zamówienie podprogowe

Ocena ofert w postępowaniu podprogowym – warto zawczasu ustalić jednoznaczne zasady

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie na zamówienie usług monitoringu i zwalczania szkodników w budynkach, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W zapytaniu ofertowym wymagał, aby złożona oferta zawierała wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1), zawierający w szczególności oferowaną cenę (brutto) oraz ceny jednostkowe brutto za elementy wymienione w rozdziale VII punkt 1.

Jednocześnie w ww. formularzu zamawiający wymagał podania cen brutto za m.in. następujące elementy wchodzące w skład usługi:

  • monitoring i zwalczanie szkodników w budynku hotelu (za okres 11 miesięcy),
  • dezynsekcję i deratyzację 2 razy w roku w budynkach.

Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty pocztą, kurierem, w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie wymagał, aby oferty złożone e-mailem były opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym. W toku postępowania w odpowiedzi na pytanie wykonawcy zamawiający zmienił formularz ofertowy, poprzez zmianę wymogu wyceny następującego elementu: „cena za przeprowadzenie deratyzacji 2 razy w roku w budynkach” (wykreślono dezynsekcję). Jest to zgodne z projektem umowy pierwotnie załączonym do zapytania ofertowego.

Wykonawcy złożyli oferty na poprawionym formularzu, za wyjątkiem jednego, który zaoferował najniższą cenę. Wykonawca ten złożył ofertę (jeszcze przed dokonaniem zmian przez zamawiającego) na niezmienionym formularzu, podając cenę za przeprowadzenie w budynkach dezynsekcji i deratyzacji 2 razy w roku. Jakie dalsze kroki powinien podjąć zamawiający w stosunku do oferty z najniższą ceną? Czy należy ją odrzucić jako niespełniającą wymogów? Czy można „dopytać” wykonawcę o cenę za usługę wyłącznie deratyzacji (bez dezynsekcji) w budynkach 2 razy w roku i na tej podstawie dokonać zmiany ceny ofertowej?

Ponadto jedna z ofert złożona elektronicznie nie została w ogóle podpisana – brak podpisu oraz brak imienia i nazwiska w treści wiadomości e-mail, brak podpisu oraz brak imienia i nazwiska osoby składającej ofertę na formularzu oferty. Czy należy ją odrzucić?

Inna  oferta złożona w siedzibie zamawiającego została opatrzona jedynie pieczęcią imienną właściciela firmy i nie została w żadnym miejscu własnoręcznie podpisana. Jak ją potraktować?

Czy zamawiający musi żądać dokumentów od wykonawców w procedurach podprogowych, jeśli uprzedził ich o tym wcześniej w siwz?

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym poniżej progu unijnego i z zastosowaniem procedury odwróconej zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu i wymienił kilka dokumentów, które wykonawca powinien złożyć w razie wezwania. Przepisy przed nowelizacją ustawy Pzp zawierały sformułowanie „może żądać dokumentów”, co powodowało jasną sytuację dla zamawiającego, że żądać dokumentów należy już w siwz i tym samym wykonawca powinien je złożyć wraz z ofertą.

Aktualnie art. 26 ustawy Pzp zawiera sformułowanie „może wezwać wykonawcę” co dla wielu ekspertów oznacza, że pomimo wymienienia w siwz ww. dokumentów, zamawiający ma uprawnienie (a nie obowiązek) żądania dokumentów. Może zatem niejako skrócić postępowanie i od razu przejść do wyboru oferty (w tej sytuacji potwierdzeniem spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia są złożone wraz z ofertą oświadczenia wstępne wykonawcy). Powyższą interpretację zdaje się potwierdzać opinia UZP dotycząca wzywania wykonawcy do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz opinia pn. „Czym różni się wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i ust. 2 od procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 3austawy Pzp. Skoro UZP potwierdza, że jest to uprawnienie (nie obowiązek) i że aktualizuje się dopiero po dokonaniu oceny ofert, to czy działanie zamawiającego polegające na braku wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie opisanych warunków i brak podstaw do wykluczenia wymienionych w siwz (przy czym wskazano w siwz, że są to dokumenty składane na wezwanie) jest działaniem prawidłowym?

wiper-pixel