Kryteria oceny ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Próbka sprzętu komputerowego czy prezentacja jego funkcjonalności – którą metodę wybrać?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem i zamierzamy przeprowadzić postępowanie na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem (PACS, HIS i RIS). Szacowana kwota zamówienia przekroczy próg unijny. W ramach sprawdzenia funkcjonalności oprogramowania chcielibyśmy przeprowadzić demonstracje/prezentacje oprogramowania. Zdaniem UZP, biorąc pod uwagę konsekwencje ekonomiczne i finansowe, na jakie mogą zostać narażeni wykonawcy w związku z koniecznością złożenia próbek oferowanych towarów, w szczególności w przypadku dóbr charakteryzujących się znaczną wartością, zasadne wydaje się rozważenie możliwości rezygnacji z żądania ich złożenia na rzecz przeprowadzenia przez wykonawcę prezentacji oferowanych towarów. Nasi informatycy nie wiedzą jednak, jak uniknąć w scenariuszu prezentacji odniesienia do próbki, skoro chcemy, aby wykonawca z najkorzystniejszą ofertą dostarczył komputer wraz z oprogramowaniem. Przygotowane przez wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) ma być zainstalowane na sprzęcie wykonawcy (przenośny komputer) w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia) pozwalającego na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalności. Chcieliby też, aby wykonawca użył obrazu dysku (niezaszyfrowanego) lub kopii zapasowej na nośniku elektronicznym. Co w przypadku takiej prezentacji jest załączane do dokumentacji postępowania? Bo w przypadku próbki będzie to laptop z oprogramowaniem, ale czy wtedy musimy przechowywać ten sprzęt przez 4 lata? Jak w takiej sytuacji odróżnić żądanie próbki od demonstracji? Jak miałaby wyglądać taka prezentacja/demonstracja, ale nie próbka?

Co jeśli wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż wymagana?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (procedura krajowa) zamawiający w zapisach siwz przyjął dwa kryteria oceny ofert: 1)      cenę 60%, 2)      termin gwarancji 40% (12−24 miesięcy). Zamawiający otrzymał m.in. dwie oferty, które zawierają termin gwarancji powyżej 24 miesięcy. W zapisach siwz wskazano, że „minimalny termin gwarancji wynosi 12 miesięcy a maksymalny 24 miesiące. Jeśli wykonawca w swojej ofercie przedstawi termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona”. Natomiast w siwz nie ma zapisu odnoszącego się do działania zamawiającego, gdy wykonawca poda termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące. Czy mimo to mogę przystąpić do badania oferty najkorzystniejszej cenowo z okresem gwarancji 60 miesięcy? Oferta nr 1 gwarantuje maksymalny termin gwarancji, który zamawiający chciał uzyskać, tj. 24 miesiące. Czy wobec tego, mogę uznać, że w ofercie nr 1 zaproponowano 24-miesięczny okres gwarancji, który użyję do liczenia punktów? Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, bo jej treść nie odpowiada treści siwz? Czy przedstawiony dłuższy termin gwarancyjny mogę zakwalifikować jako niezgodność z zapisami siwz? Moim zdaniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty w razie każdej niezgodności tej oferty z treścią siwz, a nie tylko w przypadkach określonych w siwz. Oznacza to zatem, że zastrzeżenie w specyfikacji odrzucenia oferty z powodu zaoferowania krótszego niż 24 miesiące okresu gwarancji nie zwalnia zamawiającego z obowiązku odrzucenia oferty także w innych sytuacjach, niesprecyzowanych w siwz, które polegają na niezgodności treści z treścią siwz (sygn. akt KIO/KD/8/16).

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel