wymogi siwz

Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument w postępowaniu

Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument w postępowaniu, cz. I

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według regulacji nowej ustawy Pzp, zamawiający – podobnie jak czynił to dotychczas – sporządza dokumenty zamówienia. Pod tym pojęciem w świetle nowych przepisów rozumiemy m.in. specyfikację warunków zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań (OPiW). W artykule przeczytasz o niezbędnych elementach SWZ związanych z przesłankami wykluczenia wykonawców z procedury. Znajdziesz w nim również porównanie treści SWZ z dotychczas funkcjonującą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  • Podobnie jak poprzednia także i nowa ustawa Pzp przewiduje okoliczności, których zaistnienie dyskwalifikuje wykonawcę z postępowania. Katalog obligatoryjnych przesłanek wykluczenia zawiera art. 108 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp. Fakultatywne podstawy wykluczenia uregulowano z kolei w art. 109 ust. 1 nowej ustawy Pzp.
  • Tak samo jak dotychczas, wystąpienie przesłanki tzw. obligatoryjnej nakłada na zamawiającego obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania. Fakultatywne  przesłanki skutkują natomiast pojawieniem się po stronie zamawiającego takiego obowiązku, tylko wówczas, jeżeli przewidział przesłanki w danym postępowaniu.
  • Analizując nowe podstawy wykluczenia, warto wskazać, że ograniczeniu ulega katalog przesłanek obligatoryjnych. Obligatoryjne dotychczas przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16, 17 i 18 ustawy Pzp zmodyfikowano i przeniesiono do podstaw fakultatywnych.

Siwz powinna wskazywać zespół cech niezbędnych do wykazania równoważności oferty

Pytanie:

Prowadzę przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na modernizację oświetlenia ulicznego tj. wymianę lamp na LED. Dokumentacja projektowa przygotowana została przez jednego z oferentów, który opracował również wzorcowe badania fotometryczne do przetargu (określone jako minimalne wymagania stanowiące punkt odniesienia). Zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych tj. takich, które posiadają co najmniej takie same bądź lepsze parametry techniczno-użytkowe oraz funkcjonalne jak materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji. Złożono 8 ofert, z czego na ostatniej pozycji cenowej znalazła się oferta naszego projektanta. Jedna oferta została odrzucona, wybrano drugą w kolejności z rozwiązaniem równoważnym. Nasz „projektant” wnosi zastrzeżenie, że wybrana oferta nie spełnia wymagań i sztywnych danych określonych w badaniach fotometrycznych załączonych do przetargu jako wzorcowe. Według naszego rozeznania kolejne 3 oferty również nie spełniają wymagań. Żadna nie wpisuje się w sztywne zapisy badań fotometrycznych, poza ofertą najdroższą projektanta. Wybrany przez nas produkt daje nam większe oszczędności świetlne, mimo odmiennych badań fotometrycznych. Czy w ramach rozwiązań równoważnych możemy wybrać produkt tańszy, który spełnia nasze oczekiwania techniczne, choć nie wpisuje się w sztywne ramy badań, które według nas zostały opracowane pod konkretny produkt?

W jaki sposób poprawnie dopuścić rozwiązania równoważne w siwz?

Pytanie:

Zamawiający w siwz na roboty budowlane zawiera następujący zapis dotyczący równoważności: „W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do siwz nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Za rozwiązania równoważne zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tę samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania”.

Powyższy zapis zamieszczono z uwagi na fakt, że np. w projekcie budowlanym często występuje konkretna nazwa producenta i urządzenia. Czy powyższy zapis spełnia wymagania ustawy Pzp co do wymogu opisu równoważności?

wiper-pixel