siwz

Modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kiedy są dopuszczalne w świetle Pzp

Pytanie: Zamawiający organizuje przetarg na instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej (jedna część) oraz instrumenty dla sekcji muzyczno-wokalnej (druga część). Opis przedmiotu zamówienia określał materiały wykonania i parametry techniczne. Do jednostki wpłynęło wiele pytań sugerujących, że „Taki zapis powoduje, że zakres jakościowy i wykonawczy instrumentów spełniających powyższy zapis zawiera się w zakresie od instrumentów zabawkowych produkowanych przez firmy o nieustalonej na rynku muzycznym renomie, aż po mistrzowskie rozwiązania koncertowych instrumentów produkowanych jednostkowo na zamówienie przez najbardziej renomowane firmy. Rozpiętość cenowa takich instrumentów również zawiera się w niezwykle szerokim zakresie”. Zamawiającemu zależy na zakupieniu instrumentów, które będą miały odpowiednią barwę i dźwięk. Jednak stosowanie kryteriów uznaniowych i wynajęcie jakiejś komisji to spory koszt i możliwość nadużyć (promowanie swoich produktów przez członków komisji), a także możliwość protestu. Czy, jak sugerują nam wykonawcy, można w ramach zmiany SIWZ podać, że wymagamy np. instrumentu do zastosowań również profesjonalnych o szerokim zastosowaniu zarówno w muzyce klasycznej, rozrywkowej, jak i marszowej, zapewniającego ergonomię, komfort gry i intonację najwyższej jakości, powinien to być wysokiej klasy model studencki, o parametrach technicznych, walorach brzmieniowych i wykonawczych nie gorszych niż na przykład (wpisujemy model, który nas interesuje)?

Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument w postępowaniu

Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument w postępowaniu, cz. I

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według regulacji nowej ustawy Pzp, zamawiający – podobnie jak czynił to dotychczas – sporządza dokumenty zamówienia. Pod tym pojęciem w świetle nowych przepisów rozumiemy m.in. specyfikację warunków zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań (OPiW). W artykule przeczytasz o niezbędnych elementach SWZ związanych z przesłankami wykluczenia wykonawców z procedury. Znajdziesz w nim również porównanie treści SWZ z dotychczas funkcjonującą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  • Podobnie jak poprzednia także i nowa ustawa Pzp przewiduje okoliczności, których zaistnienie dyskwalifikuje wykonawcę z postępowania. Katalog obligatoryjnych przesłanek wykluczenia zawiera art. 108 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp. Fakultatywne podstawy wykluczenia uregulowano z kolei w art. 109 ust. 1 nowej ustawy Pzp.
  • Tak samo jak dotychczas, wystąpienie przesłanki tzw. obligatoryjnej nakłada na zamawiającego obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania. Fakultatywne  przesłanki skutkują natomiast pojawieniem się po stronie zamawiającego takiego obowiązku, tylko wówczas, jeżeli przewidział przesłanki w danym postępowaniu.
  • Analizując nowe podstawy wykluczenia, warto wskazać, że ograniczeniu ulega katalog przesłanek obligatoryjnych. Obligatoryjne dotychczas przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16, 17 i 18 ustawy Pzp zmodyfikowano i przeniesiono do podstaw fakultatywnych.

Konsekwencje braku terminowej publikacji siwz na stronie WWW zamawiającego

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych, w związku z czym opublikował ogłoszenie w TED. Jednak na stronie zamawiającego nadal, tj. po 8 dniach od ogłoszenia oraz po 10 dniach od wysłania ogłoszenia nie została upubliczniona dokumentacja przetargowa, m.in. siwz. Tymczasem zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp „Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert”. W związku z tym że taka sytuacja jest niekorzystna dla wykonawcy, czy zamawiający w tym przypadku nie powinien przesunąć terminu składania ofert? Czy przedstawione okoliczności wpływają na termin zadawania pytań? Czy powinien on zostać przedłużony?

Zamieszczenie siwz na stronie internetowej w terminie późniejszym niż określony w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp stanowi naruszenie przepisów tejże ustawy. Zważywszy na fakt, że wystąpienie takiego naruszenia w skrajnych sytuacjach może spowodować konieczność  unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający powinien dołożyć starań, by zaistniałe uchybienie pozostawało bez wpływu na wynik przetargu. Racjonalne wydaje się w tej sytuacji stosowne wydłużenie terminu składania ofert oraz uregulowanie dłuższego niż ustawowy, terminu na zadawanie pytań do siwz. Jeżeli zamawiający nie będzie skłonny odpowiednio uregulować tych kwestii samodzielnie, wykonawcy przysługuje prawo do kwestionowania jego czynności w drodze środków ochrony prawnej. Należy jednak pamiętać, że skuteczność wniesienia odwołania zależy w takiej sytuacji m.in. od tego, czy wykonawca wykaże, że poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Pytanie:

W postępowaniu podprogowym zamawiający dokonał modyfikacji swoich odpowiedzi na pytania wykonawców i wprowadził wymóg, który ewidentnie narusza przepisy ustawy Pzp (art. 7 i art. 29 ust. 1 i 2). Modyfikacji dokonano 6 maja 2020 r. Moja firma złożyła ofertę, która wraz z innymi została otwarta 8 maja 2020 r. Dnia 11 maja 2020 r. (a więc w ustawowym terminie 5 dni od czynności) odwołaliśmy się na zapisy siwz (art. 7 i art. 29 ust. 1 i 2). Zamawiający opublikował odwołanie na swojej stronie WWW 12 maja 2020 r. i wezwał innych do przyłączenia się. Nie czekając na upływ terminu przystąpienia, 14 maja 2020 r. unieważnił postępowanie w przedmiocie zamówienia kwestionowanym w odwołaniu. Powołał się na art. 93 ust. 7 i art. 12a ustawy Pzp. Dziwi mnie szczególnie ta druga podstawa – brak zmiany terminu pod wpływem wprowadzenia wymogu. Czy zamawiający musi się do niego odnieść np. w korespondencji z KIO? Czy powinien w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na zarzuty na swojej stronie WWW lub w bezpośredniej korespondencji z moją firmą? Czy KIO wyznaczy termin rozprawy? Czy inny wykonawca może się przyłączyć do odwołania na zapisy siwz, pomimo unieważnienia postępowania w rzeczonym zakresie? Czy KIO w jakiś sposób rozpatrzy tę sprawę, wydając choćby postanowienie o umorzeniu?

Komercyjna platforma do komunikacji i jej funkcjonalności – sprawdź, jak formułować zapisy siwz

Pytanie:

Pierwszy raz konfiguruję postępowanie powyżej progów unijnych za pośrednictwem komercyjnej platformy zakupowej. Skuszona ciekawymi funkcjonalnościami, skorzystałam z opcji formularza systemowego, która pozwala szybko skonfigurować postępowanie poprzez stworzenie m.in. ogłoszenia o zamówieniu, JEDZ i wygenerowanie protokołu postępowania. Niestety pojawia się problem, bo w takim przypadku wykonawca musi wypełnić formularz ofertowy w systemie i podpisać go podpisem kwalifikowanym. Ja jednak chciałabym mieć „klasyczny” formularz w formie skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem, ponieważ nie mogę skonfigurować formularza elektronicznego tak, aby zawierał wszystkie wymagane informacje. Oczywiście możliwe jest dodanie podpisanego załącznika, ale w takiej sytuacji uzyskam dwa formularze ofertowe – jeden systemowy, a drugi w pdf. Czy nie będą to 2 oferty złożone w postępowaniu? Co w sytuacji, gdy cena z pdf będzie różnić się od tej podanej w systemie? Przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania:

1)     zawrzeć zapis w siwz, która cena będzie wiążąca w przypadku rozbieżności (np. ta z formularza pdf); lub

2)     cenę pozostawić wyłącznie w formularzu systemowym, a „klasyczny” formularz nazwać jako „ciąg dalszy formularza oferty” (już bez konieczności wpisywania cen) i umieścić w nim wszystkie potrzebne zapisy.

Jak najlepiej poradzić sobie w tej sytuacji?

Wybór „techniki” przygotowania zapisów w siwz, w tym odnośnie do wzoru formularza ofertowego, należy do zamawiającego i może wiązać się m.in. z wynikającymi z charakteru przedmiotu zamówienia wymaganiami dotyczącymi opisu sposobu obliczenia ceny.

Zamawiający może wymagać, aby zapytania do siwz były przesyłane tylko przez platformę do komunikacji

Pytanie:

Czy zamawiający w przypadku prowadzenia postępowania w trybie elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej może wymagać od wykonawców przesyłania korespondencji (zapytań) wyłącznie za pośrednictwem portalu zakupowego pod rygorem nierozpatrzenia zapytania? W przypadku dużego szpitala bywa to kłopotliwe, jeżeli zapytań jest około 200 i wpływają one zarówno na konta poczty elektronicznej jak i na platformę. Istnieje wówczas konieczność sprawdzania, czy pytania z platformy od tego samego wykonawcy są jednakowe z tymi z poczty elektronicznej (tym bardziej, że kont poczty elektronicznej mamy kilka). Jeżeli nie ma takiej możliwości, to czy ewentualnie można sformułować jakieś zalecenie w siwz, aby uniknąć tego typu trudności w kompletowaniu zapytań?

Ustawodawca przyznał zamawiającemu wyłączne prawo do ustalania sposobu komunikowania się z wykonawcami. Może on zatem określić wymagany sposób przesyłania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, który będzie wiążący w danym postępowaniu, nie dopuszczając jednocześnie innej metody (np. za pośrednictwem poczty e-mail).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp siwz zawiera co najmniej informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

wiper-pixel