Omyłki

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

Pytanie: Wykonawca miał obowiązek przedstawienia ceny w formularzu ofertowym we wskazanych do tego komórkach. Dodatkowo w tabeli miał dokonać matematycznego działania poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość danego asortymentu pozostającą w zapotrzebowaniu zamawiającego. Poniżej przedstawiam układ, jaki został opracowany w formularzu ofertowym: „1.2. Cena zamówienia brutto: ……………………… PLN Słownie: …................................ Stawka VAT: ………. % Kwota VAT: ………. PLN Wartość netto zamówienia: ……….. PLN Słownie: ……………………......... Tabela nr 2 L.p. Urządzenie Model (typ, symbol)/producent j.m. Cena jedn. netto [PLN] Ilość wartość netto zamówienia [PLN] kol. 5 x kol. 6 1 2 3 4 5 6 7 1. szt. 29. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku”. W treści siwz nie mam wskazania, że wartość z kolumny 7 tabeli należy przenieść do „wartości netto zamówienia” powyżej, ponieważ wydawało mi się, że taki układ w formularzu ofertowym jest oczywisty i nie będzie tu żadnych wątpliwości. Jedynie w treści siwz wykonawcy otrzymali pouczenie, że cyt.: „Wszystkie składniki wskazane w pkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5. Załącznika nr 1 – formularz ofertowy, w zależności od tego na którą z części przedmiotu zamówienia jest składana oferta, muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie. W przypadku gdy oferta nie jest składana w danej części przedmiotu zamówienia, należy wykreślić odpowiedni pkt dotyczący tej części lub wpisać »nie dotyczy«. Wszystkie pola (wolne miejsca przeznaczone do wypełnienia) w tabelach nr 1–6 w ww. Załączniku nr 1 muszą być szczegółowo wypełnione. W miejscach dotyczących składników cenowych, zaoferowane i wpisane przez wykonawcę kwoty w pola tabel muszą być wyższe niż 0 i określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”. Otrzymałam 8 ofert i żaden z wykonawców nie pomylił się, oprócz jednego, do którego odnosi się moje pytanie. Wyliczył on prawidłowo wartość netto w tabeli w kolumnie 7, ale wartość tę wpisał w miejscu „cena zamówienia brutto” i dokonał dalszych czynności odjęcia od tej ceny stawki VAT. W konsekwencji w wartości netto pojawiła się inna kwota jak w kolumnie 7 tabeli. W jaki sposób i czy w ogóle można to poprawić? Czy zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Wykonawca może wówczas stwierdzić, że przez nieuwagę wyliczoną przez niego wartość netto potraktował jako cenę zamówienia brutto, ale również może odpowiedzieć, że omyłkowo zawarł w tabeli cenę zamówienia brutto i w kolumnie cena jednostkowa jest cena brutto nie netto – co wtedy zrobić?

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel