Omyłki

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów leczniczych i wymaga, aby wykonawca podał w ofercie termin realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert: a) produkty lecznicze zadania nr 1–24, 26–27 • 1 dzień – 2 pkt • 2 dni – 1 pkt b) produkty lecznicze zadanie nr 25 z importu docelowego • 21 dni – 2 pkt • 22 dni – 1 pkt. Kryterium terminu realizacji ma wagę 2%, a ceny – 98%. Zamawiający wskazał w siwz maksymalny wymagalny termin realizacji zamówienia „Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż: - 2 dni dla zadań 1–24, 26–27, - 22 dni dla zadania 25 – z importu docelowego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego”. Zamawiający nie określił w siwz skutków niepodania terminu w ofercie.  Jeden z wykonawców nie wskazał tego terminu. Oświadczył jednak: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w siwz”. Zamawiający wystosował do wykonawcy pismo o wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: „Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca omyłka: Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz), w rozdziale V pkt 2, ppkt 2.1, lit. a nie uzupełnił danych dotyczących oferowanego terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw). Wyżej wymieniona omyłka została uznana za omyłkę niepowodującą istotnej zmiany treści złożonej oferty, ponieważ wykonawca w ofercie w rozdziale V ust. 7 oświadczył, że przyjął do wiadomości i wyraził zgodę na swoje obowiązki zgodnie z wymogami określonymi w siwz. W siwz, w rozdziale XI ust. 3 pkt 3.1 i 3.2 zamawiający określił zaś wymagania w zakresie terminu i warunków dostaw. W związku z oświadczeniem, jakie wykonawca wyraził w ofercie, zamawiający uznał jego omyłkę polegającą na niewpisaniu terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) za nieistotną. Ponadto kryterium – termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw), wynosił 2%, co w żaden sposób nie wpływa na treść oferty i zaoferowany asortyment. Natomiast oświadczenie złożone przez wykonawcę potwierdza realizację dostaw w najdłuższym możliwym terminie, tj. dla zadań nr 1–24, 26–27 – 2 dni i takie dane zamawiający przyjął jako kryterium oceny oferty. Przy uwzględnieniu poprawki wynikającej z zaistniałego błędu niepowodującej istotnej zmiany treści oferty, zamawiający uznaje, że kryterium nr 2 – termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) wynosi 2 dni. W przełożeniu na punkty wykonawca otrzyma w tym kryterium 1 pkt”. Czy działania zamawiającego są prawidłowe? Czy należy odrzucić taką ofertę?

Zamawiającemu nie wolno korygować przedmiotu świadczenia opisanego w ofercie

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na modernizację oświetlenia zewnętrznego. Wykonawcy byli zobowiązani dołączyć do oferty wykaz proponowanych opraw spełniających określone przez zamawiającego wymagania techniczne. Najlepszy wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia, poza dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, dokumentów w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Chodziło o: kartę katalogową, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niej parametrów i cech określonych odpowiednio w dokumentacji technicznej, deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE lub równoważnego oraz certyfikat dla znaku ENEC lub równoważnego, próbki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt. Wykonawca dostarczył dokumenty oraz oprawę innego typu, niż określił to w załączniku do oferty – zestawienie opraw, wskazując że oferta obarczona jest nieistotnym błędem, gdyż omyłkowo wpisał do zestawienia inną oprawę, niż zakładał. Jego zdaniem zamawiający dysponując dokumentami dotyczącymi nowej oprawy, może poprawić w ofercie zaistniały błąd. Pierwotnie zaproponowana przez wykonawcę oprawa nie spełnia wymogów technicznych określonych w siwz. Czy oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?

Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędów zamawiającego

Jak w praktyce wyjaśniać nieścisłości w ofertach, nie narażając się na zarzuty innych wykonawców?

Pytanie: Zamawiający przeprowadzał przetarg na roboty budowlane i innych specyficzne roboty, które miały nastąpić po wykonaniu tych podstawowych. W siwz wskazano, że termin rozpoczęcia następuje w odniesieniu do: robót – w dniu podpisania umowy, robót budowlanych – 2 miesiące od daty podpisania umowy, innych specyficznych robót – 3 miesiące od daty podpisania umowy. Kryteriami oceny ofert były cena oraz termin wykonania innych robót specyficznych: 15 pkt – gdy zaoferowany termin ulega skróceniu o 3 tygodnie, 10 pkt – gdy zaoferowany termin ulega skróceniu o 2 tygodnie, 5 pkt – gdy zaoferowany termin ulega skróceniu o 1 tydzień, 0 pkt – gdy zaoferowany termin jest zgodny z terminem wskazanym przez zamawiającego w siwz. Termin realizacji robót budowlanych został określony w umowie sztywno jako 2 miesiące od daty jej podpisania, zaś termin realizacji innych specyficznych robót miał być uzupełniony w zależności od tego, co wykonawca zaproponował w ofercie. W formularzu oferty zaś wskazano, że wykonawca wykona roboty budowlane w terminie zgodnym z siwz, a pozostałe specjalistyczne roboty w terminie ……. [do uzupełnienia] od dnia podpisania umowy. Wykonawca musiał też oświadczyć w ofercie, że akceptuje treść siwz i projektu umowy. Jeden z wykonawców w miejsce wykropkowane wpisał 1 tydzień. Podczas wyjaśnień wskazał, że omyłkowo nie zsumował terminu robót budowlanych i robót specyficznych tylko od razu podał termin wykonania robót specyficznych. Należy wskazać, że termin wykonania robót specyficznych wskazany przez wykonawcę byłby całkowicie nierealny. Czy zamawiający ma obowiązek poprawić omyłkę wykonawcy, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel