realizacja umowy

Co z umowami, które nie mogą być realizowane z uwagi na pandemię?

Pytanie:

Zamawiający w wyniku udzielenia zamówienia poniżej progów unijnych zawarł umowy na dwie części zamówienia:

  • dowóz uczniów niepełnosprawnych (cz. 1),
  • zakup biletów miesięcznych w komunikacji zbiorowej na bieżący rok szkolny (cz. 2).

W umowach z wykonawcami zawarto zapisy dotyczące realizacji usługi i wynagrodzenia za nią:

  • w cz. 1: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami” – „(…) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia kurs będzie odwołany. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia tylko i za faktycznie wykonaną usługę. Wykonawca będzie świadczył usługę w dni pracy szkół (zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego przez poszczególne placówki oświatowe i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego) w roku 2019/2020 tj. 02.09.2019–26.06.2020 r.”;
  • w cz. 2: „Zakup biletów” – „(…) ostateczne wynagrodzenie za usługę będzie uzależnione od liczby biletów miesięcznych wykupionych dla uczniów w okresie trwania umowy”.

Czy w zaistniałej sytuacji epidemicznej, zamawiający ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za dni, w których nie odbywają się zajęcia szkolne? Wykonawca rozważa zamknięcie działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Czy w przypadku rozwiązania umowy przez wykonawcę zamawiający może naliczyć karę umowną? W przypadku cz. 2 zamawiający wykupił bilety na marzec, wykonawca otrzymał za nie wynagrodzenie. Czy wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwietniu i kolejnych miesiącach, jeżeli zamawiający nie zamówi biletów ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach?

Zasady kar umownych powinny być przewidziane w umowie z wykonawcą

Pytanie:

Co zrobić, kiedy wartość kar umownych przekracza wartość udzielonego zamówienia? Nasza jednostka prowadziła postępowanie na opracowanie projektu technicznego na wykonanie urządzeń wodnomelioracyjnych dla projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zarówno wzór umowy jak i zawarta umowa zawierała kary umowne, a zwłaszcza za:

  1. zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.
  2. Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.
  3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Nastąpiło opóźnienie w realizacji kontraktu (część zamówienia polegającą na pracach geodezyjnych wykonawca wykonał i udokumentował to w oddziałach geodezji powiatowej ponosząc spore koszty), jednocześnie składał w Gminach niezbędne dokumenty jednak na wniosek o uzupełnienie nie uzupełniał ich. Po długim okresie wykonawca dostarczył do nas niezbędne dokumenty celem uzyskania wymaganych pozwoleń jednak oświadczył, że nie wniesie wymaganych opłat (miał je wnieść za wydanie pozwoleń zgodnie z zawartą umową) ponieważ nie posiada środków. W związku z tym nasza jednostka dokonała stosownych opłat i otrzymaliśmy wymagane pozwolenia. W chwili obecnej wykonawca zamierza złożyć fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zgodnie z umową wynosi 132 840,00 zł. Zamierzamy jednak naliczyć kary umowne, które przekroczą wartość zamówienia - na dzień dzisiejszy wartość kar umownych wynosi 1055 dni x 0,1% = 100,55 % wartości zamówienia, a zatem wykonawca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia. Czy możemy zatrzymać całą kwotę za nieterminowe wykonanie zamówienia? Czy musimy zapłacić wykonawcy należne wynagrodzenie umowne i dochodzić zwrotu należnych kar umownych? Czy możemy zatrzymać kwotę należytego wykonania umowy w związku z nieterminowym wykonaniem zamówienia?

Zmiana stawki VAT lub wysokości płacy minimalnej nie powinny wpływać na koszty realizacji zamówienia

Pytanie:

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 19 października 2014 r. zamawiający zobowiązany jest wprowadzić do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasady zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy w przypadku zamówień na roboty budowlane właściwym będzie wprowadzenie do treści umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie poprzez zwiększenie stawki roboczogodziny, określonej w kosztorysie. Nastąpiłoby to o procent, o jaki wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Prosimy o przedstawienie innych zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia dla robót budowlanych (art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy - Pzp). Ponadto prosimy o podanie propozycji zapisów, w jaki sposób określić zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zamówień na dostawy i usługi, np. na prace projektowe (art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy - Pzp).

wiper-pixel