Omyłki

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Korekta kosztorysu ofertowego w odniesieniu do liczby oferowanych towarów i ich cen

Pytanie: Przedmiotem zamówienia są prace projektowe. Wykonawca wraz z wypełnionym formularzem oferty złożył kosztorys ofertowy. W kosztorysie tym był zobowiązany podać, oprócz cen za poszczególne opracowania, cenę za wznowienia punktów granicznych, podziały nieruchomości oraz nadzory autorskie. Intencją zamawiającego było, aby cenę za te pozycje kosztorysu wykonawca obliczył poprzez pomnożenie wskazanej w nim (ustalonej przez zamawiającego) ilości odpowiednio wznowień, podziałów i nadzorów przez zaproponowaną przez siebie cenę za 1 wznowienie, podział i nadzór. Intencja ta została wyrażona we wzorze umowy w postaci m.in. następującego zapisu (dotyczy podziału nieruchomości): „W skład wynagrodzenia wchodzi m.in. wynagrodzenie za dokumentację wskazaną w danej pozycji kosztorysu ofertowego w wysokości ….. zł brutto, przy czym jest to maksymalne wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, przy założeniu wykonania 15 projektów podziału, co oznacza, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie po …….. zł brutto za sporządzenie 1 projektu”. Wykonawca wskazał ceny za ww. pozycje, jednak wartość tych pozycji nie stanowi iloczynu ceny i ww. ilości. Przykład (wyciąg z kosztorysu ofertowego): „Opis pozycji: Dokumentacja dotycząca podziałów (do wyceny należy przyjąć 10 podziałów); Cena w złotych za 1 podział: 1.000 zł, Cena w złotych za 10 podziałów: 8.000 zł”. Czy ww. niezgodność stanowi oczywistą omyłkę rachunkową? Czy zamawiający powinien poprawić ją w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy poprzez podzielenie wartości pozycji przez ceny jednostkowe? Cena pozostanie w takim przypadku bez zmian. Czy może należy przemnożyć ceny jednostkowe przez liczbę jednostek i obliczyć w ten sposób wartość pozycji (cena w tym przypadku wzrośnie)? A może należy  zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie kalkulacji ceny za wykonanie tej pozycji kosztorysu ofertowego? W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Pozostali trzej wykonawcy postąpili zgodnie z intencją zamawiającego.

Wykonawca nie wskazał roku produkcji i silnika oferowanego auta – czy zamawiający poprawi ofertę?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych na leasing samochodów zamawiający wymagał przedłożenia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji zaoferowanych samochodów w formie oświadczenia. Jest to dokument stanowiący stricte treść oferty. Wykonawca był zobowiązany wskazać w tym załączniku rok produkcji zaoferowanego samochodu (zamawiający dopuszczał samochody wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku i o mocy silnika min. 110 KM), markę, model zaoferowanego samochodu i parametry dotyczące minimalnej mocy silnika. Wykonawca wskazał markę i model samochodu, nie podał jednak roku produkcji i mocy silnika. Zamawiający nie wymagał w siwz przedłożenia innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. Na podstawie informacji ze strony producenta oferowanego auta wiemy jednak, że ten model był produkowany tylko z jednym silnikiem − 204KM i został wprowadzony na polski rynek w styczniu 2019 roku. Nie było zatem możliwości zaoferowania modelu innego niż z 2019 roku o mocy silnika 204 KM. Czy w takim stanie faktycznym możemy skorygować inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z treścią siwz niepowodującą istotnych zmian w treści oferty? Czy zamawiający mając taką wiedzę, powinien najpierw wezwać do wyjaśnień na podstawie 87 ust. 1 ustawy Pzp? A może powinniśmy uznać, że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na brak danych o roku produkcji i mocy silnika? Dodatkowo ten sam wykonawca po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert nie złożył oświadczenia o grupie kapitałowej, zatem zamawiający wezwał go do uzupełnienia. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu przedłożył oświadczenie, ale nie opatrzył go datą a w tytule wskazał inne postępowanie. Z raportu weryfikującego podpis elektroniczny posiadamy wiedzę, kiedy oświadczenie zostało podpisane. Czy w świetle takich okoliczności powinniśmy poprawić oświadczenie,  wpisując datę i prawidłową nazwę postępowania, czy uznać to za błąd formalny niemający wpływu na treść złożonego oświadczenia?

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel