Kryteria oceny ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy doświadczenie projektanta może stanowić kryterium oceny ofert i warunek udziału w jednym postępowaniu?

Pytanie: Przygotowujemy się do wszczęcia postępowania w formule zaprojektuj-wybuduj. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wymóg, aby wykonawca dysponował do realizacji zamówienia projektantem, który przygotował minimum jedną dokumentację. Chcemy natomiast punktować tych wykonawców, którzy dysponują projektantami o większym doświadczeniu w tym zakresie. Czy wobec tego określając jako jedno z kryteriów oceny ofert – dodatkowe doświadczenie projektanta – możemy żądać, aby wraz z ofertą i oświadczeniem na temat wykonanych przez projektanta dokumentacji wykonawca załączył również dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie? Czy poniższy zapis jest dopuszczalny? „Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe projektanta w ofercie należy: 1)     wpisać imię i nazwisko projektanta branży gazowej, 2)     podać informację nt. wykonanych przez wskazanego projektanta dokumentacji projektowych, obejmujących budowę instalacji gazu LPG w okresie ostatnich 5 lat, 3)     załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie przez projektanta wykazanych dokumentacji projektowych (referencje, opinie, zaświadczenia złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem). Zamawiający zastrzega, że brak którejkolwiek z tych trzech informacji będzie skutkować przyznaniem 0 punktów w przedmiotowym kryterium. Dokumenty potwierdzające doświadczenie projektanta, które wykonawca składa wraz z ofertą celem uzyskania punktów w kryterium „jakość – doświadczenie projektanta” nie podlegają uzupełnieniu.

Próbka sprzętu komputerowego czy prezentacja jego funkcjonalności – którą metodę wybrać?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem i zamierzamy przeprowadzić postępowanie na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem (PACS, HIS i RIS). Szacowana kwota zamówienia przekroczy próg unijny. W ramach sprawdzenia funkcjonalności oprogramowania chcielibyśmy przeprowadzić demonstracje/prezentacje oprogramowania. Zdaniem UZP, biorąc pod uwagę konsekwencje ekonomiczne i finansowe, na jakie mogą zostać narażeni wykonawcy w związku z koniecznością złożenia próbek oferowanych towarów, w szczególności w przypadku dóbr charakteryzujących się znaczną wartością, zasadne wydaje się rozważenie możliwości rezygnacji z żądania ich złożenia na rzecz przeprowadzenia przez wykonawcę prezentacji oferowanych towarów. Nasi informatycy nie wiedzą jednak, jak uniknąć w scenariuszu prezentacji odniesienia do próbki, skoro chcemy, aby wykonawca z najkorzystniejszą ofertą dostarczył komputer wraz z oprogramowaniem. Przygotowane przez wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) ma być zainstalowane na sprzęcie wykonawcy (przenośny komputer) w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia) pozwalającego na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalności. Chcieliby też, aby wykonawca użył obrazu dysku (niezaszyfrowanego) lub kopii zapasowej na nośniku elektronicznym. Co w przypadku takiej prezentacji jest załączane do dokumentacji postępowania? Bo w przypadku próbki będzie to laptop z oprogramowaniem, ale czy wtedy musimy przechowywać ten sprzęt przez 4 lata? Jak w takiej sytuacji odróżnić żądanie próbki od demonstracji? Jak miałaby wyglądać taka prezentacja/demonstracja, ale nie próbka?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel