dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.  Zamawiający nie wskazał w siwz, jaka ma być stawka VAT na poszczególne artykuły. Spotykam różne opinie − jedni uważają, że stawka 23% może być stosowana zawsze, gdyż jest to stawka podstawowa a wszelkie inne stawki podlegają badaniu. Inni zaś uważają, że ten trend w KIO się zmienia i że w tej chwili nie tylko zaniżona, ale również zawyżona stawka VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Jak prawidłowo wybrać ofertę?

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj zmiany w zamówieniach podprogowych

 20 listopada (środa), godz. 10-11

transmisja live

Zarejestruj się bezpłatnie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel