Kryteria oceny ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zapisy siwz należy interpretować wprost, tak by wykonawcy nie byli zaskoczeni nowymi wymogami

Pytanie: Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający przyjął 2 kryteria oceny ofert – cena 60% oraz termin przedłużenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 40%. Kryterium opisano w następujący sposób: „Punkty przyznawane za kryterium przedłużenie okresu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zostaną przyznane w skali od 0 do 40 pkt na podstawie informacji podanej przez wykonawcę w formularzu oferty i w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zgodnie z poniższymi założeniami: przedłużenie okresu gwarancji o 12 m-cy – 20 pkt, przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce – 40 pkt. Podstawowy okres gwarancji dla danego asortymentu został określony w OPZ a liczony jest od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. W przypadku niepodania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na minimalny określony w OPZ okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy i w związku z powyższym otrzyma 0 pkt w tym kryterium. W przypadku podania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji dłuższego niż 24 m-ce, zamawiający przyzna takiej ofercie 40 pkt”. Zamawiający nie przewidział, że wykonawca w obrębie danego pakietu zaoferuje dla każdej pozycji asortymentowej różne terminy przedłużenia okresu gwarancji. W pakiecie nr X zostały złożone 2 oferty. Wykonawca A złożył ofertę bez przedłużania okresu gwarancji i z wyższą ceną a wykonawca B ofertę z niższą ceną i różnymi terminami przedłużenia gwarancji dla pozycji asortymentowych wchodzących w skład pakietu X. W pakiecie Y ten sam wykonawca B złożył jedyną ofertę z różnymi terminami przedłużenia okresu gwarancji. Czy w związku z brakiem szczegółowego opisu kryterium, dotyczącego takiego przypadku, zamawiający może dokonać oceny poprzez przyznanie punktów zgodnie z opisem kryteriów dla każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie a następnie wyliczenie średniej arytmetycznej dla danego pakietu, czy powinien unieważnić postępowanie np. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Pytanie: Kryterium oceny ofert na nadzór inwestorski będzie punktowane następująco: „Kryterium będzie oceniane na podstawie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług. Za każdą udokumentowaną usługę opisaną w punkcie 5.3. ppkt 1 lit. a zostaną przyznane punkty w następujący sposób: • 1 usługa – 10 pkt, • 2 usługi – 20 pkt, • 3 usługi – 30 pkt, • 4 usługi – 40 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 40. Ocena warunku zdolności technicznej lub zawodowej będzie się odbywać następująco: „Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową nowego lub rozbudową bądź przebudową istniejącego budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki ich usytuowanie; Dz.U. z 2017 r. poz.2285) o kubaturze nie mniejszej niż 8.000 m3 (…)”. Po wezwaniu najwyżej ocenionego wykonawcy do złożenia referencji wynika, że wykonał on 3 usługi, gdyż jedna jest w trakcie wykonywania a deklarował w formularzu ofertowym 4 usługi. Czy w związku z tym należy ponownie wrócić do oceniania ofert i przyznać najwyżej ocenionemu wcześniej wykonawcy 30 pkt za 3 usługi a nie jak wcześniej 40 pkt za 4 usługi?

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel