Kryteria oceny ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Ocena ofert według kryterium cen jednostkowych

Pytanie: Zamawiający zamierza ogłosić postępowanie na zamówienie remontów dróg gruntowych. W związku z tym, iż chce realizować naprawy, których wykonanie będzie niezbędne w przyszłości, chciałby przeprowadzić to zadanie przy rozliczeniu na podstawie cen jednostkowych. Jak prawidłowo przeprowadzić taką procedurę? Czy jest możliwość określenia cen jednostkowych, np. za naprawę dróg gruntowych: 1) z wykorzystaniem gruntu rodzimego (1 m3), 2) tłuczniem kamiennym (1 m3), 3) miałem kamiennym (1 m3), a następnie określenie szacowanych ilości dla poszczególnych zakresów oraz podanie maksymalnej wartości nominalnej zamówienia (wysokość środków w budżecie oraz określenie maksymalnego poziomu zaciągnięcia zobowiązania na lata przyszłe przy zadaniach zapewniających ciągłość działania – przy umowach dłuższych niż 1 rok budżetowy)? Jak wówczas ocenić oferty – czy mnożąc zaoferowane ceny jednostkowe w ofercie przez planowane ilości (z zastrzeżeniem, iż te mogą ulec zmianie) i porównując kryterium powstałej w ten sposób jednej kwoty (sumy poszczególnych cen jednostkowych przemnożonych przez szacowane ilości)? Czy konieczne jest określenie w kryterium oceny ofert wag dla poszczególnych cen jednostkowych (np. cena 1 – 20 pkt, cena 2 – 45 pkt, cena 3 – 35 pkt) i wybór oferty najkorzystniejszej po przeliczeniu kryterium według wzoru: cena jednostkowa najtańsza liczba pkt danej ceny jednostkowej/cena jednostkowa badana 100%? Suma wartości poszczególnych cen jednostkowych służyłaby wówczas jedynie określeniu, czy zachodzi ewentualna przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych z podziałem na 5 zadań. W opisie przedmiotu zamówienia komórka merytoryczna zawarła zapis „Dotyczy zadań: 1, 3, 4, 5 – wykonawca musi dołączyć do oferty: forma pisemna oferty: grafikę wydrukowaną w formacie A4, forma elektroniczna oferty: grafikę w pdf zaprojektowaną wg wytycznych zamawiającego, opierając się na Systemie Identyfikacji Wizualnej Lotniczej Akademii Wojskowej, w celu umożliwienia zamawiającemu oceny przedmiotu zamówienia w kryterium projekt graficzny”. Powyższe byłoby następnie poddane ocenie jako kryterium oceny oferty z wagą 30% – zgodność z Księgą Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) zamawiającego: 0 pkt – jeśli wykonanie w przesłanej grafice zostanie ocenione jako nieodpowiednie, niespełniające standardów SIW, 15 pkt – w przypadku przeciętnej/dostatecznej zgodności przesłanej grafiki z SIW oraz przeciętnej formy opracowania graficznego, 30 pkt – jeśli wykonanie przesłanej grafiki będzie spełniało wszystkie wymogi SIW i wytyczne zamawiającego oraz nie będzie zastrzeżeń co do umiejętności zastosowania Księgi Marki i kadrowania zdjęć przez grafika kreatywnego. Dokładne wytyczne co do zaprojektowania po jednej grafice dla zadania 1, 3, 4 i 5 są określone w odrębnym załączniku dołączonym do postępowania przetargowego (załącznik nr 6 do siwz). Z powyższego i z wyjaśnień komórki merytorycznej wynika, że wykonawca musiałby wytworzyć coś, co jeszcze nie istnieje i to tylko na potrzeby tego postępowania. Stanowiłoby to potem część przedmiotu zamówienia. Nie jest to klasyczna próbka czegoś, co już wyprodukowano. Czy w świetle przepisów prawa, a zwłaszcza § 13 rozporządzenia w sprawie dokumentów, zamawiający może w ogóle żądać dostarczenia takiej grafiki, po to aby potem poddać ją ocenie na etapie składania ofert? Poza powyższymi zapisami komórka merytoryczna nie wskazała kryteriów tej oceny. Czy kryterium w tej postaci jest zgodne z przepisami prawa?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel